Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 4/10 17
Lovf som fremsat 4/10 17
1.beh 12/10 17
Betænkning 23/11 17
2.beh 30/11 17
3.beh 5/12 17
Lovf som vedt 5/12 17
Lov nr 1550 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Marie Krarup (DF), Peter Juel-Jensen (V), Pelle Dragsted (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV), Holger K. Nielsen (SF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at anvendelsesområdet for militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov i relation til militært personel tydeliggøres, således at det klart fremgår, at alle militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område er omfattet af de tre love.
Baggrunden for, at dette ønskes tydeliggjort, er, at en række militært ansatte gør tjeneste i nyoprettede styrelser, der udfører en række støttefunktioner, men som ikke er underlagt forsvarschefen. Da der i lovgivningen ikke er taget udtrykkelig stilling til, om de militært ansatte i de nyoprettede styrelser fortsat anses for at være tjenstgørende militært personel, og da der er tale om straffe- og disciplinærretlig lovgivning, finder Forsvarsministeriet det rigtigst at tydeliggøre, at lovene finder anvendelse på alle militært ansatte i styrelser under Forsvarsministeriet og militært ansatte i Forsvarsministeriets departement.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.