Links til øvrige EU dokumenter
32006L0021
 
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet)

(Lovforslag nr. L 54)

Med lovforslaget foreslås det at tilvejebringe hjemmelsgrundlag til, at Danmark kan sikre fuld implementering af udvindingsaffaldsdirektivet (direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien) og implementere dele af MCP-direktivet (direktiv 2015/2193 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg). Lovforslaget indeholder to hovedelementer:

For det første indsættes hjemler og materielle bestemmelser til at regulere anlæg for håndtering af udvindingsaffald. Det er anlæg, som ikke opfylder definitionen på et deponeringsanlæg i deponeringsbekendtgørelsen, og hvor der udelukkende håndteres udvindingsaffald. For det andet indsættes en bemyndigelse til at fastsætte regler om, at tilsynsmyndigheden skal indhente nærmere angivne oplysninger hos virksomheder omfattet af MCP-direktivet, når enkeltpersoner beder om adgang til sådanne oplysninger.

I forhold til udvindingsaffaldsdirektivet tilvejebringes der med lovforslaget de nødvendige regler til at regulere anlæg for håndtering af udvindingsaffald.

Der er tale om følgende regler:

a) Bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om forurening fra disse anlæg samt indretning, drift, vedligeholdelse, nedlukning og efterbehandling af sådanne anlæg.

b) Beføjelse for godkendelsesmyndigheden til at fastsætte vilkår om nedlukning og efterbehandling.

c) Bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om godkendelsesmyndighedens klassifikation af anlæg.

d) Beføjelse for godkendelsesmyndigheden til at kræve sikkerhedsstillelse.

e) Beføjelse for tilsynsmyndigheden til at meddele påbud om nedlukning og efterbehandling.

f) Beføjelse for tilsynsmyndigheden til ekspropriation for at etablere moniteringsboringer med henblik på grundvandsmonitering eller foretagelse af prøveboringer.

En ændring af bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald (og eventuelt andre bekendtgørelser) er en konsekvens heraf.

I forhold til MCP-direktivet tilvejebringes der med lovforslaget den nødvendige hjemmel til at gennemføre et enkelt punkt i direktivet vedr. indhentning af oplysninger fra virksomheder på bagrund af henvendelser fra enkeltpersoner. Med lovforslaget indsættes derfor en bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler herom. Bestemmelsen er formuleret, så ministeren også i andre bekendtgørelser kan fastsætte tilsvarende regler, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige forpligtelser. For den resterende del af MCP-direktivet er det nødvendige hjemmelsgrundlag i Miljøbeskyttelsesloven tilstede. Den konkrete implementering af MCP-direktivets indhold vil ske via en bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, som fastlægger rammen for, hvordan luftforureningen fra de danske mellemstore fyringsanlæg skal reguleres, samt via konsekvensændringer i en række øvrige bekendtgørelser.

Loven foreslås at træde i kraft den 19. december 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.