Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mobile offshoreenheder

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-10, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og § 1, stk. 2, § 3, nr. 1-10, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for mobile offshoreenheder, som er registreret eller skal registreres på dansk flag.

Stk. 2. Ved mobile offshoreenheder forstås flytbare enheder som defineret i IMO 2009 MODU kode (Resolution A. 1023(26)) punkt 1.3.40 samt tilsvarende flytbare enheder, som anvendes til andre offshore formål som f.eks. i forbindelse med produktion af energi fra vind eller bølger.

Stk. 3. Mobile offshoreenheder, som er eller har været under dansk flag inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, kan fortsætte under de for den pågældende enhed hidtil gældende tekniske krav og tilsynsbestemmelser, medmindre andet følger af gældende lov.

§ 2. Mobile offshoreenheder skal opfylde bestemmelserne i IMO's »Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units« med senere ændringer (MODU koden). Ved afgørelse af hvilken version af MODU-koderne og hvilke ændringer, der gælder for en flytbar boreenhed, henvises til kodernes og ændringernes bestemmelser herom.

Stk. 2. Mobile offshoreenheder, som er køllagt eller tilsvarende før den 1. januar 2012, og som registreres første gang under dansk flag efter ikrafttrædelsen af denne bestemmelse, skal enten opfylde de danske regler, der var gældende på køllægningstidspunktet, eller den på registreringstidspunktets gældende MODU kode.

Stk. 3. Mobile offshoreenheder, som ikke arbejder, hvor der er risiko for forekomst af eksplosionsfarlige eller giftige gasser, kan af Søfartsstyrelsen bevilges dispensation for opfyldelse af relevante afsnit af MODU koden.

Straffebestemmelser m.v.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i § 2 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt forholdet alene er omfattet af lov om sikkerhed til søs, kan der alene idømmes straf af bøde eller hæfte.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 5 af 18. maj 2000 om flytbare boreenheders bygning og udstyr m.v. ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2017

Per Sønderstrup

/ Martin John