Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Beregning af tilskud
Kapitel 6 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Normtimesatser
Bilag 2 Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger
Bilag 3 Pointsystem til brug for prioritering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 36, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer i etablering af farestalde for igennem etablering af løsdrift i farestalde at fremme dyrevelfærden. Tilsagn om tilskud gives inden for følgende indsatsområder:

1) Etablering af nye farestalde med løsdrift.

2) Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift af farestalde.

Stk. 2. I bilag 2 findes en liste over standardomkostninger og obligatoriske elementer for etablering af løsdrift i farestalde og ombygning.

Stk. 3. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, gælder ikke for investeringer omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift, hvor det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, er på mindst 830 arbejdstimer. Arbejdstimerne opgøres efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilskud til følgende projekter:

1) Projekter, hvori der indgår teknologier eller investeringer, som modtager eller tidligere har modtaget andre EU-tilskud, tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 12, stk. 2, eller tilskud fra en anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen.

2) Projekter, vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

3) Projekter, som tilsagnshaver har påbegyndt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indgivet til Landbrugsstyrelsen.

4) Projekter, hvor der varetages sædvanlige myndighedsopgaver.

5) Projekter, hvor investeringen ikke er ny.

Stk. 3. Opnår en ansøger tilsagn om tilskud efter § 1, kan der ikke, før projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning nr. 1305/2013, artikel 17.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Farestald: Et anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. 1 uge før forventet faring og frem til pattegrisene afvænnes.

2) Faresti: En sti, hvor soen er opstaldet fra højst syv og mindst tre dage før forventet faring og frem til fravænning af pattegrisene, som skal være mindst 21 dage ved fravænning.

3) Fast gulv: En sammenhængende gulvflade med højst 5 pct. dræn.

4) Løsdrift: En indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien. Beskyttelsesbøjler i nogle dage omkring faring er tilladt.

5) Nybyg: Nybygning af staldanlæg, hvor der ikke eksisterer en råbygning i forvejen. Under denne kategori hører også tilbygninger, hvor eksisterende stald forlænges, uden at der eksisterer en råbygning.

6) Ombygning: Totalrenovering af eksisterende staldbygninger, det vil sige projekter, hvor der er en råbygning, som skal ændres eller totalrenoveres med henblik på hold af farende søer i løsdrift.

7) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

8) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

9) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. 124 af 20. maj 2003, s. 36).

10) Stistørrelse: Stiens størrelse er arealet inden for den inventarramme, som omkranser stien. Det vil sige længde gange bredde udgør stiens areal, hvor længden af stien måles fra midten af inventar i den ene ende af stien til midten af inventar i stiens modsatte ende. Tilsvarende måles stiens bredde fra midten af inventar i den ene side til midten af inventar i stiens modsatte side.

11) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Der kan sendes én ansøgning pr. CVR-nummer eller CPR-nummer pr. indsatsområde.

Stk. 3. Ansøgningen skal være modtaget i perioden 1. november 2016 til 17. januar 2017.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) Eventuelt ansøgt eller opnået miljøgodkendelse og byggetilladelse.

3) Eventuelt opnået finansieringserklæring. Skemaet til finansieringserklæringen, der skal anvendes, findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Landbrugsstyrelsen kan anmode om, at ansøger fremsender den relevante dokumentation, som ansøgers bank eller realkreditinstitut har haft adgang til i forbindelse med finansieringen.

Stk. 5. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse og prioritering

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 4, ikke er afgivet,

2) det ansøgte projekt eller investeringen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

3) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

4) de samlede tilskudsberettigede udgifter pr. ansøgning ikke beløber sig til mindst 300.000 kr. på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud og på tidspunktet for tilsagnsgivning.

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering, jf. stk. 2-5 af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de stk. 2 nævnte bevilligsmæssige rammer, der har opnået mindst 7 point.

Stk. 2. For projekter om etablering af nye farestalde med løsdrift er den indikative ramme på 13 mio. kr. og for projekter om ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde er den indikative ramme på 4 mio. kr., jf. dog § 9.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen tildeler projekterne point på baggrund af følgende forhold og pointsystemet i bilag 3:

1) Gennemsnitsstørrelsen på den enkelte faresti.

2) Andelen af fast gulv i samtlige ansøgte farestier.

3) Miljøgodkendelse.

4) Byggetilladelse.

5) En udfyldt finansieringserklæring, som er underskrevet af ansøgers bank eller realkreditinstitut, hvis denne er indhentet.

Stk. 4. Dokumentation for opnået eller ansøgt miljøgodkendelse, byggetilladelser og opnået godkendt finansieringserklæring skal vedlægges ansøgningen, hvis ansøger ønsker at opnå point på baggrund af disse forhold.

Stk. 5. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger, prioriteres projektet med det største gennemsnitlige areal pr. faresti over projekter med et mindre gennemsnitligt areal pr. faresti.

§ 9. Ubrugte midler inden for det enkelte indsatsområde omfordeles til det andet indsatsområde.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

3) At projektet gennemføres på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

4) At tilsagnshaver ejer investeringerne.

5) At alle ansøgte farestier i staldanlægget mindst er 5,5 m2 pr. so.

6) At projektet gennemføres med de i bilag 2 obligatoriske elementer. Tabellen i bilag 2 lister minimumskrav til investeringer i en stald til løsgående diegivende søer, som ansøger er forpligtet til at foretage.

7) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

8) At tilsagnshaver i opretholdelsesperioden, jf. § 11, nr. 8, lever op til samtlige de prioriteringskriterier, jf. § 8, stk. 3, som medførte, at der blev givet tilsagn.

9) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

10) At den tilsagnshaver, som ikke er en SMV, i 5 år fra datoen for slutudbetaling kun benytter den eller de farestalde, som er omfattet af tilsagnet, til at holde farende søer.

11) At tilsagnshaver inden for opretholdelsesperioden, jf. § 11, nr. 8, til stadighed har det årlige arbejdskraftbehov, der er beskrevet i § 2, stk. 1.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at etablere projektet med det i tilsagnet anførte antal farestier, kapacitet, teknologier og elementer.

2) At sikre, at de anvendte elementer og teknologier er nye.

3) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2013 af 17. juli 2014.

4) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 13, stk. 1.

5) At sende udbetalingsanmodning, jf. § 15, stk. 1, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 15, stk. 3.

6) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

7) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i 3 år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, er tilsagnshaver dog forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i de første 5 år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71 i forordning nr. 1303/2013.

8) At afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen beder om, i op til to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 12. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på 40 pct. af standardomkostningen pr. faresti på 14.500 kr. for projekter omhandlende ombygning og på 20 pct. af standardomkostningen pr. faresti på 39.400 kr. for projekter omhandlende etablering af farestier i nye stalde, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ydes der anden støtte som nævnt i stk. 2, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 4. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 10 mio. kr. pr. CPR nr. eller pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift.

Kapitel 6

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af projektet skal indgives via Tast selvservice. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Der kan maksimalt indsendes én budgetændring pr. år.

Stk. 3. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 14. Ved tilsagnshavers overdragelse af jordbrugsbedriften ved salg, bortforpagtning, arv eller generationsskifte, eller ved generationsskifte af den del af jordbrugsbedriften, hvorpå stalden skal bygges, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til den køber, forpagter eller anden erhverver, der i henhold til § 2, stk. 1, kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes med e-mail.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over antal farestier, der faktisk er etableret i projektet, dog maksimalt det, der er givet tilskud til, og om det er nybyg og/eller ombygning. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service på det ansøgningsskema, der findes i Tast selv-service, og vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet med integreret slutrapport, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

4) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

Stk. 2. Tilskud kan alene udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt slutrapporten.

§ 16. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 8

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 17. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 18,

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt, eller

5) tilsagnshaver ikke inden for opretholdelsesperioden, jf. § 11, nr. 7, til stadighed har det årlige arbejdskraftbehov, der er beskrevet i § 2, stk. 1.

§ 18. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er nævnt § 11, jf. dog §§ 19-24.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Landbrugsstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 19. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, jf. § 11, nr. 4:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 20. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 15, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 21. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister i §§ 19 og 20 sanktioneres alene efter § 19.

§ 22. Ved manglende skiltning, jf. § 11, nr. 3, og information, som beskrevet i bilag III i forordning 808/2014, nedsætter Landbrugsstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 23. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis bestemmelserne i § 11, nr. 6, ikke overholdes:

1) Ved første fysiske kontrol, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

2) Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

§ 24. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 11, nr. 7. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-18 måneder, eller hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-36 måneder medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, eller hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver, som ikke er en SMV, flytter den produktive aktivitet uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. § 11, nr. 7.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 869 af 27. juni 2017 om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde ophæves, men finder fortsat anvendelse for tilsagn, hvor der er indgivet anmodning om overdragelse af tilsagn inden den 7. oktober 2017.

Landbrugsstyrelsen, den 5. oktober 2017

P.D.V.
Sarah Børner

/ Marie Guldborg


Bilag 1

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år
 
---------- areal (ha) ----------
 
   
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
 
Korn/raps/frø/ærter m.v.
 
25
22
20
16
14
 
Handelsroer/kartofler
 
62
47
40
35
35
 
Foderroer
 
46
37
37
37
37
 
Sædskiftegræs/helsæd
 
21
13
10
9
9
 
Vedvarende græs
 
8
6
5
5
5
 
Udyrkede arealer
 
3
3
2
2
2
 
       
Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
 
Timer pr. årsko
 
69
52
47
42
37
 
       
Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- producerede slagtekalve ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. slagtekalv
 
10
7
 
       
Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. årsko
 
37
29
 
       
Søer og smågrise, antal timer/årsso
 
---------- årssøer ----------
 
   
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
 
Timer pr. årsso
 
21
16
14
13
12
 
       
Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
 
---------- producerede slagtesvin ----------
 
   
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
 
Timer pr. 100 slagtesvin
 
113
77
52
44
37
 
       
Bier, antal timer pr. bistade/år
 
------------------- bistade -------------------
 
   
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
 
Timer pr. bistade
 
25
21
17
13
8
4
 
       
Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
   
Heste, timer pr. avlsdyr
37
 
Mink, timer pr. avlstæve
2
 
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
 
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15
 
   
Slagtekyllinger, antal timer/1.000 producerede stk.
---------- producerede stk. ---------
 
   
< ½ mio.
≥ ½ mio.
 
Timer pr. 1.000 producerede stk.
4,6
3,9
 
       
Frilandsgartneri
antal timer/ha/år
 
Jordbær medselvpluk
180
 
Jordbær uden selvpluk
1200
 
Konsumgulerødder
30
 
Industrigulerødder
25
 
Hvidkål og kinakål
300
 
Blomkål og rosenkål
300
 
Icebergsalat
300
 
Porrer
850
 
Kepaløg, såløg
170
 
Knoldselleri
350
 
   
Væksthuse
antal timer/m2/år
 
Grøntsager
1
 
Afskårne blomster
1
 
Store potteplanter
2
 
Små potteplanter
5
 
       
Frugtplantage
antal timer/ha/år
 
Konsum
320
 
Industri
120
 
   


Bilag 2

Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger

Etablering af løsdrift i farestalde
Standardomkostninger
Kategori
Udspecificering af obligatoriske elementer
 
Byggeomkostninger til
råhus
Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde
Tagkonstruktion og evt. loftflade og isolering
Facade inkl. fundament
Gavl inkl. fundament samt gavltrekant
Døre, vinduer og skillevægge
Nybyg (inkl. tilbyg)
39.400 kr./faresti
Inventar
Spaltegulv/fastgulv/ evt. gulvvarme/varmelamper/-elementer
Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift)
Krybbe, vand samt udfordringsenhed
Pattegrisehule/-rum
Boks/bøjle/støttevægge
Ventilation: Indsugnings-/udsugningsenhed samt styringsenhed
El installation, belysning og VVS
Ombygning
14.500 kr./faresti
Inventar
Fjernelse af gammelt inventar og el
Ny gulvprofil, evt. tilretning af gyllekanaler
Spaltegulv/fast gulv/gulvvarme
Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift)
Krybbe, vand samt udfordringsenhed
Pattegrisehule/-rum
Boks/bøjle/støttevægge
El installation, belysning, VVS og evt. ventilation


Bilag 3

Pointsystem til brug for prioritering

 
Point
Størrelse på faresti, der overstiger de påkrævede 5,5 m2
Der gives 1 point pr. 0,5 m2, for det areal, der overstiger de påkrævede 5,5 m2, jf. § 10, stk. 1, nr. 5, dog maks. 5 point.
0-5
Fast gulv alene på faresti
1
≥40 pct. i samtlige ansøgte farestier
0
<40 pct. i samtlige ansøgte farestier
 
Finansieringserklæring
 
Er opnået (og dokumentation vedlagt)
3
Er ikke opnået
0
Miljøgodkendelse
 
Er opnået (og dokumentation vedlagt) eller kræves ikke
2
Er ansøgt, men endnu ikke opnået (og dokumentation for ansøgning vedlagt)
1
Er ikke ansøgt
0
Byggetilladelse
 
Er opnået (og dokumentation vedlagt) eller kræves ikke
2
Er ansøgt, men endnu ikke opnået (og dokumentation for ansøgning vedlagt)
1
Er ikke ansøgt
0

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.