Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari1)

I medfør af § 61, 2. pkt., i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., uanset skibenes anvendelse og fartsområder, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. Rederen eller arbejdsgiveren yder tilstrækkelig erstatning til de ansatte for tab eller beskadigelse af deres ejendele om bord. I de tilfælde hvor rederen er en anden end arbejdsgiveren, påhviler forpligtelsen til at yde tilstrækkelig erstatning tillige rederen. Beskadigelsen af ejendelene skal være en følge af skibets forlis, sørøveri, brand eller andet havari, der rammer skibet.

Stk. 2. Er den ansatte død, når erstatningen udbetales, tilfalder beløbet boet eller arvingerne.

§ 3. Har rederen i forbindelse med et skibs forlis eller kondemnation ydet en ansat nødvendig beklædning efter reglen i lovens § 19, stk. 2, fradrages udgifterne hertil i den erstatning, der tilkommer den ansatte efter de foranstående bestemmelser, jf. herved lovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

§ 4. Har en ansat bevisligt mistet bøger, bærbar computer, værktøj eller lignende, som den pågældende har bragt med om bord til brug i tjenesten, tilkommer der vedkommende særlig erstatning. Medmindre andet er aftalt, beregnes erstatningsbeløbet til genstandens anskaffelsesværdi på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018 og finder anvendelse for beregningen af erstatning til de ansatte for ejendele, der er gået tabt den 1. januar 2018 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2013 om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 30. november 2017

Henriette Bytoft Flügge

/ Mette Rosager

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30.