Den fulde tekst
L 55
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Fremsat skr 5/10 17
Lovf som fremsat 5/10 17
1.beh 26/10 17
Betænkning 22/11 17
2.beh 5/12 17
3.beh 7/12 17
Lovf som vedt 7/12 17
Lov nr 1554 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Regeringen ønsker med lovforslaget at skabe et grundlag for en fokuseret og effektiv forebyggelsesindsats over for introduktion og spredning af visse invasive plante- og dyrearter, der er problematiske i Danmark. I 2014 indførte EU's forordning 1143/2014 om invasive ikkehjemmehørende arter en række forbud mod invasive arter, der er problematiske på EU-niveau og derfor opført på den såkaldte EU-liste.
Med lovforslaget udnytter Danmark en mulighed i forordningen for at udarbejde en tilsvarende national liste over invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske i Danmark. Lovforslaget gennemfører desuden en teknisk justering af bilag 1 til havstrategiloven, der har til formål at sikre en mere sammenhængende og konsekvent tilgang til tilstandsvurderingerne i medfør af havstrategirammedirektivet.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018, dog foreslås den del af lovforslaget, der vedrører den tekniske justering af havstrategiloven, at træde i kraft den 7. december 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.