Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelser
Kapitel 3 Bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser
Kapitel 4 Merbidrag
Kapitel 5 Opkrævning, udbetaling og information til arbejdsgiver
Kapitel 6 Beregningsgrundlag
Kapitel 7 Forskellige bestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

I medfør af § 21 b, stk. 4, § 21 f, stk. 1 og 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra Julemærkefonden og visse religiøse samfund, der er fritaget for bidragspligt til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Arbejdsgivere, som er omfattet af stk. 1, og som ikke har haft mindst 1 erhvervsuddannet årsværk, som defineret i lovens § 15 h, stk. 4, i det forudgående kalenderår, kan udelukkende få andel i fordelsbonus efter lovens § 15 g.

§ 2. Ved praktikpladsafhængigt AUB-bidrag forstås i denne bekendtgørelse bonusordningerne efter lovens kapitel 5 d, merbidragsordningen efter lovens § 21 a, fritagelsesordningen efter lovens § 21 b, tilskudsordningen efter lovens § 21 c samt over- og underskudsdelingsordningerne efter lovens §§ 21 d og 21 e.

Stk. 2. I opgørelsen af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag indgår arbejdsgivernes beregnede fordelsbonus efter lovens § 15 g, bonus for merbeskæftigelse efter lovens § 15 h, merbidrag efter lovens § 21 a, fritagelse for merbidrag efter lovens 21 b, tilskud efter lovens § 21 c, overskud efter lovens § 21 d og underskud efter lovens § 21 e.

§ 3. Opgørelse af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag sker på CVR-nummer-niveau. For arbejdsgivere uden CVR-nummer anvendes arbejdsgiverens SE-nummer.

Stk. 2. Arbejdsgivere uden CVR-nummer placeres i den private sektor, jf. lovens § 21 a, stk. 10, nr. 1.

Stk. 3. Der oprettes 21 hovedbrancher til brug for opgørelsen af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag, jf. lovens § 21 a, stk. 9. Alle 19-grupperingens standardgrupper inklusiv »uoplyst aktivitet« oprettes som hver sin hovedbranche, og der tilføjes en ekstra hovedbranche »Bygningsinstallation« som udskilles fra »Bygge og anlæg« med udgangspunkt i 127-standardgrupperingen.

Kapitel 2

Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelser

§ 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner bonus til arbejdsgivere, der har haft praktikårselever jf. lovens § 15 g, stk. 3, på uddannelser, som fremgår af den af undervisningsministeren offentliggjorte liste over godkendte fordelsuddannelser for bonusåret jf. lovens § 15 i.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner det antal praktikårselever, der udløser bonus til de berettigede arbejdsgivere, på grundlag af det samlede antal kalenderdage i bonusåret jf. § 15 g, stk. 3, 4. pkt., der indgår i elevernes uddannelsesaftaler med arbejdsgiverne. Antallet af dage i hver uddannelsesaftale opgøres som antallet af kalenderdage fra og med uddannelsesaftalens startdato til og med dens slutdato.

Kapitel 3

Bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser

§ 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser til arbejdsgivere som følge af lovens § 15 h, når arbejdsgiveren i det pågældende bonusår både opfylder sin måluddannelsesratio som fastsat efter lovens § 21 a, og samtidig har haft ansat flere praktikårselever jf. lovens § 15 g, stk. 3 sammenlignet med gennemsnittet for de 3 år forud for bonusåret.

Stk. 2. Gennemsnittet efter stk. 1 beregnes på grundlag af antallet af praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft i de 3 år forud for bonusåret. Antallet af praktikårselever beregnes for hvert af de 3 år forud for bonusåret på basis af det samlede antal kalenderdage i arbejdsgiverens uddannelsesaftaler i det pågældende år divideret med antal kalenderdage, som virksomheden har eksisteret i det pågældende år. Gennemsnittet beregnes ved at summere antallet af praktikårselever for de foregående 3 år og dividere med antal år (oprundet til nærmeste hele antal år), virksomheden har eksisteret indenfor den pågældende 3-årsperiode.

Stk. 3. Til beregning af det bonusudløsende antal praktikårselever omregnes både måluddannelsesratioen og uddannelsesratioen til praktikårselever ved at multiplicere ratioerne med arbejdsgiverens antal af erhvervsuddannede årsværk, jf. lovens § 15 h, stk. 4, vægtet med de enkelte erhvervsuddannelsers modelparametre som fastsat i bilag 1 til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag beregner beskæftigelsesgraden som anført i lovens § 15 h, stk. 4, 3. pkt. på grundlag af arbejdsgiverens indberettede ATP-bidrag, jf. § 8 i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Ved beregning af erhvervsuddannet årsværk, jf. lovens § 15 h, stk. 4, indgår medarbejderes højest fuldførte uddannelse pr. den 1. i hver måned. Ændringer registreret den 1. i måneden indgår i beregningen den pågældende måned. Ændringer registreret efter den 1. i en måned indgår i beregningen pr. den 1. den efterfølgende måned.

Kapitel 4

Merbidrag

§ 6. Arbejdsgivere, hvis uddannelsesratio, jf. lovens § 21 a, stk. 4, er lavere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a, stk. 5, skal betale et merbidrag for hver praktikårselev, som arbejdsgiveren mangler for at opfylde sin måluddannelsesratio, jf. lovens § 21 a, stk. 2. Beregningen af arbejdsgiverens merbidrag fremgår af lovens § 21 a, stk. 3-10.

Stk. 2. De medarbejdere, hvis uddannelsesniveau fastsættes som erhvervsuddannet efter lovens § 21 a, stk. 7, indgår i beregningen af antallet af erhvervsuddannede årsværk ved beregningen af uddannelsesratio og måluddannelsesratio efter lovens § 21 a, stk. 4 og 5.

§ 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner en måluddannelsesratio for bidragsåret, jf. lovens § 21 a, stk. 5, for hver kombination af de brancher og sektorer, der indgår i det praktikpladsafhængige AUB-bidrag. Alle oplysninger, der skal indgå i beregningen af måluddannelsesratioerne for bidragsåret, skal være Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i hænde senest den 15. marts i bidragsåret. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner måluddannelsesratioerne efter den 15. marts i bidragsåret på grundlag af de registrerede oplysninger på beregningstidspunktet.

Stk. 2. Ændrer datagrundlaget for beregningen af måluddannelsesratioerne for bidragsåret sig efter beregningstidspunktet, genberegnes måluddannelsesratioerne for bidragsåret ikke.

Stk. 3. Hver arbejdsgiver får i sin forskudsopgørelse, jf. § 22, tilknyttet en af de i stk. 1 og 2 fastsatte måluddannelsesratioer ud fra arbejdsgiverens branche- og sektortilknytning, jf. lovens § 21 a, stk. 9 og 10, der er gældende pr. 1. januar i bidragsåret. Skifter en arbejdsgiver branche eller sektor i løbet af bidragsåret, ændres arbejdsgivers måluddannelsesratio for det pågældende bidragsår ikke.

Fritagelse for merbidrag

§ 8. En arbejdsgiver, der skal betale merbidrag, jf. lovens § 21 a, og som forgæves har søgt en elev via opslag på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal i mindst 3 måneder, kan ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om fritagelse for merbidrag, jf. lovens § 21 b.

Stk. 2. De 3 måneder regnes som 90 kalenderdage.

Stk. 3. Opslagsperioden opgøres som perioden fra og med datoen for offentliggørelse af opslaget på praktikpladsportalen til og med datoen for ansøgningsfristen, som er angivet i praktikpladsportalen.

Stk. 4. Når ansøgningsfristen for opslaget er overskredet på praktikpladsportalen, indberetter Styrelsen for It og Læring de elektronisk registrerede data om opslaget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Muligheden for at ansøge om fritagelse for merbidrag baseres på de indberettede data.

Stk. 5. Arbejdsgiverens ansøgning skal ske via den løsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed på virk.dk/aub. Der kan først ansøges om fritagelse for merbidrag efter udløbet af den på praktikpladsportalen registrerede ansøgningsfrist for opslag af mindst 3 måneders varighed.

Stk. 6. Der kan alene søges om fritagelse for merbidrag for det samlede antal dage i opslagsperioden, jf. stk. 3, hvor opslaget har været synligt på praktikpladsportalen.

Stk. 7. Der kan ansøges om merbidragsfritagelse én gang pr. opslået stilling.

Stk. 8. Ved beregning af fritagelse for merbidrag vægtes antallet af praktikårselever ikke med modelparametrene i lovens bilag 1.

Stk. 9. En arbejdsgiver kan højest få fritagelse for merbidrag for det antal elever, den pågældende arbejdsgiver er godkendt til i opslagsperioden, jf. stk. 3, fratrukket det antal elever, som allerede er ansat i virksomheden i opslagsperioden.

Stk. 10. En arbejdsgiver kan kun søge om merbidragsfritagelse for opslagsperioder, som vedrører det år, hvor ansøgningen indgives, jf. stk. 5, samt de tre forudgående år.

Stk. 11. Arbejdsgiveren skal bekræfte på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen om merbidragsfritagelse er korrekte.

Stk. 12. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan automatisk godkende ansøgninger om fritagelse for merbidrag eller udtage disse til manuel sagsbehandling. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag godkender det maksimale beløb, jf. stk 14, der kan gives merbidragsfritagelse for.

Stk. 13. Har en arbejdsgiver fået godkendt fritagelse for merbidrag for færre antal dage end dem, der indgår i opslagsperioden, jf. stk. 3, henføres de godkendte dage med flest mulige dage til de tidligste bidragsår, som fritagelsen vedrører.

Stk. 14. Fritagelse for merbidrag kan i bidragsåret aldrig overstige arbejdsgiverens beregnede merbidrag i bidragsåret, jf. lovens § 21 a.

Tilskud

§ 9. De medarbejdere, hvis uddannelsesniveau fastsættes som erhvervsuddannet efter lovens § 21 a, stk. 7, indgår i beregningen af antallet af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af tilskud efter lovens § 21 c.

§ 10. Ved beregningen af tilskudsreducering efter lovens § 21 c, stk. 3, lægges det til grund, at det er et ikke-erhvervsuddannet årsværk, der har resulteret i fritagelsen, jf. lovens § 20, stk. 2, 1. og 2. pkt., for AUB-bidrag efter lovens § 18, når en arbejdsgiver både har erhvervsuddannede og ikke-erhvervsuddannede medarbejdere.

Stk. 2. Tilskudsreducering beregnes forholdsmæssigt for arbejdsgivere med mindre end 1 ikke-erhvervsuddannet årsværk.

Overskud

§ 11. Opgørelse af en arbejdsgivers andel af overskuddet efter lovens § 21 d beregnes på grundlag af antallet af praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft ansat i bidragsåret. Ved opgørelse af overskud vægtes antallet af praktikårselever ikke med modelparametrene i lovens bilag 1.

Underskud

§ 12. Opgørelse af en arbejdsgivers andel af underskuddet efter lovens § 21 e beregnes på grundlag af antallet af erhvervsuddannede årsværk, som arbejdsgiveren har modtaget tilskud for efter lovens § 21 c, stk. 1 og 2 i bidragsåret. Ved opgørelse af underskud vægtes antallet af erhvervsuddannede årsværk ikke med modelparametrene i lovens bilag 1.

Kapitel 5

Opkrævning, udbetaling og information til arbejdsgiver

Opkrævning og udbetaling

§ 13. Arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag opkræves eller udbetales én gang årligt af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag fra arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. Opkrævning eller udbetaling som følge af efterregulering, jf. § 17, sker fire gange årligt.

Information til arbejdsgiveren

§ 14. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender en forskudsopgørelse til de i § 1, stk. 1, nævnte arbejdsgivere senest i april i bidragsåret.

Stk. 2. Forskudsopgørelsen indeholder information til arbejdsgiveren om deres måluddannelsesratio omregnet til antal praktikårselever udregnet ved at multiplicere måluddannelsesratio med antal erhvervsuddannede årsværk vægtet med modelparameter, deres uddannelsesratio omregnet til antal praktikårselever vægtet med modelparameter samt om mulighed for at forbedre denne og mulighed for nedsættelse af bidrag for ubesat praktikplads (fritagelse for merbidrag) for bidragsåret.

§ 15. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender en årsopgørelse til de i § 1, stk. 1, nævnte arbejdsgivere senest i juni året efter bidragsåret.

Stk. 2. Årsopgørelsen indeholder information til arbejdsgiveren om de elementer, der indgår i beregningen og opgørelsen af arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag for bidragsåret herunder de væsentlige oplysninger, der er lagt til grund for beregningen.

Stk. 3. Konstaterer arbejdsgiveren fejl i beregningen eller beregningsgrundlaget, jf. § 18, kan arbejdsgiveren korrigere oplysningerne eller kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. En korrigeret oplysning kan medføre efterregulering af årsopgørelsen, jf. § 17.

§ 16. Arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag og registrerede oplysninger, der ligger til grund for beregningerne af årsopgørelser og efterreguleringer, fremgår ved log-in på Virk.dk/aub.

Efterregulering

§ 17. Såfremt beregningsgrundlaget, jf. § 18, for arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag ændrer sig, efter arbejdsgiverens årsopgørelse er beregnet, efterreguleres arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler eller opkræver differencen imellem det oprindelige praktikpladsafhængige AUB-bidrag og det efterregulerede praktikpladsafhængige AUB-bidrag til/fra arbejdsgiveren sammen med andre arbejdsgiverbidrag, der opkræves kvartalsvist af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Stk. 3. Efterregulering efter stk. 1 afskæres for oplysninger, jf. § 18, modtaget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter den 1. maj i det tredie kalenderår efter, at årsopgørelsesbrevet er sendt til arbejdsgiveren.

Stk. 4. Efterregulering af en arbejdsgivers praktikpladsafhængige AUB-bidrag kan ikke føre til ændringer af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag for det pågældende bidragsår for andre arbejdsgivere end den, som efterreguleringen vedrører.

Stk. 5. Udgifter og indtægter som følge af efterreguleringer henføres til næste års sektorregnskab.

Kapitel 6

Beregningsgrundlag

§ 18. Beregningsgrundlaget for arbejdsgiverens praktikpladsafhængige AUB-bidrag, som ligger til grund for forskudsopgørelsen, årsopgørelsen og eventuelle efterreguleringer, er:

1) Arbejdsgiverens indberettede ATP-bidrag, jf. § 8 i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

2) Arbejdsgiverens branchetilknytning og sektortilknytning som er gældende pr. 1. januar i bidragsåret, jf. lovens § 21 a, stk. 9 og 10.

3) Arbejdsgiverens godkendte fritagelser for merbidrag, jf. § 8.

4) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags register vedrørende uddannelsesniveau, jf. lovens § 26 b.

5) Skolernes registrerede uddannelsesaftaler, som er indberettet til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag via Styrelsen for IT og Læring.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 19. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag oplysninger, der har betydning for afgørelser om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Fordelsbonus kan kun udløses for uddannelsesaftaler påbegyndt i 2017 eller senere.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 27. november 2017

Niels Fog

/ Christian Hyldahl