Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojeker til 2018-niveau

Ved bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter er der fastsat satser for de gebyrer, som opkræves af de regionale videnskabsetiske komiteer og Den Nationale Videnskabsetiske Komité for behandlingen af videnskabsetiske forskningsprojekter, jf. § 39, stk. 2, og § 40, stk. 2, i lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, at gebyrerne pris- og lønreguleres én gang om året.

Det generelle pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2018-niveau, er 2,7 %.

På den baggrund meddeles herved, at:

– Gebyret for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter udgør kr. 5.223 i 2018 pris- og lønniveau, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

– Gebyret for behandling af ændringer i allerede godkendte projekter udgør kr. 1.959 i 2018 pris- og lønniveau, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Opreguleringen gælder fra den 1. januar 2018 og har virkning for anmeldelser, der modtages i den kompetente videnskabsetiske komité fra denne dato og til og med den 31. december 2018.

De videnskabsetiske komiteer bedes vejlede om de nye satser, herunder på deres hjemmeside.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 9. oktober 2017

Emilie Norré Sørensen