Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Overordnet ramme
Kapitel 2 Fordelingsnøgle
Kapitel 3 Administration af ordningen
Kapitel 4 Godstransport
Kapitel 5 Opfølgningsredegørelse
Kapitel 6 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1
Kapitel 7 Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. oktober 2017
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

I medfør af § 21 a, stk. 5, 6 og 8, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved lov nr. 711 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnet ramme

§ 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 21 a, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger kan, jf. lovens § 21 a, stk. 1, 2. pkt., modtage tilskud gennem en kommune.

Stk. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af færgetakster på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Fordelingsnøgle

§ 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Kapitel 3

Administration af ordningen

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Stk. 2. Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport skal ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.

Stk. 4. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Kapitel 4

Godstransport

§ 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart til og fra de pågældende øer.

§ 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering:

1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2) Varebiler på ikke over 3,5 ton, der er helt eller delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.

3) Arbejdsmaskiner.

4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

5) Trailere.

6) Løst gods i øvrigt.

7) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-3, indgå i ordningen.

Kapitel 5

Opfølgningsredegørelse

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

2) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

3) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.

4) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms.

5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår og den ledsagende revisorerklæring indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år.

§ 8. Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet.

Kapitel 6

Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1

§ 9. Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes.

Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned.

§ 10. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Kapitel 7

Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser for den enkelte færgerute som følge af, at et tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 1, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. § 21 a, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Udbetaling af kompensation er betinget af, at kommunalbestyrelsen udarbejder et særskilt regnskab for den pågældende færgerute for regnskabsåret 2016, som viser den øgede afgiftsbelastning.

§ 13. Det særskilte regnskab, jf. § 12, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) En faktisk opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, medregnes til momsgrundlaget.

2) En fiktiv beregnet opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter for regnskabsåret 2016, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, ikke medregnes til momsgrundlaget.

3) En opgørelse af den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016 svarende til forskellen mellem opgørelserne, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 2. Det særskilte regnskab skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 13. november 2017.

Stk. 3. Det særskilte regnskab skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er opgjort korrekt.

Stk. 4. Det særskilte regnskab skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er opgjort korrekt.

§ 14. Kompensationens størrelse fastsættes på baggrund af det særskilte regnskab, jf. § 13.

Stk. 2. For regnskabsåret 2015 udbetales en forholdsmæssig kompensation, som svarer til 7/12 af den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016 (i 2015 pl), jf. § 13, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. For regnskabsåret 2016 og frem udbetales en kompensation, som svarer til den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016, jf. § 13, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2017 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

§ 15. Der ydes en supplerende kompensation på 33,3 pct. af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompensationen efter § 12, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

§ 16. Kompensation efter § 12, stk. 1, og § 15 for regnskabsårene 2015, 2016 og 2017 udbetales som et engangsbeløb.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1007 af 27. august 2017 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 15. oktober 2017

Simon Emil Ammitzbøll

/ Søren H. Thomsen


Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. oktober 2017

   
Kommune
Færgerute
Holbæk
Orø-Holbæk
Holbæk
Orø-Hammer Bakke
Kalundborg
Sejerø-Havnsø
Kalundborg
Nekselø-Havnsø
Slagelse
Agersø-Stigsnæs
Slagelse
Omø-Stigsnæs
Lolland
Fejø-Kragenæs
Lolland
Femø-Kragenæs
Lolland
Askø-Bandholm
Assens
Baagø-Assens
Faaborg-Midtfyn
Bjørnø-Faaborg
Faaborg-Midtfyn
Lyø-Avernakø-Faaborg
Samsø
Samsø-Hou
Svendborg
Hjortø-Svendborg
Svendborg
Skarø-Drejø-Svendborg
Langeland
Strynø-Rudkøbing
Ærø
Birkholm-Marstal
Ærø
Ærøskøbing-Svendborg
Ærø
Søby-Faaborg
Ærø
Søby-Fynshav
Haderslev
Aarø-Aarøsund
Fanø
Fanø-Esbjerg
Aabenraa
Barsø-Barsø-Landing
Horsens
Endelave-Snaptun
Struer
Venø-Kleppen
Norddjurs
Anholt-Grenaa
Odder
Tunø-Hou
Hedensted
Hjarnø-Snaptun
Skive
Fur-Branden
Læsø
Læsø-Frederikshavn
Aalborg
Egholm-Aalborg