Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning
Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver
Kapitel 3 Indgivelse af ansøgning og fristen herfor, behandling af ansøgninger m.v.
Kapitel 4 Stemmemodtagere
Kapitel 5 Brevstemmematerialet
Kapitel 6 Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning
Kapitel 7 Hjælp til stemmeafgivningen
Kapitel 8 Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater m.v.
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem

I medfør af § 63, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og § 69, 1. pkt., i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 26. september 2017, fastsættes:

Kapitel 1

De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning

§ 1. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, såfremt de indgiver ansøgning herom efter reglerne i § 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vælgere, der har mulighed for at brevstemme i en af de institutioner, boformer m.v., der er nævnt i folketingsvalglovens § 54, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs § 60, stk. 2, har ikke adgang til at afgive brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Stk. 3. Ved vælgerens »hjem« forstås ikke blot det sted, hvor vælgeren har fast bopæl (er bopælsregistreret i CPR), men også det sted, hvor vælgeren midlertidigt opholder sig, forudsat at det midlertidige opholdssted har karakter af et hjem.

§ 2. Brevstemmeafgivning i hjemmet kan finde sted inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste søgnedag før valgdagen.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 3. Der påhviler kommunalbestyrelsen følgende opgaver vedrørende forberedelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning i vælgerens hjem:

1) Kommunalbestyrelsen skal gennem annoncering i de stedlige dagblade eller lokalaviser sørge for, at vælgerne bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme i hjemmet og om de nærmere betingelser herfor, jf. § 4.

2) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der modtager personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, jf. § 83, stk. 1, i lov om social service, eller hjemmesygepleje, og som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet udleveres af den person, der yder den personlige og praktiske hjælp m.v., eller hjemmesygeplejersken eller en anden aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen. Den pågældende yder vælgeren hjælp til at udfylde og indgive skemaet, hvis det er nødvendigt.

3) Kommunalbestyrelsen skal fastsætte den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivningen i vælgernes hjem skal finde sted inden for den periode, der er nævnt i § 2.

4) Kommunalbestyrelsen skal udpege de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, jf. § 10, og sørge for, at disse bliver underrettet om tid og adresser for afstemningen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at stemmemodtagerne i fornødent omfang bliver vejledt om deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af brevstemmeafgivningen, herunder bliver gjort bekendt med de særlige pligter, der påhviler dem efter folketingsvalglovens § 62, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs § 68, stk. 1, samt bliver forsynet med de fortegnelser over de opstillingsberettigede partier henholdsvis opstillede kandidatlister og kandidater m.v., der er nævnt i § 21, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der i de boformer m.v., der er nævnt i folketingsvalglovens § 54, stk. 2, nr. 3 og 6, og den kommunale og regionale valglovs § 60, stk. 2, nr. 3 og 6, eller i nærmere angivne grupper af disse, ikke skal foretages brevstemmeafgivning efter reglerne om institutionsafstemning, jf. de nævnte bestemmelser i folketingsvalgloven og den kommunale og regionale valglov, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at vælgerne i de pågældende boformer m.v. bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og om de nærmere betingelser herfor. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at vælgere i de pågældende boformer m.v., som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema, og at vælgeren får hjælp til at udfylde og indsende skemaet, hvis det er nødvendigt.

Kapitel 3

Indgivelse af ansøgning og fristen herfor, behandling af ansøgninger m.v.

§ 4. Anmodning (ansøgning) om adgang til at brevstemme i hjemmet skal indgives til vælgerens opholdskommune senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af ansøgningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest tredjesidste søgnedag før valgdagen. Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen, ved folketingsvalg dog tidligst, når valget er udskrevet.

Stk. 2. Ved ansøgning om adgang til at brevstemme i hjemmet skal der gives oplysning om vælgerens fulde navn, personnummer, faste bopæl og adresse på opholdsstedet i de sidste 3 uger før valgdagen samt en erklæring om, at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

Stk. 3. Ansøgningen kan indgives skriftligt på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet kan fås hos kommunen (borgerservicecentret). Ansøgning kan også indgives på anden vis, f.eks. telefonisk.

Stk. 4. Hvis vælgeren benytter ansøgningsskemaet, jf. stk. 3, skal ansøgningen være dateret og egenhændigt underskrevet af vælgeren. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive ansøgningsskemaet egenhændigt, kan en anden person underskrive med eget navn i vælgerens sted (underskrift efterfulgt af ordet »for« og vælgerens navn).

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om de rettidigt indgivne ansøgninger indeholder de nødvendige oplysninger, og om den pågældende ansøger har valgret til det pågældende valg.

Stk. 2. Hvis ansøgningen er behæftet med mangler af en sådan karakter, at de ikke umiddelbart eller eventuelt efter telefonisk henvendelse til vælgeren kan rettes af kommunalbestyrelsen, skal vælgeren underrettes herom samtidig med, at ansøgningen tilbagesendes. Vælgeren skal tillige oplyses om, at manglen kan rettes og ansøgningen indsendes eller indgives på ny inden udløbet af en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.

§ 6. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at brevstemme i hjemmet, herunder har indgivet ansøgning efter fristens udløb, jf. § 4, stk. 1, skal have skriftlig underretning herom med angivelse af grunden til, at deres anmodning om at stemme i hjemmet ikke har kunnet imødekommes.

§ 7. Ansøgere, der opfylder betingelserne for at stemme i hjemmet, skal have underretning herom tillige med angivelse af datoen for, hvornår afstemningen i hjemmet vil finde sted og så vidt muligt med det omtrentlige klokkeslæt herfor.

Stk. 2. I underretningen til ansøgerne skal ligeledes gives oplysning om, at de ikke kan påregne at blive opsøgt på ny af stemmemodtagerne, såfremt de ikke er hjemme på den angivne dato for afstemningen i hjemmet.

§ 8. Hvis ansøgeren efter udløbet af fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet meddeler kommunen, at vedkommende har skiftet opholdssted, er der ikke pligt til at opsøge ansøgeren på det nye opholdssted.

§ 9. Hvis en vælger, der rettidigt har indgivet en gyldig ansøgning om at stemme i hjemmet, ikke træffes, når stemmemodtagerne indfinder sig på den dato, som vælgeren er blevet oplyst om, skal stemmemodtagerne lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for deres besøg.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal i øvrigt på et særligt skema, der er udarbejdet af kommunalbestyrelsen, notere tidspunktet for aflæggelse af besøg hos de enkelte vælgere, om vælgeren blev truffet hjemme og brevstemmeafgivningen gennemført, samt om der i forbindelse hermed forekom hændelser, der kan tænkes at give anledning til klager fra den pågældende vælger eller dennes pårørende.

Kapitel 4

Stemmemodtagere

§ 10. Brevstemmer i vælgerens hjem skal afgives til 2 stemmemodtagere, jf. dog § 19, stk. 2-5. Stemmemodtagerne udpeges blandt de tilforordnede vælgere, som kommunalbestyrelsen har valgt til at bistå ved valget, jf. folketingsvalglovens § 30 og den kommunale og regionale valglovs § 17, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Der skal udpeges et eller flere par stemmemodtagere til at fungere som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem.

Stk. 2. I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal stemmemodtagerne så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kandidater til valget, personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem.

Kapitel 5

Brevstemmematerialet

§ 11. Til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel,

2) en konvolut,

3) et følgebrev og

4) en yderkuvert.

Stk. 2. Til kommunale og regionale valg består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med tilhørende konvolut,

2) en stemmeseddel til regionsrådsvalget med tilhørende konvolut,

3) et følgebrev og

4) en yderkuvert.

§ 12. Ved brevstemmeafgivningen må kun benyttes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved økonomi- og indenrigsministerens foranstaltning. Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at følgebreve og yderkuverter, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen, skal sidestilles med følgebreve og yderkuverter tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Forud for hvert valg eller hver folkeafstemning giver Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunalbestyrelsen meddelelse om indholdet og udformningen af det brevstemmemateriale, der skal benyttes.

Kapitel 6

Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

§ 13. Vælgeren skal vise fornøden legitimation til stemmemodtagerne (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende). Hvis mindst en af stemmemodtagerne har sikkert kendskab til vælgerens identitet, kan der ses bort fra kravet om forevisning af legitimation.

Stk. 2. Når vælgeren har forevist legitimation, jf. dog stk. 1, 2. pkt., udleveres brevstemmematerialet til vælgeren. Stemmemodtagerne skal påse, at vælgeren ikke fjerner sig med brevstemmematerialet, og at stemmeafgivningen sker umiddelbart efter, at brevstemmematerialet er udleveret. Stemmemodtagerne skal endvidere påse, at vælgeren udfylder stemmesedlen og indlægger denne i konvolutten, uden at andre, herunder stemmemodtagerne, kan se, hvorledes vælgeren har stemt, jf. dog § 19, stk. 1-3.

Stk. 3. Pårørende, besøgende eller andre, bortset fra stemmemodtagerne og en eventuel hjælper, vælgeren har udpeget, jf. § 19, stk. 2 og 3, må ikke være til stede i det lokale, hvor brevstemmeafgivningen finder sted, medmindre vælgeren udtrykkeligt tilkendegiver ønske herom.

§ 14. Til folketingsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har kandidater opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten (har fast bopæl). Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende storkreds, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for det parti, som kandidaten er opstillet for. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Ønsker vælgeren at stemme på en kandidat, der opstiller uden for partierne, kan der ikke tillige anføres et partibogstav eller partinavn.

2) Når vælgeren har udfyldt stemmesedlen, lægger vælgeren den i konvolutten og tilklæber denne.

3) Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtagerne. En af stemmemodtagerne kan udfylde følgebrevet, hvis vælgeren ikke er i stand til det eller ønsker hjælp.

4) En af stemmemodtagerne attesterer stemmeafgivningen med sin underskrift på følgebrevet samt med angivelse af sin stilling. Som stilling angives: ”tilforordnet” eller ”ansat i kommunen” alt efter, om den attesterende stemmemodtager varetager funktionen som stemmemodtager i egenskab af tilforordnet vælger eller i egenskab af ansat i kommunens forvaltning. Følgebrevet skal endvidere påføres kommunens stempel eller navn. Hvis en af stemmemodtagerne har udfyldt følgebrevet, jf. nr. 3, skal attestationen foretages af den anden stemmemodtager.

5) Vælgeren lægger konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet i yderkuverten og udfylder og lukker yderkuverten i overværelse af stemmemodtagerne. Yderkuverten adresseres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. I rubrikken på bagsiden af yderkuverten skal vælgeren skrive sit navn, fødselsdato og bopæl. En af stemmemodtagerne kan udfylde rubrikken på bagsiden af yderkuverten, hvis vælgeren anmoder om det.

6) Yderkuverten med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev afleveres til en af stemmemodtagerne, der sørger for, at yderkuverten afleveres til kommunalbestyrelsen. Hvis vælgeren har fast bopæl i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at yderkuverten (brevstemmen) snarest afsendes til vedkommende kommunalbestyrelse. Hver yderkuvert skal sendes særskilt. Flere yderkuverter stilet til samme kommunalbestyrelse må ikke sendes som én forsendelse nedlagt i en større konvolut eller lignende.

§ 15. Til Europa-Parlamentsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har opstillet en kandidatliste til valget. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, skrives navnet på denne, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 2-6.

§ 16. Til kommunale og regionale valg foregår stemmeafgivningen på følgende måde, jf. dog stk. 2:

1) På stemmesedlen til kommunalbestyrelsesvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til kommunalbestyrelsesvalget i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

2) På stemmesedlen til regionsrådsvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til regionsrådsvalget i den region, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til regionsrådet i den pågældende region, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

3) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 3-6. Begge konvolutter med stemmesedler samt følgebrevet lægges i én yderkuvert.

Stk. 2. Hvis en vælger alene ønsker at afgive stemme enten til kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget, kan vælgeren enten undlade at udfylde den anden stemmeseddel og i øvrigt følge samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1 (afgive blank stemme) eller tilbagelevere den ubenyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut til en af stemmemodtagerne. Den ubenyttede stemmeseddel og konvolut påtegnes »Ikke benyttet« og afleveres til kommunalbestyrelsen, der tilintetgør det ikke benyttede stemmemateriale. I øvrigt følges samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1.

§ 17. Til folkeafstemning foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen, hvorpå der klart adskilt er trykt ordene »Ja« og »Nej«, sætter vælgeren et kryds ved ordet »Ja«, såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller loven. Vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet »Nej«.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 14, nr. 2-6.

§ 18. Portoudgiften til eventuel forsendelse af brevstemmer afholdes af kommunen.

Kapitel 7

Hjælp til stemmeafgivningen

§ 19. Hvis en vælger, der ønsker at afgive stemme, ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen, følgebrevet eller yderkuverten, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, skal stemmemodtagerne yde den fornødne hjælp hertil, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. I stedet for den ene af stemmemodtagerne kan vælgeren forlange personlig bistand til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Personlig bistand til stemmeafgivningen kan ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv, hvis vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom, og vælgerens ønske er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 61, stk. 4, 4. pkt., jf. § 100, i lov om valg til Folketinget, § 26 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og § 67, stk. 4, 4. pkt., i lov om kommunale og regionale valg. Vælgeren skal således have en funktionsnedsættelse, som umiddelbart kan ses, f.eks. i form af brækkede lemmer, brug af kørestol, krykkestokke, mobilitystok eller førerhund og lignende, eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vælgeren kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagekort eller parkeringskort for personer med handicap udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 4. Personlig bistand til udfyldning af stemmesedlen efter stk. 1-3 kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for den eller dem, der yder personlig bistand, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti (kandidatliste) eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, eller for så vidt angår folkeafstemninger, hvorvidt vælgeren ønsker at stemme ja eller nej.

Stk. 5. Det er stemmemodtagerne, der vurderer, om personlig bistand kan ydes efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der er ydet personlig bistand til at udfylde stemmesedlen, skal dette fremgå af følgebrevet, idet dette påføres ordene »Personlig bistand ydet til udfyldning af stemmesedlen« eller lignende efterfulgt af underskrift af den eller dem, der har ydet personlig bistand.

Stk. 7. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, skal den ene af stemmemodtagerne på det sted på følgebrevet, der er beregnet til vælgerens egenhændige underskrift, underskrive med sit eget navn efterfulgt af ordet »for« samt vælgerens navn. Den anden stemmemodtager underskriver attesten på følgebrevet.

Stk. 8. Medvirker en person, der er udpeget af vælgeren selv, til vælgerens stemmeafgivning, ydes den fornødne personlige bistand til udfyldelsen af stemmesedlen, følgebrevet eller yderkuverten af enten den person, der er udpeget af vælgeren selv, og en stemmemodtager i forening, jf. stk. 2, eller alene af den person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. stk. 3. Stemmemodtageren sikrer sig dog vælgerens identitet, jf. § 13, attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet, jf. § 14, nr. 4, og giver vejledning m.v. efter kapitel 8. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, underskriver den, der er udpeget af vælgeren selv, eller, hvis dette ikke er muligt, en stemmemodtager følgebrevet på vælgerens vegne, jf. stk. 7.

Kapitel 8

Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater m.v.

§ 20. Stemmemodtagerne skal om fornødent give vælgeren vejledning om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, jf. §§ 13-17, herunder om mulighederne og betingelserne for, at der ydes hjælp til stemmeafgivningen, jf. § 19.

§ 21. Stemmemodtagerne skal sørge for, at vælgeren i forbindelse med stemmeafgivningen har adgang til at gøre sig bekendt med:

1) Ved folketingsvalg: den fortegnelse over opstillingsberettigede partier, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser, når der er udskrevet folketingsvalg.

2) Ved Europa-Parlamentsvalg: den fortegnelse over de opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kandidater, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser senest 3 uger før valgdagen.

3) Ved kommunale og regionale valg: en fortegnelse over de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund, såvel til det pågældende kommunalbestyrelsesvalg som det pågældende regionsrådsvalg, jf. den kommunale og regionale valglovs § 43.

4) Ved folkeafstemning: den vejledning om brevstemmeafgivning ved folkeafstemningen, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser forud for folkeafstemningen.

Stk. 2. Hvis brevstemmeafgivningen til folketingsvalg finder sted senere end 10 dage før valgdagen, skal vælgeren så vidt muligt have adgang til at gøre sig bekendt med en fortegnelse over de kandidater til valget, der er opstillet i den pågældende storkreds.

Stk. 3. Stemmemodtagerne må ikke uopfordret give vælgerne andre oplysninger om de opstillede partier (kandidatlister) og kandidater m.v. end de oplysninger, der fremgår af de fortegnelser, der er nævnt i stk. 1 og 2. Stemmemodtagerne kan besvare eventuelle forespørgsler fra vælgerne om, hvorvidt bestemte personer er opstillet som kandidater tilvalget, såfremt stemmemodtagerne har kendskab hertil.

Stk. 4. I tilfælde, hvor vælgeren til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg tilkendegiver at ville stemme på en bestemt person, hvorom det ikke med sikkerhed vides, om vedkommende er kandidat til valget eller er kandidat til valget i den storkreds henholdsvis kommune eller region, hvor vælgeren har fast bopæl, kan stemmemodtagerne vejlede vælgeren om, at der på stemmesedlen ud over kandidatens navn tillige bør skrives bogstavbetegnelsen eller navnet på det parti (kandidatliste), som vedkommende kandidat (person) tilhører, såfremt dette er vælgeren eller stemmemodtagerne bekendt.

§ 22. Stemmemodtagerne må ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver tilknytning til et bestemt parti (kandidatliste) eller en bestemt kandidat. Stemmemodtagerne må heller ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål eller i øvrigt udtrykker en bestemt politisk holdning eller lignende.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 18. oktober 2017

P.M.V.
Nikolaj Stenfalk

/ Christine Boeskov