Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling1)

I medfør af § 22, stk. 3 og 4, § 30, stk. 1 og 3, § 45, stk. 1 og § 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Biocidholdig bundmaling: Et kemisk stof eller produkt, der indeholder et eller flere aktive stoffer, som er bestemt til kemisk eller mikrobiologisk at bekæmpe vækst og aflejring af bakterier, planter eller dyr på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i vand.

2) Ferske vande: Søer og vandløb.

§ 2. Denne bekendtgørelse gælder:

1) for biocidholdig bundmaling med indhold af et eller flere aktivstoffer, der er under vurdering efter biocidforordningen, forordning (EU) Nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, og

2) på visse betingelser for biocidholdig bundmaling, der indeholder aktivstoffer, godkendt efter biocidforordningen, jf. § 3, stk. 2 og 3.

Regulering af bundmaling

§ 3. Biocidholdig bundmaling, der er godkendt efter biocidforordningen, kan gøres tilgængelig på markedet og anvendes efter sin godkendelse, uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Biocidholdig bundmaling, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i følgende tilfælde importeres, sælges og anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog §§ 4-6:

1) Når aktivstoffet er under vurdering efter biocidforordningen, og den biocidholdige bundmaling er anmeldt til Produktregistret efter reglerne i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

2) Efter at der i EU-Tidende er givet meddelelse om godkendelse af aktivstoffet, når

a) registreringen i Produktregistret er gennemført senest på tidspunktet for godkendelsen af aktivstoffet, som angivet i den forordning, der godkender aktivstoffet, og

b) der senest på tidspunktet for godkendelsen af aktivstoffet bliver indgivet ansøgning om godkendelse efter biocidforordningen af den biocidholdige bundmaling.

Stk. 3. Hvis en biocidholdig bundmaling indeholder mere end et aktivstof, gælder bestemmelserne i stk. 2, nr. 2, i forhold til godkendelsesdatoen for det sidst godkendte aktivstof.

Forbud

§ 4. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande, er forbudt.

§ 5. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande, er forbudt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for træbåde eller for fritidsbåde, der har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne.

Mærkning

§ 6. Biocidholdig bundmaling skal ved salg være letlæseligt, uudsletteligt og ordret mærket med følgende sætninger:

1) Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande.

2) Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud gælder ikke for træbåde, der anvendes i saltvand, og for fritidsbåde, som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne.

Tilsyn

§ 7. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen og med overholdelsen af afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelsen, jf. lovens regler herom.

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) importerer eller sælger ikke-godkendt bundmaling i strid med § 3, stk. 2 og 3,

2) importerer, sælger eller anvender bundmaling i strid med § 4 eller § 5, stk. 1, eller

3) sælger bundmaling, der ikke er mærket i overensstemmelse med § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1429 af 16. december 2014 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. november 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).