Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31994L0025
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Skroglængde og fremdrivningseffekt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)

I medfør af § 10 a og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med en skroglængde og fremdrivningseffekt som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover med undtagelse af de i vandscooterførerbekendtgørelsen nævnte fartøjer.

Stk. 3. Fartøjets længde i meter er skroglængden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet1) efter den relevante harmoniserede standard. Eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd, fenderlister og lignende måles ikke med.

Stk. 4. Ved planende fartøjer forstås et fartøj uden egentlig køl med ren V-formet bund eller med flad bund i den agterste tredjedel, eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Førere af fartøjer som nævnt i § 1 skal

1) være fyldt 16 år og

2) have erhvervet et speedbådsbevis i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.

§ 3. Føreren skal under sejladsen have det i § 2 krævede bevis hos sig og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen.

§ 4. Kommuner, regioner eller andre myndigheder, der har bemyndigelse til at fastsætte regulativer for åer, søer, vandløb og lignende beskyttede farvande, kan efter ansøgning til Søfartsstyrelsen få tilladelse til, at sejlads med de i § 1 nævnte fritidsfartøjer i de områder, som hører under myndighedens ansvar, bliver fritaget helt eller delvist for bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og § 3 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 232 af 22. marts 2006 om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsfører-bekendtgørelsen) ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 18. december 2017

Per Sønderstrup

/ Rasmus Høy Thomsen


Bilag 1

Skroglængde og fremdrivningseffekt

Skroglængde og fremdrivningseffekt

Officielle noter

1) Rådets direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer, som ændret ved Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF.