Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prammes bygning og udstyr m.v.

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-10, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og § 1, stk. 2, § 3, nr. 1-10, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for lægtere, pramme og andet flydende materiel uden selvstændigt fremdrivningsmiddel, herefter benævnt pramme, hvis køl er lagt den 1. maj 2003 eller senere. Dog gælder bestemmelserne om syn og certifikater tillige pramme bygget før nævnte dato.

Stk. 2. Udstyr, som er beregnet til og alene anvendes til at positionere sig på en given lokation, betragtes ikke som selvstændigt fremdrivningsmiddel

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Permanent forankret eller permanent fortøjet flydende materiel uden selvstændigt fremdrivningsmiddel såsom pontonbroer, flydedokke m.v.

2) Flydende boliger, husbåde og lignende, jf. byggelovens § 2, stk. 3.

3) Flytbare boreenheder omfattet af MODU-koden.

Sikkerhedsregler

§ 2. Pramme skal konstrueres, bygges og udstyres m.v. i henhold til bestemmelserne for et last- eller passagerskib med tilsvarende størrelse og anvendelse, hvor det er relevant at anvende de pågældende bestemmelser. Bestemmelser om fremdrivningsmaskineri finder ikke anvendelse for pramme, jf. § 1.

Stk. 2. Pramme skal være udstyret med lanterne, lydsignalapparater, signalfigurer m.v. i henhold til de internationale søvejsregler.

§ 3. Pramme skal have et hovedslæbearrangement og et reserveslæbearrangement af tilstrækkelig styrke til den påtænkte anvendelse.

Stk. 2. Reserveslæbearrangementet skal være arrangeret således, at det altid er klar til brug, og ny slæbeforbindelse kan etableres hurtigt.

Stk. 3. For pramme, der anvender fast sammenkoblingssystem med en skubbende slæbebåd, anses den faste sammenkobling for hovedslæbearrangementet. Ved et fast sammenkoblingssystem skal det være muligt hurtigt at frigøre slæbebåden fra prammen1).

§ 4. For pramme til særlig anvendelse, såsom hotel-, rørlægnings-, kran-, uddybningspramme m.v., fastsætter Søfartsstyrelsen særlige vilkår efter en konkret vurdering. Hvor der findes IMO guidelines, skal disse følges2).

Ubemandede pramme

§ 5. Ubemandede pramme skal udrustes med redningsmidler til det mandskab, som sættes om bord i forbindelse med prammens fortøjning, etablering af slæb eller andet.

Stk. 2. For ubemandede pramme, der til søs altid er forbundet til en slæbebåd, kan slæbebådens redningsbåde, -flåder og mand-overbord-arrangement gøre det ud for prammens redningsfartøjer og mand-overbord-båd.

Syn og certifikater

§ 6. Pramme skal synes i henhold til bestemmelserne for et last- eller passagerskib med tilsvarende størrelse og anvendelse.

Stk. 2. Pramme skal være forsynet med certifikater som et tilsvarende last- eller passagerskib, dog ikke certifikater krævet i henhold til den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS).

Stk. 3. For ubemandede pramme kræves ikke et nationalt sikkerhedscertifikat.

Ækvivalens

§ 7. Bekendtgørelsens bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, der repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Strafforanstaltninger

§ 8. Overtrædelse af §§ 2, 4, eller 5 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 6, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 4 af 2. april 2003 om prammes bygning og udstyr m.v. ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2017

Per Sønderstrup

/ Martin John

Officielle noter

1) Der henvises til IMO MSC/Circ. 866, »Guidelines for the application of safety standards to Pusher Tug-Barge combinations«.

2) Der henvises til bl.a. IMO MSC/Circ. 884, »Guidelines for safe ocean towing«.