Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 2, § 70, stk. 7, § 71, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»En godkendelse er betinget af, at virksomheden omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed sikrer, at koncernen eller gruppen indsender det samlede dokument til Finanstilsynet og relevante udenlandske tilsynsmyndigheder samtidig, og at alle virksomheder i koncernen eller gruppen overholder kravene til vurderingen af egen risiko og solvens.«

3. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I et gruppe 1-forsikringsselskab kan bestyrelsen endvidere ikke henlægge beføjelsen til at træffe beslutning om ansøgning om godkendelse af interne modeller til opgørelse af solvenskapitalkrav, jf. § 16, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v., til direktionen.«

4. Bilag 6, nr. 1, litra d, affattes således:

»d) Styring af likviditets- og koncentrationsrisici, hvor der ved likviditetsrisiko forstås risiko for at forsikringsselskaber ikke kan afhænde investeringer og andre aktiver med henblik på at imødekomme deres finansielle forpligtelser rettidigt.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for ansøgninger om godkendelser, der indsendes efter denne dato.

Finanstilsynet, den 31. oktober 2017

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-tidende 2009, nr. L 335, side 1.