Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner
Bilag 2 Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere, gaffeltrucks, teleskoplæssere og lignende maskiner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 406 af 1. maj 2012 og bekendtgørelse nr. 455 af 12. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks, gaffelstablere, teleskoplæssere og lignende maskiner

Kranbasis

§ 4. Kraner eller lignende maskiner, som kan løfte en byrde frithængende, må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Kranbasis«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Ved »løft af byrder« forstås løft af en eller flere frithængende byrder fra et niveau til et andet i en lodret eller skrå vinkel.

Stk. 3. Ved »frithængende« forstås, at byrden er ophængt således, at dens tyngdepunkt er frit bevægeligt i én eller flere retninger under ét eller flere løftepunkter.

Stk. 4. Ved »byrde« forstås en genstand eller en gruppe af genstande, der løftes som én enhed uanset emballering eller anhugningsform. Byrden kan være løftet direkte med kranen eller lignende maskine, eller indirekte via løftetilbehør, grab o.l.

Stk. 5. Der stilles ikke krav om uddannelse efter stk. 1 ved arbejde med kraner eller lignende maskiner:

1) Hvis kranen eller den lignende maskine har en maksimal tilladelig belastning på 8 tons/tonsmeter.

2) Hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens eller lignende maskines understøttelsesflade således, at byrden ikke vil bibringe kranen eller lignende maskine et væltende moment, og hvor den maksimalt tilladelige belastning med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimum 8 tons.

3) Hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser, dvs. kranen eller den lignende maskine kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.

4) Hvis det er en fast installeret kran eller lignende maskine, der ikke kan vælte, som er opstillet på en måde, så det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsområdet under drift, og det er udelukket at fejlbetjening eller tab af byrde kan forvolde personskade.

5) Hvis kraner eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.

6) Ved afprøvning af kraner eller lignende maskiner efter opstilling eller reparation, når formålet er at kontrollere at alt fungerer, som det skal.

Stk. 6. Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner, herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis

1) der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes, dog må byrden styres på plads under afsætning,

2) byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn,

3) maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og

4) leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Stk. 7. Undtagelserne i stk. 5, pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 6 og stk. 6 gælder ikke ved:

1) Samløft af byrder med 2 eller flere kraner eller lignende maskiner.

2) Løft af personer med kraner eller lignende maskiner.

Mobile kraner og lignende maskiner

§ 5. Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 8 tonsmeter må kun føres af personer, der ud over uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Mobile kraner over 8 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 30 tonsmeter, må kun føres af personer, der ud over uddannelserne »Kranbasis«, jf. § 4, og »Mobile kraner over 8 tonsmeter«, jf. § 5, stk. 1, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Mobile kraner over 30 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 3. Ved »mobile kraner« forstås maskiner, der er indrettet som kran eller lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende bryder, og hvor kranen eller den lignende maskine er monteret på køretøj, bælter, tog, trailer mv.

Tårnkraner og fast opstillede kraner

§ 6. Tårnkraner eller fast opstillede kraner eller lignende maskiner med en masimalt tilladelig belastning på over 8 tonsmeter må kun føres af personer, der ud over uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Ved »tårnkraner, fast opstillede kraner eller lignende maskiner« forstås kraner eller lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende byrder, og som er fast opstillet/installeret på

1) fundament,

2) skinnesystem,

3) travers, eller

4) et tilsvarende system.

Gaffelstablere og gaffeltrucks

§ 7. Gaffelstablere eller lignende maskiner må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Gaffeltruck A« (gaffelstabler) eller »Gaffeltruck B« (gaffeltruck). Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af før, der kan udstedes certifikat.

Stk. 2. Ved »gaffelstablere eller lignende maskiner« forstås maskiner med mekanisk løft af byrder på gafler langs den ene side af en lodret mast, som har mekanisk kørsel, og som har støtteben under byrden.

Stk. 3. Gaffeltrucks eller lignende maskiner må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Gaffeltruck B« (gaffeltruck). Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af før, der kan udstedes certifikat.

Stk. 4. Ved »gaffeltrucks eller lignende maskiner« forstås maskiner med mekanisk løft af byrder på gafler langs den ene side af en lodret mast, som har mekanisk kørsel, og som ikke har støtteben under byrden.

Stk. 5. Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med gaffelstablere, gaffeltrucks eller lignende maskiner:

1) Hvis løftehøjden med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimalt 1 meter.

2) Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner under kørsel altid er styret af skinner eller lignende, fx sporbundne plukketrucks og reolstablere.

3) Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner indgår som en del af et automatisk anlæg.

4) Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.

5) Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner afprøves efter reparation eller ved kørsel uden byrder.

6) Hvis den lodrette mast er monteret på traktor som udskifteligt udstyr, og den maksimale løftehøjde er mindre end 3,3m og den anvendes inden for jordbruget.

Teleskoplæssere

§ 8. Teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som anvendes til løft af personer, eller som anvendes til løft af containere i terminalområder må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Teleskoplæsser«. Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes certifikat.

Stk. 2. Med »teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner« forstås selvkørende maskiner indrettet med en udskydelig arm, beregnet til anvendelse med udskifteligt udstyr til løft af byrder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i lige linje, og som kan hæves, sænkes og evt. krøjes.

Stk. 3. Med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner menes endvidere selvkørende maskiner, indrettet med en udskydelig arm med fast monteret udstyr til løft af containere i terminalområder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i lige linje, og som kan hæves, sænkes og evt. krøjes.

Stk. 4. Der stilles ikke krav om certifikat til teleskoplæssere eller lignende maskiner:

1) Hvis det maksimale udskud er 1,5 meter.

2) Hvis udskud med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimalt 1,5 meter.

3) Hvis teleskoplæssere eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.

4) Hvis teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner afprøves efter reparation eller ved anvendelse uden byrder.

Stk. 5. Teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde, må kun føres af personer, der har uddannelsen »Teleskoplæsser« samt uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4. Undtagelserne i § 4 gælder også for kranarbejde med teleskoplæsser.«

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper.

Stk. 2. De i kapitel 2 nævnte certifikater kan kun udstedes til den, der

1) kan fremlægge et bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og

2) er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.«

3. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 1a ophæves.

5. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 2a ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan fortsat føre de kraner og lignende maskiner, gaffeltrucks, gaffelstablere og teleskoplæssere, som deres førercertifikat gælder for. Kranførercertifikat til D- og E-kran samt gaffeltruckcertifikat vil dog kun give ret til at føre teleskoplæssere i henhold til certifikatets gyldighedsområde, frem til den 31. december 2018.

Stk. 3. Certifikatet »Teleskoplæsser A«, udstedt i henhold til tidligere regler, vil også give ret til at føre teleskoplæssere og lignende maskiner der anvendes til løft af personer.

Stk. 4. Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan i stedet for at gennemføre uddannelse som nævnt i §§ 4-8 gennemføre godkendte AMU opkvalificeringskurser med efterfølgende prøveaflæggelse iht. kravene i §§ 4-8 og § 23.

Arbejdstilsynet, den 25. oktober 2017

Nanna Møller

/ Katrine Wied Christensen


Bilag 1

Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner

1. Uddannelsesmål

a) Kranbasis

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. Endvidere skal deltageren kunne foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav som skal opnås i uddannelsen fremgår af bilagets pkt. 2.1.

b) Mobile kraner

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med mobile kraner og lignende maskiner. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende mobile kraner, herunder vælge- og anvende ekstraudstyr og anhugningsgrej.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav for mobile kraner over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.2.

Deltaljerede kvalifikationskrav for mobile kraner over 30 tonsmeter, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.3.

c) Tårnkraner og fast opstillede kraner

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med tårnkraner og fast opstillede kraner med tilladelig belastning over 8 tonsmeter. Endvidere skal deltageren kunne betjene almindeligt forekommende kraner, herunder vælge- og anvende anhugningsgrej.

Instruktion og oplæring i konkrete krantyper og udførelsen af en konkret arbejdsopgave er arbejdsgiverens ansvar i henhold til reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Deltaljerede kvalifikationskrav som skal opnås i uddannelsen fremgår af bilagets pkt. 2.4.

2. Kvalifikationer

2.1 Kranbasis

Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
2)
kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
5)
kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
6)
kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
7)
kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
8)
vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
9)
kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
10)
kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
11)
kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
12)
kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2 Mobile kraner over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter

Kvalifikationskrav for personer der fører mobile kraner og lignende maskiner over8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, iht. § 5.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
2)
kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kunne aflæse lastdiagrammer,
5)
kende til kraners stabilitetsforhold,
6)
kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
7)
kende til korrekt anvendelse af støtteben,
8)
kunne opstille kraner korrekt,
9)
kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
10)
kende til valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt,
11)
kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt anhugningsgrej,
12)
kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
13)
kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
14)
vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
15)
kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
16)
kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
17)
kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
18)
kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Mobile kraner over 30 tonsmeter

Kvalifikationskrav for personer der fører mobile kraner og lignende maskiner over 30 tonsmeter, iht. § 5.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
2)
kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kende til kraners begrænsninger i forhold til vejrliget,
5)
kunne aflæse lastdiagrammer,
6)
kende til kraners stabilitetsforhold,
7)
kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
8)
kende til korrekt anvendelse af støtteben,
9)
kende til anvendelse og beregning af ballast,
10)
kunne opstille kraner korrekt,
11)
kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
12)
kende til valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt,
13)
kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
14)
kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
15)
kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
16)
vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
17)
kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
18)
kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
19)
kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
20)
kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.4 Tårnkraner og fast opstillede kraner

Kvalifikationskrav for personer der fører tårnkraner og fast opstillede kraner eller lignende maskiner over 8 tonsmeter, iht. § 6.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med kraner,
2)
kende til kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kende til kraners begrænsninger i forhold til vejrliget,
5)
kunne aflæse lastdiagrammer,
6)
kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring på jorden, samt fra deres førerkabiner, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
7)
kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
8)
kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
9)
kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
10)
vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
11)
kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
12)
kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
13)
kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
14)
kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.


Bilag 2

Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere, gaffeltrucks, teleskoplæssere og lignende maskiner

1. Uddannelsesmål

a) Gaffeltrucks og gaffelstablere

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med gaffeltrucks, gaffelstablere og lignende maskiner i henhold til gældende regler.

Deltageren skal kende til generelle sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med gaffeltrucks, gaffelstablere og lignende maskiner. Endvidere skal deltageren kunne betjene almindeligt forekommende gaffeltrucktyper, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt samt vælge egnet løftetilbehør.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i gaffelstableruddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.1.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i gaffeltruckuddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.2.

b) Teleskoplæssere

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.3.

2. Kvalifikationer

2.1. Gaffelstablere

Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere eller lignende maskiner iht. § 7.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med gaffelstableren,
2)
kende til gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til gaffelstablerens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
5)
kunne betjene gaffelstableren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
6)
kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
7)
kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
8)
kunne stuve gods på lastbil og i container,
9)
kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
10)
kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
11)
vide, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes,
12)
kunne gennemføre de eftersyn, som gaffelstablerføreren er ansvarlig for,
13)
kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
14)
kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2. Gaffeltrucks

Kvalifikationskrav for personer der fører gaffeltrucks eller lignende maskiner iht. § 7.

Efter endt uddannelse skal føreren

1)
kende til risici forbundet med arbejde med gaffeltrucks eller lignende maskiner
2)
kende til gaffeltrucks eller lignende maskiners opbygning og sikkerhedsanordninger,
3)
kende til gaffeltrucks eller lignende maskiners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
4)
kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
5)
kunne betjene gaffeltrucks eller lignende maskiner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
6)
kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrders beskaffenhed,
7)
kunne afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
8)
kunne stuve gods på lastbil og i container,
9)
kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
10)
kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
11)
vide, hvor ofte gaffeltrucks eller lignende maskiner skal efterses og vedligeholdes,
12)
kunne gennemføre de eftersyn, som truckføreren er ansvarlig for,
13)
kende reglerne om personløft med gaffeltrucks,
14)
kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
15)
kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner

Kvalifikationskrav for personer der fører teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner iht. § 8.

Efter endt uddannelse skal førere af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere)

1)
kende til risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler og mandskabskurv.
2)
kende til risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,
3)
kende til teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger,
4)
kende til sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere,
5)
kende til teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
6)
kende til stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben,
7)
kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
8)
kunne aflæse lastdiagrammer,
9)
kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af forlæns-/baglæns-/krabbe- kørsel mv.,
10)
kunne betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion,
11)
kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
12)
kunne afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt,
13)
kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes,
14)
kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
15)
vide, hvor ofte teleskoplæssere skal efterses og vedligeholdes,
16)
kunne gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for, og
17)
kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.