Den fulde tekst

Fremsat den 25. oktober 2017 af energi-, forsynings-, og klimaminiateren (Lars Christian Lilleholt)

Forslag

til

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren mv.)

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 8 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og ved § 2 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 2. pkt., udgår », herunder at denne administration varetages af Energinet.dk«.

2. § 3 ophæves.

3. I § 8, stk. 1, udgår »kollektive elforsyningsvirksomheders«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.

5. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »indbetalinger og« og », 48«.

6. I § 8, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 27 a, stk. 1, nr. 2,« og »30,«.

7. I § 8, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Energinets omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 27 a, stk. 1, nr. 2, og § 30 i denne lov.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

8. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », og indberetter forventede og afholdte omkostninger til energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger efter stk. 1.«.

9. § 8, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Energinet oplyser på baggrund heraf elhandelsvirksomhederne om det beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.«

10. I § 8, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »dækker«: »energi-, forsynings- og klimaministerens og«, og »afholdte« udgår.

11. I § 8, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »mellem«: »ministeren,«.

12. I § 8, stk. 5, 1. pkt., udgår »kollektive elforsyningsvirksomheders«.

13. § 8, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.

14. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres » og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

15. I § 28, stk. 1, indsættes efter »i samarbejde med«: »energi-, forsynings-, og klimaministeren og«.

16. I § 28, stk. 2, nr. 2, udgår »og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser«.

17. I § 58, stk. 10, § 58 b, stk. 4, og § 58 c, stk. 8, ændres »det i § 3 nævnte« til: »et udvalg nedsat af Folketinget«.

18. § 58 c, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-13 bliver herefter stk. 6-12.

19. I § 58 c, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »efter stk. 6 «.

20. I § 58 c, stk. 12, der bliver stk. 11, udgår », jf. stk. 6«.

21. § 58 c, stk. 13, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere skal opgøres. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.«

22. I § 59, stk. 1, 1. pkt., og § 65 a, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

23. I § 59, stk. 1, 2. pkt., § 59, stk. 2, og § 65 a, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

24. I § 59, stk. 1, 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »nærmere regler om«.

25. I § 84, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herudover fra kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter indhente oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af ministerens opgaver efter loven.«

26. I § 84 b, stk. 4, ændres »værdipapirhandelsloven« til:»lov om kapitalmarkeder«.

27. I § 85 d, stk. 1, ændres », mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling,« til: »eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, mod regler udstedt i medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler,«.

28. I § 87, stk. 2, ændres »bestemmelserne i« til: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.

29. I § 89, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter«: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.

30. I § 89, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 8, stk. 4, jf. § 8, stk. 1, nr. 4,« og: »og § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c« udgår.

§ 2

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 1877 af 29. december 2015, § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, § 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.«

2. I § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 5. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., § 13, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 1. pkt., § 14 a, stk. 1 og 2, § 15, stk. 8, 1. pkt., § 15 a, stk. 3, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 41, stk. 4, 1. pkt., § 43 a, stk. 4, 4. pkt., § 49, stk. 1, § 50 a, stk. 2, stk. 4 og stk. 8, 1. pkt., § 54, stk. 1, nr. 1 og 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, og § 56, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

3. I § 9, stk. 1, 2., 4. og 5. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 4. pkt., og to steder i stk. 7. 2. pkt., § 10, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., § 15, stk. 6, 1. og 2. pkt., § 16, stk. 2, 3. pkt., § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 19, stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 5, 1. pkt., § 41, stk. 4, nr. 2, 3. pkt., § 42, stk. 6, 4. pkt., § 49, stk. 2, 1. pkt., § 50, stk. 7, 2. pkt., to steder i § 50 a, stk. 3, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., stk. 6, 1. og 2. pkt., og § 56, stk. 2 og 4, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

4. § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., ophæves.

5. I § 9, stk. 2, 8. pkt., § 12, stk. 1, § 43 a, stk. 8, 1. pkt., § 43 b, stk. 6, § 43 c, stk. 5, § 43 d, stk. 3, § 44, stk. 3, 1. pkt., og § 58 a ændres »Energinet.dk’s« til: »energi, forsynings- og klimaministerens«.

6. I § 14, stk. 1, nr. 8, § 15, stk. 8, 3. pkt., og § 20, stk. 1, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.

7. I § 41, stk. 4, nr. 1, litra a, 4. pkt., og § 41, stk. 4, nr. 1, litra b, 4. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energinet eller energi-, forsynings- og klimaministeren« og i § 47, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet.dk’s« til: »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«.

8. I § 43, stk. 2, 2. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om, hvordan disse« udgår.

9. I § 43 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »retningslinjer« til: »regler«.

10. § 48 ophæves.

11. I § 49, stk. 4, 2. pkt., udgår », eller § 48, stk. 3, nr. 1«.

12. I § 50, stk. 1, ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.

13. I § 50, stk. 2, ændres »44-48« til: »44-47«, og »eller § 48, stk. 3, nr. 1,« udgår.

14. I § 50, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 45-48« til: »§§ 45-47«, og i 2. pkt., ændres »44-48« til: »44-47«.

15. I § 50, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 45 og 48« til: »§ 45«.

16. I § 50, stk. 5, 1. pkt., ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.

17. I § 50, stk. 6, ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om hvordan disse« udgår.

18. I § 50, stk. 7, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », herunder om, hvordan omkostninger« udgår.

19. I § 50 a, stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk kan endvidere« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere«, og »og indberettes til Energinet.dk« ændres til: »og indberettes til ministeren«.

20. I § 51, stk.1, 1. pkt., ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

21. I § 53, stk. 1, 1. pkt., ændres » og 44-50« til: », 44-47, 49, 50«.

22. I § 55, stk. 1, ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

23. I § 55, stk. 2, ændres »44-50 og 50 a« til: »44-47, 49, 50 og 50 a«.

24. I § 56, stk. 1, ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.

25. I § 56, stk. 4, ændres »herunder om« til: »herunder«.

26. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.

27. § 66, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

28. I § 66, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »og Energinet.dk’s afgørelser efter stk. 2«.

29. I § 75, stk. 3, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og 2. pkt., ophæves.

§ 3

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 3 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og § 3 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 4 ophæves.

2. I § 35 c, stk. 7, ændres »stk. 5, 6 og 8« til: »stk. 4, 5 og 7«.

3. § 35 d, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-10 bliver herefter stk. 1-9.

4. I § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »registrere hos Energinet.dk« til: »registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren« og i § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9.« til: »pristillægget til ministeren, jf. stk. 8.«.

5. I § 35 d, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., stk. 6, 1.-3. pkt., der bliver stk. 5, 1.- 3. pkt., og stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 9, 1. og 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »ministeren«.

6. I § 35 d, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., og § 35 f, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

7. I § 35 d, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt. og § 35 f, stk. 1, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

8. I § 35 d, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »regler om«.

9. I § 35 d, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

10. I § 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Ministeren«.

11. I § 35 d, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om hvordan disse omkostninger« udgår.

12. § 51, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

13. I § 51, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres », Energitilsynets og Energinet.dk’s« til: »og Energitilsynets«.

§ 4

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 575 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 3 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, § 2 i lov nr. 1283 af 24. november 2015, § 9 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 og senest ved § 1 i lov nr. 630 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Energinet«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »stk. 5,«: » og« og » og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning, vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet« udgår.

§ 5

I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), jf. lov nr. 641 af 12. juni 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og § 2 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 12, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

§ 6

I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), jf. lov nr. 900 af 4. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

§ 7

I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.), jf. lov nr. 744 af 1. juni 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 1283 af 24. november 2015 og lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

Erhvervsministeriet

§ 8

I lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2015, som ændret ved § 19 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 3, 2. pkt., § 19, stk. 2, nr. 2, og § 21, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

2. I § 19, stk. 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

Skatteministeriet

§ 9

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved lov nr. 1049 af 12. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren stiller egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, som er omfattet af 1. pkt., til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2 og til, at Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 26, træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 3. § 89, stk. 2, 3 og 5-7, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser i medfør af § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.

Stk. 4. § 66, stk. 2-6 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse 1288 af 27. oktober 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.

Stk. 5. § 51, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.

Stk. 6. Energinets afgørelser efter § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 7. Energinets afgørelser efter § 7, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end  Energiklagenævnet.

Stk. 8. Regler fastsat i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 5, 6, 8 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016 og i medfør af elforsyningslovens § 58 c, stk. 8-13, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
 
Indholdsfortegnelse
 
1. Indledning
2. Baggrund
3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1.
Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren
3.1.1.
 
Gældende ret
3.1.2.
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
3.2.
Ophævelse af elforsyningslovens § 3 og naturgasforsyningslovens § 4 om energi-, forsynings- og klimaministerens årlige redegørelse til Folketinget
3.2.1.
 
Gældende ret
3.2.2.
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
3.3.
Ophævelse af VE-lovens § 48 om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, m.v.
3.3.1.
 
Gældende ret
3.3.2.
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
3.4.
Håndhævelse af afgørelser og sanktioner samt klageadgang i forhold til overtrædelse af forordninger udstedt i medfør af forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling
3.4.1.
 
Gældende ret
3.4.2.
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
6. De administrative konsekvenser for borgerne
7. De miljømæssige konsekvenser
8. Forholdet til EU-retten
9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
10. Sammenfattende skema

1. Indledning

Lovforslaget udmønter regeringens beslutning af 10. maj 2016 ved at overføre en række opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver fra Energinet (tidligere Energinet.dk) til energi-, forsynings- og klimaministeren. Endvidere skal lovforslaget ses i forlængelse af PSO-aftalen af 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifterne til finansloven samt fortsat grøn omstilling gennem ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet.

Lovforslaget følger også op på El-reguleringsudvalgets anbefaling af 1. december 2014 om at øge den forvaltningsmæssige kvalitet i varetagelsen af Energinets myndighedsopgaver, som adskiller sig fra Energinets traditionelle kerneopgaver som transmissions- og systemoperatør.

Der foreslås gennem ændringer i elforsyningsloven, VE-loven, naturgasforsyningsloven, Energinet.dk-loven, lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild og lov om afgift af elektricitet tilvejebragt det nødvendige lovmæssige grundlag for denne overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Endvidere administrerer Energinet en række overgangsordninger i forbindelse med administration af pristillæg i medfør af en række ændringslove. Da opgaverne i forbindelse med administration af pristillæg overgår til energi-, forsynings- og klimaministeren, overgår administrationen af overgangsordningerne også til ministeren, hvorfor lovforslaget ændrer i disse ændringsloves overgangsregler. Der er således ikke med lovforslaget tilsigtet indholdsmæssige ændringer af støtteordningerne, men alene en overførsel til energi-, forsynings- og klimaministeren af opgaver, som er henlagt til Energinet. Der er dog foretaget tilpasninger i bestemmelserne om støtteordningerne med henblik på at målrette opgaveoverførslen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der foreslås en ændring af lov om afgift af elektricitet (elafgiftsloven). Det hænger sammen med, at den løbende drift af stamdataregistret for elproduktionsanlæg pr. 1. januar 2018 vil blive overført fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren. Da Energinet fortsat har behov for oplysninger i stamdataregistret til at udføre nærmere pligtmæssige verifikationer m.v. i henhold til elafgiftsloven, foreslås det at indsætte en bestemmelse i elafgiftsloven til, at energi-, forsynings- og klimaministeren stiller oplysninger i stamdataregistret til rådighed for Energinet.

Bestemmelserne i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven om, at energi-, forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse orienterer Folketinget om el- og naturgasforsyningen foreslås ophæves, idet ministeren orienterer Folketinget ved andre lejligheder.

Det foreslås, at bestemmelsen i VE-lovens § 48 om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, ophæves, idet statsstøttegodkendelsen er udløbet, og ingen anlæg er omfattet af ordningen.

Lovforslaget indeholder endvidere en ændring af titlen på ”Lov om Energinet.dk” til ”Lov om Energinet”, idet energi-, forsynings- og klimaministeren har benyttet sin beføjelse i Energinet.dk-lovens § 1, stk. 3, om at ændre navnet fra Energinet.dk til Energinet. Dette indebærer, at betegnelsen ”Energinet.dk” anvendes, hvor der i lovforslagets bestemmelser refereres til gældende ret, mens ”Energinet” anvendes ved beskrivelse af lovforslagets forslåede ændringer. I lovforslagets almindelige bemærkninger anvendes herefter betegnelsen Energinet.

Endelig foreslås der foretaget enkelte justeringer i elforsyningsloven for at skabe et klart grundlag for at træffe afgørelser om påbud og idømmelse af bødestraf for overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (elforordningen) og forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen. Endelig skabes der klarhed om klageadgangen til Energiklagenævnet i forhold til afgørelser, som træffes i medfør af elforordningen samt forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen.

2. Baggrund

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 1756 af 27. december 2016 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse). Denne lov udmønter Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften indgået mellem den daværende Venstre-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifterne til finansloven samt fortsat grøn omstilling gennem ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet. Som led i PSO-aftalen afsættes 65 mio. kr. årligt fra 2017 til myndighedsopgaver fra 2018 vedrørende blandt andet administration af støtte til vedvarende energi i Energistyrelsen. Opgaverne har hidtil været varetaget af Energinet, hvor de har været finansieret af tarifferne.

Lovforslaget følger som nævnt i afsnit 1 ovenfor også op på El-reguleringsudvalgets anbefaling af 1. december 2014 om at øge den forvaltningsmæssige kvalitet i varetagelsen af Energinets myndighedsopgaver og sikre tydeligere adskillelse fra Energinets traditionelle kerneopgaver som transmissions- og systemoperatør.

Med lovforslaget skabes det nødvendige lovgrundlag for overførslen af Energinets opgaver vedrørende administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndighedsopgaver. Der fremsættes et samlet lovforslag, som omfatter ændringer i lov om elforsyning (i det følgende benævnt elforsyningsloven), lov om fremme af vedvarende energi (i det følgende benævnt VE-loven), lov om naturgasforsyning (i det følgende benævnt naturgasforsyningsloven), lov om Energinet.dk (i det følgende benævnt Energinet.dk-loven), lov om afgift af elektricitet (i det følgende benævnt elafgiftsloven) samt lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Endvidere administrerer Energinet en række overgangsordninger i forbindelse med administration af pristillæg i medfør af en række ændringslove. Da opgaverne i forbindelse med administration af pristillæg overgår til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af VE-loven, overgår administrationen af overgangsordningerne også til ministeren, hvorfor lovforslaget ændrer i disse ændringsloves overgangsregler.

Opgaverne, som foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, omhandler prognoser og beregninger vedrørende støtteudbetaling til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion, administrationen af en række støtte- og tilskudsordninger på området for vedvarende energi, udbetaling af støtte og administrative opgaver i medfør af naturgasforsyningsloven vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og bygasnettet.

Efter overførslen af opgaverne får Energinet bedre mulighed for at fokusere på sine kerneopgaver. Energinet er oprettet af energi-, forsynings- og klimaministeren som en selvstændig offentlig virksomhed, jf. § 1, stk. 1, i Energinet.dk-loven. Energinets formål er efter lovens § 2, stk. 1, at sikre effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene. Energinet varetager efter lovens § 2, stk. 2, opgaven som systemansvarlig virksomhed og eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere varetager Energinet en række administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet m.v. Det følger af Energinet.dk-lovens § 17, at lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber.

Energistyrelsen har til opgave at varetage myndighedsopgaver på energiområdet, herunder at træffe forvaltningsmæssige afgørelser m.v. Opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion ligger således naturligt inden for Energistyrelsens område. Derudover skal lovforslaget ses i forlængelse af aftalen af 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften, hvorefter støtte til vedvarende energi fra 2022 fuldt ud finansieres over finansloven.

I forbindelse med PSO-afgiftens gradvise indfasning på finansloven i perioden 2018-2022 vil der løbende ske en balancering af PSO-indtægter og udgifter, ligesom der i 2021/2022 foretages en samlet slutopgørelse, når PSO-systemet endeligt overføres til finansloven.

Endelig medvirker overførslen af opgaver til at gennemføre regeringens beslutning af oktober 2015 om udflytning af statslige arbejdspladser, idet opgaverne forventes varetaget af Energistyrelsens Center for Energiadministration i Esbjerg. Der skabes ved samling af myndighedsopgaverne fra Energinet sammen med opgaver fra Energistyrelsen i København et fagligt miljø, som fremmer løsningen af opgaverne i Energistyrelsens nye Center for Energiadministration i Esbjerg.

3. Lovforslagets hovedpunkter

3.1. Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren

3.1.1. Gældende ret

Efter elforsyningsloven, VE-loven, naturgasforsyningsloven, lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, elafgiftsloven samt en række overgangsordninger vedrørende pristillæg i nogle ændringslove varetager Energinet en række opgaver vedrørende administration af støtteordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver, herunder opkrævning af PSO-betaling og udbetaling af tilskud til de støtteberettigede producenter af vedvarende energi.

En række afgørelser, som Energinet efter lovgivningen skal træffe i forbindelse med administration af støtteordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver, kan efter den pågældende lovgivning ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, og afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse er truffet.

Afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren kan påklages til Energiklagenævnet. Ministeren kan i medfør af elforsyningsloven, VE-loven og naturgasforsyningsloven fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør heraf træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet.

3.1.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Lovforslaget indeholder de nødvendige ændringer af elforsyningsloven, VE-loven, naturgasforsyningsloven, Energinet.dk-loven, elafgiftsloven og lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild for at overføre Energinets opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver til energi-, forsynings- og klimaministeren. Endvidere administrerer Energinet en række overgangsordninger i forbindelse med administration af pristillæg i medfør af en række ændringslove. Da opgaverne i forbindelse med administration af pristillæg overgår til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af VE-loven, overgår administrationen af overgangsordningerne også til ministeren, hvorfor lovforslaget ændrer i disse ændringsloves overgangsregler.

I medfør af elforsyningsloven, VE-loven og naturgasforsyningsloven kan Energiklagenævnet behandle klager over en række af Energinets afgørelser truffet i medfør af de nævnte love. Energinet vil træffe disse afgørelser indtil den 1. januar 2018, hvor kompetencen til at træffe afgørelserne overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af dette lovforslag. Endnu ikke afgjorte sager pr. 1. januar 2018 vil skulle overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren til videre behandling. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret ved lovforslagets ikrafttræden til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Det sikres ved overgangsbestemmelserne i lovforslagets § 10, at de pågældende afgørelser truffet af Energinet inden den 1. januar 2018 kan påklages inden for klagefristen på fire uger til Energiklagenævnet og indbringes for domstolene, når den endelige administrative afgørelse foreligger, selvom kompetencen til at behandle og træffe afgørelse i sagerne er overført til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der efter klagebestemmelserne i elforsyningsloven, VE-loven og naturgasforsyningsloven hidtil har kunnet påklages til Energiklagenævnet, vil være afgørelser, der efter dette lovforslag vil skulle træffes af energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018.

Afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018, vil også fremover kunne påklages til Energiklagenævnet. Ministeren kan i medfør af elforsyningsloven, VE-loven og naturgasforsyningsloven fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør heraf træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet. Der tilsigtes med lovforslaget ikke materielle ændringer i retstilstanden i forhold til klageadgang efter elforsyningsloven, VE-loven og naturgasforsyningsloven.

Med overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren overføres medarbejdere fra Energinet til Energistyrelsen. I den forbindelse finder principperne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse anvendelse i forhold til de berørte medarbejdere, der overføres fra Energinet til Energistyrelsen.

I forbindelse med den gradvise indfasning på finansloven af de offentlige forpligtelser (PSO’en) i perioden 2018-2022, vil der løbende ske en balancering af PSO-indtægter og udgifter. Energi-, forsynings- og klimaministeriet har overvejet, om lovforslaget skulle indeholde en bestemmelse om, hvordan der vil ske udligning af en eventuel underdækning i 2021 med en PSO-opkrævning i 2022. Baggrunden er, at der først efter regnskabsafslutningen for 2021 vil kunne foretages en endelig opgørelse af udfasningsperiodens samlede indtægter og udgifter til de offentlige forpligtelser (PSO-indtægter og -udgifter). Hvis det på det tidspunkt viser sig, at der har været overdækning, vil denne skulle tilbagebetales til forbrugerne. Hvis der omvendt har været underdækning, har der været opkrævet for lidt i PSO-betaling. Med henblik på at sikre, at der vil ske en fuldstændig balancering af PSO-udgifter og -indtægter i forbindelse med udfasningen, vil der senere blive fremsat et forslag til en lovændring om, hvordan der i 2022 foretages slutafregning med henblik på at udligne en konstateret under- eller overdækning.

Om baggrunden for at overføre opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren henvises der til afsnit 2 om lovforslagets baggrund.

Der foreslås en ændring af elafgiftsloven. Det hænger sammen med, at den løbende drift af stamdataregistret for elproduktionsanlæg pr. 1. januar 2018 vil blive overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Da Energinet fortsat har behov for oplysninger i stamdataregistret til at udføre nærmere pligtmæssige verifikationer m.v. i henhold til elafgiftsloven, foreslås det at indsætte en hjemmel i elafgiftsloven til, at energi-, forsynings- og klimaministeren stiller oplysninger i stamdataregistret til rådighed for Energinet.

Tilsagn, hvor udbetaling af støtte/tilskud er givet på betingelse af opfyldelse af visse forhold og som Energinet måtte have givet før den 1. januar 2018 i henhold til de tilskuds- eller støtteordninger, der overflyttes i medfør af dette lovforslag, overgår den 1. januar 2018 til energi-, forsynings- og klimaministeren.

3.2. Ophævelse af elforsyningslovens § 3 og naturgasforsyningslovens § 4 om energi-, forsynings- og klimaministerens årlige redegørelse til Folketinget

3.2.1. Gældende ret

Efter elforsyningslovens § 3 og naturgasforsyningslovens § 4 orienterer energi-, forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets elforsyning og naturgasforsyning. Redegørelsen har til formål at systematisere og styrke informationen til Folketinget vedrørende udviklingen i elforsyningssektoren og naturgasforsyningssektoren og give et overblik over væsentlige forhold for så vidt angår sektorernes udvikling i det forløbne år samt over planlagte aktiviteter i det kommende år og på længere sigt. Energi-, forsynings- og klimaministerens årlige orientering sendes til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

3.2.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Bestemmelserne om energi-, forsynings- og klimaministerens årlige redegørelse efter elforsyningslovens § 3 og naturgasforsyningslovens § 4 foreslås ophævet, fordi de ikke længere tjener det tilsigtede formål. Begrundelsen er, at redegørelsen indeholder emner, som der tillige redegøres for i andre redegørelser på elforsynings- og naturgasområderne. Informationen til Folketinget varetages derfor også gennem de øvrige redegørelser, herunder særligt gennem den energipolitiske redegørelse. Det er således muligt at redegøre for forholdene i enten andre redegørelser, ved en selvstændig orientering til Folketinget eller gennem lovgivningsprocessen i forbindelse med den konkrete sag. Der ses ikke at være væsentlige forhold vedrørende landets el- og naturgasforsyning, som der ikke i øvrigt redegøres for.

3.3. Ophævelse af VE-lovens § 48 om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, mv.

3.3.1. Gældende ret

Efter VE-lovens § 48 ydes der pristillæg til anlæg, som anvender flere forskellige energikilder. Bestemmelsen omfatter elektricitet produceret på anlæg, hvor der alene anvendes solenergi, bølgekraft, vandkraft eller andre vedvarende energikilder sammen med andre energikilder, bortset fra biogas og biomasse.

3.3.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Opgaven vedrørende pristillæg til anlæg, som anvender flere forskellige energikilder er en del af den opgaveportefølje, som skal overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Det foreslås imidlertid, at lovens § 48 ophæves, idet ordningens statsstøttegodkendelse af 9. november 2005 (statsstøttesag N 602/2004) er udløbet den 9. november 2015. Da statsstøttegodkendelsen er udløbet, kan der ikke komme nye anlæg på ordningen. Ingen anlæg er i dag omfattet af støtteordningen. Idet ordningen ophæves, overføres opgaven ikke i medfør af dette lovforslag fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Den foreslåede ophævelse af § 48 sker således af ordensmæssige hensyn og vil bringe lovgivningen i overensstemmelse med EU-retten.

Endelig foreslås en konsekvensrettelse af elforsyningslovens henvisning til værdipapirhandelsloven, der ophæves og erstattes af lov om kapitalmarkeder.

3.4. Håndhævelse af afgørelser og sanktioner samt klageadgang i forhold til overtrædelse af forordninger udstedt i medfør af forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling

3.4.1. Gældende ret

Efter § 85 d, stk. 1, i elforsyningsloven kan energi-, forsynings- og klimaministeren og Energitilsynet påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (elforordningen), skal bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Efter lovens § 87, stk. 2, er der hjemlet bødestraf, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, for overtrædelse af elforordningen. Endelig er der efter lovens § 89, stk. 1, klageadgang til Energiklagenævnet i forhold til afgørelser truffet af ministeren eller Energitilsynet efter elforordningen.

3.4.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det fremgår ikke tilstrækkeligt klart af § 85 d, stk. 1, § 87, stk. 2, og § 89, stk. 1, i elforsyningsloven, om der kan træffes afgørelser om påbud, idømmes bødestraf og er adgang til at klage til Energiklagenævnet over afgørelser truffet i medfør af forordninger, som er udstedt i medfør af elforordningen.

Det fremgår af flere forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, at den pågældende forordning udgør en integreret del af elforordningen. Derfor betragtes henvisninger til elforordningen i elforsyningsloven, som en henvisning til pågældende forordninger, som derfor omfattes af nævnte bestemmelser i elforsyningsloven. Det foreslås, at de nævnte bestemmelser i elforsyningsloven præciseres, for at skabe et klart grundlag for at træffe afgørelser om påbud, idømme bødestraf for overtrædelser og skabe klarhed om klageadgangen til Energiklagenævnet i forhold til afgørelser, som træffes efter forordninger udstedt i medfør af elforordningen.

For så vidt angår forordninger, udstedt med hjemmel i elforordningen, hvoraf det ikke fremgår, at den pågældende forordning udgør en integreret del af elforordningen, vil disse forordninger med den foreslåede formulering blive omfattet af de nævnte bestemmelser i elforsyningsloven. Herved sikres en effektiv sanktionering og håndhævelse af pligter fastsat i forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som der er pligt til at sikre efter artikel 22 i elforordningen.

På den baggrund foreslås de nævnte bestemmelser i elforsyningsloven præciseret for at skabe et klart grundlag for at træffe afgørelser om sanktioner, idømme bødestraf for overtrædelser og skabe klarhed om klageadgangen til Energiklagenævnet i forhold til afgørelser, som træffes efter forordninger udstedt i medfør af elforordningen. Endvidere medfører præciseringen, at bestemmelserne også omfatter Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer for at sikre en effektiv sanktionering og håndhævelse af pligter fastsat i forordningen, som der er pligt til at sikre efter artikel 22 i elforordningen.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har mindre administrative konsekvenser for staten som følge af, at der foreslås overført opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Som led i aftale af 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften er der allerede fra 2017 afsat 65 mio. kr. årligt på finansloven, heraf 31 mio. kr. i lønsum, bl.a. til administration af støtte til vedvarende energi i Energistyrelsen. Lovforslaget har derfor ikke i sig selv offentlige økonomiske konsekvenser.

Med lovforslaget indsættes en klageadgang til Energiklagenævnet for afgørelser om godkendelse af vilkår, betingelser og metoder, som træffes af Energitilsynet efter Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer. De forhold, der kan klages over, svarer i stort omfang til de materielle regler, der hidtil har været adgang til at klage over til Energiklagenævnet efter bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Lovforslaget forventes derfor ikke at medføre øgede administrative omkostninger til behandling af klagesagerne ved Energiklagenævnet.

Der er ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner eller regioner.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Med lovforslaget foreslås elforsyningslovens § 85 d, stk. 1, § 87, stk. 2, og § 89, stk. 1, præciseret, så det fremgår af bestemmelserne, at der også kan træffes afgørelser om sanktioner, og at der er klageadgang til Energiklagenævnet over afgørelser truffet efter forordninger udstedt i medfør af forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Dette er med til at sikre håndhævelse af EU-retten.

Med lovforslaget overføres administrationen af en række støtteordninger fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Overførslen af administrationen af støtteordningerne ændrer ikke på ordningerne i øvrigt, herunder hvordan ordningerne bliver finansieret. Lovforslaget vurderes derfor ikke at medføre nogen anmeldelsespligtige ændringer af støtteordningerne, jf. Rådets procedureforordning (Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015) og Kommissionens implementeringsforordning (Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004).

Ophævelsen af bestemmelsen i VE-lovens § 48 om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, skyldes, at statsstøttegodkendelsen er udløbet, og ingen anlæg er omfattet af ordningen. Den foreslåede ophævelse af § 48 sker således af ordensmæssige hensyn og vil bringe lovgivningen i overensstemmelse med EU-retten.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 3. juli til den 17. august 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet – Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Ankenævnet på Energiområdet, Antenneforeningen Vejen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Biofos A/S, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, Branchen Forbrugerelektronik, Bryggeriforeningen, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BATT-kartellet), Byggecentrum, Byggeskadefonden, CO-industri, Copenhagen Merchants, DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond), DANICA RESOURCES APS, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmarks Vindmølleforening, Danoil Exploration A/S, Dansk Affaldsforening, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Biotek, Dansk Byggeri, Dansk Center for Lys, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Facilities Management (DFM), Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Gas Distribution, Dansk Gas Forening, Dansk Gasteknisk Center (DGC), Dansk Geotermi Aps, Dansk Miljøteknologi, Dansk Shell A/S, Dansk Standard, Dansk Transport og Logistik (DLTL), Dansk Varefakta Nævn, Dansk Ventilation, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, Danske Maritime, Danske Udlejere, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), DANVAK, Datatilsynet, De frie Energiselskaber, DEA Deutsche Erdoel AG, Debra – Energibranchen, DELTA Dansk Elektronik, Det Økologiske Råd, DI – Organisation for erhvervslivet, Dommerfuldmægtigforeningen, DONG Energy A/S, DTU – Institut for Vindenergi, DTU – Myndighedsbetjening, E. ON Danmark A/S, Energi- og olieforum.dk, Energiforbrugeren, Energiforum Danmark, Energiklagenævnet, Energisammenslutningen, Energitilsynet, Eniig, Eurowind Energy A/S, EWE Energie AG, Fagligt Fælles Forbund (3F), Finansrådet, Fjernvarme Fyn, Fonden Kraka, Forbrugerrådet Tænk, Forenede Danske El-bilister (FDEL), Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer (FABA), Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater (FEHA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Frederiksberg Kommune, FSR Danske revisorer, Green Network, Greenpeace, GreenTech Advisor, GreenWays, GTS (Godkendt Teknologisk service), Havarikommissionen, Hess ApS, HOFOR A/S, HMN Naturgas ,HOFOR Fjernkøling A/S, HOFOR Vind A/S, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Institut for produktudvikling (IPU), Intelligent Energi, IT-Branchen, Kalk- og Teglværksforeningen (bygitegl.dk), Kamstrup A/S, Kjærgaard A/S, KL – Center for Intern Økonomi og Administration, Kooperationen (Den Kooperative arbejdsgiver- og interesseorganisation i Danmark), Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen, Københavns Kulturcenter, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Landsbyggefonden, Landsforeningen af Solcelleejere, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, LCA Center, Miljøpartiet De Grønne, Mærsk Drilling, Mærsk Olie og Gas A/S, Maabjerg Energy Center – MEC, NEAS Energy A/S, NGF Nature Energy, NOAH Energi og Klima, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Noreco, Offshoreenergy.dk, Olie Gas Danmark, Partnerskabet for Brint og Brændselsceller, Plastindustrien, Realkreditforeningen, Reel Energi Oplysning (REO), SE, SEAS-NVE, Solar Elements A/S, Solar Lightning Consultants ApS, Solenergi Danmark A/S, Spyker Energy ApS, Statens ByggeforskningsInstitut, Statoil A/S, Statoil Refining Denmark A/S, Syd Energi, Tekniq, Teknologisk Institut, TREFOR, Varmepumpefabrikantforeningen, Vattenfall A/S, Vedvarende Energi, VELTEK – VVS- og El-Tekniske Leverandørers Brancheforening, Verdens Skove, Vestas Wind systems A/S, Vindenergi Danmark, Vindmølleindustrien, Wintershall Nordszee B. V., WWF Verdensnaturfonden, Økologisk Landsforening, Østkraft, Aalborg Portland A/S, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet.

 

10. Sammenfattende skema

 
Positive konsekvenser/mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang)
Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Mindre konsekvenser for staten som følge af, at der foreslås overført opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Med lovforslaget præciseres elforsyningslovens § 85 d, stk. 1, § 87, stk. 2, og § 89, stk. 1, så det fremgår af bestemmelserne, at der også kan træffes afgørelser om sanktioner, og at der er klageadgang til Energiklagenævnet over afgørelser truffet efter forordninger udstedt i medfør af forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Dette er med til at sikre håndhævelse af EU-retten.
Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X)
Ja
Nej
X

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter elforsyningslovens § 2, stk. 4, bestemme, at adgangen til dispensation fra kravet om, at kommunal elproduktion ved solcelleanlæg skal udøves i selskaber med begrænset ansvar, begrænses eller stoppes, herunder at denne administration varetages af Energinet.dk (Energinet). Om navneændringen til Energinet henvises der til afsnit 1 i de almindelige bemærkninger

Det foreslås, at adgangen for ministeren til at bestemme, at administrationen varetages af Energinet.dk, udgår. Det skyldes, at opgaven pr. 1. januar 2018 i medfør af dette lovforslag foreslås overført til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 2

Efter elforsyningslovens § 3 orienterer energi-, forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets elforsyning.

Det foreslås, at lovens § 3 ophæves.

Bestemmelsen foreslås ophævet, fordi den ikke længere tjener det tilsigtede formål. Baggrunden herfor er, at redegørelsen indeholder emner, som der tillige redegøres for i andre redegørelser på elforsyningsområdet. Informationen til Folketinget varetages derfor også gennem de øvrige redegørelser, herunder særligt gennem den energipolitiske redegørelse. Det er således muligt at redegøre for forholdene i enten andre redegørelser, ved en selvstændig orientering til Folketinget eller gennem lovgivningsprocessen i forbindelse med den konkrete sag. Der ses ikke at være væsentlige forhold vedrørende landets elforsyning, som der ikke i øvrigt redegøres for.

Til nr. 3

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 1, skal alle elforbrugere her i landet, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. § 8, stk. 5, eller andet følger af §§ 8 a, 8 b og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre nærmere angivne offentlige forpligtelser. Kollektive elforsyningsvirksomheder er defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 10.

En væsentlig del af de offentlige forpligtelser vedrører omkostninger til støtte til elektricitet, som er produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, vindmøller, biogas- og biomasseanlæg. Hertil kommer bl.a. en række af Energinets omkostninger til opretholdelse af tilstrækkelig produktionskapacitet af hensyn til forsyningssikkerheden og visse udgifter hos netvirksomhederne i forbindelse med forskning og nettilslutning m.v. af vedvarende energianlæg.

Det foreslås, at de kollektive elforsyningsvirksomheder udgår af elforsyningslovens § 8, stk. 1.

§ 8, stk. 1, skal således ikke alene omhandle de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger, men tillige energi-, forsynings- og klimaministerens omkostninger i forbindelse med administrationen. Derfor skal bestemmelsen ikke begrænses til de kollektive elforsyningsvirksomheder.

Ændringen er en konsekvens af, at en række opgaver i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Der er således ikke tale om, at nye eller ændrede opgaver foreslås finansieret efter elforsyningslovens § 8 (den såkaldte PSO-bestemmelse).

Formålet med den foreslåede ændring i elforsyningslovens § 8, stk. 1, er at skabe mulighed for, at det fremover er energi-, forsynings- og klimaministerens og ikke Energinets ansvar at administrere det gebyr, som energiforbrugerne betaler til opfyldelse af de offentlige forpligtelser, som er nævnt i lovens § 8, stk. 1.

Energinet vil dog forsat skulle varetage visse opgaver i forbindelse med bestemmelsen. Med ændringen skabes grundlag for, at en række myndighedsopgaver overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, således at Energinet fremover i højere grad vil kunne fokusere på de egentlige opgaver som transmissions- og systemoperatør (TSO).

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De foreslåede ændringer har ikke betydning for elforbrugernes udgifter eller øvrige forhold efter bestemmelsen.

Til nr. 4

Det følger af elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 1, at Energinet.dk’s (Energinets) omkostninger til offentlige forpligtelser i form af indbetalinger og ydelser til støtte til elektricitet, som er produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, vindmøller, biogas- og biomasseanlæg, efter bestemmelserne i VE-lovens §§ 21, 35 a, 35 b, 36-40, 42 og 43, 43 a, stk. 2-6, og §§ 45, 46, 48 og 49, skal dækkes af alle elforbrugere her i landet, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 5, eller andet følger af lovens §§ 8 a, 8 b og 9 a.

Det samme gælder ift. elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 2, vedrørende til Energinet.dk’s (Energinets) omkostninger til offentlige forpligtelser i form af opretholdelse af forsyningssikkerheden og visse udgifter hos netvirksomhederne i forbindelse med forskning og nettilslutning m.v. af vedvarende energianlæg efter bestemmelserne i lovens § 27 a, stk. 1, nr. 2, om sikring af tilstrækkelig produktionskapacitet i elforsyningssystemet af hensyn til forsyningssikkerheden, § 30 om opretholdelse af brændselslagre af hensyn til forsyningssikkerheden og §§ 58 og 58 b om pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg.

I elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, foreslås ”Energinet.dk’s” ændret til ”Energi-, forsynings- og klimaministerens”, således at det er ministerens omkostninger til ydelser efter de nævnte bestemmelser i lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, som dækkes af elforbrugerne.

Forslaget er en konsekvens af, at opgaverne, som Energinet i dag varetager i medfør af de pågældende bestemmelser, med dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

De foreslåede ændringer som følge af overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren har ikke betydning for elforbrugernes eller elproducenternes udgifter eller øvrige forhold efter bestemmelsen.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 5

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 1, gælder det for Energinet.dk’s (Energinets) omkostninger til offentlige forpligtelser i form af indbetalinger og ydelser til støtte til elektricitet, som er produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, vindmøller, biogas- og biomasseanlæg, efter bestemmelserne i VE-lovens §§ 21, 35 a, 35 b, 36-40, 42 og 43, 43 a, stk. 2-6, og §§ 45, 46, 48 og 49, at alle elforbrugere her i landet, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 5, eller andet følger af lovens §§ 8 a, 8 b og 9 a, skal betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre de angivne offentlige forpligtelser.

Hertil kommer bl.a. en række af Energinets omkostninger til opretholdelse af tilstrækkelig produktionskapacitet af hensyn til forsyningssikkerheden og visse udgifter hos netvirksomhederne i forbindelse med forskning og nettilslutning m.v. af vedvarende energianlæg. Energinet får således efter elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 1, dækket udgifter ved indbetaling af de skyldige beløb fra elhandelsvirksomhederne.

Det foreslås, at indbetalinger til omkostninger i medfør af de nævnte bestemmelser udgår i stk. 1. nr. 1.

Da Energinets opgaver efter elforsyningslovens § 8 foreslås samlet i et nyt § 8, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 7, foreslås lovens § 8, stk. 1, nr. 1, konsekvensændret, så den alene omfatter finansiering af de PSO-opgaver, som overføres til ministeren.

Der er således ingen materielle ændringer forbundet med ændringen. Der ændres ved forslaget ikke på, at Energinet skal sikre, at elhandelsvirksomhederne indbetaler de korrekte beløb til dækning af udgifterne ved de offentlige opgaver efter lovens § 8, stk. 4.

Desuden foreslås henvisningen til VE-lovens § 48 at udgå af lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der er tale om en konsekvensændring, da VE-lovens § 48 foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 10.

Til nr. 6

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 1, gælder det bl.a. for Energinet.dk’s (Energinets) omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i lovens § 27 a, stk. 1, nr. 2, om sikring af tilstrækkelig produktionskapacitet i elforsyningssystemet af hensyn til forsyningssikkerheden og § 30 om opretholdelse af brændselslagre af hensyn til forsyningssikkerheden, at alle elforbrugere her i landet, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. § 8, stk. 5, eller andet følger af §§ 8 a, 8 b og 9 a, skal betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre de angivne offentlige forpligtelser.

Henvisningerne til elforsyningslovens § 27 a, stk. 1, nr. 2, og § 30 i lovens § 8, stk. 1, nr. 2, foreslås at udgå.

Der er tale om en konsekvensændring, idet Energinets omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 27 a, stk. 1, nr. 2, og § 30 foreslås samlet i lovens § 8, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 7.

Til nr. 7

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 1, skal alle elforbrugere her i landet, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. § 8, stk. 5, eller andet følger af §§ 8 a, 8 b og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre nærmere angivne offentlige forpligtelser. En væsentlig del af de offentlige forpligtelser vedrører omkostninger til støtte til elektricitet, som er produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, vindmøller, biogas- og biomasseanlæg. Hertil kommer bl.a. en række af Energinet.dk´s (Energinets) omkostninger til opretholdelse af tilstrækkelig produktionskapacitet af hensyn til forsyningssikkerheden og visse udgifter hos netvirksomhederne i forbindelse med forskning og nettilslutning m.v. af vedvarende energianlæg.

Energinet.dk’s (Energinets) udgifter til de offentlige forpligtelser, som skal dækkes af alle elforbrugere, fremgår af elforsyningslovens § 8, stk. 1, nr. 1, om omkostninger til støtte til elektricitet, som er produceret på anlæg, som anvender vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, vindmøller, biogas- og biomasseanlæg, og § 8, stk. 1, nr. 2, om omkostninger til opretholdelse af forsyningssikkerheden og visse udgifter hos netvirksomhederne i forbindelse med forskning og nettilslutning m.v. af vedvarende energianlæg.

I forbindelse med overdragelse af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, vil hovedparten af opgaver i medfør af § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, overgå til ministeren. Det foreslås at udskille de opgaver, der fortsat skal varetages af Energinet, i et nyt § 8, stk. 1, nr. 3, for at tydeliggøre, hvilke opgaver der fortsat varetages af Energinet.

Energinet skal i medfør af den foreslåede bestemmelse i § 8, stk. 1, nr. 3, som fortsat varetage de forsyningssikkerhedsopgaver, der er nævnt i elforsyningslovens § 27 a, stk. 1, nr. 2, om Energinets ansvar for opretholdelse af forsyningssikkerhed ved sikring af tilstrækkelig produktionskapacitet og § 30 om Energinets opgaver vedrørende sikring af lagre af energi. Disse opgaver foreslås flyttet fra lovens § 8, stk. 1, nr. 2, og opgavefordelingen og varetagelsen af disse opgaver er dermed ikke ændret, men samles i den foreslåede bestemmelse i § 8, stk. 1, nr. 3, for at klargøre, hvilke opgaver Energinet har i relation til lovens § 8.

Til nr. 8

Efter den gældende bestemmelse i elforsyningslovens § 8, stk. 4, skal de kollektive elforsyningsvirksomheder afholde omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i lovens § 8, stk. 1. Herefter opkræver elhandelsvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk (Energinet), som dækker egne og de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser.

Energinet har hidtil beregnet og udmeldt de forventede omkostninger for en kommende 3-måneders periode og udmeldt det beløb, som elhandelsvirksomhederne for det kommende kvartal skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.dk.

Beregningen af de forventede omkostninger til de offentlige forpligtelser sker på baggrund af virksomhedernes vurderinger af de forventede omkostninger i det kommende kvartal og de faktiske omkostninger i den foregående periode. Er der opkrævet for meget eller for lidt i den foregående periode, justeres beløbet i de kommende perioder.

Som følge af opgaveoverdragelsen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren skal både beregningen af de forventede udgifter til de offentlige forpligtelser og udbetalingen af størstedelen af disse fremover varetages af ministeren.

Beregningen af de forventede, fremtidige udgifter til de offentlige forpligtelser forventes at blive tilrettelagt på samme måde som i dag, således at ministeren beregner forventede, herunder egne omkostninger til at dække de forpligtelser, som er nævnt i lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, og tillægger de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger, som affattet ved dette lovforslags § 8, stk. 1, nr. 3-5.

På baggrund af ministerens opgørelse af de samlede omkostninger efter lovforslagets § 1, nr. 8, (ændringen af § 8, stk. 4, 1. pkt.) er det efter forslaget fortsat Energinet, der via datahubben, som nævnt i elforsyningslovens § 72 a, oplyser elhandelsvirksomhederne om det beløb, som disse skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet. jf. forslaget til § 1, nr. 9.

Med hensyn til dækning af omkostningerne foreslås, at det i elforsyningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt., fastlægges, at de kollektive elforsyningsvirksomheder skal indberette omkostningerne direkte til energi-, forsynings- og klimaministeren, der på baggrund heraf beregner de samlede omkostninger, der skal dækkes som offentlige forpligtelser.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 9

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 4, skal de kollektive elforsyningsvirksomheder afholde omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i lovens § 8, stk. 1. Virksomhederne indberetter herefter de afholdte udgifter til Energinet.dk (Energinet), som beregner de samlede udgifter og udmelder det beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet. Energinet dækker herefter virksomhedernes udgifter til opfyldelse af offentlige forpligtelser efter lovens § 8, stk. 1, og de udgifter til opfyldelse af offentlige forpligtelser efter lovens § 8, stk. 1, som Energinet selv har afholdt.

Net- og transmissionsvirksomhederne indberetter de afholdte udgifter til Energinet, som på baggrund heraf og på baggrund af de udgifter, som Energinet selv har afholdt, beregner de samlede udgifter og udmelder det PSO-beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.

Som det fremgår af lovforslagets § 1, nr. 8, foreslås det, at det fremover er ministeren, der opgør de samlede omkostninger til de offentlige forpligtelser efter stk. 1. Det foreslås som følge heraf, at det i et nyt 2. pkt. i lovens § 8, stk. 4, fastsættes, at Energinet på baggrund af ministerens opgørelse af de samlede omkostninger efter lovens § 8, stk. 4, 1. pkt., oplyser elhandelsvirksomhederne om det beløb, som disse skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet. Dette forudsættes at ske gennem den datahub, som er nævnt i lovens § 72 a. Det vil efter forslaget således fortsat være Energinet, der modtager de opkrævede beløb fra elhandelsvirksomhederne. Da det er Energinet, der har kontakten til elhandelsvirksomhederne og administrerer datahubben, er det mest hensigtsmæssigt, at det fortsat er Energinet, der varetager disse opgaver.

Til nr. 10

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 4, skal de kollektive elforsyningsvirksomheder afholde omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i lovens § 8, stk. 1. De kollektive elforsyningsvirksomheder indberetter herefter de afholdte udgifter til Energinet.dk (Energinet), som beregner de samlede udgifter og udmelder det beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.dk (Energinet). Energinet.dk (Energinet) dækker herefter virksomhedernes udgifter til opfyldelse af offentlige forpligtelser efter lovens § 8, stk. 1, og de udgifter til opfyldelse af offentlige forpligtelser efter lovens § 8, stk. 1, som Energinet.dk (Energinet) selv har afholdt.

Efter forslaget vil det fremover være energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger til de offentlige forpligtelser og afholder den væsentligste del af omkostningerne til de offentlige forpligtelser, jf. forslaget til § 1, nr. 4 og 8.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets, § 1, nr. 9, er det efter forslaget fortsat Energinet, der modtager de opkrævede beløb fra elhandelsvirksomhederne. Det foreslås derfor, at det i elforsyningslovens § 8, stk. 4, 3. pkt., klargøres, at Energinet også skal dække udgifterne til samtlige offentlige forpligtelser. I praksis vil dette ske ved, at Energinet overfører det beløb til energi-, forsynings- og klimaministeren, som efter ministerens vurdering er nødvendigt for, at ministeren kan dække udgifterne til de offentlige forpligtelser, som er nævnt i lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, i den pågældende periode. Det drejer sig om pristillæg og andre tillæg til producenter af vedvarende og miljøvenlig energi og udgør størstedelen af de opkrævede PSO-midler.

Energinet skal desuden dække de omkostninger, som de kollektive elforsyningsvirksomheder har afholdt til de offentlige forpligtelser efter § 8 stk. 1, nr. 3-5. Kollektive elforsyningsvirksomheder er defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 10 (dvs. i denne sammenhæng Energinet og netselskaberne). De væsentligste af disse omkostninger er de udgifter, som Energinet selv afholder efter bestemmelserne i elforsyningslovens §§ 27 a, 30 og 67 og § 30 i lov om fremme af vedvarende energi. Hertil kommer netvirksomhedernes udgifter til offentlige forpligtelser, som omfatter visse forskningsudgifter samt visse nettilslutningsomkostninger, som netvirksomhederne har haft ved tilslutning af miljøvenlige elproduktionsanlæg til nettet, jf. lovens § 67 og § 30 i lov om fremme af vedvarende energi. Der er primært tale om opgaver, der knytter sig til elforsyningsnettet, og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at Energinet fortsat varetager den praktiske opgave med at dække disse omkostninger.

Efter forslaget er det energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger til de offentlige forpligtelser, jf. forslaget til § 1, nr. 8, men det vil som i dag efter forslaget fortsat være Energinet, der skal oplyse elhandelsvirksomheder om det beløb, som disse skal opkræve fra elforbrugerne til dækning af de offentlige forpligtelser. Det er ligeledes Energinet, der skal sikre, at elhandelsvirksomhederne indbetaler de korrekte beløb til Energinet til dækning af udgifterne ved de offentlige forpligtelser, jf. den foreslåede bestemmelse til § 1, nr. 9. Denne fordeling af opgaverne skyldes, at det er Energinet, der har kontakten til elhandelsvirksomhederne.

Ind- og udbetalinger følges ikke ad tidsmæssigt, og Energinet vil derfor som hidtil være ansvarlig for at opkræve og fordele midlerne videre til henholdsvis energi-, forsynings- og klimaministerens udbetaling til de berettigede efter § 8, stk. 1, nr. 1-2, og til de berettigede efter § 8, stk. 1, nr. 3-5. Udtrykket ”afholdte” i den gældende § 8 stk. 4, 3. pkt., forslås at udgå, da Energinet skal videresende de nødvendige midler til ministeren, inden disse videresendes til de berettigede, dvs. inden ministeren har afholdt omkostningerne.

Den gældende praksis, hvorefter Energinet holder de opkrævede midler til de offentlige forpligtelser adskilt fra virksomhedens øvrige midler vil blive fortsat, jf. lovens § 49.

Til nr. 11

Efter elforsyningslovens § 8, stk. 4, 4. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om gennemførelsen af opgaverne nævnt i lovens § 8, stk. 4, om Energinet.dk’s (Energinets) opgørelse af omkostningerne til de offentlige forpligtelser, der er nævnt i lovens § 8, stk. 1, og elhandelsvirksomhedernes opkrævning fra elforbrugerne på baggrund af denne opgørelse og indbetaling til Energinet.dk (Energinet). Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om samarbejdet mellem de kollektive elforsyningsvirksomheder og elhandelsvirksomhederne.

På baggrund af den foreslåede ændrede opgavefordeling mellem Energinet og energi-, forsynings- og klimaministeren, hvorefter ministeren også får en række opgaver i medfør af elforsyningslovens § 8, foreslås bemyndigelsen til ministeren i lovens § 8, stk. 4, 4. pkt., justeret, så ministeren også kan fastsætte regler om samarbejdet mellem ministeren, de kollektive elforsyningsvirksomheder og elhandelsvirksomhederne om de forhold, som er angivet i bestemmelsen. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Justeringen af bemyndigelsen giver ikke mulighed for, at ministeren kan fastsætte ændrede principper eller ændrede regler for selve betalingen, og bestemmelsen får derfor ikke økonomiske konsekvenser for elforbrugerne.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 12

Det fremgår af elforsyningslovens § 8, stk. 5, 1. pkt., at staten på baggrund af en finanslovsbevilling afholder en del af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1-5.

Det foreslås, at »de kollektive elforsyningsvirksomheders» udgår af elforsyningslovens § 8, stk. 5, 1. pkt.

Ændringen er en konsekvens af den foreslåede ændrede opgavefordeling mellem Energinet og energi-, forsynings- og klimaministeren, hvorefter ministeren også får en række opgaver i medfør af elforsyningslovens § 8. Som følge heraf skal også dele af ministerens omkostninger efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, dækkes af finanslovsbevillingen.

Der er tale om en konsekvensændring, som ikke har betydning for kollektive elforsyningsvirksomheder eller elforbrugerne. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af elforsyningslovens § 8, stk. 5, 1. pkt. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 13

Elforsyningslovens § 8, stk. 5, 2. pkt., indeholder regler vedrørende udbetaling af finanslovsmidler til Energinet.dk (Energinet) til dækning af de offentlige forpligtelser i stk. 1, nr. 1-5, idet statsmidler afsat til dækning af disse omkostninger skal udbetales månedligt til Energinet.dk (Energinet). Af stk. 5, 3. pkt., fremgår, at Energinet.dk (Energinet) skal fordele statsmidlerne ligeligt over året i forbindelse med den opgørelse af omkostningerne, som er nævnt i lovens § 8, stk. 4.

Det foreslås, at elforsyningslovens § 8, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.

Baggrunden for forslaget er, at de opgaver, som energi-, forsynings- og klimaministeren foreslås at udføre i medfør af lovens § 8, stk. 4, vedrører administration af terminer for udbetaling af finanslovsmidler til Energinet til dækning af omkostninger for de opgaver, som er nævnt i de foreslåede bestemmelser i lovens § 8, stk. 1, nr. 3-5. Den væsentligste del af opgaven med at dække udgifterne til de offentlige forpligtelser vil fremover blive varetaget af ministeren, jf. de foreslåede ændringer af § 8, stk. 1, nr. 1 og § 8, stk. 4. jf. lovforslagets § 1, nr. 4 og § 1, nr. 8, og der er derfor ikke behov for en regel om terminer for udbetaling af statsmidler til Energinet eller om, hvordan Energinet skal fordele statsmidlerne over året.

Til nr. 14

Efter elforsyningslovens § 8 a, stk. 1, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at elforbrugere, der helt eller delvis selv producerer den elektricitet, de forbruger, under nærmere angivne betingelser kun skal betale pristillæg m.v. som nævnt i bl.a. VE-lovens § 48 i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet.

Efter VE-lovens § 48 ydes der pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder. Bestemmelsen omfatter elektricitet produceret på anlæg, hvor der anvendes solenergi, bølgekraft, vandkraft eller andre vedvarende energikilder sammen med andre energikilder, bortset fra biogas og biomasse.

Det foreslås, at henvisningen til VE-lovens § 48 i elforsyningslovens § 8 a, stk. 1, udgår, idet VE-lovens § 48 i medfør af dette lovforslag foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 10.

Der er således tale om en konsekvensændring af elforsyningslovens § 8 a, stk. 1.

Til nr. 15

Elforsyningslovens § 28 indeholder de opgaver, som påhviler Energinet.dk (Energinet) for at sikre, at de offentlige forpligtelser efter lovens § 8 opfyldes.

Den ændrede opgavefordeling mellem Energinet og energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af dette lovforslag indebærer, at enkelte bestemmelser i elforsyningslovens § 28 foreslås justeret.

I § 28, stk. 1, foreslås energi-, forsynings-, og klimaministeren indsat, således, at Energinet i samarbejde med energi-, forsynings- og klimaministeren og de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder skal sikre, at de offentlige forpligtelser efter lovens § 8 opfyldes.

Den foreslåede ændring følger af, at ministeren ud over de kollektive elforsyningsvirksomheder foreslås også at have en rolle i opfyldelsen af de offentlige forpligtelser efter lovens § 8.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 16

Efter elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 2, skal Energinet.dk udarbejde årlige oversigter og prognoser til brug for markedets aktuelle og potentielle aktører og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser.

Det foreslås, at opgaven med at udarbejde oversigter og prognoser til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser udgår.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at Energinet ikke længere skal udarbejde de samme oversigter m.v. vedrørende opfyldelsen af de offentlige forpligtelser. Denne analyseopgave vil blive varetaget af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 17

Efter elforsyningslovens §§ 58, stk. 10, § 58 b, stk. 4, og § 58 c, stk. 8, kan energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse for det i lovens § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg, elproduktionsanlæg med affald som brændsel og andre kraftvarmeværker, som er bestemt til at levere fjernvarme, skal nedsættes, suspenderes eller bortfalde.

Efter lovforslagets § 1, nr. 2, foreslås lovens § 3 ophævet, og henvisningen til lovens § 3 i lovens §§ 58, stk. 10, 58 b, stk. 4, og 58 c, stk. 8, foreslås derfor erstattet med en angivelse af, at ministeren kan fastsætte reglerne efter en forelæggelse for et udvalg nedsat af Folketinget. Det bemærkes i den forbindelse, at lovens § 58 c, stk. 8, bliver til § 58 c, stk. 7, idet det i lovforslagets § 1, nr. 18, foreslås, at lovens § 58 c, stk. 6 ophæves, hvorefter § 58 c, stk. 7-13 bliver stk. 6-12.

Det vil aktuelt være Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, som energi-, forsynings- og klimaministeren vil forelægge sagen for til orientering.

Til nr. 18

Efter lovens § 58 c beregner og administrerer Energinet.dk (Energinet) pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som er angivet i elforsyningslovens §§ 58 og 58 b.

Det fremgår af ændringen til § 8, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, at det fremover vil være energi-, forsynings- og klimaministeren, der varetager opgaverne efter lovens §§ 58 og 58 b og ikke Energinet. Det foreslås derfor, at lovens § 58 c, stk. 6, om, at administrationen, herunder beregningen og udbetalingen, varetages af Energinet, ophæves. Lovens § 58 c, stk. 7-13, bliver herefter § 58 c, stk. 6-12.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Forslaget har ingen konsekvenser for elforbrugerne og elproducenterne, da opgaven vil blive varetaget efter samme regler og på samme måde, som denne hidtil har været varetaget af Energinet.

Til nr. 19

Efter elforsyningslovens § 58 c, stk. 7, afholder staten udgifterne til administrationen af ordningen nævnt i lovens § 58 c, stk. 6, om pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som er angivet i elforsyningslovens §§ 58 og 58 b.

Det foreslås, at henvisningen til elforsyningslovens § 58 c, stk. 6, i lovens § 58 c, stk. 7, udgår.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at lovens § 58 c, stk. 6, foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 18, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 58 c, stk. 6, i § 58 c, stk. 7.

Til nr. 20

Det fremgår af elforsyningslovens § 58 c, stk. 12, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som er angivet i elforsyningslovens §§ 58 og 58 b, jf. lovens § 58 c, stk. 6. Disse regler kan vedrøre ansøgningsproceduren, og hvilke oplysninger en ansøger skal meddele Energinet.dk (Energinet) til brug for behandlingen af ansøgningen.

Elforsyningslovens § 58 c, stk. 6, foreslås i medfør af lovforslagets § 1, nr. 18, ophævet, idet det fremover vil være energi-, forsynings- og klimaministeren, der varetager opgaverne efter lovens §§ 58 og 58 b og ikke Energinet.

Derfor foreslås henvisningen i lovens § 58 c, stk. 12, til § 58 c, stk. 6, at udgå. Bemyndigelsen foreslås imidlertid opretholdt, da det fortsat er relevant, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om de administrative forhold omkring ordningen i forbindelse med behandlingen af ansøgninger. Udstedelsen af regler forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Til nr. 21

Efter elforsyningslovens § 58 c, stk. 13, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at Energinet.dk (Energinet) skal opgøre produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere, og om, hvordan omkostningerne skal opgøres, ligesom ministeren kan fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele Energinet.dk (Energinet) de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger.

Det foreslås at nyaffatte energiforsyningslovens § 58, stk. 13, som bliver til stk. 12. Det vil efter den foreslåede bestemmelse fremover være energi-, forsynings- og klimaministeren, der opgør produktionsomkostningerne med henblik på at vurdere, om tilskuddet kan føre til overkompensation. Dette er i øvrigt hensigtsmæssigt set i lyset af, at ministeren gennem administration af tilskudsordningen, jf. lovens § 58 c, stk. 7, som bliver stk. 6, bl.a. vil få kendskab til anlæggenes produktionsomkostninger.

Nyaffattelsen skyldes, at opgaverne i medfør af tilskudsordningen i § 58 c overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 22

Efter bestemmelsen i § 59, stk. 1, 1. pkt. skal netvirksomhederne på timebasis indberette mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 58, 58 b og 58 c til Energinet.dk (Energinet).

Efter bestemmelsen i § 65 a, stk. 2, skal ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg og ændringer i ejerskabet anmeldes til Energinet.dk (Energinet).

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »energi-, forsynings- og klimaministeren« i elforsyningslovens § 59, stk. 1, 1. pkt., og § 65 a, stk. 2. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Opgaverne, som foreslås ændret på den beskrevne måde, omhandler netvirksomhedernes indberetning i medfør af elforsyningslovens § 59, stk. 1, 1. pkt., på timebasis af mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af lovens §§ 58, 58 b og 58 c, samt anmeldelse i medfør af lovens § 65 a, stk. 2, af ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg efter lovens § 65 a, stk. 1, og ændringer i ejerskabet.

Til nr. 23

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »Energi-, forsynings- og klimaministeren« i § 59, stk. 1, 2. pkt., § 59, stk. 2, og § 65 a, stk. 1 og 3 i elforsyningsloven.

Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, omhandler fastsættelse i medfør af elforsyningslovens § 59, stk. 1, 2. pkt., af retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktion, fastsættelse i medfør af lovens § 59, stk. 2, af markedsprisen for elektricitet på anlæg omfattet af §§ 58, 58 b og 58 c, udbetaling i medfør af lovens § 65 a, stk. 1, af beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg efter lovens §§ 58, 58 b og 58 c og regler fastsat i medfør heraf og opkrævning af beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller tilskud, samt udbetaling med frigørende virkning i medfør af lovens § 65 a, stk. 3, af pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til ejere af elproduktionsanlæg eller andre modtagere af udbetalingerne.

Til nr. 24

Efter elforsyningslovens § 59, stk. 1, 2. pkt., kan Energinet.dk (Energinet) fastsætte retningslinjer for netvirksomhedernes opgørelse og indberetning af elproduktionen, som sker på timebasis i forhold til mængden af elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 58, 58 b og 58 c om elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg.

Det foreslås, at elforsyningslovens § 59, stk. 1, 2.pkt., ændres fra, at Energinet.dk (Energinet) fastsætter retningslinjer til, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler. Retningslinjer er ikke retsregler, men har vejledende karakter, der dog i praksis ofte bliver efterlevet af selskaber mv. i forsyningssektoren. Når ministeren fastsætter regler, vil disse blive udstedt af ministeren i bekendtgørelsesform, som har bindende virkning.

Begrundelsen for den foreslåede ændring af bestemmelserne er, at opgaven med administration af fastsættelse af pristillæg til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Som følge af den foreslåede ændring kan ministeren herefter fastsætte nærmere regler om opgørelse og indberetning af elproduktionen, som sker på timebasis i forhold til mængden af elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 58, 58 b og 58 c om elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg.

Til nr. 25

I medfør af elforsyningslovens § 84, stk. 1, kan myndighederne i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver.

Det foreslås, at ministeren ud over den adgang til oplysninger, der følger af den gældende bestemmelse i lovens § 84, stk. 1, med 2. pkt. får hjemmel til at indhente oplysninger fra kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter for så vidt angår andre opgaver, som ministeren varetager efter loven.

Dette skyldes, at energi-, forsynings- og klimaministeren fremover skal varetage opgaver vedrørende ydelse af støtte til elproducenter, idet opgaven i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til Energistyrelsen med virkning fra den 1. januar 2018. Ændringen medfører, at ministeren får hjemmel til også at indhente nødvendige oplysninger til brug for administration af udbetaling af tilskud efter loven m.v.

Det er ikke hensigten at pålægge kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter unødige administrative byrder, ligesom en anmodning om oplysninger eller materiale skal være proportional og sagligt begrundet. Modtager energi-, forsynings- og klimaministeren ikke de oplysninger, som ministeren anmoder om efter denne bestemmelse, kan retsvirkningen være, at ministeren ikke kan imødekomme en anmodning om tilskud.

Til nr. 26

Efter elforsyningslovens § 84 b, stk. 3, kan Energitilsynet træffe afgørelse om, at dele af de oplysninger, der er nævnt i § 84 b, stk. 1, skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere. Efter elforsyningslovens § 84 b, stk. 4, gælder stk. 3, ikke oplysninger om finansielle instrumenter omfattet af værdipapirhandelsloven.

Det følger af den foreslåede ændring af § 84 b, stk. 4, at henvisningen til værdipapirhandelsloven ændres til lov om kapitalmarkeder.

Forslaget er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. ophæves og erstattes med lov om kapitalmarkeder med virkning fra 3. januar 2018.

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion og ændringen indebærer ingen materielle ændringer.

Til nr. 27

Efter § 85 d, stk. 1, i elforsyningsloven kan energi-, forsynings- og klimaministeren og Energitilsynet påbyde, at forhold, der er i strid med loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (elforordningen), skal bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Det foreslås, at bestemmelsen præciseres og udvides, således at det bliver klart, at bestemmelsen omfatter afgørelser truffet efter alle forordninger udstedt i medfør af elforordningen.

Der vil dels være tale om forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, og hvoraf det fremgår, at de pågældende forordninger supplerer og udgør en integreret del af elforordningen.

Dels vil forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som ikke udgør en integreret del af elforordningen, blive omfattet af den foreslåede bestemmelse. Der er her eksempelvis tale om Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), Kommissionens forordning (EU) af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM) samt Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA) og senere forordninger udstedt i medfør elforordningen. Herved sikres en effektiv sanktionering og håndhævelse af pligter fastsat i forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som der er pligt til at sikre efter artikel 22 i elforordningen.

Til nr. 28

Efter § 87, stk. 2, i elforsyningsloven er der hjemlet bødestraf, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (elforordningen).

Det foreslås, at bestemmelsen præciseres og udvides, således at det bliver klart, at den omfatter overtrædelser af alle forordninger udstedt i medfør af elforordningen.

Der vil dels være tale om forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, og hvoraf det fremgår, at de pågældende forordninger supplerer og udgør en integreret del af elforordningen.

Dels vil forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som ikke udgør en integreret del af elforordningen, blive omfattet af den foreslåede bestemmelse. Der er her eksempelvis tale om Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), Kommissionens forordning (EU) af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM) samt Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA) og senere forordninger udstedt i medfør elforordningen. Herved sikres en effektiv sanktionering og håndhævelse af pligter fastsat i forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som der er pligt til at sikre efter artikel 22 i elforordningen.

Til nr. 29

Efter § 89, stk. 1, i elforsyningsloven er der klageadgang til Energiklagenævnet over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (elforordningen).

Det foreslås, at bestemmelsen præciseres og udvides, således at det bliver klart, at klageadgangen omfatter afgørelser truffet efter alle forordninger udstedt i medfør af elforordningen.

Der vil dels være tale om forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, og hvoraf det fremgår, at de pågældende forordninger supplerer og udgør en integreret del af elforordningen.

Dels vil forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen, som ikke udgør en integreret del af elforordningen, blive omfattet af den foreslåede bestemmelse. Der er her eksempelvis tale om Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), Kommissionens forordning (EU) af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM) samt Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA) og senere forordninger udstedt i medfør elforordningen.

Den foreslåede ændring indebærer, at klageadgangen omfatter afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter forordninger udstedt med hjemmel i elforordningen.

Forhold, som f.eks. Energinet kan klage over efter SO GL, svarer i stort omfang til de materielle regler, som Energinet hidtil har haft adgang til at klage over til Energiklagenævnet efter bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). Efter både systemansvarsbekendtgørelsen og SO GL udarbejder Energinet kriterier henholdsvis vilkår, betingelser og metoder for opretholdelse af driftssikkerheden, som skal godkendes af Energitilsynet. Energitilsynet kan efter systemansvarsbekendtgørelsen give pålæg om ændring af kriterierne og efter SO GL kan Energitilsynet kræve en ændring før godkendelse af vilkår, betingelser og metoder. Energitilsynets godkendelse af vilkår, betingelser og metoder samt pålæg om ændring af vilkår, betingelser og metoder, vil med den foreslåede ændring kunne påklages, på samme måde, som efter systemansvarsbekendtgørelsen.

Til nr. 30

I medfør af elforsyningslovens § 89, stk. 2, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af Energinet.dk (Energinet) i henhold til elforsyningslovens § 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 4, og § 58 c og regler udstedt i medfør af § 58 c.

Som det fremgår af forslaget til § 1, nr. 10 med bemærkninger, skal Energinet fortsat dække de omkostninger, som netvirksomhederne har afholdt til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 1, nr. 3, som efter forslaget bliver nr. 4. Det er således også fremover Energinet, der træffer afgørelse vedrørende dækning af disse omkostninger, og det foreslås derfor, at den eksisterende klageadgang over disse afgørelser opretholdes.

På grund af de forslåede ændringer i nummereringerne i § 8, stk. 1 foreslås det derfor at konsekvensrette lovens § 89, stk. 2, således at ”§ 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 3” bliver til ”§ 8, stk. 4, jf. § 8, stk. 1, nr. 4”. Det foreslås endvidere at lade klageadgangen over Energinets afgørelser efter § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c udgå, da kompetencen til at træffe afgørelser med lovforslagets § 1, nr. 18 og 21 foreslås at overgå til Energi-, forsynings- og klimaministeren. Ministerens afgørelser vil kunne påklages efter bestemmelsen i § 89, stk. 1, til Energiklagenævnet, så også denne klageadgang opretholdes.

Efter lovens § 90, nr. 1, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af bl.a. ministeren, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet. Det er ikke tanken med lovforslaget at ændre på retstilstanden for så vidt angår klageadgang til Energiklagenævnet.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Se endvidere lovforslagets § 10, stk. 3, om overgangsordning i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Til § 2

Til nr. 1

Efter den gældende § 8, stk. 1, er det Energinet.dk (Energinet), som yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden. Taksationsmyndighedens opgaver fremgår bl.a. af § 7, hvorefter taksationsmyndigheden bl.a. træffer afgørelse om værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller.

Af bemærkningerne til lov nr. 641 af 12. juni 2013, jf. Folketingstidende 2012-13, A, L135 som fremsat, side 25, fremgår bl.a.: ”Siden indførelse af værditabsordningen i 2009 har medarbejdere fra Energinet.dk fungeret som fast sekretariat for taksationsmyndigheden. Arbejdet tilrettelægges efter aftale med taksationsmyndigheden. Nærmere regler om sekretariatets opgaver findes desuden i § 2 i bekendtgørelse nr. 279 af 3. april 2009. Sekretariatets opgaver vedrører bl.a. fastlæggelse af tid og sted m.v. for taksationsmyndighedens besigtigelser, deltagelse i besigtigelserne, partshøring m.v. efter forvaltningsloven på vegne af taksationsmyndigheden. Af andre opgaver kan nævnes at forfatte udkast til afgørelser, udsendelse af endelige afgørelser til parterne samt at føre journal m.v. bl.a. af hensyn til krav i offentlighedsloven. . . . . . Energinets udgifter vil efter forslaget som hidtil kunne opkræves over tarifferne som angivet i elforsyningslovens § 8, stk. 2, i det omfang disse udgifter ikke dækkes gennem gebyrer fra anmeldere, jf. forslag til VE-lovens § 9, stk. 5 og 6. ”

Det følger af den foreslåede nyaffattelse af § 8, stk. 1, at energi-, forsynings- og klimaministeren i stedet for Energinet vil yde sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden. Energi-, forsynings- og klimaministerens udgifter hertil afholdes indenfor den bevilling, der årligt afsættes på Finansloven, jf. afsnit 2 i de almindelige bemærkninger.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af lovens § 8, stk. 1.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 2

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »Energi-, forsynings- og klimaministeren« i en række bestemmelser i VE-loven, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, drejer sig om administration af værditabsordningen i medfør af VE-lovens §§ 8 og 9, hvorefter en opstiller af vindmøller skal betale værditab på over 1 pct. på beboelsesejendomme, der berøres af opstillingen, administration af køberetsordningen i medfør af lovens § 13 samt §§ 14 a-15 a, hvorefter en opstiller af vindmøller skal udbyde 20 pct. af ejerandelene heri til lokale borgere, administration af den grønne ordning i medfør af lovens § 19, hvorefter der kan ydes tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller, administration af en fond i medfør af lovens § 21, hvorefter der kan ydes garanti til lokale initiativer for lån, der optages til finansiering af forundersøgelser m.v. forud for et påtænkt vindmølleprojekt, administration i medfør af lovens § 41 af støtteordning for elektricitet fra vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation med en effekt på 25 kW eller derunder, administration af støtteordning i medfør af lovens § 43 a for elektricitet fra anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas, administration af støtteordning i medfør af lovens § 49 til elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre vedvarende energianlæg, som anvender energikilder eller teknologier af betydning for den fremtidige udbredelse af elektricitet fremstillet på grundlag af vedvarende energi, administration i medfør af lovens § 50 a af tilskud til biogas, administration i medfør af lovens § 54 af udbetaling af pristillæg for vindmøller omfattet af værditabs- eller køberetsordningen og administration i medfør af lovens § 56 af udbetaling til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og biogas.

Til nr. 3

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »energi-, forsynings- og klimaministeren« i en række bestemmelser i VE-loven, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, drejer sig om administration af værditabsordningen i medfør af VE-lovens §§ 9-11, hvorefter en opstiller af vindmøller skal betale værditab på over 1 pct. på beboelsesejendomme, der berøres af opstillingen, administration af køberetsordningen i medfør af lovens §§ 13, 15 og 16, hvorefter en opstiller af vindmøller skal udbyde 20 pct. af ejerandelene heri til lokale borgere, administration af den grønne ordning i medfør af lovens §§ 18 og 19, hvorefter der kan ydes tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller, administration af en fond i medfør af lovens § 21, hvorefter der kan ydes garanti til lokale initiativer for lån, der optages til finansiering af forundersøgelser m.v. forud for et påtænkt vindmølleprojekt, administration i medfør af lovens § 41 af støtteordning for elektricitet fra vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation med en effekt på 25 kW eller derunder, administration i medfør af lovens § 42 af ekstra pristillæg til elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle, hvor der udnyttes skrotningsbeviser udstedt for nedtagning af vindmøller, administration af støtteordning i medfør af lovens § 49 til elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre vedvarende energianlæg, som anvender energikilder eller teknologier af betydning for den fremtidige udbredelse af elektricitet fremstillet på grundlag af vedvarende energi, opgørelse i medfør af lovens § 50 af produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d om anvendelse af biogas til transport, procesformål i virksomheder og andet formål, herunder varmeproduktion, § 44 om støtteordning for elektricitet som produceres ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde, administration i medfør af lovens § 50 a af tilskud til biogas samt administration i medfør af lovens § 56 af udbetaling til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og biogas.

Til nr. 4

Efter VE-lovens § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., skal Energinet.dk anmode kommunerne om registeradgang til BBR i forbindelse med indhentelse af adresseoplysninger i forbindelse med indkaldelse til det offentlige møde, som vindmølleopstiller skal afholde i medfør af § 9, stk. 1. Derudover fremgår det, at Energinet.dk ikke må videregive beskyttede adresseoplysninger fra CPR uden samtykke.

Det foreslås, at lovens § 9, stk. 2, 6. pkt., ophæves, idet det fremover i medfør af de foreslåede ændringer i lovforslagets § 2, nr. 2, 3 og 5, vil være energi-, forsynings- og klimaministeren, der skal administrere værditabs- og køberetsordningen, som mødet vedrører, og det vil således være energi-, forsynings- og klimaministeren, der skal have adgang til BBR-registret. Idet energi-, forsynings- og klimaministeren allerede har registeradgang til BBR, foreslås det at fjerne 6. punktum af ordensmæssige hensyn. Derudover foreslås det, at 7. punktum ophæves, idet håndteringen af beskyttede adresseoplysninger allerede fremgår af den gældende persondatalov. Der vil således fortsat skulle indhentes samtykke, inden energi-, forsynings- og klimaministeren må videregive disse oplysninger til opstiller.

Til nr. 5

Det foreslås at ændre »Energinet.dk’s« til »energi-, forsynings- og klimaministerens« i en række bestemmelser i VE-loven, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de nedenfor nævnte bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, drejer sig om administration af værditabsordningen i medfør af VE-lovens §§ 9 og 12, hvorefter en opstiller af vindmøller skal betale værditab på over 1 pct. på beboelsesejendomme, der berøres af opstillingen, administration i medfør af lovens § 43 a af støtteordning for elektricitet fra anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas, administration af støtteordning i medfør af lovens § 43 b-43 d for anvendelse af biogas til transport, procesformål i virksomheder og andet formål, herunder varmeproduktion, administration i medfør af lovens § 44 af støtteordning for elektricitet som produceres ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde og gebyrfinansiering i medfør af lovens § 58 a af administrationsomkostningerne ved behandling af ansøgninger, udbetaling af tilskud m.v. efter bestemmelserne i §§ 43 b–43 e og 50 a.

Til nr. 6

Det foreslås at ændre »Energinet.dk’s« til »Energi-, forsynings- og klimaministerens« i VE-lovens §§ 14, 15 og 20, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de nedenfor nævnte bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, drejer sig om administration af køberetsordningen i medfør af lovens § 14, administration af køberetsordningen i medfør af lovens § 15, hvorefter en opstiller af vindmøller skal udbyde 20 pct. af ejerandelene heri til lokale borgere, og administration af den grønne ordning i medfør af lovens § 20, hvorefter der kan ydes tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller.

Til nr. 7

I medfør af VE-lovens § 41, stk. 4, yder Energinet.dk (Energinet) tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation med en effekt på 25 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere.

I medfør af VE-lovens § 47, stk. 10, yder Energinet.dk (Energinet) støtte til anlæg, der anvender solenergi, bølgekraft, vandkraft eller andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere.

Det foreslås at ændre bestemmelserne, så det med virkning fra 1. januar 2018, både vil være tilsagn ydet af Energinet.dk (Energinet) før 1. januar 2018 og tilsagn ydet af energi-, forsynings- og klimaministeren efter lovens ikrafttræden, der giver mulighed for at opnå pristillæg efter bestemmelserne. Med den foreslåede ændring vil der kunne ydes pristillæg til anlæg omfattet af stk. 10, hvad enten Energinet eller energi-, forsynings- og klimaministeren har givet et tilsagn forud for projektets begyndelse.

Det bemærkes i øvrigt, at der med lovforslaget alene foreslås en ændring af § 47, stk. 10, idet solpuljen i § 47, stk. 7 er blevet konverteret til et solspecifikt udbud for anlæg under 1 MW. Der kan således ikke ydes tilsagn efter § 47, stk. 7, hvorfor administrationen af pristillægget ikke foreslås overført til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de nævnte bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Til nr. 8

I medfør af VE-lovens § 43, stk. 2, 2. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at Energinet.dk (Energinet) skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 35 a, 35 b og 41, og om hvordan disse skal opgøres.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 35 a, 35 b og 41 skal opgøres.

De foreslåede ændringer i bestemmelsen om, at ministeren ikke længere skal fastsætte regler om, at Energinet skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af VE-lovens §§ 35 a, 35 b og 41, skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 9

Efter VE-lovens § 43 a, stk. 4, kan ejeren af et elproduktionsanlæg med virkning fra et årsskifte vælge mellem at modtage pristillæg efter lovens § 43 a, stk. 2 eller 3, om forskellige metoder til at beregne pristillæg til elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse. Energinet.dk (Energinet) kan i den forbindelse fastsætte nærmere retningslinjer om tidsfrister m.v. for valg af pristillæg.

Det foreslås, at VE-lovens § 43 a, stk. 4, ændres fra, at Energinet fastsætter nærmere retningslinjer til, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler. Retningslinjer er ikke retsregler, men har vejledende karakter, der dog i praksis ofte bliver efterlevet af selskaber mv. i forsyningssektoren. Når ministeren fastsætter regler, vil disse blive udstedt af ministeren i bekendtgørelsesform, som har bindende virkning.

Begrundelsen for den foreslåede ændring af bestemmelserne er, at opgaven med administration af pristillæg til biogas foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Som følge af den foreslåede ændring kan ministeren herefter fastsætte nærmere regler om tidsfrister, valg af støtteform og indgivelse af anmodning om valg af støtteform m.v. for ejere af elproduktionsanlægs valg af pristillæg efter VE-lovens § 43 a, stk. 2 og 3.

Til nr. 10

Efter VE-lovens § 48 ydes der pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder. Bestemmelsen omfatter elektricitet produceret på anlæg, hvor der anvendes solenergi, bølgekraft, vandkraft eller andre vedvarende energikilder sammen med andre energikilder, bortset fra biogas og biomasse.

Det foreslås, at lovens § 48 ophæves, idet ordningens statsstøttegodkendelse af 9. november 2005 (statsstøttesag N 602/2004) er udløbet den 9. november 2015, og idet ordningen ikke anvendes. Da statsstøttegodkendelsen er udløbet, er det heller ikke muligt for nye anlæg at komme på ordningen.

Ordningen i § 48 er en del af den opgaveportefølje, som i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, hvorfor ophævelsen af ordensmæssige grunde er en del af dette lovforslag.

Til nr. 11

Efter VE-lovens § 49, stk. 4, 2. pkt., kan der ydes tilskud til etablering og drift af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre vedvarende energianlæg, sammen med pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7, eller stk. 9, nr. 1 eller 2, eller § 48, stk. 3, nr. 1.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i lovens § 49, stk. 4, 2. pkt. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 49, stk. 4, 2. pkt., alene henvises til lovens § 47, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7, eller stk. 9, nr. 1 eller 2.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 49, stk. 4, 2. pkt.

Til nr. 12

VE-lovens § 50, stk. 1 indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser til biogas og andre produktionsanlæg til vedvarende energi efter lovens §§ 43 a-43 e og 44-49.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 50, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 50, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 43 a-43 e, 44-47 og 49.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 50, stk. 1.

Til nr. 13

Efter VE-lovens § 50, stk. 2, kan energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg og tilskud til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i lovens §§ 43 a- 43 e og 44-48 skal nedsættes eller bortfalde, samt fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter lovens § 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 9, nr. 1 og 2, eller § 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af lovens § 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 7, nr. 2 og 3.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 50, stk. 2. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 50, stk. 2, alene henvises til lovens §§ 43 a-43 e og 44-47, samt at henvisningen til § 48, stk. 3, nr. 1, udgår.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 50, stk. 2.

Til nr. 14

Efter VE-lovens § 50, stk. 3, 1. pkt., ydes der ikke pristillæg efter §§ 45-48 for elektricitet fremstillet ved afbrænding af affald. Der ydes endvidere ikke pristillæg eller andre ydelser efter §§ 43 a-43 e og 44-48, hvis der ydes støtte efter § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, hvilket dog ikke gælder pristillæg efter §§ 43 a og 45, når elektriciteten er produceret af et kraftvarmeværk, som ydes støtte efter § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomhedes produktionsprocesser.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 50, stk. 3. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 50, stk. 3, 1. pkt., alene henvises til lovens §§ 45-47, og i § 50, stk. 3, 2. pkt., alene henvises til §§ 43 a-43 e og 44-47.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 50, stk. 3.

Til nr. 15

Efter VE-lovens § 50, stk. 4, 1. pkt., kan der tillige ydes pristillæg efter § 58 i elforsyningsloven for elektricitet fremstillet som nævnt i VE-lovens §§ 43 a, stk. 3, 44, stk. 3, og §§ 45 og 48. Der kan således eksempelvis ydes det såkaldte grundbeløb 2 efter § 58, stk. 1, nr. 2, i elforsyningsloven samtidig med, at der ydes et fast pristillæg til elektricitet fremstillet på anlæg, der anvender vedvarende energikilder sammen med andre energikilder, jf. VE-lovens § 48.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 50, stk. 4, 1. pkt. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 50, stk. 4, 1. pkt., alene henvises til lovens §§ 43 a, stk. 3, 44, stk. 3, og § 45. Den foreslåede ændring medfører, at der ikke vil kunne ydes et pristillæg efter elforsyningslovens § 58 sammen med pristillægget efter VE-lovens § 48, fordi lovens § 48 foreslås ophævet. Der vil således ikke længere kunne opnås støtte efter to forskellige støtteordninger i henholdsvis elforsyningsloven og VE-loven samtidig.

Til nr. 16

Efter VE-lovens § 50, stk. 5, 1. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 a-43e og 44-49.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 50, stk. 5, 1. pkt. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 50, stk. 4, 1. pkt., alene henvises til lovens §§ 43 a-43e, 44-47 og 49. Den foreslåede ændring medfører, at energi-, forsynings- og klimaministeren ikke længere kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at modtage pristillæg og andre ydelser efter VE-lovens § 48, fordi lovens § 48 foreslås ophævet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 50, stk. 5, 1. pkt.

Til nr. 17

I medfør af VE-lovens § 50, stk. 6, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d, 44, 45 og 47, og om hvordan disse skal opgøres.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d, 44, 45 og 47 skal opgøres.

De foreslåede ændringer i bestemmelsen om, at ministeren ikke længere skal fastsætte regler om, hvordan Energinet skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d, 44, 45 og 47 skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Til nr. 18

I medfør af VE-lovens § 50, stk. 7, 1. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, hvordan Energinet.dk skal opgøre omkostninger ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d, herunder om hvordan disse omkostninger skal opgøres.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan omkostningerne ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d, skal opgøres.

Den foreslåede ændring om, at ministeren ikke længere kan fastsætte regler om, at Energinet skal opgøre produktionsomkostninger ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d, skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, jf. lovforslagets § 2, nr. 5, foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Til nr. 19

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »Energi-, forsynings- og klimaministeren« to steder i VE-lovens § 50 a, stk. 8, 2. pkt. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Opgaverne, hvor den ovenfor beskrevne ændring foreslås, drejer sig om administrationen, herunder beregning og udbetaling af tilskud til biogas efter §§ 43 b-43 e.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 20

Efter VE-lovens § 51, stk. 1, 1. pkt., indberetter netvirksomhederne på timebasis mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 til Energinet.dk (Energinet), der fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 51, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 51, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a, 44-47, 49 og 50. Den foreslåede ændring medfører, at netvirksomhederne ikke skal indberette mængden af elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af VE-lovens § 48 på timebasis til Energinet, og at Energinet ikke længere skal fastsætte retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktion på timebasis for elektricitet produceret på anlæg efter lovens § 48, fordi lovens § 48 foreslås ophævet.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 51, stk. 1.

Til nr. 21

Efter VE-lovens § 53, stk. 1, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 og § 52, stk. 1. Derudover kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om, at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger forbundet med fravalg af de nævnte pristillæg m.v.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 53, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 53, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-47, 49, 50 og § 52, stk. 1. Den foreslåede ændring medfører, at energi-, forsynings- og klimaministeren ikke længere kan fastsætte nærmere regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser, og at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger forbundet med fravalg af pristillæg m.v. efter lovens § 48, fordi lovens § 48 foreslås ophævet.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 53, stk. 1.

Til nr. 22

Efter VE-lovens § 55, stk. 1, sker udbetaling af pristillæg og andre ydelser for elektricitet omfattet af §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser på baggrund af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 55, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 55, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-47, 49 og 50.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 55, stk. 1.

Til nr. 23

Efter VE-lovens § 55, stk. 2, kan udbetalingen i medfør af bestemmelserne i lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser tilbageholdes, hvis elproducenten eller tilskudsmodtageren uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillæg eller anden ydelse eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Udbetalingen genoptages, når elproducenten eller tilskudsmodtageren har meddelt nærmere oplysninger om det pågældende forhold jf. lovens § 55, stk. 3. Det følger af lovens § 55, stk. 4, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg og andre ydelser.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 55, stk. 2. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 55, stk. 2, alene henvises til lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-47, 49, 50 og 50 a. Den foreslåede ændring medfører, at pristillæg efter § 48, som foreslås ophævet, ikke længere kan tilbageholdes efter lovens § 55, stk. 2.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 55, stk. 2.

Til nr. 24

Efter VE-lovens § 56, stk. 1, udbetaler Energinet.dk (Energinet) beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og anvendelse af biogas, hvortil der ydes pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og Energinet.dk opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller anden ydelse. Det bemærkes i den forbindelse, at i medfør af lovforslagets § 2, nr. 2, foreslås opgaven overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 56, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 56, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-47, 49, 50 og 50 a. Den foreslåede ændring medfører, at Energinet ikke længere skal udbetale beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og opkræve beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller anden ydelse efter lovens § 48 og regler fastsat i medfør heraf, fordi lovens § 48 foreslås ophævet.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 56, stk. 1.

Til nr. 25

Efter VE-lovens § 56, stk. 4, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter lovens § 56, stk. 1-3, herunder berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og anvendelse af biogas og anmeldelse af ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg. Endvidere følger det af lovens § 56, stk. 4, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvem Energinet.dk (Energinet) med frigørende virkning kan udbetale tilskud til efter lovens §§ 43 b-43 d.

Det foreslås at tilrette VE-lovens § 56, stk. 4, så et overflødigt ”om” fjernes. Der er alene tale om en ren sproglig justering af ordlyden. Der er med dette forslag ikke tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 56, stk. 4.

Til nr. 26

Efter VE-lovens § 57, stk. 1, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder træffer afgørelse i forhold omfattet af §§ 30, 33, 35 a, 35 b, 36-43, 43 a, 44-50, 51-53, 55 og 56 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den forslåede ophævelse af VE-lovens § 48, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, hvorefter der ikke længere skal henvises til lovens § 48 i § 57, stk. 1. Det foreslås derfor, at henvisningen ændres således, at der i lovens § 57, stk. 1, alene henvises til lovens §§ 30, 33, 35 a, 35 b, 36-43, 43 a, 44-47, 49, 50, 51-53, 55 og 56. Den foreslåede ændring medfører, at energi-, forsynings- og klimaministeren ikke længere kan fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder træffer afgørelse i forhold omfattet af § 48 og regler fastsat i medfør heraf, fordi lovens § 48 foreslås ophævet.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 57, stk. 1.

Til nr. 27

Efter VE-lovens § 66, stk. 2, er der klageadgang til Energiklagenævnet i forhold til visse afgørelser, som Energinet.dk (Energinet) træffer i medfør af VE-loven vedrørende værditabs- og køberetsordninger, grøn ordning og garantifonden. Det drejer sig om klager efter § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21 og § 54, stk. 2 og 3.

Det fremgår endvidere af lovens § 66, stk. 2, at Energiklagenævnet er klagemyndighed, hvis der gives afslag på tilsagn om pristillæg. Det drejer sig om afslag på tilsagn for elektricitet fra husstandsvindmøller, jf. § 41, stk. 4, for elektricitet produceret ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse, stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde, når disse har en installeret effekt på 6 kW eller derunder, jf. § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 2 og 3, for elektricitet fra solcelleanlæg, jf. § 47, stk. 7, og for elektricitet fra visse andre anlæg, som anvender vedvarende energikilder omfattet af § 47, stk. 11.

Det foreslås, at VE-lovens § 66, stk. 2, ophæves, da opgaverne i medfør af § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21, § 41, stk. 4, nr. 2, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2 og 3, § 47, stk. 10, § 50 a, stk. 4, jf. §§ 43 b-43 e, § 54, stk. 2 og 3, og regler udstedt i medfør af denne lov i det omfang, de vedrører §§ 43 b-43 e, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 1. januar 2018.

Energiklagenævnet behandler efter lovens § 66, stk. 1, klager over afgørelser truffet af bl.a. klima-, energi- og forsyningsministeren efter loven eller regler udstedt i henhold til loven. Efter lovens § 68, nr. 1, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af bl.a. ministeren, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet. Der ændres ikke på retstilstanden for så vidt angår klageadgang til Energiklagenævnet.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Se endvidere lovforslagets § 10, stk. 4, om overgangsordning i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Det fremgår af § 2, stk. 6, i lov nr. 1877 af 29. december 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, at VE-lovens § 66, stk. 2, finder anvendelse på Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser truffet i medfør af § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved lov nr. 744 af 1. juni 2015, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved lov nr. 641 af 12. juni 2013.

Følgende fremgår af bemærkningerne til lov nr. 1877 af 29. december 2015, jf. Folketingstidende 2015-16, A, L30 som fremsat, side 17: ”Forslaget til stk. 6 er en konsekvens af, at det foreslås, at der ikke skal gælde en klageadgang til Energiklagenævnet for Energinet.dk’s afgørelser om tilsagn om pristillæg efter den årlige pulje i 2016-2019. Energinet.dk træffer en række afgørelser om tilsagn efter den gældende § 41, stk. 4, VE-loven, som Energiklagenævnet skal kunne behandle også efter ikrafttrædelsen af puljeordningen, hvis de måtte blive påklaget til Energiklagenævnet. Det foreslås derfor, at § 66, stk. 2, i VE-loven, som ændret ved lov nr. 744 af 1. juni 2015, fortsat finder anvendelse på Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser truffet i medfør af den gældende § 41, stk. 4, jf. 41, stk. 3, i VE-loven. ”

I det omfang der stadig måtte være klagesager omfattet af denne overgangsordning, berøres disse klagesager ikke af ophævelsen af § 66, stk. 2.

Til nr. 28

I medfør af VE-lovens § 66, stk. 3, kan energi-, forsynings- og klimaministerens, Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven og Energinet.dk’s (Energinets)afgørelser efter lovens § 66, stk. 2, ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, og afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så henvisningen til Energinets afgørelser efter lovens § 66, stk. 2, udgår, og det herefter fremgår, at alene energi-, forsynings- og klimaministerens og Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, og at afgørelserne ikke kan indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Forslaget er en konsekvens af, at opgaverne i medfør af § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2 og 3, § 47, stk. 10, og § 54, stk. 2 og 3, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 1. januar 2018. Som følge heraf har Energinet ikke fra den 1. januar 2018 kompetence til at træffe afgørelser herom, og Energinet.dk (Energinet) skal dermed ikke fremgå af § 66, stk. 3.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Se endvidere lovforslagets § 10, stk. 4, om overgangsordning i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Til nr. 29

Efter VE-lovens § 75, stk. 3, 1. pkt., er det Energinet.dk (Energinet), der afgør, om betingelserne for fritagelse for betaling af værditab og udbud af vindmølleandele er opfyldt, jf. lovens § 75, stk. 2. VE-lovens § 75, stk. 3, 2. pkt., kan Energinet.dk’s (Energinets) afgørelse indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren.

Det foreslås i medfør af dette lovforslag at ændre »Energinet.dk« til »energi-, forsynings- og klimaministeren« i en række bestemmelser i VE-loven, herunder i VE-lovens § 75, stk. 3, 1. pkt. Ændringen om, at det er ministeren, der afgør, om betingelserne for fritagelse for betaling af værditab og udbud af vindmølleandele er opfyldt, skyldes, at opgaven i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Af ordensmæssige hensyn fjernes klageadgangen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren efter § 75, stk. 3, 2. pkt., idet klageadgangen vil være omfattet af de almindelige klageregler, herunder om hvorvidt ministerens afgørelse kan påklages, jf. afsnit 3.1.1 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Der er med forslaget ikke herudover tilsigtet materielle ændringer af VE-lovens § 75, stk. 3, 1. pkt.

Til § 3

Til nr. 1

Efter naturgasforsyningslovens § 4 orienterer energi-, forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets naturgasforsyning.

Det foreslås, at lovens § 4 ophæves.

Bestemmelsen foreslås ophævet, fordi den ikke længere tjener det tilsigtede formål. Baggrunden herfor er, at redegørelsen indeholder emner, som der tillige redegøres for i andre redegørelser på naturgasforsyningsområdet. Informationen til Folketinget varetages derfor også gennem de øvrige redegørelser, herunder særligt gennem den energipolitiske redegørelse. Det er således muligt at redegøre for forholdene i enten andre redegørelser, ved en selvstændig orientering til Folketinget eller gennem lovgivningsprocessen i forbindelse med den konkrete sag. Der ses ikke at være væsentlige forhold vedrørende landets naturgasforsyning, som der ikke i øvrigt redegøres for.

Til nr. 2

Naturgasforsyningslovens § 35 c, stk. 7, omhandler de betingelser for tildeling af pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system, som ansøgeren skal opfylde for at modtage tillæg i medfør af regler udstedt efter § 35 d, stk. 5, 6 og 8.

Med den foreslåede ophævelse af § 35 d, stk. 1, jf. lovforslagets § 3 nr. 3, ændres bestemmelserne om fastsættelse af nærmere regler for tildeling af pristillæg, som ansøgeren skal opfylde for at modtage tillæg, fra § 35 d, stk. 5, 6 og 8, til § 35 d, stk. 4, 5 og 7.

Det foreslås derfor, at henvisningen i § 35 c, stk. 7, konsekvensændres, så der i stedet for, at der henvises til § 35 d, stk. 5, 6 og 8, henvises til § 35 d, stk. 4, 5 og 7.

Til nr. 3

Efter naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 1, administrerer, herunder beregner og udbetaler, Energinet.dk (Energinet) pristillæg til opgraderet biogas, jf. lovens § 35 c.

De enkelte virksomheder foretager en anmeldelse til Energinet.dk (Energinet), hvori der fremgår en tilslutningsaftale med et distributionsselskab. Det enkelte distributionsselskab modtager måledata fra virksomhedernes opgraderede biogasanlæg. Distributionsselskaberne indberetter mængden af den opgraderede biogas, der leveres til det sammenkoblede system til Energinet.dk (Energinet). Energinet.dk (Energinet) foretager beregningerne af måledata, og efterfølgende foretages udbetalingen af pristillægget på månedsbasis til støttemodtagerne.

Naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 1, foreslås ophævet, fordi opgaven med administration af pristillæg til opgraderet biogas i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaven forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af ordningen med pristillæg til opgraderet biogas.

Ophævelsen af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 1, indebærer, at energi-, forsynings- og klimaministeren (Energistyrelsen, hvis området delegeres til Energistyrelsen) fra den 1. januar 2018 skal modtage anmeldelse af nye opgraderede biogasanlæg. Ændringen indebærer endvidere, at distributionsselskaberne skal indberette mængden af opgraderet biogas til det sammenkoblede system til Energistyrelsen, og at styrelsen foretager beregningerne af måledata og udbetaling af pristillæg til støttemodtagerne.

Til nr. 4

Det foreslås at ændre »registrere hos Energinet.dk« til »registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren« i § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver til stk. 1, 1. pkt., og ændre »pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9.« til »pristillægget til ministeren, jf. stk. 8.« i § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt.

Ændringen skyldes, at registrering af ansøgere om pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system, foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen.

Med forslaget om ophævelse af § 35 d, stk. 1, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, ændres § 35 d, stk. 9, til stk. 8.

Det foreslås derfor, at henvisningen i § 35 d, stk. 2, konsekvensændres, så der henvises til stk. 8 i stedet for til stk. 9.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaven fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til nr. 5

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »ministeren« i en række bestemmelser i naturgasforsyningsloven om beregning og udbetaling af pristillægget til produktionen af opgraderet biogas i medfør af lovens §§ 35 d og 35 f, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

De opgaver, der overføres til ministeren, vedrører blandt andet beregning og udbetaling af pristillæg til produktionen af opgraderet biogas i medfør af § 35 d, registrering og anmeldelse af biogasanlæg efter § 35 d, stk. 2, der bliver stk.1, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, fastsættelse af regler om indberetning og indhold af måledata samt afslag på at udbetale pristillæg, jf. § 35 d, stk. 6, der bliver stk. 5, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, samt fastsættelse af regler om opgørelse af omkostninger ved produktion af tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet samt pligt til at meddele de nødvendige oplysninger til at opgøre disse omkostninger, jf. § 35 d, stk. 10, der bliver til stk. 9, jf. lovforslagets § 3, nr. 3.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til nr. 6

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »Energi-, forsynings- og klimaministeren« i en række bestemmelser i naturgasforsyningsloven om beregning og udbetaling af pristillægget til produktionen af opgraderet biogas i medfør af lovens §§ 35 d og 35 f, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

De opgaver, der overføres til ministeren, vedrører beregning og udbetaling af pristillægget til produktionen af opgraderet biogas i medfør af §§ 35 d og 35 f, kompetencen til at træffe afgørelser om retten til og størrelsen af pristillægget samt udbetaling heraf, jf. § 35 d, stk. 3, der bliver til stk. 2, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, fastsættelse af retningslinjer for ansøgning, registrering, installation, kontrol og teknisk måleudstyr af den opgraderede biogasproduktion i medfør af § 35 d, stk. 9, der bliver til stk. 8, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, samt adgangen til med frigørende virkning at udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den anmeldte ejer af anlægget, jf. § 35 f, stk. 2.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaven fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til nr. 7

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »energi-, forsynings- og klimaministeren« i en række bestemmelser i naturgasforsyningsloven om beregning og udbetaling af pristillægget til produktionen af opgraderet biogas i medfør af lovens §§ 35 d og 35 f, jf. nedenfor. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

De opgaver, der overføres til ministeren, vedrører distributionsselskabernes indberetning på månedsbasis af mængden af opgraderet biogas, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 35 d og 35 f, jf. § 35 d, stk. 7, der bliver stk. 6, jf. lovforslagets § 3, nr. 3, anmeldelse og registrering af ejerskab til et opgraderingsanlæg eller et anlæg til rensning af biogas med henblik på levering til et bygasnet, hvortil der ydes pristillæg efter § 35, jf. § 35 f, stk. 1.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til nr. 8

Efter naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 9, 1. pkt., kan Energinet.dk (Energinet) fastsætte retningslinjer for ansøgning, registrering for installation, kontrol og måleudstyr efter § 35 d, stk. 2, i naturgasforsyningsloven. Endvidere kan Energinet.dk (Energinet) efter lovens § 35 d, stk. 9, 2. pkt., fastsætte retningslinjer for måling og indberetning.

Efter retningslinjerne, som fastsættes af Energinet i medfør af § 35 d, stk. 9, jf. § 35 d, stk. 2, skal enhver, der anmoder om pristillæg efter § 35 c, lade sig registrere hos Energinet med de oplysninger, som er nødvendige for tildeling af pristillæg.

Det foreslås i naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 9, 1. og 2. pkt., som i medfør af dette lovforslag bliver til stk. 8, 1. og 2. pkt., at ændre »retningslinjer for« til »regler om«, fordi opgaven med administration af pristillæg til opgraderet biogas i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Retningslinjer er ikke retsregler, men har vejledende karakter, der dog i praksis ofte bliver efterlevet af selskaber mv. i forsyningssektoren. Når ministeren fastsætter regler, vil disse blive udstedt af ministeren i bekendtgørelsesform, som har bindende virkning.

Ændringerne af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 9, indebærer, at energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018, skal foretage registrering i forhold til anmodning om pristillæg efter § 35 c i naturgasforsyningsloven. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Hvor det før var Energinet, der skulle fastsætte retningslinjer foreslås det fra 1. januar 2018, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om registrering, ansøgning, installation, måleudstyr, måling og indberetning ved anmodning om tildeling af pristillæg efter § 35 c, i naturgasforsyningsloven.

Til nr. 9

Efter naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 9, 1. pkt., kan Energinet.dk fastsætte retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 2 og for installation, kontrol og teknisk måleudstyr.

Med forslaget om ophævelse af § 35 d, stk. 1, jf. lovforslagets § 3 nr. 3, ændres § 35 d, stk. 2, hvortil der henvises i § 35 d, stk. 9, 1. pkt., som bliver til stk. 8, 1. pkt., til § 35 d, stk. 1.

Det foreslås derfor, at henvisningen i § 35 d, stk. 9, 1. pkt., der bliver til stk. 8, 1. pkt., konsekvensændres, så der i stedet for, at der henvises til stk. 2, henvises til stk. 1.

Til nr. 10

Det foreslås at ændre »Energinet.dk« til »Ministeren« i naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., om beregning og udbetaling af pristillægget til produktionen af opgraderet biogas. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de angivne bestemmelser. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

De opgaver, der overføres til ministeren, vedrører fastsættelse af regler om måling og indberetning i forbindelse med fastsættelse af retningslinjer for ansøgning og registrering, jf. § 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til nr. 11

I medfør af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 10, der bliver stk. 9, kan energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at Energinet.dk (Energinet) skal opgøre omkostninger ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet, samt om hvordan disse omkostninger skal opgøres.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan omkostningerne ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet skal opgøres.

De foreslåede ændringer i bestemmelsen om, at ministeren ikke længere skal fastsætte regler om, at Energinet skal opgøre omkostninger ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet, skyldes, at opgaven om administrationen af udbetaling af pristillæg til biogas, som leveres til det sammenkoblede system, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til ministeren med virkning fra den 1. januar 2018. De opgaver, der overføres, vedrører administrationen af en række støtteordninger på området for vedvarende energi, jf. beskrivelsen heraf i afsnit 3.1.2. i de almindelige bemærkninger.

Der henvises ligeledes til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af naturgasforsyningsloven. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Til nr. 12

I medfør af naturgasforsyningslovens § 51, stk. 2, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af Energinet.dk (Energinet) i henhold til § 35 d, stk. 3, jf. § 35 c, og regler udstedt i medfør af loven, i det omfang de vedrører 35 c.

Det foreslås, at lovens § 51, stk. 2, ophæves, da opgaverne i medfør af § 35 d, stk. 3, overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 1. januar 2018. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Energiklagenævnet behandler efter lovens § 51, stk. 1, klager over afgørelser truffet af bl.a. energi-, forsynings- og klimaministeren efter loven eller regler udstedt i henhold til loven. Efter lovens § 52, nr. 1, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af bl.a. ministeren, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet. Der ændres ikke på retstilstanden for så vidt angår klageadgang til Energiklagenævnet.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Se endvidere lovforslagets § 10, stk. 5, om overgangsordning i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Til nr. 13

I medfør af naturgasforsyningslovens § 51, stk. 3, kan energi-, forsynings- og klimaministerens, Energitilsynets og Energinet.dk’s (Energinets) afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, og afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så det fremgår, at energi-, forsynings- og klimaministerens og Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, og at afgørelserne ikke kan indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Dette er en konsekvens af, at administration af pristillæg i medfør af lovens § 35 d overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 1. januar 2018. Som følge heraf har Energinet fra den 1. januar 2018 ikke kompetence til at træffe afgørelser herom, og Energinet skal dermed ikke fremgå af § 51, stk. 3.

Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Se endvidere lovforslagets § 10, stk. 5, om overgangsordning i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Til § 4

Til nr. 1

Ændringen skyldes, at ministeren har benyttet sin beføjelse i Energinet.dk-lovens § 1, stk. 3, om at ændre navnet fra Energinet.dk til Energinet. Af lovtekniske grunde ændres lovens titel således fra ”Lov om Energinet.dk” til: ”Lov om Energinet”.

Det er hensigten ved kommende udarbejdelse af lovbekendtgørelser eller lovændringer af de relevante love at ændre navnet de relevante steder heri. Det vil i lovbekendtgørelser fremgå af en note med henvisning til Energinet-lovens § 1, stk. 3, at ministeren i medfør af bestemmelsen har besluttet at ændre navnet.

Til nr. 2

Efter § 2, stk. 2, 2. pkt., i Energinet.dk-loven varetager Energinet.dk (Energinet) bl.a. administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet.

Det foreslås, at »administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet« udgår af § 2, stk. 2, 2. pkt. Som følge af ændringen indsættes et ”og” efter § 2, stk. 5, i Energinet-lovens § 2, stk. 2, 2. pkt.

De foreslåede ændringer er en konsekvens af lovforslagets § 3, hvorefter administrationen af pristillægget i medfør af § 35 d, overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren pr. 1. januar 2018.

Udover ændringen af lovens titel fra ”lov om Energinet.dk” til ”lov om Energinet” giver de øvrige foreslåede ændringer i dette lovforslag ikke anledning til at foretage yderligere ændringer i lov om Energinet (lov om Energinet.dk).

Til § 5

Til nr. 1

Efter § 7, stk. 12, 1. pkt. i lov nr. 641 af 12. juni 2013, træffer Energinet.dk afgørelse om pristillæg efter stk. 11.

Stk. 11 indeholder en overgangsregel, hvorefter der ydes pristillæg efter VE-lovens § 41, stk. 2, i stedet for det forhøjede pristillæg efter § 41, stk. 3, til vindmøller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation i perioden fra den 20. november 2012 til den 31. december 2013, når de i nr. 1-2, anførte forhold er til stede. Det følger bl.a. heraf, at ejeren skal have indgået en bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012.

Da kompetencen til at yde tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, foreslås overført til energi-, forsynings- og klimaministeren, er det hensigtsmæssigt, at kompetencen til at træffe afgørelse om pristillæg efter § 7, stk. 11, jf. stk. 12, i lov nr. 641 af 12. juni 2013, tillige overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Energinet har oplyst, at der fortsat er vindmøller, som kan være omfattet af § 7, stk. 11, men som endnu ikke har søgt om udbetaling af pristillæg. Overgangsreglen i stk. 11 kan således fortsat være relevant og bør være en del af opgaveoverførslen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra 1. januar 2018.

Den foreslåede ændring skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de gældende bestemmelser i VE-loven, i medfør af dette lovforslag, foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelsen om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det fremgår af § 7, stk. 12, 2. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013, at afgørelser efter 1. pkt. ikke kan påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Til § 6

Til nr. 1

Efter § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, træffer Energinet.dk afgørelse om pristillæg efter stk. 4-9. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 4-9 indeholder overgangsregler for udbetaling af pristillæg for elektricitet fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, jf. stk. 4-6, udbetaling af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, som ikke opfylder kravene i VE-lovens § 47, stk. 5, nr. 1 eller 2, jf. stk. 7, udbetaling af pristillæg for elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, hvis ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, jf. stk. 8 og udbetaling af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, jf. stk. 9.

Stk. 4-9 indeholder overgangsregler for ordninger i § 47, stk. 3 og 5 i VE-loven, der som led i opgaveoverførslen bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Det er således hensigtsmæssigt, at kompetencen til at træffe afgørelse efter § 4, stk. 10, overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Overgangsordningerne i stk. 4-9 er fortsat relevante, idet det ikke kan udelukkes, at der kan være anlæg, der er berettiget til pristillæg efter bestemmelserne, men som endnu ikke har ansøgt om forhøjet pristillæg, og derfor er det tillige hensigtsmæssigt, at det med virkning fra 1. januar 2018 er energi-, forsynings- og klimaministeren, der træffer afgørelse efter § 4, stk. 4-9.

Den foreslåede ændring skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de gældende bestemmelser i VE-loven, i medfør af dette lovforslag, foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelsen om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det følger § 4, stk. 10, 3. pkt. i lov nr. 900 af 4. juli 2013, at afgørelser efter 1. pkt. ikke kan påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Til § 7

Til nr. 1

Efter § 7, stk. 7, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, træffer Energinet.dk afgørelse om pristillæg efter stk. 5 og 6.

Stk. 5 indeholder en overgangsregel, hvorefter pristillæg efter § 41, stk. 3, § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5 (som ændret til § 44, stk. 2 ved lov nr. 662 af 8. juni 2017), og § 47, stk. 6 og 9, til elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere kun kan ydes, hvis Energinet.dk har givet tilsagn herom, inden projektet er påbegyndt. Overgangsreglen gælder for elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som producerer elektricitet ved biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse, stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde, husstandsvindmøller, solcelleanlæg (med undtagelse af puljeordningen, hvor der allerede efter gældende ret er krav om tilsagn) og andre anlæg baseret på vedvarende energi, som er omfattet af § 47, stk. 9, der bliver stk. 10, i VE-loven.

Efter stk. 6, er elektricitet fra solcelleanlæg, hvor ejeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, ikke omfattet af § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved lov nr. 744 af 1. juni 2015 § 1, nr. 18, uanset om anlægget er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere. Har anlægget en installeret effekt på 500 kW eller derover, er det dog en betingelse, at der er truffet afgørelse om pristillæg i 2015, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2015.

Med bekendtgørelse nr. 1706 af 23. december 2016, blev overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 midlertidigt suspenderet.

Det foreslås, at kompetencen til at træffe afgørelser efter § 7, stk. 7, overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Den foreslåede ændring skyldes, at administrationen af de i § 7, stk. 7, omhandlede pristillæg efter VE-loven, som led i opgaveoverførslen bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. I det tilfælde, at den midlertidige suspension af overgangsordningen ophæves, er det således hensigtsmæssigt, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan træffe afgørelser efter § 7, stk. 7.

Overgangsordningen i stk. 6 er fortsat relevant og derfor er det tillige hensigtsmæssigt, at det med virkning fra 1. januar 2018 er energi-, forsynings- og klimaministeren, der træffer afgørelse efter § 7, stk. 7.

Der er ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af bestemmelsen. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelsen om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det følger § 7, stk. 10, 3. pkt., i lov nr. 744 af 1. juni 2015, at afgørelser efter 1. pkt., ikke kan påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Det følger endvidere af 3. pkt., at klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Til § 8

Til nr. 1

Efter § 18, stk. 3, 2. pkt. og § 19, stk. 2, nr. 2, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild varetager Energinet.dk (Energinet) visse administrative opgaver i forhold til den driftsansvarlige for vindmøller, som opstilles på testcentret. Efter § 21, stk. 2, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild varetager Energinet.dk (Energinet) visse administrative opgaver i forhold til den grønne ordning efter VE-lovens § 18.

Det foreslås, at ændre »Energinet.dk« til »energi-, forsynings- og klimaministeren« i § 18, stk. 3, 2. pkt., § 19, stk. 2, nr. 2, og § 21, stk. 2, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de nedenfor nævnte bestemmelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 2

Efter § 19, stk. 3, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild varetager Energinet.dk visse administrative opgaver i forhold til den driftsansvarlige for vindmøller, som opstilles på testcentret.

Det foreslås, at ændre »Energinet.dk« til »Energi-, forsynings- og klimaministeren« i § 19, stk. 3, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Ændringen skyldes, at opgaverne, som varetages i medfør af de pågældende bestemmelser, i medfør af dette lovforslag foreslås overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren med virkning fra den 1. januar 2018. Der er således ikke med forslaget tilsigtet materielle ændringer af de nedenfor nævnte bestemmelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2 i de almindelige bemærkninger for en nærmere beskrivelse af baggrunden for overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til § 9

Til nr. 1

Efter gældende ret bestemmes det i § 1 i lov om afgift af elektricitet (herefter elafgiftsloven), at der efter lovens bestemmelser skal svares afgift til statskassen af elektricitet, der forbruges her i landet.

Efter elafgiftslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, påhviler afgiftsbetalingen den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, dvs. at afgiftsbetalingen påhviler netvirksomhederne, der er de virksomheder, som fysisk leverer elektricitet via kollektive elnet til forbrug. Efter elafgiftslovens § 4, stk. 1, skal disse virksomheder registreres hos SKAT. Disse virksomheder benævnes herefter registrerede virksomheder.

Elmarkedet er tilrettelagt således, at de registrerede virksomheder sælger transmission af el ud til elforbrugerne til elhandelsvirksomhederne, og at elhandelsvirkomhederne sælger denne el til elforbrugerne. Der sker i den forbindelse det, at de registrerede virksomheder fakturerer elafgift til og opkræver elafgift af elhandelsvirksomhederne, som derpå sender fakturaer med afgiften til deres kunder, som er elforbrugerne, for disses forbrug af elektricitet her i landet. Denne tilrettelæggelse af elmarkedet understøttes af en såkaldt datahub. Ifølge elafgiftslovens § 1 a, nr. 2, er datahubben en it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

Bestemmelserne i elafgiftsloven § 9 sikrer dels et grundlag for de registrerede virksomheders styring af deres afgiftsmæssige fakturering ved særlige afgiftsforhold til elhandelsvirksomhederne og dels dokumentation for særlige afgiftsforhold af hensyn til korrekt opkrævning af elafgift.

I elafgiftslovens § 9, stk. 1, fastlægges betydningen af udtrykket særlige afgiftsforhold. Det fremgår således af elafgiftslovens § 9, stk. 1, at særlige afgiftsforhold omfatter f.eks. forhold, som er nævnt i elafgiftslovens § 2, stk. 3 og 4, eller f.eks. forhold, som er nævnt i § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Der er ifølge disse to eksempler tale om to separate fritagelser for elafgift for el produceret på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energi, herunder solenergi. Det nedenfor nævnte forslag til ændring af elafgiftsloven vedrører alene disse to særlige afgiftsforhold, hvorfor det alene er disse to særlige afgiftsforhold blandt flere, som omtales.

Det bestemmes i elafgiftsloven § 9, stk. 2, at gør særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer ifølge oplysninger i datahubben, skal Energinet.dk kunne verificere dette pr. aftagenummer ved brug af uafhængige kilder. Ifølge elafgiftslovens § 1 a, nr. 1, er et aftagenummer et nummer, der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag i nettet i henhold til lov om elforsyning. Der er populært sagt tale om elmålerens nummer.

Efter elafgiftslovens § 9, stk. 5, skal oplysninger om særlige afgiftsforhold, som en elhandelsvirksomhed indmelder i datahubben, kunne verificeres på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet.

Det bestemmes i elafgiftslovens § 9, stk. 7, at får en registreret virksomhed meddelelse fra Energinet.dk eller en elhandelsvirksomhed om, at et særligt afgiftsforhold ikke kan verificeres, skal den registrerede virksomhed ved brug af uafhængige kilder undersøge, om meddelelsen er berettiget.

Energinet.dk anvender efter § 9, stk. 8, 1. pkt., i elafgiftsloven oplysninger i egne registre om særlige afgiftsforhold, som er nævnt i elafgiftslovens § 2, stk. 3 og 4, eller i § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), til verifikation af oplysninger i datahubben efter elafgiftslovens § 9, stk. 2. Der er tale om to særlige afgiftsforhold i form af nævnte to separate fritagelser for elafgift for el produceret på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energi, herunder solenergi.

Efter elafgiftslovens § 9, stk. 8, 2. pkt., stiller Energinet.dk disse oplysninger om de to særlige afgiftsforhold i form af de to afgiftsfritagelser for elafgift for el produceret på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energi til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser i henhold til elafgiftslovens § 9, stk. 7.

Det foreslås, at der indsættes et nyt 3. pkt. i elafgiftslovens § 9, stk. 8, hvormed det foreslås, at energi-, forsynings- og klimaministeren skal stille egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, der er omfattet af elafgiftslovens § 9, stk. 8, 1. pkt., til rådighed for Energinet dels til den verifikation, som er nævnt i elafgiftslovens § 9, stk. 2, og dels med henblik på, at Energinet stiller oplysningerne til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser i henhold til elafgiftslovens § 9, stk. 7.

Det bemærkes, at efter § 1, nr. 1-3, i lov nr. 1049 af 12. september 2017 begrænses nævnte særlige afgiftsforhold, der er omfattet af elafgiftslovens § 2, stk. 3 og 4. Lovens § 1, nr. 4 og 5 indeholder en konsekvensændring, hvorefter henvisningen til § 2, stk. 3 og 4, i elafgiftslovens § 9, stk. 1, og § 9, stk. 8, 1. pkt., ændres til en henvisning til elafgiftslovens § 2, stk. 3-7. Denne begrænsning af det særlige afgiftsforhold og konsekvensændringerne har virkning fra og med den 1. april 2018.

Forslagets lovbestemmelse er formuleret, så den omfatter oplysninger om de særlige afgiftsforhold, der til enhver tid er omfattet elafgiftslovens § 9, stk. 8, 1. pkt. Dermed er det tilsigtet, at forslaget omfatter oplysninger om det særlige afgiftsforhold efter elafgiftslovens § 2, stk. 3 og 4, som nævnes i elafgiftslovens § 9, stk. 8, 1. pkt., også efter, at dette særlige afgiftsforhold i henhold til ovennævnte lov nr. 1049 af 12. september 2017 er blevet begrænset med virkning fra og med den 1. april 2018.

Forslaget skyldes, at den løbende drift af stamdataregistret for elproduktionsanlæg, som rummer oplysninger vedrørende disse to særlige afgiftsforhold, pr. 1. januar 2018 vil blive overført til energi-, forsynings- og klimaministeren. Stamdataregisteret over elproduktionsanlæg indeholder f.eks. oplysninger om elproduktionsanlægs ejerforhold og placering.

Baggrunden herfor er overflytningen af opgaver pr. 1. januar 2018 fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lovforslaget. Se nærmere om baggrunden for overførslen af opgaverne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Der foreslås kort sagt en ændring af elafgiftsloven, som hænger sammen med, at den løbende drift af stamdataregistret for elproduktionsanlæg pr. 1. januar 2018 vil blive overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, og med at Energinet fortsat har behov for oplysninger i stamdataregistret til at udføre nærmere pligtmæssige verifikationer m.v. i henhold til elafgiftsloven. Med forslaget indsættes derfor en hjemmel i elafgiftsloven til, at energi-, forsynings- og klimaministeren stiller disse oplysninger i stamdataregistret til rådighed for Energinet.

Herefter er der lovhjemmel til, at energi-, forsynings- og klimaministeren stiller egne oplysninger, dvs. alle relevante oplysninger, der vedrører de omhandlede to særlige afgiftsforhold, jf. elafgiftslovens § 9, stk. 8, 1. og 2. pkt., og det foreslåede 3. pkt., og som befinder sig hos energi-, forsynings- og klimaministeren og myndigheder inden for ministerens ressort - herunder i stamdataregisteret over elproduktionsanlæg - til rådighed for Energinet til virksomhedens verifikation vedrørende aftagenumres særlige afgiftsforhold. Herunder kan Energinet tilrette oplysninger i datahubben, hvis der ikke er overensstemmelse med oplysningerne i stamdataregistret over elproduktionsanlæg.

Endvidere vil der være lovhjemmel til, at disse relevante oplysninger, som energi-, forsynings- og klimaministeren har i sin besiddelse, og som stilles til rådighed for Energinet, kan anvendes af en registreret virksomhed til dens undersøgelser vedrørende særlige afgiftsforhold efter elafgiftslovens § 9, stk. 7.

Det bemærkes, at stamdataregistret er oprettet i henhold til en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren i elforsyningslovens § 85 a, stk. 2, nr. 2, hvorfor selve overflytningen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren ikke kræver lovændring.

Ved forslaget om et nyt 3. pkt. i elafgiftslovens § 9, stk. 8, forudsættes det, at alle overførsler af data og meddelelser fra energi-, forsynings- og klimaministeren til Energinet og fra Energinet til registrerede virksomheder efter reglen i det foreslåede nye punktum overholder persondatalovens almindelige regler. Det er således ikke tilsigtet, at registrerede personer skal have en dårligere retsstilling end efter de gældende regler.

Det kan ikke udelukkes, at oplysningerne - eller visse af oplysningerne - fra stamdataregistret, der stilles til rådighed for Energinet, indebærer personoplysninger. I det tilfælde at der er tale om personoplysninger, er det forudsætningen, at reglerne i persondataloven overholdes.

Reglen er vigtig, idet energi-, forsynings- og klimaministeren herefter kan videregive eventuelle personoplysninger fra stamdataregistret til Energinet med henvisning til, at det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Til § 10

Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Det foreslås dog i stk. 2, at § 1, nr. 26, træder i kraft den 3. januar 2018. Begrundelsen er, at lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017, § 258, træder i kraft den 3. januar 2018.

Loven vil ikke gælde for Færøerne og Grønland, da de hovedlove, som ændres ved denne lov (lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af el og lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild) ikke gælder for Færøerne og Grønland. Der er således tale om sagsområder, der er overtaget af henholdsvis de grønlandske og de færøske myndigheder.

Ved den foreslåede overgangsbestemmelse i stk. 3, sikres det, at Energiklagenævnet efter de gældende regler i elforsyningslovens § 89 kan behandle klager over Energinets afgørelser truffet i medfør af elforsyningsloven før den 1. januar 2018, som påklages til Energiklagenævnet efter den 1. januar 2018.

Det drejer sig om afgørelser, som Energinet.dk (Energinet) til og med den 31. december 2017 kan træffe i medfør af elforsyningslovens § 58 c og regler udstedt i medfør af § 58 c. Disse afgørelser kan efter elforsyningslovens § 89, stk. 2, påklages til Energiklagenævnet. Overgangsreglen skal således ses i sammenhæng med § 1, nr. 30 (ændring af § 89, stk. 2), hvortil der henvises.

Til og med den 31. december 2017 vil det fortsat være Energinet, som træffer afgørelser i medfør af de ovennævnte regler. Kompetencen til at træffe afgørelse overføres den 1. januar 2018 fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af dette lovforslag, og uafsluttede sager, hvor der skal træffes afgørelse i medfør af en af de ovennævnte bestemmelser, skal denne dato overføres fra Energinet til behandling af energi-, forsynings- og klimaministeren. Energi-, forsynings- og klimaministeren vil som følge af de ændrede kompetencer også skulle behandle sager, hvor der er truffet afgørelse af Energinet inden den 1. januar 2018, og som efter den 1. januar 2018 af Energiklagenævnet måtte blive hjemvist til fornyet behandling.

Overgangsreglen sikrer, at adressaten for en afgørelse truffet i medfør af elforsyningslovens § 58 c og regler udstedt i medfør af § 58 c, fra Energinet afsendt f.eks. den 29. december 2017 men modtaget af adressaten efter årsskiftet har fire uger, jf. § 89, stk. 5, til at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet.

Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der efter elforsyningsloven § 89, stk. 2, hidtil har kunnet påklages til Energiklagenævnet, vil være afgørelser, der efter dette lovforslag vil skulle træffes af energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018. Sådanne afgørelser vil også fremover kunne påklages til Energiklagenævnet, jf. elforsyningslovens § 89, stk. 1. Ministeren kan i øvrigt i medfør af elforsyningslovens § 90 fastsætte regler om bl.a. adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør heraf træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet. Der tilsigtes med lovforslaget ikke materielle ændringer i retstilstanden i forhold til klageadgang efter elforsyningsloven.

Ved den foreslåede overgangsbestemmelse i stk. 4 sikres det, at Energiklagenævnet efter de gældende regler i VE-lovens § 66 kan behandle klager over Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der påklages efter den 1. januar 2018. Det drejer sig om afgørelser i medfør af VE-lovens § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21, § 41, stk. 4, nr. 2, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2 og 3, § 47, stk. 10, § 50 a, stk. 4, jf. §§ 43 b-43 e, § 54, stk. 2 og 3, og regler udstedt i medfør af denne lov i det omfang, de vedrører §§ 43 b-43 e. Disse afgørelser kan efter VE-lovens § 66, stk. 2, påklages til Energiklagenævnet. VE-lovens § 66, stk. 2, foreslås ophævet ved lovforslagets § 2, nr. 27.

Til og med den 31. december 2017 vil det fortsat være Energinet, som træffer afgørelser i medfør af de ovennævnte regler. Kompetencen til at træffe afgørelse overføres den 1. januar 2018 fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af dette lovforslag, og uafsluttede sager, hvor der skal træffes afgørelse i medfør af en af de ovennævnte bestemmelser, skal denne dato overføres fra Energinet til behandling af energi-, forsynings- og klimaministeren. Energi-, forsynings- og klimaministeren vil som følge af de ændrede kompetencer også skulle behandle sager, hvor der er truffet afgørelse af Energinet inden den 1. januar 2018, og som efter den 1. januar 2018 af Energiklagenævnet måtte blive hjemvist til fornyet behandling.

Overgangsreglen sikrer, at adressaten for en afgørelse truffet af Energinet i medfør af VE-lovens § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21, § 41, stk. 4, nr. 2, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2 og 3, § 47, stk. 10, § 50 a, stk. 4, jf. §§ 43 b-43 e, § 54, stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør heraf, afsendt den 29. december 2017, men modtaget efter årsskiftet har fire uger, jf. VE-lovens § 66, stk. 4, til at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret ved lovforslagets ikrafttræden til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der efter VE-lovens § 66, stk. 2, hidtil har kunnet påklages til Energiklagenævnet, vil være afgørelser, der efter dette lovforslag vil skulle træffes af energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018. Sådanne afgørelser vil også fremover kunne påklages til Energiklagenævnet. Ministeren kan i øvrigt i medfør af VE-lovens § 68 fastsætte regler om bl.a. adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør heraf træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet. Der tilsigtes med lovforslaget ikke materielle ændringer i retstilstanden i forhold til klageadgang efter VE-loven.

Ved den foreslåede overgangsbestemmelse i stk. 5, sikres det, at Energiklagenævnet efter de gældende regler i naturgasforsyningslovens § 51 kan behandle klager over Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der påklages efter den 1. januar 2018. Det drejer sig om afgørelser i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 3, jf. § 35 c og regler udstedt i medfør af denne lov i det omfang de vedrører § 35 c. Disse afgørelser kan efter naturgasforsyningslovens § 51, stk. 2, påklages til Energiklagenævnet. Naturgasforsyningslovens § 51, stk. 2, foreslås ophævet ved lovforslagets § 3, nr. 12.

Til og med den 31. december 2017 vil det fortsat være Energinet, som træffer afgørelser i medfør af de ovennævnte regler. Kompetencen til at træffe afgørelse overføres den 1. januar 2018 fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af dette lovforslag, og uafsluttede sager, hvor der skal træffes afgørelse i medfør af en af de ovennævnte bestemmelser, skal denne dato overføres fra Energinet til behandling af energi-, forsynings- og klimaministeren. Energi-, forsynings- og klimaministeren vil som følge af de ændrede kompetencer også skulle behandle sager, hvor der er truffet afgørelse af Energinet inden den 1. januar 2018, og som efter den 1. januar 2018 af Energiklagenævnet måtte blive hjemvist til fornyet behandling.

Overgangsreglen sikrer, at adressaten for en afgørelse truffet i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 c og regler udstedt i medfør af § 35 c, fra Energinet afsendt f.eks. den 29. december 2017 men modtaget af adressaten efter årsskiftet har fire uger, jf. § 51, stk. 5, til at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet.

Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret ved lovforslagets ikrafttræden til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Energinets afgørelser truffet før den 1. januar 2018, der efter naturgasforsyningslovens § 51, stk. 2, hidtil har kunnet påklages til Energiklagenævnet, vil være afgørelser, der efter dette lovforslag vil skulle træffes af energi-, forsynings- og klimaministeren fra den 1. januar 2018. Sådanne afgørelser vil også fremover kunne påklages til Energiklagenævnet. Ministeren kan i øvrigt i medfør af naturgasforsyningslovens § 52 fastsætte regler om bl.a. adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør heraf træffes af ministeren, herunder at visse afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet. Der tilsigtes med lovforslaget ikke materielle ændringer i retstilstanden i forhold til klageadgang efter naturgasforsyningsloven.

Efter § 4, stk. 10 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, kan Energinets afgørelser alene påklages til Energiklagenævnet. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 6, sikres det, at afgørelser truffet af Energinet før den 1. januar 2018, kan påklages til Energiklagenævnet, selvom kompetencen til at behandle og træffe afgørelse i medfør af § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren 1. januar 2018. Klagefristen til Energiklagenævnet er fire uger fra afgørelsen er truffet, og med den foreslåede bestemmelse i stk. 6, sikres det, at afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet efter den 1. januar 2018.

Efter § 7, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, kan Energinet.dk’s afgørelser alene påklages til Energiklagenævnet. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 7, sikres det, at afgørelser truffet af Energinet.dk før den 1. januar 2018, kan påklages til Energiklagenævnet, selvom kompetencen til at behandle og træffe afgørelse i medfør af § 7, stk. 12 i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren 1. januar 2018. Klagefristen til Energiklagenævnet er fire uger fra afgørelsen er truffet, og med den foreslåede bestemmelse i stk. 7, sikres det, at afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet efter den 1. januar 2018.

Med forslaget om ophævelse af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 1, jf. lovforslagets § 3 nr. 3 og ophævelse af elforsyningslovens § 58 c, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 18, rykkes de stykker, som indeholder bemyndigelser for energi-, forsynings- og klimaministeren til at udstede administrative forskrifter.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 8, sikres det, at de regler, der er udstedt i henhold til elforsyningslovens § 58 c, stk. 8-13, og naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 5, 6, 8 og 10, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 7 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, § 8 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og ved § 2 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:
     
§ 2. ---
   
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere bestemme, at adgangen til dispensation fra kravet om, at kommunal elproduktion ved solcelleanlæg skal udøves i selskaber med begrænset ansvar, begrænses eller stoppes, herunder at denne administration varetages af Energinet.dk.
 
1. I § 2, stk. 4, 2. pkt., udgår », herunder at denne administration varetages af Energinet.dk«.
     
§ 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren orienterer et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets elforsyning gennem udarbejdelse af en årlig redegørelse.
 
2. § 3 ophæves.
     
§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. stk. 5, eller andet følger af §§ 8 a, 8 b og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser:
 
3. I § 8, stk. 1, udgår: »kollektive elforsyningsvirksomheders«.
1) Energinet.dk’s omkostninger til indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne i §§ 21, 35 a, 35 b, 36-40, 42 og 43, § 43 a, stk. 2-6, og §§ 45, 46, 48 og 49 i lov om fremme af vedvarende energi.
2) Energinet.dk's omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 27 a, stk. 1, nr. 2, §§ 30, 58 og 58 b i denne lov.
3) Netvirksomhedernes omkostninger til de ydelser, som disse efter bestemmelserne i § 22, stk. 5, og § 67 i denne lov og § 30 i lov om fremme af vedvarende energi er pålagt.
4) Transmissionsvirksomhedernes omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt ifølge § 67 i denne lov og § 30 i lov om fremme af vedvarende energi.
 
4. I § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.
   
 
5. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »indbetalinger og« og », 48«.
   
 
6. I § 8, stk. 1, nr. 2, udgår: »§ 27 a, stk. 1, nr. 2,« og »30,«.
   
 
7. I § 8, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:»3) Energinets omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 27 a, stk. 1, nr. 2, og § 30 i denne lov.«Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.
 
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. De kollektive elforsyningsvirksomheder afholder hver for sig omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i stk. 1. Energinet.dk opgør omkostningerne og fordelingen af disse på elforbrugerne. På grundlag heraf opkræver elhandelsvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de kollektive elforsyningsvirksomheder og elhandelsvirksomhederne.
Stk. 5. Svarende til en bevilling afsat på finansloven afholder staten en del af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af stk. 1, nr. 1-5. Statsmidler afsat til dækning af omkostninger omfattet af 1. pkt. udbetales månedligt til Energinet.dk. Energinet.dk fordeler statsmidlerne ligeligt over året i forbindelse med den opgørelse af omkostninger, der er nævnt i stk. 4.
 
8. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », og indberetter forventede og afholdte omkostninger til energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger efter stk. 1.«.
9. § 8, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
Energinet oplyser på baggrund heraf elhandelsesvirksomhederne om det beløb, som elhandelsesvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.«
10. I § 8, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »dækker«: »energi-, forsynings- og klimaministerens og«, og »afholdte« udgår.
11. I § 8, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »mellem«: »ministeren,«.
 
 
 
 
 
 
   
 
12. I § 8, stk. 5, 1. pkt., udgår »kollektive elforsyningsvirksomheders«.
   
 
13. § 8, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.
     
§ 8 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugere, der helt eller delvis selv producerer den elektricitet, de selv forbruger, under nærmere angivne betingelser
kun skal betale pristillæg m.v. som nævnt i §§ 58 og 58 b i denne lov og §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 i lov om fremme af vedvarende energi i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet. Ministeren kan herunder fastsætte, at reglerne kun gælder for anlæg, som var i drift den 12. april 2000. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at lejere, der ikke selv producerer elektricitet, under nærmere angivne betingelser i samme omfang som efter 1. pkt. kan fritages for betaling af pristillæg m.v. for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er produceret på elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.
 
14. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres » og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.
Stk. 2. ---
   
     
§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes.
 
15. I § 28, stk. 1, indsættes efter »i samarbejde med«: »energi-, forsynings-, og klimaministeren og«.
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver:
   
1) ---
   
2) Udarbejde årlige oversigter og prognoser til brug for markedets aktuelle og potentielle aktører og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser.
 
16. I § 28, stk. 2, nr. 2, udgår »og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser«.
3-16) ---
   
Stk. 3. ---
   
     
§ 58. ---
   
Stk. 2-9. ---
   
Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at pristillæg efter stk. 1 og 2 skal nedsættes eller bortfalde.
 
17. I § 58, stk. 10, § 58 b, stk. 4, og § 58 c, stk. 8, ændres »det i § 3 nævnte« til: »et udvalg nedsat af Folketinget«.
Stk. 11. ---
   
     
§ 58 b. ---
   
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at tillægget skal nedsættes eller bortfalde.
   
Stk. 5. ---
   
     
§ 58 c. ---
   
Stk. 2-5. ---
   
Stk. 6. Administrationen af tilskuddet, herunder beregning og udbetaling heraf, varetages af Energinet.dk. Energinet.dk skal senest den 31. december 2016 træffe afgørelse om tilskud.
 
18. § 58 c, stk. 6, ophæves. Stk. 7-13 bliver herefter stk. 6-12.
Stk. 7. Staten afholder udgifterne til tilskud til anlæg efter stk. 1 og omkostningerne forbundet med administration af ordningen efter stk. 6 inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.
 
19. I § 58 c, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »efter stk. 6«.
Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om nedsættelse eller suspension af tilskuddet.
   
Stk. 9. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om tilskudsordningen, herunder om tilskudsbeløb, tilskudsmodtagere m.v.
   
Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningsmetoder efter stk. 2 og 3.
   
Stk. 11. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 4 skal opfyldes.
   
Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af tilskuddet, jf. stk. 6.
 
20. I § 58 c, stk. 12, der bliver stk. 11, udgår », jf. stk. 6«.
Stk. 13. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere, og om, hvordan omkostningerne skal opgøres, jf. stk. 6. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele Energinet.dk de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.
 
21. § 58 c, stk. 13, der bliver stk. 12, affattes således: »Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere skal opgøres. Energi-, forsynings-og klimaministeren kan herunder fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.«
     
§ 59. Netvirksomhederne indberetter på timebasis til Energinet.dk mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 58, 58 b og 58 c. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.
Stk. 2. Energinet.dk fastsætter markedsprisen for elektricitet på anlæg nævnt i stk. 1 på månedsbasis som et gennemsnit af spotprisen, jf. stk. 3, i det pågældende område.
Stk. 3. ---
 
22. I § 59, stk. 1, 1. pkt., og § 65 a, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.
 
23. I § 59, stk. 1, 2. pkt., § 59, stk. 2, og § 65 a, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
 
24. I § 59, stk. 1, 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »nærmere regler om«.
     
§ 65 a. Energinet.dk udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg eller tilskud til elektricitet, hvortil der ydes pristillæg efter bestemmelserne i §§ 58, 58 b og 58 c og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller tilskud.
   
Stk. 2. Ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg som nævnt i stk. 1, og ændringer i ejerskabet skal anmeldes til Energinet.dk.
   
Stk. 3. Energinet.dk kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, somudbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.
   
Stk. 4. ---
   
     
§ 84. Energi-, forsynings- og klimaministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver, hos bevillingspligtige virksomheder, Energinet.dk, andre elproduktionsvirksomheder og elhandelsvirksomheder samt disses koncernfor-bundne virksomheder, berørte forbrugere og andre købere af elektricitet.
 
25. I § 84, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»Ministeren kan herudover fra kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter indhente oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af ministerens opgaver efter loven.«
     
§ 84 b. Elhandelsvirksomheder skal sørge for, at relevante data om alle transaktioner vedrørende kontrakter med engroskunder og transmissionsvirksomheder om levering af elektricitet er til rådighed for Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen i mindst 5 år med henblik på opfyldelsen af deres opgaver.
   
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at dele af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere. Energitilsynet skal sikre, at der i den forbindelse ikke sker videregivelse af kommercielt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner.
   
Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke oplysninger om finansielle instrumenter omfattet af værdipapirhandelsloven.
 
26. I § 84 b, stk.4, ændres »værdipapirhandelsloven« til: »lov om kapitalmarkeder«.
     
§ 85 d. Energi-, forsynings- og klimaministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.
Stk. 2-6. ---
 
27. I § 85 d, stk. 1, ændres », mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling,« til: »eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, mod regler udstedt i medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler,«.
     
§ 87. ---
   
Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.
 
28. I § 87, stk. 2, ændres »bestemmelserne i« til: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.
     
§ 89. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller af Energitilsynet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Med de indskrænkninger, der følger af Europa-Kommissionens beføjelser, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Energiklagenævnet behandler ligeledes klager over afgørelser truffet af Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.
 
29. I § 89, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter«: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.
Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk efter § 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 3, og § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c.
Stk. 3-7. ---
 
30. I § 89, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 8, stk. 4, jf. § 8, stk. 1, nr. 4,« og: »og § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c« udgår.
   
     
   
§ 2
     
   
I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 1877 af 29. december 2015, § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, § 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:
     
§ 8. Energinet.dk yder efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.
Stk. 2 Energinet.dk giver vindmølleopstillere, ejere af beboelsesejendomme og andre vejledning om værditabsordningen, herunder om fremgangsmåden og det materiale, som skal anvendes til orientering af ejere, og om muligheden for at opnå betaling for værditab, jf. §§ 9 og 10.
 
1. § 8, stk. 1, affattes således:»Energi-, forsynings- og klimaministeren yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.«
   
 
2. I § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 5. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., § 13, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 1. pkt., § 14 a, stk. 1 og 2, § 15, stk. 8, 1. pkt., § 15 a, stk. 3, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 41, stk. 4, 1. pkt., § 43 a, stk. 4, 4. pkt., § 49, stk. 1, § 50 a, stk. 2, stk. 4 og stk. 8, 1. pkt., § 54, stk. 1, nr. 1 og 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, og § 56, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
     
§ 9. Den, der ønsker at opstille vindmøller, som kræver VVM-tillladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljøkonsekvensrapport afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energinet.dk redegør for værditabs- og køberetsordningerne, jf. også § 13, stk. 6. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet. For havvindmøller afholdes det offentlige møde på en lokalitet, som Energinet.dk anviser, og senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25. Tid og sted for møderne aftales med Energinet.dk.
 
3. I § 9, stk. 1, 2., 4. og 5. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 4. pkt., og to steder i stk. 7. 2. pkt., § 10, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., § 15, stk. 6, 1. og 2. pkt., § 16, stk. 2, 3. pkt., § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 19, stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 5, 1. pkt., § 41, stk. 4, nr. 2, 3. pkt., § 42, stk. 6, 4. pkt., § 49, stk. 2, 1. pkt., § 50, stk. 7, 2. pkt., to steder i § 50 a, stk. 3, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., stk. 6, 1. og 2. pkt., og § 56, stk. 2 og 4, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.
Stk. 2. Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser. Indkaldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 3-6, og oplysninger om køberetsordningen. Opstilleren skal samtidig med annonceringen med brev give individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for anmeldelse af krav m.v., jf. stk. 4 og § 10, til ejere af bygninger, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Meddelelsen skal sendes til ejerens bopælsadresse i CPR. Energinet.dk indhenter adresseoplysninger på ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden og registreret i BBR, og videregiver disse til opstilleren. Kommunen giver efter anmodning Energinet.dk registeradgang hertil i nødvendigt omfang. Energinet.dkvideregiver dog ikke beskyttede adresseoplysninger fra CPR, medmindre den pågældende giver samtykke hertil. Opstilleren afholder Energinet.dk's udgifter hertil.
 
4. § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., ophæves.
   
 
5. I § 9, stk. 2, 8. pkt., § 12, stk. 1, § 43 a, stk. 8, 1. pkt., § 43 b, stk. 6, § 43 c, stk. 5, § 43 d, stk. 3, § 44, stk. 3, 1. pkt., og § 58 a ændres »Energinet.dk’s« til: »energi, forsynings- og klimaministerens«.
Stk. 3. Energinet.dk skal godkende annonceringens og den skriftlige meddelelses form og indhold og tidsfristen for indkaldelsen, inden annonceringen iværksættes og den skriftlige meddelelse udsendes. Energinet.dk skal tillige godkende det orienteringsmateriale om køberets- og værditabsordningen, som skal anvendes på mødet, og kan pålægge opstilleren at udarbejde yderligere materiale, herunder visualiseringer, hvis dette skønnes nødvendigt. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke bygninger der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer, jf. stk. 5.
   
Stk. 4. Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energinet.dk inden 8 uger efter afholdelse af mødet, jf. stk. 1. Er reglerne om orientering m.v. i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, løber anmeldelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor kravene i disse regler er opfyldt.
   
Stk. 5. Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav efter stk. 4 for værditab på beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste vindmølle. Andre ejere betaler samtidig med anmeldelsen af krav efter stk. 4 et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret, der indbetales til Energinet.dk, tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling.
   
Stk. 6. ---
   
Stk. 7. Indgår opstilleren og ejeren aftale om værditabets størrelse, kan spørgsmål herom ikke indbringes for taksationsmyndigheden. Har Energinet.dk ikke inden 4 uger efter fremsættelse af et krav modtaget underretning om en aftale, anmoder Energinet.dk taksationsmyndigheden om snarest muligt at træffe afgørelse vedrørende værditabet.
   
     
§10. ---
   
Stk. 2. Kravet på værditabsbetaling indsendes til Energinet.dk, senest 14 dage efter at ejeren har modtaget tilladelsen efter stk. 1. Såfremt ejeren skal indbetale gebyr for anmeldelse af kravet, jf. § 9, stk. 5, skal dette indbetales samtidig med anmeldelse af kravet om betaling for værditab. Indbetales gebyr ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov.
   
Stk. 3. ---
   
     
§ 11. ---
   
Stk. 2. I sager, hvor der ikke tilkendes værditabsbetaling, anvendes indbetalte gebyrer efter § 9, stk. 5, og § 10, stk. 2, til dækning af taksationsmyndighedens og sekretariatets omkostninger. Øvrige sagsomkostninger afholdes af Energinet.dk.
   
     
§ 12. Taksationsmyndighedens afgørelse og Energinet.dk's afgørelse efter § 9, stk. 3, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.
   
Stk. 2. ---
   
     
§ 13. ---
   
Stk. 2-5. ---
   
Stk. 6. Udbud af vindmøller på land kan tidligst finde sted, efter at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af havvindmøller kan tidligst finde sted, efter at projektet har fået etableringstilladelse efter § 25, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Inden udbuddet afholdes, skal Energinet.dk orientere om udbuddet på det i § 9, stk. 1 og 2, nævnte møde om værditab, hvor også opstilleren deltager.
   
Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at opstilleren skal deltage i og orientere om udbuddet på andre møder. Energinet.dk skal godkende orienteringsmaterialet.
   
Stk. 8. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Afgørelser, som Energinet.dk træffer inden udløbet af perioden, som er nævnt i § 15, stk. 7, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.
   
     
§ 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale, som skal beskrive projektet og mindst indeholde følgende oplysninger:
 
6. I § 14, stk. 1, nr. 8, § 15, stk. 8, 3. pkt., og § 20, stk. 1, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.
1-7) ---
   
8) Energinet.dk's afgørelse, jf. § 13, stk. 8.
   
Stk. 2-7 ---
   
     
§ 14 a. Energinet.dk vejleder vindmølleopstilleren, købsberettigede og andre interesserede om køberetsordningen.
   
Stk. 2. Energinet.dk opretter og driver en hjemmeside, som bl.a. oplyser om de konkrete udbud.
   
     
§ 15. ---
   
Stk. 6. Tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen, jf. stk. 5, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud skal der efter aftale med Energinet.dk afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet. For havvindmøller anviser Energinet.dk lokaliteten.
   
stk. 7. ---
   
Stk. 8. Energinet.dk kan dispensere fra kravet i stk. 5 om annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis, såfremt der foreligger særlige grunde. Dispensationen kan være ledsaget af vilkår om anden annoncering. Energinet.dk's afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.
   
     
§ 15 a. ---
   
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Energinet.dk kan give opstilleren påbud om accept af købstilbud fra købsberettigede personer.
   
     
§16. ---
   
Stk. 2. Andelene fordeles således, at først imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk.
   
Stk. 3. ---
   
     
§ 18. ---
   
Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller senere.
   
Stk. 3. På grundlag af ansøgningen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til
   
1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.
   
   
Stk.4. ---
   
     
§ 19. Energinet.dk godkender udbetaling af tilskud fra den grønne ordning på grundlag af ansøgning fra kommunalbestyrelsen.
   
Stk. 2. Tilskud udbetales inden for en udbetalingsramme for hver kommune, som beregnes af Energinet.dk. Udbetalingsrammen udgøres af beløb som nævnt i § 18, stk. 1, for vindmøller, som er blevet nettilsluttet, med fradrag af allerede udbetalte tilskud.
   
Stk. 3. ---
   
     
§ 20. Energinet.dk's afgørelser om meddelelse af tilsagn om tilskud som nævnt i § 18, stk. 3, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.
   
Stk. 2. ---
   
     
§ 21. Energinet.dk kan træffe afgørelse om ydelse af garanti til lokale vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser, herunder til undersøgelse af placeringer, tekniske og økonomiske vurderinger og forberedelse af ansøgninger til myndigheder, med henblik på at opstille en eller flere vindmøller, dog ikke møller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i § 41, eller havvindmøller, der etableres efter udbud, jf. § 23.
   
Stk. 2-4. ---
   
Stk. 5. Inden for en ramme på 10 mio. kr. træffer Energinet.dk afgørelse om ydelse af garanti efter ansøgning fra vindmøllelavet eller initiativgruppen. Der ydes garanti inden for den til enhver tid disponible sum. Der kan maksimalt ydes garanti på 500.000 kr. pr. projekt.
   
     
§ 41. ---
   
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Energinet.dk kan forud for et projekts påbegyndelse yde tilsagn om pristillæg i perioden 2016-2020 for elektricitet fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Tilsagn efter 1. pkt. ydes efter nr. 1 og 2:
1) I perioden 2016-2019 kan der ydes tilsagn om pristillæg for elektricitet fra følgende vindmøller med den nævnte støtte inden for en pulje på 1 MW pr. år:
a) Vindmøller, hvor den samlede installerede effekt af vindmøller tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 10 kW eller derunder. For elektricitet fremstillet på sådanne vindmøller ydes et pristillæg, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 212 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2016. For vindmøller, hvor der er ydet tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således, at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 38 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2017 til og med den 1. januar 2019. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnets fra Energinet.dk gældende pristillæg.
b) Vindmøller, hvor den samlede installerede effekt af vindmøller tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør over 10 kW, dog højst 25 kW. For elektricitet fremstillet på sådanne vindmøller ydes et pristillæg, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris udgør 132 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2016. For vindmøller, hvor der er ydet tilsagn om pristillæg den 1. januar eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således, at det fastsatte pristillæg nedsættes årlig med 18 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2017 til og med den 1. januar 2019. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.
2) I 2020 kan der ydes tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller, hvor den samlede installerede effekt af vindmøller tilsluttet forbrugsinstallationen udgør 25 kW eller derunder. For elektricitet fremstillet på sådanne vindmøller ydes et pristillæg, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.
 
7. I § 41, stk. 4, nr. 1, litra a, 4. pkt., og § 41, stk. 4, nr. 1, litra b, 4. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energinet eller energi-, forsynings- og klimaministeren« og i § 47, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet.dk’s« til: »Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«.
   
Stk. 5-7. ---
   
     
§ 42. ---
   
Stk. 2-5. ---
   
Stk. 6. Ejeren af en vindmølle, som er nettilsluttet fra den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2011, kan vælge at modtage pristillæg som nævnt i stk. 5, nr. 1, for skrotningsbeviser, som udnyttes i vindmøllen. Pristillægget fastsættes således, at pristillægget og summen af den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris ikke overstiger 38 øre pr. kWh. Tilvalg af pristillæg som nævnt i 1. pkt. er bindende i støtteperioden. Tilvalget er betinget af, at vindmølleejeren underretter Energinet.dk herom senest ved nettilslutningen.
   
Stk. 7-8. ---
   
     
§ 43. ---
   
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b og 36-42, om beregningen af vindmøllers installerede effekt og produktion og om andre forhold af betydning for fastsættelsen af pristillæg og andre ydelser. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 35 a, 35 b og 41, og om, hvordan disse skal opgøres.
 
8. I § 43, stk. 2, 2. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om, hvordan disse« udgår.
     
§ 43 a. ---
   
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Ejeren af et elproduktionsanlæg kan med virkning fra et årsskifte vælge at modtage pristillæg efter stk. 3 i stedet for stk. 2. Valget er bindende, indtil der med virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter stk. 2. Anmodningen om valg af pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra årsskiftet. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer om tidsfrister m.v. for valg af pristillæg.
 
9. I § 43 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »retningslinjer« til: »regler«.
Stk. 5-7. ---
   
Stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energinet.dk's tilsagn forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.
   
Stk. 9. ---
   
     
§ 43 b. ---
   
Stk. 2-5. ---
   
Stk. 6. Tilskud efter stk. 2 og 3 er betinget af Energinet.dk's tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas til brug for salg til transport, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til brug for salg til transport.
   
     
§ 43 c. ---
   
Stk. 2-4. ---
   
Stk. 5. Tilskud efter stk. 2 og 3 er betinget af Energinet.dk's tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til procesformål i virksomheden.
   
Stk. 6. ---
   
     
§ 43 d. ---
   
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Tilskud efter stk. 2 er betinget af Energinet.dk's tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til varmeproduktion, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.
   
Stk. 4. ---
   
     
§ 44. ---
   
Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender energikilder omfattet af stk. 1, ydes pristillæg i henhold til § 43 a, stk. 7, jf. dog stk. 3.
   
Stk. 3. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2 betinget af Energinet.dk's tilsagn forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt efter stk. 5 maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.
   
     
§ 47. ---
   
Stk. 2-5. ---
   
Stk. 6. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 10. juni 2013, dog senest den 31. december 2015, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år, medmindre Energinet.dk har givet tilsagn om, at anlægget er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 7 og 8.
   
Stk. 7. Energinet.dk kan forud for et projekts påbegyndelse give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013. I 2016 og 2017 kan Energinet.dk alene give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kW.
1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. husstand, jf. dog nr. 2. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg efter 2. eller 3. pkt.
2) Fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 17 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.
3) Fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 2, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 90 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 6 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg.
   
Stk. 8-9. ---
   
Stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kW. Pristillægget er endvidere betinget af Energinet.dk's tilsagn forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.
   
Stk. 11. ---
   
     
§ 48. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor de i § 47, stk. 1, nævnte vedvarende energikilder anvendes sammen med andre energikilder.
 
10. § 48 ophæves.
Stk. 2. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt senest den 21. april 2004, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder, som udgør 26 øre pr. kWh i 20 år, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.
   
Stk. 3. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt i perioden fra og med den 22. april 2004 til og med den 9. november 2015, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder på følgende måde:
   
1) For elektricitet fremstillet ved energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes der efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse et pristillæg, som udgør 26 øre pr. kWh i 10 år og 6 øre pr. kWh i de følgende 10 år.
   
2) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.
   
Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ydes pristillæg efter stk. 3 til VE-andelen af elproduktionen på et anlæg, hvor anvendelsen af vedvarende energikilder er påbegyndt senest den 21. april 2004, når VE-andelen efter denne dato forøges væsentligt på grund af udskiftning eller væsentlige ombygninger af anlægget.
   
     
§ 49. Energinet.dk yder tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre VE-anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet.
   
Stk. 2. Tilskud ydes af en pulje, som Energinet.dk etablerer og administrerer. Tilskudspuljen udgør 25 mio. kr. årligt til og med 2015.
   
Stk. 3. ---
   
Stk. 4. Tilskud kan ydes til etablering af anlæg, drift af anlæg i en nærmere angivet periode eller information om energimæssige egenskaber ved anlæg og lign. Tilskud til etablering og drift kan ydes sammen med pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 eller 2, eller § 48, stk. 3, nr. 1.
 
11. I § 49, stk. 4, 2. pkt., udgår », eller § 48, stk. 3, nr. 1«.
     
§ 50. Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 a-43 e og 44-49.
 
12. I § 50, stk. 1, ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg og tilskud til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i §§ 43 a-43 e og 44-48 skal nedsættes eller bortfalde, samt fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 9, nr. 1 og 2, eller § 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 7, nr. 2 og 3.
 
13. I § 50, stk. 2, ændres »44-48« til: »44-47«, og »eller § 48, stk. 3, nr. 1,« udgår.
Stk. 3. Der ydes ikke pristillæg efter §§ 45-48 for elektricitet fremstillet ved afbrænding af affald. Der ydes endvidere ikke pristillæg eller andre ydelser efter §§ 43 a-43 e og 44-48, hvis der ydes støtte efter § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. 2. pkt. gælder dog ikke pristillæg efter §§ 43 a og 45, når elektriciteten er produceret af et kraftvarmeværk, som ydes støtte efter § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der udnytter biogas som vedvarende energikilde, og som får støtte i medfør af § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, kan modtage hel eller delvis støtte efter § 43 c.
 
14. I § 50, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 45-48« til: »§§ 45-47«, og i 2. pkt., ændres »44-48« til: »44-47«.
Stk. 4. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet som nævnt i § 43 a, stk. 3, og §§ 45 og 48. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 b i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 45.
 
15. I § 50, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 45 og 48« til: »§ 45«.
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 a-43 e og 44-49. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herudover fastsætte regler med kriterier for bæredygtighed, og at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse kriterier. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvorledes pristillæg beregnes til VE-elproduktionsanlæg, som anvender forskellige brændsler.
 
16. I § 50, stk. 5, 1. pkt., ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.
Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 a-43 d, 44, 45 og 47, og om hvordan disse skal opgøres.
 
17. I § 50, stk. 6, ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om hvordan disse« udgår.
Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre omkostninger ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d, herunder om, hvordan omkostninger skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager tilskud efter §§ 43 b-43 d, og producenter af biogas skal meddele Energinet.dk oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.
 
18. I § 50, stk. 7, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », herunder om, hvordan omkostninger« udgår.
     
§ 50 a. ---
   
Stk. 2. Energinet.dk varetager administration af tilskud til biogas efter §§ 43 b-43 e, herunder beregning og udbetaling af disse.
   
Stk. 3. Enhver, der anmoder om tilskud efter §§ 43 b-43 d, skal lade sig registrere hos Energinet.dk og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af tilskuddet til Energinet.dk, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som Energinet.dk opretter.
   
Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om retten til og størrelsen af tilskuddet samt udbetaling m.v. heraf.
   
Stk. 5. ---
   
Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tilskud efter §§ 43 a-43 d. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at Energinet.dk kan afslå at udbetale tilskud efter §§ 43 a-43 e, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.
   
Stk. 7. ---
   
Stk. 8. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 3 og for installation, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr. Energinet.dk kan endvidere fastsætte retningslinjer for, hvorledes den solgte eller anvendte biogas efter §§ 43 b-43 d skal måles og indberettes til Energinet.dk.
 
19. I § 50 a, stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk kan endvidere« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere«, og »og indberettes til Energinet.dk« ændres til: »og indberettes til ministeren«.
     
§ 51. Netvirksomhederne indberetter på timebasis til Energinet.dk mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.
 
20. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.
Stk. 2-5. ---
   
     
§ 53. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 og § 52, stk. 1. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger forbundet med fravalg af de nævnte pristillæg m.v
 
21. I § 53, stk. 1, 1. pkt., ændres » og 44-50« til: », 44-47, 49, 50«.
Stk. 2. ---
   
     
§ 54. For vindmøller omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17 kan udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov kun finde sted, såfremt
1) Energinet.dk har godkendt annoncering og materiale til brug for det offentlige møde om værditabsordningen efter § 9, stk. 2,
2) opstilleren har gennemført det offentlige møde om værditabsordningen jf. § 9, stk. 1, og
3) Energinet.dk har godkendt, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med § 13, stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 13, stk. 8.
   
Stk. 2. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 for at modtage pristillæg og andre ydelser er opfyldt. Energinet.dk kan beslutte, at mindre væsentlige overtrædelser af reglerne ikke skal medføre bortfald af pristillæg og andre ydelser.
   
Stk. 3. Energinet.dk kan tilbageholde udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov, hvis ikke påbud efter § 15 a, stk. 3, overholdes, eller hvis vindmøller overdrages uden godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren efter § 17, stk. 2.
   
     
§ 55. Udbetaling af pristillæg og andre ydelser for elektricitet omfattet af §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-50 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.
 
22. I § 55, stk. 1, ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.
Stk. 2. Udbetaling af pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis elproducenten eller tilskudsmodtageren uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller anden ydelse eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.
 
23. I § 55, stk. 2, ændres »44-50 og 50 a« til: »44-47, 49, 50 og 50 a«.
Stk. 3-4. ---
   
     
§ 56. Energinet.dk udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og anvendelse af biogas, hvortil der ydes pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller anden ydelse.
 
24. I § 56, stk. 1, ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.
Stk. 2. Ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg eller andre ydelser som nævnt i stk. 1, og ændringer i ejerskabet skal anmeldes til Energinet.dk.
   
Stk. 3. Energinet.dk kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og andre ydelser og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.
   
Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1-3, herunder om til hvem Energinet.dk med frigørende virkning kan udbetale tilskud efter §§ 43 b-43 d.
 
25. I § 56, stk. 4, ændres »herunder om« til: »herunder«.
     
§ 57. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder træffer afgørelse i forhold omfattet af §§ 30, 33, 35 a, 35 b, 36-43, 43 a, 44-50, 51-53, 55 og 56 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder udfører administrative opgaver i medfør af disse bestemmelser.
 
26. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.
Stk. 2. ---
   
     
§ 58 a. Klima- energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af gebyr til dækning af Energinet.dk’s omkostninger til administration af tilskud efter §§ 43 b-43 e, herunder afgørelser om udbetaling af tilskud og drift af registeret, jf. § 50 a, stk. 3 og 4.
   
     
§ 66. ---
   
Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over Energinet.dk's afgørelser i henhold til § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21, § 41, stk. 4, nr. 2, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 2 og stk. 3, § 47, stk. 10, og § 54, stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør heraf. Herudover behandler Energiklagenævnet klager over Energinet.dk’s afgørelser i henhold til § 50 a, stk. 4, jf. §§ 43 b-43 c og regler fastsat i medfør af denne lov, i det omfang de vedrører §§ 43 b-43 e.
 
27. § 66, stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.
Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministerens og Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven og Energinet.dk's afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 
28. I § 66, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »og Energinet.dk’s afgørelser efter stk. 2«.
Stk. 4-6. ---
   
     
§ 75 ---
   
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Energinet.dk afgør, om betingelserne i stk. 2 for fritagelse for betaling af værditab og udbud af vindmølleandele er opfyldt. Afgørelsen kan indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan dispensere fra det i stk. 2 nævnte krav om, at møllerne nettilsluttes inden den 1. september 2010, såfremt nettilslutning ikke kan finde sted på grund af forhold, som ikke kan lægges opstilleren til last.
 
29. I § 75, stk. 3, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og 2. pkt., ophæves.
     
   
§ 3
     
   
I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 3 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og § 3 i lov nr. 663 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:
     
§ 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren orienterer et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets naturgasforsyning gennem udarbejdelse af en årlig redegørelse.
 
1. § 4 ophæves.
     
§ 35 c. ---
   
Stk. 2-6. ---
   
Stk. 7. Det er en betingelse for tildeling af pristillæg, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tillæg, som fremgår af regler udstedt efter § 35 d, stk. 5, 6 og 8.
 
2. I § 35 c, stk. 7, ændres »stk. 5, 6 og 8« til: »stk. 4, 5 og 7«.
Stk. 8-9. ---
   
     
§ 35 d. Energinet.dk varetager administration af pristillæg efter § 35 c, herunder beregning og udbetaling af tillægget.
Stk. 2. Enhver, der anmoder om pristillæg efter § 35 c, skal lade sig registrere hos Energinet.dk og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9. Oplysningerne indberettes til et register, som Energinet.dk opretter.
Stk. 3. Energinet.dk træffer afgørelse om retten til og størrelsen af pristillægget samt udbetaling m.v. heraf.
Stk. 4. ---
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at opnå pristillæg efter § 35 c. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herudover fastsætte regler med kriterier for bæredygtighed, og at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse kriterier.
Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tillæg efter § 35 c. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at Energinet.dk kan beslutte, at målingerne skal udføres af det lokale distributionsselskab. Det kan fastsættes, at Energinet.dk kan afslå at udbetale tillæg efter § 35 c, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.
 
3. § 35 d, stk. 1, ophæves. Stk. 2-10 bliver herefter stk. 1-9.
 
4. I § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »registrere hos Energinet.dk« til: »registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren« og i § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9.« til: »pristillægget til ministeren, jf. stk. 8.«.
 
5. I § 35 d, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., stk. 6, 1.-3. pkt., der bliver stk. 5, 1.-3. pkt., og stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 9, 1. og 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »ministeren«.
 
6. I § 35 d, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., og § 35 f, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
   
   
Stk. 7. For så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 c, stk. 1, indberetter distributions- og transmissionsselskaber mængden af den opgraderede biogas, der leveres til det sammenkoblede system til Energinet.dk. Omkostninger ved indberetningen og målingen skal afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget.
 
7. I § 35 d, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., og § 35 f, stk. 1, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.
Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan, for så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 c, stk. 8, fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling af mængden af den rensede biogas, der leveres til et bygasnet, skal afholdes af tillægsmodtageren, og at målingen for tillægsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.
   
Stk. 9. Energinet.dk kan fastsætte retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 2 og for installation, kontrol og teknisk måleudstyr. Energinet.dk kan endvidere fastsætte retningslinjer for måling og indberetning.
 
8. I § 35 d, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »regler om«.
Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre omkostninger ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet, og om, hvordan disse omkostninger skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager pristillæg efter § 35 c, og producenter af biogas, der leverer biogas til modtagere af pristillæg efter § 35 c, skal meddele Energinet.dk de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.
 
9. I § 35 d, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.
   
 
10. I § 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Ministeren«.
   
 
11. I § 35 d, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om hvordan disse omkostninger« udgår.
     
§ 35 f. Ejerskab til et opgraderingsanlæg eller til et anlæg til rensning af biogas med henblik på levering til et bygasnet, hvortil der ydes pristillæg efter § 35 c, og ændringer i ejerskabet til de pågældende anlæg skal anmeldes til Energinet.d
   
Stk. 2. Energinet.dk kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den, der er anmeldt som ejer af et anlæg som nævnt i stk. 1 i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.
   
Stk. 3. ---
   
     
§ 51. ---
   
Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk i henhold til § 35 d, stk. 3, jf. § 35 c og regler udstedt i medfør af denne lov, i det omfang de vedrører § 35 c.
 
12. § 51, stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.
Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministerens, Energitilsynets og Energinet.dk's afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 
13. I § 51, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres », Energitilsynets og Energinet.dk’s« til: »og Energitilsynets«.
Stk. 4-6. ---
   
     
   
§ 4
     
   
I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 575 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 3 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, § 2 i lov nr. 1283 af 24. november 2015, § 9 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 og senest ved § 1 i lov nr. 630 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Lovens titel affattes således:
     
   
»Lov om Energinet«.
     
§ 2. ---
   
Stk. 2. Energinet.dk varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om elforsyning bortset fra opgaver vedrørende tilskud til industriel kraftvarme, som varetages i medfør af § 2, stk. 5, administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi administrative opgaver i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet. Energinet.dk kan endvidere varetage gasdistributions-, gaslager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed. Energinet.dk kan tillige efter pålæg fra energi-, forsynings- og klimaministeren varetage opgaver vedrørende forundersøgelser og koblingsanlæg. Endelig kan Energinet.dk varetage olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed.
 
2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »stk. 5,«: » og« og » og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning, vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet« udgår.
     
   
§ 5
     
   
I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), jf. lov nr. 641 af 12. juni 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og § 2 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, foretages følgende ændring:
     
§ 7. ---
   
Stk. 2-10. ---
   
Stk. 11. Der ydes pristillæg efter § 41, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, i stedet for § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, til elektricitet fra vindmøller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er nettilsluttet i perioden fra den 20. november 2012 til og med den 31. december 2013, hvis
1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af vindmøllen senest den 19. november 2012 og
2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.
   
Stk. 12. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 11. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
 
1. I § 7, stk. 12, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
     
   
§ 6
     
   
I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), jf. lov nr. 900 af 4. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:
§ 4. ---
   
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 11. november 2011, i stedet for efter § 47, stk. 4, nr. 1 og 2, stk. 5, nr. 1-4, stk. 6 og 7 og stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, til elektricitet fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis
   
1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012,
2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning og
3) anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.
   
Stk. 5. Ejere af elproduktionsanlæg kan ikke vælge pristillæg efter § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i stk. 4, nr. 1-3, anførte forhold er til stede.
   
Stk. 6. Ejere af elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, men inden ikrafttrædelsen af § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, skal anmode om at modtage det i bestemmelserne fastsatte pristillæg senest 30 dage efter de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.
   
Stk. 7. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, som ikke opfylder kravene i § 47, stk. 5, nr. 1 eller 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og som ikke er omfattet af stk. 4. Dette forudsætter, at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor. Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 20. marts 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:
1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.
4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.
   
Stk. 8. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 2 eller 4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, hvis ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 20. marts 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2. Herudover må betingelserne i stk. 4 ikke være opfyldt.
   
Stk. 9. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1-4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 6-8, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, dog således at de i § 47, stk. 5, nr. 1-4, fastsatte pristillæg årligt nedsættes, hvis anlæggene nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere. Den årlige nedsættelse sker fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018 og udgør 14 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 1 og 2, 17 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 3, og 6 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 4. Det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Ovenstående forudsætter, at anlæggene ikke er omfattet af stk. 4, og at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 11. juni 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2.
   
Stk. 10. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 4-9. Energinet.dk kan kræve, at dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 7-9 ledsages af en erklæring på tro og love om dokumentationens ægthed. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
 
1. I § 4, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
     
   
§ 7
     
   
I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.), jf. lov nr. 744 af 1. juni 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 1283 af 24. november 2015 og lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:
§ 7. ---
   
Stk. 2-4. ---
   
Stk. 5. Der kan ydes pristillæg efter § 41, stk. 3, § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, og § 47, stk. 6 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, for elektricitet fremstillet på anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, hvis projektet er påbegyndt inden den 1. juli 2015, og hvis det forhold, at nettilslutning ikke er opnået inden den 1. januar 2016, ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. Har et anlæg, som er omfattet af 1. pkt., en installeret effekt på 500 kW eller derover, er det endvidere en betingelse, at der er truffet afgørelse herom i 2015, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2015.
   
Stk. 6. Elektricitet fra solcelleanlæg, hvor ejeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, er ikke omfattet af § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, uanset om anlægget er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere. Har anlægget en installeret effekt på 500 kW eller derover, er det dog en betingelse, at der er truffet afgørelse om pristillæg i 2015, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2015.
   
Stk. 7. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 5 og 6. Sådanne afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
 
1. I § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
     
   
Erhvervsministeriet
     
   
§ 8
     
   
I lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2015, som ændret ved § 19 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:
     
§ 18. ---
   
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Ejeren af en ejendom, hvis krav på betaling af værditab er bortfaldet, fordi værditabet udgør 1 pct. eller derunder af ejendommens værdi, kan anmode taksationsmyndigheden om genoptagelse af afgørelsen, hvis en efterfølgende delvis ekspropriation i henhold til § 15 inden opstilling af den første mølle medfører, at værditabet herefter vurderes til at kunne overstige 1 pct. af ejendommens værdi. Anmodning om genoptagelse skal indsendes til Energinet.dk, inden 4 uger efter at der er truffet afgørelse om ekspropriation.
 
1. I § 18, stk. 3, 2. pkt., § 19, stk. 2, nr. 2, og § 21, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.
Stk. 4. ---
   
     
§ 19. ---
   
Stk. 2. ---
   
1) ---
2) andre interesserede, som har anmodet Energinet.dk om underretning.
   
Stk. 3. Energinet.dk skal godkende den skriftlige meddelelse og underrette den driftsansvarlige om andre interesserede, jf. stk. 2.
 
2. I § 19, stk. 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.
     
§ 21. ---
   
Stk. 2. Uanset § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi kan kommunalbestyrelsen ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning for vindmøller på testcenteret fra og med den 1. oktober 2010.
   
     
   
Skatteministeriet
     
   
§ 9
     
   
I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved lov nr. 1049 af 12. september 2017, foretages følgende ændring:
     
§ 9. Energinet.dk skal stille datahubbens oplysninger vedrørende særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, der gør sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer, til rådighed for den registrerede virksomhed med henblik på den registrerede virksomheds fakturering i overensstemmelse med § 7, stk. 3. Ved særlige afgiftsforhold forstås forhold, som er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, § 5, stk. 2 eller 3, eller § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 og 4, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Udtrykket særlige afgiftsforhold omfatter også afgiftssatser og afgiftsgrundlag, som vedrører bestemmelserne om særlige afgiftsforhold nævnt i 2. pkt.
   
Stk. 2. Gør særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer ifølge oplysninger i datahubben, skal Energinet.dk kunne verificere dette pr. aftagenummer ved brug af uafhængige kilder. Energinet.dk skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne fremvise dokumentation for den foretagne verifikation.
   
Stk. 3.-6.---
   
Stk. 7. Får en registreret virksomhed meddelelse om, at et særligt afgiftsforhold ikke kan verificeres for et aftagenummer, jf. stk. 3 eller 6, skal den registrerede virksomhed senest 15 hverdage efter meddele Energinet.dk, at det skal sikres, at det særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende for aftagenummeret i datahubben fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet.dk skal efterkomme. Samtidig skal den registrerede virksomhed ved brug af uafhængige kilder undersøge, hvorvidt meddelelse efter 1. pkt. vil være berettiget. Konstateres det ved undersøgelsen, at meddelelse efter 1. pkt. ikke vil være berettiget, skal der ikke ske meddelelse efter 1. pkt. Konstaterer den registrerede virksomhed, at en meddelelse efter 1. pkt. ikke er eller ikke længere er berettiget, skal den registrerede virksomhed straks meddele Energinet.dk, at meddelelsen efter 1. pkt. ikke skal gælde fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet.dk skal efterkomme.
   
Stk. 8. Energinet.dk anvender oplysninger i egne registre om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, som er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) til verifikation efter stk. 2. Energinet.dk stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.
 
1. I § 9, stk. 8, indsættes som 3. pkt.: »Energi-, forsynings- og klimaministeren stiller egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, som er omfattet af 1. pkt., til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2 og til, at Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.«
Stk. 9.-12.---
   
     
   
§ 10
     
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.
   
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 26, træder i kraft den 3. januar 2018.
   
Stk. 3. § 89, stk. 2, 3 og 5-7, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser i medfør af § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.
   
Stk. 4. § 66, stk. 2-6 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse 1288 af 27. oktober 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.
   
Stk. 5. § 51, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter 1. januar 2018.
   
Stk. 6. Energinets afgørelser efter § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
   
Stk. 7. Energinets afgørelser efter § 7, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
   
Stk. 8. Regler fastsat i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 5, 6, 8 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016 og i medfør af elforsyningslovens § 58 c, stk. 8-13, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.