Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 25/10 17
Lovf som fremsat 25/10 17
1.beh 16/11 17
Betænkning 9/5 18
2.beh 15/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 18 Tillæg H
Tillægsbet 16/5 18
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 502 af 23. maj 2018
Beh sammen: L 68 og L 69
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Formålet med lovforslaget er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen på baggrund af Europa-Kommissionens databeskyttelsespakke, der blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.
Forslaget opretholder og fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Forslaget viderefører som udgangspunkt den gældende retstilstand.
Lovforslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 69 om lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (S, V, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 46 (DF, EL, ALT, RV og SF).