Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grænseoverskridende coassurancevirksomhed inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område1)

I medfør af § 3 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber, der driver coassurancevirksomhed, med en eller flere af de risici, der er opført under forsikringsklasse 3-16 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, og som opfylder følgende betingelser:

1) Risikoen er en stor risiko, jf. § 2.

2) Risikoen er ved en enkelt aftale med en samlet præmie og for samme tidsrum dækket af flere forsikringsselskaber, der som coassurandører hæfter for hver sin andel, og hvoraf et er det ledende forsikringsselskab.

3) Risikoen er beliggende indenfor Den Europæiske Union eller lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

4) For at kunne dække risikoen behandles det ledende forsikringsselskab som et forsikringsselskab, der selv ville kunne dække hele risikoen.

5) Mindst en af coassurandørerne deltager i aftalen gennem sit hovedsæde eller en filial, der er etableret i en anden medlemsstat end den, hvor det ledende forsikringsselskab er etableret.

6) Det ledende forsikringsselskab varetager fuldt ud den rolle, som tilkommer det ifølge praksis indenfor coassurancevirksomhed og fastsætter navnlig forsikringsbetingelser og tariffer.

Stk. 2. § 30, stk. 8, § 31, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 5-9, § 38 og § 39, stk. 1, 2, 6, 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed og § 105 i færdselsloven finder kun anvendelse på det ledende forsikringsselskab.

Stk. 3. Coassurancevirksomhed, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser, henhører fortsat under bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, dog med undtagelse af §§ 3-5 i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved store risici:

1) Risici under forsikringsklasserne 4-7, 11 og 12 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed.

2) Risici under forsikringsklasserne 14 og 15 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, når forsikringstageren udøver industri-, handels- eller liberal virksomhed, og risiciene vedrører denne virksomhed.

3) Risici under forsikringsklasserne 3, 8-10, 13 og 16 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, når forsikringstageren opfylder mindst to af følgende betingelser:

a) Forsikringstageren har en balancesum på minimum 6,2 mio. euro.

b) Forsikringstageren har en årlig nettoomsætning på mindst 12,8 mio. euro.

c) Forsikringstageren har i det seneste regnskabsår haft 250 eller flere fuldtidsansatte.

Forsikringsmæssige hensættelser

§ 3. Størrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser fastsættes af de forskellige coassurandører i henhold til de regler, der er fastsat af deres hjemlande, eller i mangel af sådanne i henhold til den praksis, der gælder i hjemlandet. Dog skal de forsikringsmæssige hensættelser være mindst lige så store som de hensættelser, som er fastsat af det ledende forsikringsselskab i henhold til reglerne i selskabets hjemland.

Statistiske oplysninger

§ 4. Hver coassurandør skal råde over statistiske oplysninger, der viser omfanget af den coassurancevirksomhed indenfor Den Europæiske Union eller de lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle omåde, som coassurandøren deltager i, herunder i hvilke medlemsstater risikoen for coassurancevirksomheden er beliggende.

Straffebestemmelser

§ 5. Overtrædelse af §§ 3-4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2017.

Finanstilsynet, den 31. oktober 2017

Jesper Berg

/ Birgitta Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-tidende 2009, nr. L 335, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.