Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber1)

I medfør af § 56, § 71, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 17 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for:

1) Retshjælpsforsikring, der er knyttet til tvister eller risici hidrørende fra brugen af søgående fartøjer, eller som har forbindelse med sådan brug.

2) Den virksomhed, der udøves af et ansvarsforsikringsselskab i forbindelse med den forsikredes forsvar eller repræsentation i en hvilken som helst retssag, herunder ved eventuel juridisk rådgivning omfattet af forsikringsdækningen, for så vidt denne virksomhed udøves samtidig med varetagelsen af det pågældende forsikringsselskabs egne interesser i henhold til denne dækning.

3) Den retshjælpsforsikring, der udøves af et forsikringsselskab, der tilbyder assistance, og som opfylder følgende betingelser:

a) virksomheden udøves i et andet land inden for Den Europæiske Union end det, hvor den forsikrede har sit faste opholdssted,

b) virksomheden indgår som del af en aftale, der kun vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejser samt under fravær fra deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted, og

c) det af aftalen klart fremgår, at den pågældende dækning er begrænset til de omhandlede forhold og er accessorisk i forhold til assistancedækningen.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved retshjælpsforsikring: Forsikring hvorved et forsikringsselskab mod præmiebetaling forpligter sig til at dække omkostninger ved retssager og at præstere eventuelt andre tjenesteydelser, der følger af forsikringsdækningen, blandt andet med henblik på at opnå erstatning for den skade, som den forsikrede har lidt, enten ved forlig eller under en civilretlig sag eller straffesag, samt at forsvare eller repræsentere den forsikrede under en civilsag, en straffesag eller en sag behandlet administrativt eller på lignende måde, eller i anledning af krav, som er rejst mod vedkommende.

Særskilt aftale eller kapitel

§ 3. Et forsikringsselskab skal indgå aftale om retshjælpsdækning ved en i forhold til de øvrige forsikringsklasser særskilt aftale eller ved et særligt kapitel i en enkelt police med angivelse af omfanget af retshjælpsdækningen.

Behandling af krav

§ 4. Et forsikringsselskab skal ved behandlingen af retshjælpsforsikringskrav anvende en af følgende metoder:

1) Forsikringsselskabet sikrer, at ingen medarbejder, der beskæftiger sig med behandlingen af retshjælpsforsikringskrav eller med juridisk rådgivning i forbindelse med denne behandling, samtidig udøver en lignende aktivitet inden for en anden forsikringsklasse i selskabet eller i et andet forsikringsselskab, som har finansiel, forretningsmæssig eller administrativ tilknytning til selskabet, og som udøver forsikringsvirksomhed inden for en eller flere andre forsikringsklasser omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed.

2) Forsikringsselskabet overlader behandlingen af retshjælpsforsikringskrav til et i juridisk henseende selvstændigt selskab. Er dette selskab tilknyttet et andet forsikringsselskab, som udøver forsikringsvirksomhed inden for en eller flere forsikringsklasser omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, må de medarbejdere i det selvstændige selskab, der beskæftiger sig med behandlingen af skadessager eller med juridisk rådgivning i forbindelse med denne behandling, ikke samtidig udøve den samme eller en lignende aktivitet i det andet forsikringsselskab.

3) Forsikringsaftalen foreskriver, at den forsikrede kan overdrage forsvaret af dennes interesser til en advokat efter eget valg, når den forsikrede har et krav i henhold til aftalen.

Stk. 2. Anvendes metoden i nr. 2 skal det i juridisk henseende selvstændige selskab angives i den særskilte aftale eller det særskilte kapitel, jf. § 3.

Frit valg af advokat

§ 5. Enhver forsikringsaftale om retshjælp skal indeholde udtrykkelig bestemmelse om, at den forsikrede frit kan vælge sin advokat i følgende situationer:

1) Når det er påkrævet for at forsvare, repræsentere eller varetage den forsikredes interesser i en retssag eller i forbindelse med eventuel juridisk rådgivning omfattet af forsikringsdækningen.

2) Når der foreligger en interessekonflikt.

Tvister med forsikringsselskabet

§ 6. Enhver forsikringsaftale om retshjælp skal indeholde udtrykkelig bestemmelse om, at den forsikrede har ret til at lade en tvist med forsikringsselskabet afgøre ved Ankenævnet for Forsikring.

Interessekonflikt

§ 7. Ved interessekonflikt, eller hvis der er uenighed med hensyn til tvistens bilæggelse, skal forsikringsselskabet underrette den forsikrede om retten til frit advokatvalg, jf. § 5, og om muligheden for at lade tvisten afgøre ved Ankenævnet for Forsikring, jf. § 6.

Straffebestemmelser

§ 8. Overtrædelse af §§ 3-7 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Finanstilsynet, den 27. november 2017

Jesper Berg

/ Birgitta Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2014 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1.