Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Innovationsfond

I medfør af § 22 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 13, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 846 af 23. juni 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bevillingsforudsætninger: Vilkår der stilles som betingelse for tildeling af en bevilling.

2) Bevillingsfunktion: Aktiviteter, der er knyttet til udmøntning af tilskud, og som udføres af Danmarks Innovationsfond, herunder af udvalg, eller sekretariatet.

3) Bevillingsgrundlag: Opslag, opslagsmateriale, ansøgningsmateriale, bevillingsbreve med bilag og eventuelle senere ændringer hertil samt andet materiale eller vilkår, som bevillingsbrevene henviser til.

4) Virkemidler: Kategori af aktiviteter som fonden kan støtte.

5) Loven: Lov om Danmarks Innovationsfond.

Uddeling

§ 2. Danmarks Innovationsfond giver tilskud efter ansøgning til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, som fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Stk. 2. Fonden træffer afgørelser om tilskud ved tildeling af bevillinger, jf. lovens § 18. Ved tildeling af bevillinger skal fonden sikre, at bevillingerne uddeles i åben konkurrence og på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne.

Stk. 3. Fonden kan fastsætte erhvervsmæssige, faglige, økonomiske og organisatoriske kriterier for bedømmelse af ansøgninger. Oplysning om virkemidler og kriterier for tildeling af bevillinger skal fremgå af opslag.

Stk. 4. Fondens bevillingsfunktion skal varetages efter ensrettede retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen. Retningslinjerne skal offentliggøres på fondens hjemmeside.

§ 3. Fonden skal koordinere sin bevillingsfunktion med andre offentlige og private bevillingsmyndigheder, herunder understøtte udviklingen af ensartede og enkle ansøgningsprocedurer og vilkår for offentlig udmøntning af bevillinger til forskning, teknologiudvikling og innovation.

§ 4. En bevilling tildeles en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel. Fonden kan stille krav om medfinansiering fra ansøgerne. Der kan af bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning højest kræves medfinansiering på 10 pct. fra statslige forskningsinstitutioner.

Stk. 2. Det er en betingelse for tildeling af en bevilling, at ansøger på ansøgningstidspunktet har efterkommet eventuelle krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

§ 5. Fonden kan beslutte, at ansøgninger skal opfylde ét eller flere af følgende formkrav:

1) Krav om et minimum og maksimum for ansøgningers og deres bilags omfang.

2) Krav om at ansøgninger skal være over eller under en vis beløbsstørrelse, og at bevillingsperioden opfylder en specifik tidsramme angivet i opslaget eller opslagsmaterialet.

3) Krav om at ansøgninger over en vis beløbsstørrelse, eller hvor andre særlige forhold taler for det, skal udformes på et andet sprog end dansk.

4) Krav om anvendelse af digitalt ansøgningsskema, jf. § 7.

5) Krav til den nærmere udformning af ansøgninger, herunder krav om underskrift, vedlæggelse af bilag, f.eks. projektbeskrivelse, curriculum vitae (cv), erklæringer og underskrifter fra institutioner m.v.

6) Krav til indholdet af projektbeskrivelser.

7) Krav til indhold og udformning af curriculum vitae (cv) og publikationslister.

8) Krav til budgetspecifikationer i ansøgninger.

9) Krav om at ansøgninger skal være modtaget inden udløbet af en ansøgningsfrist.

§ 6. Formkrav og tidsfrister, jf. § 5, skal fremgå af opslaget eller opslagsmaterialet. Hvis manglende overholdelse af et formkrav eller af en tidsfrist kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling, skal dette ligeledes fremgå af opslaget eller opslagsmaterialet.

§ 7. Fonden og den instans, som bestyrelsen for fonden har delegeret sin kompetence til, jf. § 11, anvender efter reglerne i stk. 2 det digitale ansøgnings- og bevillingsadministrative system: e-grant.

Stk. 2. Ved kommunikation med fonden i en ansøgnings- eller bevillingssag er det obligatorisk for ansøgere og bevillingsmodtagere at anvende systemet e-grant, men fonden kan dog i begrænset omfang tillade anden kommunikation under behandlingen af en sag. Meddelelser, der afsendes i systemet e-grant, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i systemet.

Bevillingsforudsætninger og tilbagebetaling

§ 8. Fonden fastsætter forudsætningerne for bevillingerne. Der fastsættes vilkår for bevillingsmodtageres regnskabsaflæggelse, faglige afrapportering og revision, herunder regnskabsperioder, frekvens for faglig afrapportering og indhold af denne.

Stk. 2. Fonden kan efter en konkret vurdering godkende afvigelser fra bevillingsforudsætningerne, dog således at der under alle omstændigheder altid skal ske regnskabsaflæggelse og faglig afrapportering.

Stk. 3. Bevillingsforudsætningerne, jf. stk. 1, skal fremgå af bevillingsgrundlaget. Eventuelle afvigelser, jf. stk. 2, skal tilsvarende fremgå af bevillingsgrundlaget.

Stk. 4. En bevillingssag kan normalt først afsluttes, når der er aflagt afsluttende regnskab og rapport, og disse er godkendt af fonden.

§ 9. Fonden kan stille vilkår for bevillingsmodtageres deltagelse i evalueringer i op til 3 år efter bevillingens ophør. Oplysninger fra ansøgningerne skal kunne anvendes i forbindelse med evaluering af fondens ordninger.

Stk. 2. Bevillingsmodtager er forpligtet til efter anmodning fra fonden at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af tilskud, herunder dokumentation af at EU’s regler for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation efterleves.

Stk. 3. Bevillingsmodtager skal opfylde de mål og delmål og udføre de opgaver, som fremgår af bevillingsgrundlaget. Hvis fremdriften i projektet er væsentlig forsinket, skal bevillingsmodtager uden ugrundet ophold oplyse fonden herom.

§ 10. Overholder en bevillingsmodtager ikke bevillingsforudsætningerne, kan fonden tilbagekalde et tilsagn om bevilling, stoppe bevillingen og inddrage eventuel restbevilling samt kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis bevillingshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning under et projektforløb eller i forbindelse med afgørelsen, kan fonden træffe afgørelse om bortfald af bevilling, herunder kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Stk. 3. Hvis et projekt ikke vil kunne gennemføres inden for det godkendte budget, eller hvis resultaterne af projektet ikke kan forventes at stå mål med den økonomiske indsats, kan fonden træffe afgørelse om bortfald af bevillingen, herunder kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Delegation af kompetence

§ 11. Bestyrelsen for fonden kan efter lovens § 10 i nærmere bestemt omfang og i sager, som ikke har principiel karakter, delegere sin kompetence til:

1) Udvalg nedsat efter lovens § 12 til at bistå med faglige vurderinger og udmøntning af tilskud.

2) Sekretariatet efter lovens § 14 til at udøve fondens bevillingsfunktion, herunder opfølgning på bevillinger.

3) Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til at varetage økonomisk administration af de bevillinger, som fonden tildeler.

Stk. 2. Bestyrelsen faslægger de nærmere rammer for de delegerede beføjelser i en bemyndigelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside.

Klageadgang

§ 12. Afgørelser truffet af fonden, jf. § 2, stk. 2, eller af den instans, som bestyrelsen for fonden har delegeret kompetencen til, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, om tildeling af bevillinger kan indbringes for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige forhold.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 11, stk. 1, nr. 3, om administration af tildelte bevillinger kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige forhold.

Stk. 3. Klager efter stk. 1 og 2 skal indgives skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1170 af 8. oktober 2007 om generelle tilskudsforudsætninger og vilkår for at opnå støtte fra Højteknologifonden samt om afgrænsning af små og mellemstore virksomheder, og

2) Bekendtgørelse nr. 1065 af 31. august 2007 om klageadgang over Højteknologifondens afgørelser.

Styrelsen for Institutioner og Uddanelsesstøtte, den 25. oktober 2017

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund