Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

(Udlevering af ind- og fraflytningsrapporter som digitale dokumenter)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1413 af 9. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 14, § 31 og § 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, og § 44 og § 75 i lov om almene boliger m.v, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 7, stk. 2, 2. pkt. indsættes efter »ved synet«: », herunder i et digitalt dokument,«.

3. I § 13, stk. 4, 2. pkt. indsættes efter »ved synet«: », herunder i et digitalt dokument,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2017

Carsten Falk Hansen

/ Annette Klint Kofod