Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

J. nr. 2017-6810-13820

En lærer blev afskediget fra en uddannelsesinstitution som led i en større afskedigelsesrunde. Ud af en samlet lærerstab på 131 blev 15 afskediget. Den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, idet læreren var på barsel, da hun blev afskediget. Det fremgik hverken af opsigelsesbrevet eller af øvrige oplysninger fra forløbet op til og i forbindelse med afskedigelsen, hvilke generelle kriterier der blev lagt til grund for beslutningerne om afskedigelse, og hvorfor netop den barslende lærer blev udvalgt. Blandt andet på den baggrund havde uddannelsesinstitutionen ikke godtgjort, at lærerens barselsorlov hverken helt eller delvist indgik i beslutningsgrundlaget for afskedigelsen. Læreren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget under sin barselsorlov.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 330.000 kr. med procesrente fra den 3. marts 2017, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet

Sagsfremstilling

Klager blev den 1. september 2009 ansat som lærer ved indklagede. Klager er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk, samfundsfag og musik og har herudover en master i læreprocesser.

Indklagede er en fagspecifik uddannelsesinstitution med flere afdelinger.

Klager var på barselsorlov fra den 16. februar 2016 til den 2. januar 2017.

Indklagede var i efteråret 2016 af økonomiske årsager nødt til at afskedige en række medarbejdere og udarbejdede den 18. september 2016 følgende procesplan:

1

2

Samtlige indklagedes 131 lærere blev inddraget i bedømmelsen. I alt 15 lærere, herunder klager, blev indstillet til afskedigelse, hvilket blev meddelt klager den 27. september 2016.

Efter partshøring om påtænkt afskedigelse blev klager afskediget den 14. oktober 2016 til fratræden med udgangen af marts 2017. Af opsigelsesbrevet, der er underskrevet af indklagedes direktør, fremgår blandt andet:

”[Indklagede] må hermed meddele dig, at skolen afskediger dig fra din stilling som underviser på grund af skolens alvorlige økonomiske situation og arbejdsmangel.

Partshøring og begrundelse

Ved brev af 27. september 2016 blev du partshørt over den påtænkte afskedigelse. . .

Skolen har den 7. oktober 2016 modtaget dit høringssvar… Du anfører i dit høringssvar, at dine fag dansk, engelsk og samfundsfag også findes i den fremtidige fagrække på skolen, hvorfor du har en oplevelse af, at afskedigelsen kan være begrundet i forhold, som hænger sammen med din graviditet og barselsorlov. ¬¬Skolen skal i den forbindelse klart afvise, at afskedigelsen af dig har nogen som helst sammenhæng med din graviditet og barselsorlov.

Skolen er i en situation, hvor vi oplever et voldsomt fald i aktiviteter og indtægter ved årsskiftet 2016/2017. Dette fald gør det nødvendigt med en betydelig reduktion i den samlede lærerstab.

Skolen har på den baggrund foretaget en samlet vurdering af hvilke faglige kvalifikationer, der fremover er brug for, samt vurderet hver enkelt medarbejders kompetencer og kvalifikationer i forhold hertil. ”

Klagers fagforening gjorde den 20. oktober 2016 og på ny den 14. november 2016 over for indklagede gældende, at bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet/barsel, ikke var løftet.

Indklagede afviste klagers synspunkt. Af e-mail fra indklagede af 1. december 2016 fremgår blandt andet:

”Faldet er særligt markant inden for [klagers arbejdsområde], hvor der er indført en meget skrap adgangsbegrænsning, som betyder følgende fald i optagetallene:

[Grundforløb]: et fald fra 324 elever i 2016 til 56 elever i 2017 (altså et fald på 83 %)

[…]hovedforløb: et fald fra 120 elever i 2016 til 56 elever i 2017 (altså et fald på 53 %)

Vi har derfor måttet igennem en voldsom personalereduktion på […]området, hvor [klager] hidtil har arbejdet. [Klager] har primært haft dansk, men også samfundsfag på […] uddannelsen. Hun

er en dygtig lærer. Men vi har fire andre undervisere, der også dækker dansk, og to der dækker samfundsfag. […]

[Klager] har sammenlignet med de andre smallere kompetencer, og derfor har afdelingsledelsen indstillet [klager] til afskedigelse

På to af skolens 3 andre afdelinger har man været i en tilsvarende situation, nemlig at man også her har måttet indstille en eller flere dansk-lærere til afskedigelse (heriblandt lærere med væsentlig større faglig bredde end [klager]). På den sidste afdeling […] har man også et stærkt reduceret timetal inden for [klagers] fagområder. Her har man dog kunne klare personalereduktionen uden afskedigelser.

Inden afskedigelsen er blevet endeligt besluttet er undersøgt, om der var konkrete omplaceringsmuligheder på andre af skolens afdelinger. I den forbindelse har skolen lagt afgørende vægt på bredden i lærernes kompetencer sammenholdt med skolens behov. Konklusionen har været, at en sådan omplacering ikke var mulig. ”

Klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 3. marts 2017.

Indklagede har under sagens forberedelse i nævnet fremlagt en liste over de 10 dansklærere på indklagedes afdelinger, der ikke blev udvalgt til afskedigelse (ansættelsesår angivet i parentes):

”• Lærer A (2009) er oprindeligt ansat som dansklærer, har i en årrække fungeret som læse- og specialvejleder, men bruger nu stort set al sin arbejdstid som uddannelseskoordinator og skemalægger

• Lærer B (1998) er cand mag i dansk og religion - har i en årrække brugt en meget stor del af sin arbejdstid på funktionen som læse- og specialvejleder.

• Lærer C (2003) er både [relevant fagspecifikt uddannet] og cand. mag. i dansk og engelsk - bruger ca. halvdelen af arbejdstid på at være international koordinator

• Lærer D (2002) er læreruddannet og samtidig læse -og specialvejleder

• Lærer E (2007) har en dobbeltuddannelse som [relevant fagspecifikt uddannet] og læreruddannet

• Lærer F (2012) har en dobbeltuddannelse som lærer og økonoma - har mange års [relevant fagspecifik] praksiserfaring […] og undervisningserfaring

• Lærer G (2002) er læreruddannet og samtidig læse- og specialvejleder

• Lærer H (2008) er dansklærer og samtidig tillidsrepræsentant

• Lærer I (2003) er cand mag i dansk og engelsk - og har i en årrække fungeret som læse- og specialvejleder

• Lærer J (2009) er læreruddannet - meget bred undervisningserfaring bl.a. på [relevant fagspecifikt] område- afdelingens tovholder i forhold til [en særlig pædagogik]

• Lærer K (2014) er cand mag. i dansk og engelsk og samtidig læse- og specialvejleder”

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes barselsorlov.

Klager har i sin ansættelse beskæftiget sig med undervisning i både dansk, engelsk og samfundsfag.

Hun har været kontaktlærer for flere hold og haft ansvar for vejledning af de elever, der kunne opnå merit.

Klager har desuden en master i lærerprocesser, som er en uddannelse, der omfatter forståelse af og kompetence til at anvende teorier om læring og læreprocesser.

De opgaver, som klager løste på skolen, skal forsat løses, selvom omfanget er mindre end tidligere.

Klager besidder brede og relevante kvalifikationer og er fuldt ud kompetent til at varetage de opgaver, der skal løses fremadrettet.

Indklagede har anerkendt, at klager er en dygtig lærer.

Indklagede beskæftiger fortsat 90 lærere.

Det ses ikke af e-mailkorrespondancen mellem klagers forbund og indklagede, at det har været overvejet at omplacere klager. Det fremgår derimod alene, at de fire dansklærere, der var tjenestegørende på samme afdeling som klager, var mere kvalificerede end hende. Indklagede burde have vurderet klager i forhold til samtlige af indklagedes undervisere.

Det har formodningen imod sig, at klager skulle befinde sig imellem de 15 mindst kvalificerede undervisere.

Det har været belejligt at afskedige netop klager, fordi hun i forvejen var fraværende på grund af barsel.

Andre medarbejdere havde samme fagkombination som klager, og der har derfor været en reel valgmulighed i forhold til, hvem der skulle afskediges.

Indklagede har ikke dokumenteret, at de lærere, der ikke blev indstillet til afskedigelse, har flere eller bredere kvalifikationer end klager. Det fremstår som en efterrationalering fra indklagedes side.

Selvom det måtte lægges til grund, at de øvrige undervisere i dansk skulle være mere kvalificerede end klager, så har indklagede kun forholdt sig til undervisning i dansk og ikke klagers øvrige fagkompetencer i engelsk og samfundsfag. Disse fag undervises der stadig i på indklagedes uddannelser.

Indklagede gør gældende, at afskedigelsen ikke har nogen sammenhæng med klagers graviditet eller barselsorlov.

Forløbet, som førte til beslutningen om at afskedige blandt andet klager, er overordnet beskrevet i den fremlagte procesplan.

En central del af denne plan var et ledermøde tirsdag den 20. september 2016, hvor samtlige af skolens pædagogiske ledere deltog.

Ledergruppen havde til opgave at udarbejde en samlet indstilling til direktøren om, hvilke medarbejdere der skulle afskediges for at nedbringe antallet af medarbejdere til det antal, som indklagede havde råd til, og således at de tilbageværende lærere bedst muligt matchede indklagedes fremtidige behov.

Ledermødet var et heldagsmøde, og samtlige af indklagedes på daværende tidspunkt 131 lærere blev inddraget i vurderingen.

På mødet blev der foretaget en samlet vurdering af hver enkelt lærers kvalifikationer i forhold til indklagedes fremtidige behov på tværs af indklagedes afdelinger.

Ved valget af hvem indklagede skulle beholde, har bredden i fagligheden i forhold til skolens samlede behov spillet en afgørende rolle. Det har været af underordnet betydning i beslutningsprocessen, hvilken afdeling den pågældende lærer aktuelt var ansat i, da det ville være nødvendigt at foretage en omplacering af en betydelig del af lærerne mellem afdelingerne.

Indklagede har ønsket at beholde lærere med størst mulig relevant bredde i deres faglighed i forhold til andre opgaver end grundfagsundervisning. Derfor har de dansklærere, som skolen har valgt at beholde, typisk også varetaget opgaver i betydeligt omfang inden for andre områder end grundfagsundervisning, fx som koordinator, skemalægger eller specialvejleder.

Ledermødet resulterede i, at 15 lærere blev indstillet til afskedigelse på grund af arbejdsmangel, og heraf var 6 grundfagslærere med dansk som linjefag eller hovedfag. Der var herudover et halvt år forinden blevet afskediget 4 dansklærere på grund af arbejdsmangel.

Indklagedes direktør besluttede den 26. september 2016 at følge ledergruppens indstilling om at afskedige klager.

Indklagede har måttet afskedige mange dygtige lærere.

Behovet er faldet i særlig høj grad inden for grundfagsområdet, og således har indklagede inden for ét år måttet afskedige i alt 10 dansklærere.

Indklagede havde i første omgang valgt kun at lægge oplysninger frem for de lærere, der underviste samme sted som klager, idet indklagede antog, at klager allerede var bekendt med disse oplysninger, og at indklagede derfor ikke brød nogen fortrolighed. Indklagede mente dermed at have illustreret, hvordan opgaven generelt blev grebet an på hele skolen.

Af hensyn til oplysning af sagen har indklagede derfor den 25. maj 2017 fremlagt en anonymiseret liste over de 10 dansklærere, der ikke blev udvalgt til afskedigelse.

Indklagede har ikke kun kigget på de formelle kvalifikationer, men i høj grad også på:

- relevant faglig bredde

- relevant erfaring – herunder især relevant fagspecifik erfaring

- varetagelse af specialistfunktioner

- Graden af fagspecifik faglighed

Indklagede står ved, at klager er en dygtig lærer. Hun er dygtig inden for det felt, hun er uddannet til. Det er dog indklagedes vurdering, at klagers kompetencer og kvalifikationer er smallere end de 10 danskundervisere, der ikke blev afskediget.

Med beslutningen om ikke at afskedige netop disse 10 lærere er indklagede bedre rustet til at løse de fremtidige opgaver, end hvis de havde skiftet en hvilken som helst af disse ud med klager. De har alle brede og for skolens opgaveløsning mere relevante kvalifikationer og kompetencer end klager.

Det er en ren individuel og konkret vurdering, der ligger til grund for afskedigelserne.

Masteruddannelsen er taget i klagers fritid og er ikke indgået i indklagedes samlede pædagogiske arbejde.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager var på barselsorlov, da hun den 14. oktober 2016 blev afskediget. Det påhviler derfor indklagede at bevise, at de ved beslutningen om at afskedige klager hverken helt eller delvist lagde vægt på hendes fravær på grund af barsel.

Klager er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk, samfundsfag og musik. Efter det, klager har oplyst, har hun i ansættelsen hos indklagede undervist i både dansk, engelsk og samfundsfag og herudover haft andre opgaver end grundfagsundervisning, herunder vejledning af elever, der kunne opnå merit.

På tidspunktet for afskedigelsen var klager ansat inden for et arbejdsområde, der var særlig berørt af faldende elevtal.

Ud af en samlet lærerstab på 131 var klager en af 15 lærere, der efter et ledermøde den 20. september 2016 blev indstillet til afskedigelse, og heraf var 6 grundfagslærere med dansk som linje- eller hovedfag.

I opsigelsesbrevet af 14. oktober 2016 blev der som begrundelse henvist til indklagedes alvorlige økonomiske situation og arbejdsmangel, og det blev beskrevet, at indklagede havde foretaget en samlet vurdering af, hvilke faglige kvalifikationer der fremover var brug for samt vurderet hver enkelt medarbejders kompetencer og kvalifikationer i forhold hertil.

I e-mail af 1. december 2016 blev det af indklagede oplyst, at aktivitetsniveauet inden for klagers arbejdsområde i 2017 og 2018 ville blive reduceret til knap 1/3 af den hidtidige aktivitet. Indklagede havde derfor foretaget en voldsom personalereduktion på dette område. I e-mailen blev klager sammenholdt med de tilbageværende 4 dansklærere og 2 samfundsfagslærere inden for samme arbejdsområde.

Under sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet har indklagede heroverfor oplyst, at det var af underordnet betydning, hvilken afdeling den pågældende lærer aktuelt var ansat i. Det var medarbejdernes faglige bredde i forhold til skolens samlede behov, der blev tillagt afgørende betydning. Indklagede ønskede at beholde de lærere, der havde størst mulig bredde i deres faglighed i forhold til andre opgaver end grundfagsundervisning.

Indklagede har fremlagt en liste over de 10 dansklærere i den samlede medarbejdergruppe, der ikke blev udvalgt til afskedigelse, og som efter indklagedes opfattelse havde brede og for skolens opgaveløsning mere relevante kvalifikationer og kompetencer end klager.

Nævnet vurderer, at det ikke herved er godtgjort, at klagers barselsorlov hverken helt eller delvist indgik i beslutningsgrundlaget for afskedigelsen.

Nævnet har lagt vægt på, at det hverken fremgår af opsigelsesbrevet eller de øvrige oplysninger fra forløbet op til og i forbindelse med afskedigelsen, hvilke generelle kriterier der blev lagt til grund for beslutningerne om afskedigelse, og hvorfor netop klager blev udvalgt.

Nævnet har også lagt vægt på, at der efter indklagedes senere oplysninger er tvivl om, hvorvidt de ved beslutningen om at afskedige klager tog udgangspunkt i sammensætningen i den samlede medarbejdsgruppe eller inden for klagers aktuelle arbejdsområde.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at indklagede ikke ses at have forholdt sig til klagers oplysninger om, at hun udover fagene dansk og samfundsfag var uddannet til at undervise i og havde undervisningserfaring fra faget engelsk, og at hun havde erfaring fra andre opgaver end grundfagsundervisning.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 330.000 kr., svarende til cirka 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 330.000 kr. til klager med procesrente fra den 3. marts 2017, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1 og 2, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2, om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2017-6810-13820>