Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - ansættelse - retlig interesse - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2017-6810-13174

En mand født i 1992 søgte en deltidsstilling i en ”madbutik”. Stillingen var slået op på en medarbejders profil på Facebook, hvoraf det fremgik, at butikken søgte ”piger” over 22 år. Manden fik afslag på sin ansøgning med henvisning til sit køn. Nævnet kunne ikke behandle klagen over forskelsbehandling på grund af alder, idet manden ikke havde retlig interesse i forbindelse med annonceringen efter medarbejdere over 22 år. Butikken er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejderens opslag på Facebook. Der var derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Manden fik afslag med henvisning til sit køn, og butikken havde ikke løftet sin del af bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling. Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder og køn i forbindelse med, at en mand født i 1992 fik oplyst, at han ikke kunne komme i betragtning til en stilling som deltidsmedarbejder i en ”madbutik”.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen over annoncering efter medarbejdere på over 22 år.

Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter ”piger” til deltidsansættelse.

Det var også i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kunne komme i betragtning til en stilling som deltidsmedarbejder hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 12.500 kr. med procesrente fra den 21. februar 2017, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Ved opslag på Facebook søgte indklagede en medarbejder:

”Hej

[Indklagede] søger (Deltids medarbejder)

Vi har to madbutikker (wok) på [to områder].

Og vi er i gang med at åbne den tredje butik som ligger i [område], derfor søges der nye medarbejdere til det.

Vi søger primært piger der er over 22 år

Krav

Smilende

Imødekommende

Servicemindet

Mødepligtig

Ansvarsbevidst

Skri[v] gerne pb for mere information [smiley]”

Klager, der er en mand født i 1992, skrev den 7. februar 2017 til indklagede på Facebook:

”Hej [medarbejder A]

Jeg kan se du søger medarbejder til din madbutik [smiley] jeg er meget interesseret!

Kan bare ikke ud fra ansøgningen læse om hvilken stilling det er der søges til fx tjener eller kasse?

Hilsen [klager]”

Hertil svarede medarbejder A hos indklagede:

”Desværre søger vi servicemedarbejder som er piger”

Klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 21. februar 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn og sin alder. Han ønsker en godtgørelse på 25.000 kr.

Klager blev krænket og ydmyget, da han blev valgt fra alene med den begrundelse, at indklagede søgte en pige.

Derudover er annonceringen i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder og køn.

Indklagede afviser, at de ansætter medarbejdere på baggrund af deres køn.

Medarbejder A hos indklagedes tog selv initiativet og slog opslaget op via sin private profil på Facebook.

Medarbejder As opslag på Facebook var et brud på indklagedes fremgangsmåde ved stillingsopslag. Indklagede havde ikke bedt medarbejderen om at slå opslaget op.

Indklagede slår selv stillinger op på virksomhedens officielle profil på Facebook og på virksomhedens hjemmeside. Indklagede har for nævnet fremlagt print af opslag af henholdsvis 12. april og 5. november 2016 fra virksomhedens profil på Facebook, hvor virksomheden søgte efter medarbejdere.

Det er medarbejder As eget ansvar, at han svarede klager, at indklagede kun søgte piger. Det er ikke indklagedes politik, og indklagede tager skarpt afstand herfra.

Medarbejder A har fået en mundtlig og en skriftlig advarsel. Medarbejderen har beklaget sig og forklaret, at han syntes, at der manglede kvindelige medarbejdere hos indklagede, idet over 60 % er mænd. Medarbejder A handlede af god vilje og for at fremhæve sig selv. Medarbejder A har 14 venner på Facebook, mens indklagede har over 2.000 følgere. Det giver derfor ikke mening for indklagede at slå et jobopslag op i medarbejder As navn.

Indklagede er en seriøs og professionel kæde med medarbejdere med mange forskellige baggrunde. Butikskæden ønsker at afspejle samfundet og ansætter medarbejdere efter kvalifikation og ikke på baggrund af køn, religion eller lignende.

Indklagede beklager, at klager fik det indtryk, at virksomheden kønsdiskriminerer ansøgere. Klager er velkommen til at sende en ansøgning via indklagedes officielle side på Facebook.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af alder efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Ligebehandlingsnævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Forskelsbehandlingsloven

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt alder.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling.

Klager er født i 1992 og har derfor ikke i forbindelse med annonceringen efter medarbejdere over 22 år været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på grund af alder på en sådan måde, at han har retlig interesse i sagen.

Nævnet kan derfor ikke behandle denne del af klagen.

Ligebehandlingsloven

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Indklagedes medarbejders opslag på Facebook må sidestilles med annoncering.

Indklagede er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejder As opslag på Facebook.

Indklagede har derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Nævnet kan ikke tilkende klager godtgørelse for overtrædelse af annonceringsbestemmelsen.

Det fremgår endvidere af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager søgte stillingen på baggrund af det opslag, som indklagedes medarbejder havde lagt op på Facebook. Klager sendte sin ansøgning til medarbejderen, som oplyste, at indklagede alene ønskede at ansætte ”piger”.

Klager har på denne baggrund påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han på grund af sit køn har været udsat for forskelsbehandling.

Det er herefter indklagede, der skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde. Der er herved lagt vægt på medarbejder As klare svar til klager om, at indklagede alene ønskede at ansætte ”piger”.

Indklagedes oplysning om, at medarbejderen på eget initiativ og uden indklagedes vidende opslog stillingen på Facebook, kan efter de foreliggende oplysninger om forløbet ikke føre til en ændret vurdering.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. Nævnet har på baggrund af stillingsopslaget og medarbejder As svar til klager lagt til grund, at stillingsopslaget på Facebook vedrørte en deltidsstilling som servicemedarbejder.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 21. februar 2017, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

- § 1, stk. 6, om retlig interesse

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

§ 5, stk. 1, om annoncering

Ligebehandlingsloven

- § 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

- § 2, om forbud mod forskelsbehandling

- § 6, om annoncering

- § 14, om godtgørelse

- § 16 a, om delt bevisbyrde

<2017-6810-13174>