Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2017-6810-25513

En kvinde søgte en stilling i en tøjbutik. Stillingen var slået op på en medarbejders profil på Facebook, hvor det fremgik, at butikken søgte ”en dreng”. Kvinden sendte sin ansøgning til medarbejderen, som gentog indklagedes ønske om at ansætte ”en dreng” og opfordrede klager til at sende sin ansøgning til butikschefen. Klager sendte ansøgningen til butikschefen, men modtog ikke svar herpå. Butikken er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejderens opslag på Facebook. Der var derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Kvinden fik også medhold i klagen over, at hun ikke kom i betragtning til stillingen. Hun blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en tøjbutik i et stillingsopslag søgte efter ”en dreng” til en stilling som salgsassistent, og en kvinde ikke kom i betragtning til stillingen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag til én af sine butikker søgte efter ”en dreng” til en stilling som salgsassistent.

Det var også i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kom i betragtning til stillingen som salgsassistent hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 12.500 kr. med procesrente fra den 1. maj 2017, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Ved udateret opslag på Facebook søgte indklagede en medarbejder til en tøjbutik:

”Godaften allesammen [smiley]

Vi søger, med tiltrædelse hurtigst muligt 1 salgsassistent til [tøjmærke] butik på [adresse] i [by].

Vi er på udkig efter dig, som ligesom os, finder glæde ved at hjælpe hver eneste kunde med at finde præcis det tøj som passer ham bedst. Til gengæld tilbyder vi dig en plads i en travl butik med byens dejligste kunder og søde kollegaer.

* Din profil

Du er en dreng på 20+

Du har et naturligt salgstalent, der har erfaring fra detailhandel el. lign. Job

Uddannelse er IKKE et krav.

Du skal være dansktalende og kunne kommunikere på engelsk.

- løn efter kvalifikationer

Hvis du mener, at du er den rette kandidat til jobbet, så send venligst en PB til mig.

Mvh

[medarbejder A]”

Klager, der er en kvinde, søgte stillingen. Af klagers Facebook-besked til medarbejder A fremgår:

”Hej [medarbejder A]

Med stor interesse har jeg læst annonce N vedrørende den ledige stilling som salgsassistent i [butik] og da jeg mener, at mine kvalifikationer nøje svarer til de stillede krav, sender jeg hermed min ansøgning.

Jeg søger stillingen fordi jeg finder et job med en så bred kontaktflade særdeles attraktivt. Jeg har erfaring med arbejdet som salgsassistent i detail og elsker at have med kunder og detailhandel [a]t gøre. Jeg taler flydende dansk og engelsk. . Om mig selv som person kan jeg oplyse, at jeg er venlig, imødekommende og meget serviceminded. Jeg er et af de mennesker, der får energi af ”at være på”. Kan sende yderligere hvis det behøves.

Jeg glæder mig til at høre fra dig. [smiley]

Med venlig hilsen

[klager]

Hertil svarede medarbejder A hos indklagede ifølge udateret skærmprint:

”Hej [klager] [smiley]

Tak for, at du skriver.

Kravet er lidt at det er en dreng, men jeg synes stadig du skal sende din ansøgning samt CV til [mailadresse]

Det kan jo være, at min chef mener du kunne være den rette kandidat til jobbet [smiley og tommelfinger opad]”

Klager sendte den 10. februar 2017 en mail med ansøgning til butikschefen. Mailen havde samme ordlyd som Facebook-beskeden til medarbejder A.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 1. maj 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun ønsker en godtgørelse på 25.000 kr. med henvisning til nævnets praksis.

Afslaget var hårdt og krænkende for klager. Af afslaget fremgår det klart, at hun ikke kunne søge eller komme i betragtning til stillingen.

Der er intet sagligt, der medfører, at klager ikke kunne søge eller varetage stillingen på lige vilkår med drenge. Hun har alle forudsætninger for at bestride jobbet.

Det er virksomhedens og den enkelte butiks ansvar ikke at forskelsbehandle. Klager betvivler, at medarbejderen uden videre har søgt efter personer til en opdigtet stilling. Klager har fået bekræftet af butikken, at de søgte en dreng til stillingen. Hun blev i den forbindelse også oplyst om, at medarbejderen, som ifølge indklagede skulle være fyret, fortsat er ansat, og at det var accepteret, at medarbejderen prøvede at søge i sit netværk efter en mandlig medarbejder til stillingen.

Klager fik ikke svar på sin mail af 10. februar 2017, hvilket indikerer, at indklagede ikke ønskede en pige til stillingen. Klager mener derfor, at hun har fået afslag to gange.

Det forhold, at indklagede har undskyldt og desuden har medarbejdere ansat af samme køn som klager, ændrer ikke på de faktiske omstændigheder. Endvidere fremgår det af siden på Facebook, at flere har fået afslag med samme begrundelse som klager.

Indklagede undskylder for hændelsen og har tilbudt at tage en samtale med klager.

Der skete en uacceptabel håndtering af rekrutteringsprocessen. Medarbejder A forfattede egenhændigt både stillingsopslag og afslag på Facebook. Medarbejderen er ikke længere ansat hos indklagede.

Indklagede påtager sig som virksomhed det fulde ansvar og beklager ordlyden i såvel opslaget som beskeden til klager. Der er ikke tale om vanlig praksis ved rekruttering af medarbejdere.

På baggrund af hændelsen har indklagede indskærpet reglerne om ansættelse af personale over for de enkelte butikschefer i deres kæde af 11 butikker. Butikscheferne er blevet gjort opmærksomme på, at ingen egenhændigt må forfatte stillingsopslag. Alle butikker skal benytte materialet fra indklagedes marketingafdeling.

Indklagede har for nævnet fremlagt det stillingsopslag, som det er kutyme og virksomhedens politik at benytte ved ansøgning om nye assistancer. Opslaget henviser ikke til ansøgernes køn.

Indklagedes kæde af detailbutikker sælger herretøj og tilbehør. Indklagede har både mænd og kvinder ansat. Én af butikkerne har også en kvindelig elev.

Indklagede ønsker som virksomhed absolut ikke at diskriminere på baggrund af køn. Det har i øvrigt ingen salgseffekt eller gevinst for indklagede at kønsdiskriminere.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Indklagedes medarbejders opslag på Facebook må sidestilles med annoncering. Indklagede er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejder As opslag på Facebook.

Det fremgår af opslaget, at profilen til stillingen var ”en dreng”.

Ligebehandlingsnævnet har i afgørelse af 14. september 2017 (sag nr. 2017-6810-13199) vurderet, at den samme annonce var i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Nævnet kan ikke tilkende klager godtgørelse for overtrædelse af annonceringsbestemmelsen.

Det fremgår endvidere af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager søgte stillingen på baggrund af det opslag, som indklagedes medarbejder havde lagt op på Facebook. Klager sendte sin ansøgning til medarbejderen, som gentog indklagedes ønske om at ansætte ”en dreng” og opfordrede klager til at sende sin ansøgning til butikschefen. Klager sendte ansøgningen til butikschefen, men modtog ikke svar herpå.

Klager har på denne baggrund påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun på grund af sit køn har været udsat for forskelsbehandling.

Det er herefter indklagede, der skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde. Der er herved lagt vægt på medarbejder As gentagelse af, at indklagede ønskede at ansætte ”en dreng” og indklagedes manglende svar til klager, da hun sendte en ansøgning til butikschefen.

Indklagedes oplysning om, at medarbejderen på eget initiativ og uden indklagedes vidende opslog stillingen på Facebook, kan efter de foreliggende oplysninger om forløbet ikke føre til en ændret vurdering.

Klager får derfor også medhold i denne del af klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. Der er herved også lagt vægt på, at der ikke for nævnet foreligger nærmere oplysninger om omfanget af stillingen.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 1. maj 2017, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

- § 6, stk. 3, om formandsafgørelse

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1 og stk. 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

- § 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

- § 2, om forbud mod forskelsbehandling

- § 6, om annoncering

- § 14, om godtgørelse

- § 16 a, om delt bevisbyrde

<2017-6810-25513>