Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014, fastsættes:

§ 1. Normalhandelsværdier pr. 31. december 2017 fremgår af tabellen i bilag 1.

§ 2. Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de værdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de værdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2017 og har virkning for indkomståret 2017.

Skatterådet, den 28. november 2017

Hanne Søgaard Hansen

/ Carsten Vesterø


Bilag 1

Kreaturer, store racer:
2017
Over 2 år
7.300 kr.
1-2 år
5.700 kr.
0-1 år
2.400 kr.
Jersey:
 
Over 2 år
6.400 kr.
1-2 år
4.800 kr.
0-1 år
1.700 kr.
Kødrace:
 
Over 2 år
7.100 kr.
1-2 år
5.800 kr.
0-1 år
2.600 kr.
Heste
 
Over 2 år
5.700 kr.
Små heste og plage
4.000 kr.
Føl
2.000 kr.
Grise:
 
0-30 kg
260 kr.
30-60 kg
460 kr.
Over 60 kg
670 kr.
Orner og grisesøer
2.400 kr.
Får og Lam
930 kr.