Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I virksomheder, jf. § 1, nr. 4-6, og i fondsmæglerselskaber, der ikke er et fondsmæglerselskab I, er andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, som udgangspunkt

1) ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,

2) ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler,

3) porteføljeforvaltere og andre ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, og som via finansielle instrumenter kan tage væsentlige risici på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,

4) lederen af risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision, og

5) ansatte, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, medmindre den ansatte efter en konkret vurdering ikke har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil:

a) Den ansatte blev tildelt en samlet aflønning svarende til 500.000 EUR eller derover i det foregående regnskabsår.

b) Den ansatte er blandt de 0,3 % af virksomhedens ansatte, oprundet til nærmeste hele tal, der blev tildelt den højeste samlede aflønning i virksomheden i det foregående regnskabsår.«

3. I § 4 indsættes efter »§ 77 a, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed«: »og § 48 a, stk. 7, i lov om investeringsforeninger m.v.«

4. I § 14, stk. 3, udgår », og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser«.

5. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelser må ikke belønne forseelser eller manglende resultater.«

6. I § 14 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Fratrædelsesgodtgørelser, der kan udledes af lov, indgår ikke i opgørelsen i stk. 1, nr. 3 eller stk. 2.

Stk. 6. Fratrædelsesgodtgørelser, der kan udledes af lov, er ikke omfattet af § 77 a, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1-6, i lov om investeringsforeninger mv.«

7. I § 18, stk. 3, indsættes efter »overenskomst«: »jf. § 4«.

8. I § 23, stk. 1, indsættes efter »§ 9, stk. 2, 2. pkt.,«: »§ 14, stk. 3 og 4,«, og »§ 23« ændres til: »§ 22«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Erhvervsministeriet, den 29. november 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj