Den fulde tekst

Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

(Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

2. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår »jf. dog § 100 e,«.

3. I § 74 i, stk. 1, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

4. § 100 e ophæves.

§ 2

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed,« til: »hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, samt indtægter«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
Baggrund
3.
Lovforslagets indhold
3.1.
Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn
3.1.1.
Gældende ret
3.1.1.1.
Frivillig organisation, forening eller lignende
3.1.1.2.
Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse
3.1.1.3.
Timebegrænsning
3.1.2.
Ministeriets overvejelser
3.1.3.
Den foreslåede ordning
3.1.3.1.
Frivillig organisation, forening eller lignende
3.1.3.2.
Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse
3.1.3.3.
Timebegrænsning
3.2.
Andre ydelser
3.2.1.
Gældende ret
3.2.1.1.
Fleksydelse
3.2.1.2.
Ledighedsydelse
3.2.1.3.
Kompensation i seniorjobordning
3.2.2.
Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
3.2.2.1.
Fleksydelse
3.2.2.2.
Ledighedsydelse
3.2.2.3.
Kompensation i seniorjobordning
4.
Forholdet til lov om frikommuner
5.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
6.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
7.
Administrative konsekvenser for borgerne
8.
Miljømæssige konsekvenser
9.
Forholdet til EU-retten
10.
Hørte myndigheder og organisationer
11.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 26. august 2017 indgået Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde, der skal sikre, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet ikke skal være til hinder for, at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet.

Partierne er enige om, at reglerne skal afspejle en balance i forhold til arbejdsmarkedspolitiske hensyn og samtidigt give brede muligheder for, at det frivillige Danmark bidrager til fælleskabet. Indeværende lovforslag udmønter denne aftale.

Med lovforslaget udvides bemyndigelsesbestemmelsen til ministeren, således, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, efterløn og fleksydelse, mens aftalen i øvrigt fastsættes i nærmere relevante bekendtgørelser og vejledninger.

2. Baggrund

På baggrund af aftalen er aftalepartierne enige om at foretage følgende ændringer på dagpenge- og efterlønsområdet:

Dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere må udføre arbejdet 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen. Modtagere af kompensation efter seniorjob, som vedrører personer, der fortsat står til rådighed for arbejde, skal fortsat følge reglerne på dagpengeområdet og således være omfattet af de nye lempeligere regler. I forhold til det nye månedsbaserede dagpengesystem svarer det til, at timetallet ved udførelse af frivilligt, ulønnet arbejde i en hel måned for dagpengemodtagere og modtagere af kompensation efter seniorjob udgør oprundet 44 timer og for efterlønsmodtagere oprundet 65 timer pr. måned. Udføres det frivillige, ulønnede arbejde i mindre end en hel måned opgøres timetallet forholdsmæssigt.

Personer, der modtager fleksydelse, kan udføre frivilligt arbejde uden begrænsning i en frivillig organisation. Modtagere af ledighedsydelse kan ubegrænset udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden fradrag i ledighedsydelse under forudsætning af, at ledighedsydelsesmodtageren opfylder sin pligt til at stå til rådighed for fleksjob, tilbud mv.

Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i private eller kommunale virksomheder.

Den gældende definition af frivillig organisation, forening eller lignende ændres, så den flugter med definitionen på det sociale område, så en frivillig organisation eller forening skal have følgende kendetegn:

Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.

Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være »non-profit«), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til »ejerne«, f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter, ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med organisationens formål.

Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

Der er frivilligt medlemskab.

Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, således at frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen.

Sondringen mellem frivilligt, ulønnet arbejde, der må betegnes som primær drift og vedligeholdelse på den ene side og øvrige opgaver på den anden side fastholdes. Det skal være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen, så længe der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

Der udarbejdes en vejledning om de nye regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, som der tillige skal være enighed om mellem aftaleparterne.

De nye regler skal evalueres efter to år på baggrund af en monitorering af omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge og efterløn, som iværksættes med aftalen. Der etableres en særskilt registrering af frivilligt, ulønnet arbejde, således at frivilligt, ulønnet arbejde kan monitoreres og evalueres.

Evalueringen skal belyse omfanget af eventuel fortrængning af ordinær, lønnet arbejdskraft og eventuel forlængelse af ledighedsperioden. Aftaleparterne mødes igen for at drøfte evalueringen, herunder behovet for eventuelle justeringer af reglerne. Aftaleparterne forpligter sig på at finde en politisk løsning, såfremt evalueringen mod forventning viser en uhensigtsmæssig udvikling efter reglernes ikrafttræden.

Merudgifterne som følge af de ændrede regler vedrørende frivilligt, ulønnet arbejde skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt. Aftalen finansieres ved en reduktion af den særlige jobrotationspulje.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

3. Lovforslagets indhold

3.1. Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn

3.1.1. Gældende ret

Det er udgangspunktet efter de gældende regler om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, at arbejde og indtægter skal fradrages i ydelsen, jf. § 59 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Efter de gældende regler i § 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge, der udbetales til et medlem, som er under 25 år efter lovens § 52 a, eller et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 55.

Med hjemmel i bemyndigelsen er der fastsat nærmere regler om fradrag for arbejde og indtægt i bekendtgørelse nr. 405 af 26. april 2017 om udbetaling af dagpenge med senere ændringer, herunder fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, jf. bekendtgørelsens § 13 samt den tilhørende vejledning.

Efter de gældende regler i § 74 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er udgangspunktet, at en efterlønsmodtager kan udføre lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i efterlønnen.

Efter de gældende regler i § 74 i i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning blandt andet arbejde skal have for efterlønnens størrelse. På grundlag heraf er det fastsat i § 14 i bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 om fradrag i efterløn, at frivilligt, ulønnet arbejde medfører fradrag i efterlønnen efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Det betyder således, at modtagere af efterløn følger de samme regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, som gælder for dagpengemodtagere.

Nedenfor redegøres for hovedaspekter vedrørende regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn.

3.1.1.1. Frivillig organisation, forening eller lignende

Efter den gældende vejledning om udbetaling af dagpenge, der er udtryk for praksis på området, forstås en frivillig organisation, forening eller lignende som en frivillig grundlagt organisation m.v., hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud må ikke udbetales til medlemmerne, men skal bruges til almennyttige formål. Derudover skal de frivillige aktiviteter og det frivillige, ulønnede arbejde være en betydelig del af organisationens grundlag, og man skal frivilligt vælge at gå ind i organisationens virke.

Der kan f.eks. være tale om organisationer med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvor aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde tager sigte på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller tager sigte på at løse velfærdsproblemer. Øget velfærd kan være af helbreds-, forsørgelses- eller omsorgsmæssig karakter, der tilvejebringes gennem vejledning, medmenneskelig kontakt eller ved at viderebringe egne oplevelser og erfaringer.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller i forbindelse med kommunalt ældrearbejde.

Det er uden betydning, om organisationen, foreningen m.v. helt eller delvist er finansieret af offentlige midler, eller om aktiviteten eller arbejdet udføres uden for en organisation. Aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde i dette regi kan f.eks. udføres af tidligere misbrugere, pårørende m.v.

Aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde må dog ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.

3.1.1.2. Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse

Efter de gældende regler i § 11 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge medfører arbejde, der udføres af et medlem i en måned, hvor medlemmet modtager dagpenge, som udgangspunkt fradrag i ydelsen. Ved arbejde forstås aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Det indebærer, at aktiviteter, som enten ikke medfører indtægt eller efter sin art normalt ikke medfører indtægt, ikke vil medføre fradrag. Det gælder uanset, hvor disse aktiviteter udøves.

I forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer m.v. følger det ligeledes af de gældende regler, at aktiviteter ikke medfører fradrag i dagpengene. Ved aktiviteter forstås aktiviteter, som et medlem udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Eksempler på sådanne aktiviteter er besøgsven, indsamling til nødhjælpsorganisationer, ekspedition i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors eller idrætsaktiviteter, herunder træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere.

Efter de gældende regler kan frivilligt, ulønnet arbejde som udgangspunkt udføres uden fradrag i dagpenge og efterløn inden for en timebegrænsning, jf. afsnit 3.1.1.3. Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejde, som et medlem udfører for en frivillig organisation, forening eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde er jurist i retshjælpen, socialrådgiver på et krisecenter og rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse.

Vedrører arbejdet primær drift eller vedligeholdelse, medfører arbejdet dog som udgangspunkt fradrag fra første time. Primær drift omfatter centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse, økonomi- og organisationsstyring m.v. Vedligeholdelse omfatter funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden som f.eks. daglig rengøring, elektrikerarbejde og VVS-arbejde.

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører den frivillige forenings primære drift, medfører dog ikke fradrag i tilfælde af, at arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i den konkrete forening og i andre lignende foreninger.

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører den frivillige forenings vedligeholdelse af lokaler m.v., medfører ikke fradrag, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldt, herunder at arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft og arbejdet udføres lejlighedsvis og uden særlig autorisation. Det er en forudsætning, at det frivillige, ulønnede arbejde udføres i Danmark, og uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

3.1.1.3. Timebegrænsning

Frem til 23. marts 2015 var udgangspunktet, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde, i op til 4 timer om ugen uden fradrag i dagpengene eller efterløn.

Som en del af et forsøg, der var en del af et udspil fra den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) "Lettere at være frivillig" fra den 8. oktober 2014, blev det ved lov nr. 225 af 3. marts 2015 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. muligt for et medlem i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen, uden at det medførte fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Det samme var gældende for efterløn.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) igangsatte i foråret 2017 en gennemgang af reglerne om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde med henblik på at fastsætte nye regler på området. I den forbindelse blev muligheden for, at modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag genoprettet frem til den 31. december 2017, jf. § 100 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov nr. 641 af 3. juni 2017 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).

Efter de gældende regler i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge omregnes de 15 timer om ugen til 65 timer for én måned. Omregningen sker ved, at timebegrænsningen pr. uge omregnes med faktor 4,33, som normalt anvendes inden for dagpengesystemet for at omregne fra uger til måneder og omvendt.

Medlemmet skal skriftligt oplyse arbejdsløshedskassen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende, arbejdet er udført for. I praksis oplyser medlemmet om frivilligt arbejde på ydelseskortet (dagpengekortet).

3.1.2. Ministeriets overvejelser

Som følge af aftalen, hvorefter regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet samt reglerne om fleksydelse, ledighedsydelse og kompensation i seniorjobordningen ikke skal være til hinder for, at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet, udmønter Beskæftigelsesministeriet dele af denne aftale med dette lovforslag.

Partierne er også enige om, at reglerne skal afspejle en balance i forhold til arbejdsmarkedspolitiske hensyn og samtidigt give brede muligheder for, at det frivillige Danmark bidrager til fælleskabet.

Med lovforslaget udvides bemyndigelsesbestemmelsen til ministeren, således, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, efterløn og fleksydelse, mens aftalen i øvrigt fastsættes i nærmere relevante bekendtgørelser og vejledninger.

Nedenfor redegøres for den foreslåede ordning for så vidt angår dagpenge- og efterlønsområdet.

3.1.3. Den foreslåede ordning

Den gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvorefter beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge, vurderes ikke at give hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke skal medføre fradrag i dagpengene, når arbejdsindsatsen overstiger en vis bagatelgrænse. Dette skyldes, at udgangspunktet i loven er, at arbejde og indtægt skal medføre fradrag i dagpenge.

På samme måde vurderes den gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 74 i, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvorefter beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgang til efterløn, skal have for størrelsen af efterløn, ikke at give hjemmel til at fastsætte nærmere regler om frivilligt, ulønnet arbejde ikke skal medføre fradrag i efterlønnen, når arbejdsindsatsen overstiger en vis bagatelgrænse.

Som følge af aftalen om at udvide mulighederne for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpenge og efterløn – både i forhold til timebegrænsning, og i forhold til definitionen om hvad der forstås som frivillige organisationer, foreninger eller lignende -, foreslås det at bemyndigelsesbestemmelserne udvides, således at disse også omfatter muligheden for at fastsætte regler om at kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene eller efterløn, uanset at udgangspunktet er, at alt arbejde medfører fradrag i dagpengene eller efterløn.

Der vil således blive fastsat nærmere regler om timebegrænsningen i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og i bekendtgørelse om fradrag i efterløn, dvs. det vil blive fastsat, hvor mange timer, et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene og efterløn.

Ligesom i dag vil bemyndigelsen også blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved en frivillig organisation, forening eller lignende, samt sondringen mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde.

3.1.3.1. Frivillig organisation, forening eller lignende

Med inspiration fra den gældende definition af en ”frivillig forening” fra Børne- og Socialministeriet på det sociale område foreslås det, at definitionen ændres administrativt.

Dette vil medvirke til, at der både på socialområdet og på dagpenge- og efterlønsområdet anvendes samme definition.

Det vil således blive fastsat, at en frivillig organisation, forening eller lignende skal have følgende kendetegn:

Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.

Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være »nonprofit«), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til »ejerne«, f.eks. foreningens medlemmer eller andre, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter, ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med organisationens formål.

Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

Der er frivilligt medlemskab.

Definitionen indebærer bl.a., at det gældende krav om, at det frivillige, ulønnede arbejde ikke må have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, ophæves, og at der ikke længere er et krav om, at et eventuelt overskud hos den frivillige organisation, forening eller lignende skal gå til et almennyttigt formål, men den frivillige organisation, forening eller lignende skal være ”non-profit”.

Dette vil medvirke til, at flere organisationer, foreninger eller lignende, herunder samarbejdsprojekter mellem frivillige organisationer og private erhvervsvirksomheder, kan være omfattet af den nye definition. Det forhold, at en frivillig organisation, forening eller lignende får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens/foreningens aktiviteter, ændrer således ikke på, at der er tale om, at det frivillige, ulønnede arbejde udføres for en frivillig organisation, forening eller lignende for så vidt, at formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og at et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med den frivillige organisations eller forenings formål.

Det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende, herunder støtte i form af f.eks. kontant donation, naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke, hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.), ændrer ikke på, at den frivillige organisation, forening eller lignende ikke er en privat erhvervsvirksomhed.

Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i private eller offentlige, herunder kommunale, regionale eller statslige virksomheder.

3.1.3.2. Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedr. primær drift og vedligeholdelse

Det vil endvidere komme til at fremgå af de administrativt fastsatte regler, at der fastholdes en forskel mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde”, hvorefter ”aktiviteter” forstås som opgaver, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fortsat defineres som opgaver, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Der vil forstsat være en sondring i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde mellem opgaver, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, og øvrige opgaver, hvor udgangspunktet er at opgaver, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag fra første time.

Som det gælder i dag, skal det være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag, så længe arbejdet udføres i mindre frivillige organisationer, foreninger eller lignende, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

3.1.3.3. Timebegrænsning

Det vil endvidere i de administrativt fastsatte regler blive fastsat, at et medlem som udgangspunkt vil kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpenge eller efterløn – så længe det frivillige, ulønnede arbejde holdes indenfor en nærmere fastsat timebegrænsning.

Helt konkret vil det som følge af denne aftale blive fastsat, at et medlem som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer for én måned uden fradrag i dagpengene (timebegrænsning) og i op til 65 timer uden fradrag i efterlønnen.

Timer med frivilligt, ulønnet arbejde behandles i forhold til dagpenge- og efterlønsreglerne på samme måde som al anden beskæftigelse. Det betyder, at disse timer skal angives på ydelseskortet på den dag, hvor pågældende har udført det frivillige, ulønnede arbejde. Det vil således ikke have betydning for ydelsen i hvilke uger, inden for den pågældende måned, ydelsesmodtageren arbejder, samt hvor mange timer, der arbejdes, såfremt timebegrænsningen ikke overskrides. En dagpengemodtager vil således f.eks. godt kunne arbejde 20 timer i den første uge i en måned, 10 timer i den næste uge og 14 timer i den fjerde uge i en måned uden, at det vil medføre fradrag. Det er en betingelse, at man står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og således ikke er bundet af det frivillige arbejde.

Der vil fortsat ikke være en timebegrænsning for ”aktiviteter”, dvs. opgaver, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og dermed kan et medlem udføre disse uden fradrag uanset timetal.

3.2. Andre ydelser

3.2.1. Gældende ret

3.2.1.1. Fleksydelse

Efter gældende regler i § 20 i lov om fleksydelse er det udgangspunktet, at en fleksydelsesmodtager kan have lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i fleksydelsen.

Efter de gældende regler i § 21 i lov om fleksydelse kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Med hjemmel i § 21 i lov om fleksydelse er der fastsat nærmere regler i § 35 i bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse om, at fleksydelsesmodtagere har ret til at udføre aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge m.v. Det betyder, at der gælder de samme regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsen, som der gælder for fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Dog kan aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde udføres i et andet EØS-land eller Schweiz.

3.2.1.2. Ledighedsydelse

Efter de gældende regler i § 74 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønindtægten, og om beregning af og fradrag i ledighedsydelse, herunder regler om, at kommunen skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, ved beregning af og fradrag i ledighedsydelsen.

Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i § 9 i bekendtgørelse nr. 892 af 26. juni 2017 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse, om at modtagere af ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Bestemmelsen svarer til de regler, der gælder på dagpengeområdet.

3.2.1.3. Kompensation i seniorjobordning

Efter de gældende regler i § 9, stk. 7, i lov om seniorjob kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om beregning af kompensationen, herunder regler om fradrag i kompensationen. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår, at bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler, der svarer til fradraget i ledighedsydelse. Reglerne om fradrag i ledighedsydelse er ændret i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob, hvor reglerne om fradrag i kompensation i seniorjobordningen ikke er blevet ændret tilsvarende. Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i § 4 i bekendtgørelse nr. 1450 af 16. december 2013 om seniorjob om hvilken betydning aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde har for udbetaling af kompensation. Bestemmelsen svarer til de regler, der gælder på dagpengeområdet.

Den midlertidige forsøgsordning efter § 100 e, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., der gælder frem til den 31. december 2017 for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og som gør det muligt at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse i op til 15 timer om ugen uden fradrag, omfatter ikke personer i seniorjobordningen.

3.2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslående ordning

3.2.2.1. Fleksydelse

Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at der for modtagere af fleksydelse ikke længere skal være en begrænsning for omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsesperioden. Definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde skal fortsat følge de regler, der gælder for modtagere af dagpenge og efterløn.

Det foreslås derfor at udvide bemyndigelsesbestemmelsen, således at bemyndigelsen også omfatter muligheden for at fastsætte regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Det vil med hjemmel i bestemmelsen blive fastsat, at modtagere af fleksydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag og uden nogle begrænsninger. Dette vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om fleksydelse.

3.2.2.2. Ledighedsydelse

Regeringen og de øvrige aftalepartier er ligeledes enige om, at modtagere af ledighedsydelse ikke længere skal følge de regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, der gælder for modtagere af dagpenge og efterløn. Med hjemmel i den eksisterende bemyndigelse i § 74 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik vil der blive fastsat regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke længere skal medføre fradrag i ledighedsydelsen. Denne ændring vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelse samt varsling af ferie med ledighedsydelse.

3.2.2.3. Kompensation i seniorjobordning

Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at modtagere af kompensation i seniorjobordningen i forhold til omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udføres i en frivillig organisation uden fradrag skal følge de regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde, som efter forslaget skal gælde for dagpengemodtagere. Definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde, herunder definitionen af frivillig organisation, forening eller lignende vil følge de regler, der efter forslaget skal gælde for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Dette vil med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i § 9, stk. 7 i lov i seniorjob blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om seniorjob.

4. Forholdet til lov om frikommuner

Som led i forsøgsordningen for frikommuner er der i § 7 c i lov om frikommuner fastsat rammer for forsøg med reglerne om frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn. Forsøget indebærer, at medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har bopæl i en frikommune, som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde for offentlige, kommunale virksomheder og for frivillige foreninger, organisationer og lign. uden fradrag i deres arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, medmindre der f.eks. er tale om frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde og sædvanligvis udbydes som lønnet arbejde i den offentlige, kommunale virksomhed eller i foreningen, organisationen eller lignende. Det samme gælder, hvis arbejdet normalt udbydes som lønnet arbejde i den offentlige, kommunale virksomhed eller i foreninger, organisationer el.lign. af tilsvarende art og størrelse.

Den foreslåede ændring påvirker ikke det igangværende frikommuneforsøg.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget medfører, at der administrativt vil blive fastsat regler om, at dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation op til 44 timer for én måned.

Vurderingen af de økonomiske konsekvenser baserer sig på, at Deloitte i november 2016 har evalueret, at det forsøgsvist i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017, har været muligt for modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen, uden at det medførte fradrag.

Den gennemførte evaluering af forsøgsordningen peger på, at dagpengemodtagere, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde vil være ledige i længere tid end dagpengemodtagere, der ikke udfører frivilligt arbejde. Resultaterne af evalueringen er usikre. Det vurderes dog, at muligheden for frivilligt arbejde kan indebære, at en del af den tid, der kunne anvendes til jobsøgning, i stedet anvendes på frivilligt arbejde. Det er derfor muligt, at frivilligt arbejde kan have negative fastholdelseseffekter.

På denne baggrund skønnes forslaget med betydelig usikkerhed at medføre merudgifter for det offentlige på ca. 10,0 mio. kr. efter skat og tilbageløb i 2018 og frem, herunder i form af mindre indtægter fra skat og tilbageløb som følge af mindre beskæftigelse. Merudgifterne til arbejdsløshedsdagpenge skønnes at udgøre ca. 7,8 mio. kr. før skat og tilbageløb. De statslige merudgifter skønnes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. og de kommunale merudgifter ca. 5,0 mio. kr. De kommunale merudgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

De økonomiske konsekvenser som følge af, at modtagere af efterløn, modtagere af kompensation efter seniorjob, samt modtagere af fleksydelse og ledighedsydelse udfører frivilligt, ulønnet arbejde efter de nye regler vurderes at være ubetydelige.

Det foreslås, at merudgifterne finansieres ved en reduktion på 10,0 mio. kr. af den særlige jobrotationspulje til særlige grupper med videregående uddannelse. Den samlede bevilling til særlig jobrotation udgør p.t. knap 215 mio. kr. Afløbet fra puljen er faldet markant i umiddelbar forlængelse af den målretning, der blev gennemført med beskæftigelsesreformen, hvorfor det vurderes, at den fremadrettede efterspørgsel på puljen fortsat vil kunne imødekommes, selv om bevillingen reduceres med 10,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Tabel 1. Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere
Mio. kr. 2018 pl.
2018
2019
2020
2021
Stat
2,8
2,8
2,8
2,8
Arbejdsløshedsdagpenge
2,8
2,8
2,8
2,8
Kommune
5,0
5,0
5,0
5,0
Heraf beskæftigelsestilskud (dagpenge)
5,0
5,0
5,0
5,0
Heraf budgetgaranti
0,0
0,0
0,0
0,0
Heraf DUT (øvrige indkomstoverførsler)
0,0
0,0
0,0
0,0
I alt
7,8
7,8
7,8
7,8

De økonomiske konsekvenser for kommunerne af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Forslaget medfører i øvrigt ikke økonomiske konsekvenser for regionerne.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 4. september 2017 til den 2. oktober 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Ankestyrelsen, ATP, ASE, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske A-kasser, Dansk Erhverv, Dansk Fitness og Helseorganisation, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Det faglige hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frie Funktionærer, FriSe, Frivilligrådet, Frivilligt Forum, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Odense Kommune, Odsherred Kommune, Rigsrevisionen, Røde Kors, Udbetaling Danmark, Vejle Kommune, Vesthimmerland Kommune og Viborg Kommune.

11. Sammenfattende skema
 
Positive konsekvenser /Mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang)
Negative konsekvenser /Merudgifter (hvis ja, angiv omfang)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Stat;
2018: 2,8 mio. kr.
2019: 2,8 mio. kr.
2020: 2,8 mio. kr.
2021: 2,8 mio. kr.
Kommuner;
2018: 5,0 mio. kr.
2019: 5,0 mio. kr.
2020: 5,0 mio. kr.
2021: 5,0 mio. kr.
Regioner: Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X)
JA
NEJ
 
X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter de gældende regler i § 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan beskæftigelsesministeren, efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge.

Med hjemmel i denne bestemmelse er der i § 13 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge blevet fastsat regler om fradrag i dagpengene i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde.

Efter de gældende regler i § 100 e, stk. 1, kan et medlem frem til den 31. december 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Frem til marts 2015 var udgangspunktet, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde, i op til 4 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Dette blev ændret som en del af et forsøg, hvorefter var muligt, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen.

Efter de gældende regler i § 1 i bekendtgørelse nr. 813 af 23. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge er disse timer omregnet til et månedsbaseret system, hvorefter et medlem som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer for én måned uden fradrag.

For at udmønte de dele af aftalen vedr. regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere, foreslås det, at den gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 58, stk. 1, nr. 3, udvides, således at beskæftigelsesministeren også efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af dagpenge, der udbetales efter § 52 a eller § 55.

Det foreslås således, at der administrativt i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fastsættes regler om, at et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene – så længe det frivillige, ulønnede arbejde holdes indenfor en nærmere fastsat timebegrænsning.

Med denne hjemmel vil det – som følge af aftalen – fastsættes, at et medlem som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer for én måned samt nærmere regler om, hvad der forstås ved en frivillig organisation, forening eller lignende, samt sondringen mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.1.2.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af forslaget til § 1, nr. 4, hvor § 100 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. foreslås ophævet. Det foreslås derfor, at henvisningen i § 58, stk. 1, nr. 3, litra a til § 100 e udgår.

Til nr. 3

Efter de gældende regler i § 74 i, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan beskæftigelsesministeren, efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgang til efterløn, skal have for efterlønnens størrelse.

Med hjemmel i denne bestemmelse er det i § 14 i bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 om fradrag i efterløn bl.a. blevet fastsat, at reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge om frivilligt, ulønnet arbejde finder tilsvarende anvendelse. Det indebærer, at et medlem frem til den 31. december 2017 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i efterlønnen - omregnet til 65 timer for én måned.

For at udmønte de dele af aftalen om regler vedr. fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af efterløn, foreslås det, at den gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 74 i, stk. 1, udvides, således at beskæftigelsesministeren også efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af efterløn – så længe det frivillige, ulønnede arbejde holdes indenfor en nærmere fastsat timebegrænsning.

Med denne hjemmel vil det – som følge af aftalen – fastsættes, at en modtager af efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde efter de samme regler som efter forslaget vil gælde for dagpengemodtagere, bortset fra timebegrænsningen. Som følge af aftalen vil der blive fastsat en timebegrænsning på op til 65 timer for én måned for efterlønsmodtagere, mens den fremover vil være på op til 44 timer for én måned for dagpengemodtagere.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.1.2.

Til nr. 4

Efter de gældende regler i § 100 e, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan et medlem i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Frivilligt, ulønnet arbejde forstås som arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lign., som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, jf. gældende regler i § 100 e, stk. 2, i loven.

Som følge af det månedsbaserede dagpengesystem er de 15 timer om ugen omregnet til 65 timer for en måned, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 813 af 23. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Som følge af forslaget til § 1, nr. 1, om, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet også kan fastsætte nærmere regler, om hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af dagpenge, vil der administrativt blive fastsat regler om hvor mange timer, et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene – også når det frivillige, ulønnede arbejde ikke svarer til en bagatelgrænse.

Derudover er den gældende § 100 e tidsbegrænset til den 31. december 2017.

Det foreslås derfor at ophæve bestemmelsen § 100 e i loven.

Til § 2

Til nr. 1

Efter de gældende regler i § 21, stk. 1, i lov om fleksydelse kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder ift. selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i § 35 i bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse om, at fleksydelsesmodtagere har ret til at udføre aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om udbetaling i arbejdsløshedsdagpenge m.v. Det betyder, at der gælder de samme regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsen, som der gælder for fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Dog kan aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde udføres i et andet EØS-land eller Schweiz.

For at udmønte de dele af aftalen der vedrører fleksydelse foreslås det, at det fastsættes i § 21, stk. 1, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning, frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af fleksydelse.

Det vil med hjemmel i bestemmelsen blive fastsat, at modtagere af fleksydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag og uden nogen begrænsninger. Dette vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om fleksydelse.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2018.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:
     
§ 58. Efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om
   
1-2) . . .
3) hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af
 
1. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »arbejde«: », frivilligt, ulønnet arbejde«.
a) dagpenge, der udbetales efter § 52 a eller § 55, jf. dog § 100 e, samt
b) …
Stk. 2.
 
2. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår »jf. dog § 100 e,«.
     
§ 74 i. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgangen til efterløn, skal have for efterlønnens størrelse.
Stk. 2.
 
3. I § 74 i, stk. 1, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.
     
     
§ 100 e. Et medlem kan i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. De 15 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode, jf. § 46, stk. 1.
Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde efter stk. 1 forstås arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger el.lign., som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse.
 
4. § 100 e ophæves.
     
   
§ 2
     
   
I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:
     
§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.
Stk. 2-3.
 
1. I § 21, stk. 1, ændres »hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed,« til: »hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, samt indtægter«.
     
   
§ 3
     
   
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.