Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kriterier for tilskud
Kapitel 2 Fordeling
Kapitel 3 Fordelingsudvalget
Kapitel 4 Beregning og udbetaling
Kapitel 5 Dokumentation
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

I medfør af § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, fastsættes:

Kapitel 1

Kriterier for tilskud

§ 1. Der ydes tilskud til distribution i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland til en udgiver af et periodisk blad og tidsskrift, forudsat at publikationen udkommer med mindst to numre pr. kalenderår og fortrinsvis udgøres af information om:

1) Almennyttige eller almenvelgørende emner, fortrinsvis generel information om samfund og omverden, sociale forhold, sundhed og sygdom.

2) Humanitære organisationers virke.

3) Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag.

4) Idræt, fortrinsvis information om idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil.

5) Kunst og kultur, fortrinsvis information om billedkunst, litteratur, musik, film og teater samt kulturformidling og kulturbevaring.

6) Miljø¸, fortrinsvis information om naturbevaring og naturforbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og miljøopretning.

7) Religiøse emner, dvs. blade udgivet af trossamfund, sammenslutninger af trossamfund eller organisationer, der er oprettet af ét eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer. Ved et trossamfund forstås en organisation eller forening, der er anerkendt eller godkendt som trossamfund af Kirkeministeriet.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 ydes ikke tilskud til en udgiver af en publikation, der falder inden for én af følgende kategorier:

1) Statslig, regional og kommunal information, dvs. publikationer udgivet af statslige, regionale eller kommunale myndigheder, styrelser og institutioner eller i forbindelse med det arbejde, der udføres i eller af sådanne institutioner. Disse institutioner afgrænses i denne sammenhæng saledes, at det drejer sig om institutioner, der indgår i den offentlige forvaltning, som egentlige statslige, regionale eller kommunale institutioner, eller institutioner, der kan sidestilles hermed såsom private institutioner, foreninger m.v., hvis løbende drift udelukkende finansieres af offentlige midler.

2) Ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, der udgives med et kommercielt formål. Ved kommercielt formål forstå, at det primære formål med udgivelsen af publikationen er at opnå økonomisk fortjeneste. Endvidere omfattes blade udgivet med henblik på markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser, medmindre der er tale om blade, der udsendes til indehavere af årskort, foreningsmedlemskort og lignende til kulturelle institutioner m.v.

3) Erhvervsfaglige publikationer, dvs. publikationer udgivet med henblik på en bestemt erhvervsgruppe, udøvere af et bestemt erhverv eller for at informere om et bestemt erhverv samt publikationer, som retter sig mod en bestemt interessegruppe, der har en væsentlig fæ¦lles interesse af økonomisk karakter, såsom grundejerforeninger og lejerforeninger.

4) Fagforeningspublikationer, dvs. publikationer udgivet af fagforeninger og faglige sammenslutninger, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter.

5) Hobbypublikationer, dvs. publikationer udgivet af foreninger, organisationer m.v. med henblik på at præ¦sentere eller informere om hobbyprægede aktiviteter, bortset fra egentlig idræt.

6) Videnskabelige publikationer, dvs. publikationer udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning.

7) Politiske publikationer, dvs. publikationer udgivet af politiske partier, sammenslutninger og foreninger, herunder disses lokalforeninger.

Stk. 3. En udgiver af en erhvervsfaglig publikation, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, eller en fagforeningspublikation, jf. § 1, stk. 2, nr. 4, har dog mulighed for at få tilskud, såfremt publikationen udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv uden at beskæfftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter.

Kapitel 2

Fordeling

§ 2. Det er en betingelse for, at en udgiver af en publikation kan modtage tilskud i et givent finansår, at udgiveren afgiver de for fordelingen og udbetalingen nødvendige oplysninger på et ansøgningsskema, som rekvireres fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside eller i Slots- og Kulturstyrelsen. Det er endvidere en betingelse, at ansøgningsskemaet er modtaget i styrelsen inden en årligt fastsat frist.

Stk. 2. Rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet bekræftes ved udgivers underskrift. Det påhviler udgiver straks at meddele Slots- og Kulturstyrelsen eventuelle ændringer i de indsendte oplysninger.

Stk. 3. Sammen med ansøgningsskemaet indsendes dokumentation for antal distribuerede eksemplarer af publikationen i det foregående kalenderår.

Stk. 4. En ansøger og modtager af tilskud skal i øvrigt afgive de oplysninger, som Slots- og Kulturstyrelsen udbeder sig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om tilskud og administrationen af tilskudsordningen.

Kapitel 3

Fordelingsudvalget

§ 3. Kulturministeren nedsætter et fordelingsudvalg, der består af tre medlemmer, som beskikkes af ministeren for 4 år ad gangen. Fordelingsudvalget består af:

1) En formand, der skal have juridisk indsigt og indsigt i informationsvirksomhed,

2) Et medlem, der skal have indsigt i kategorisering af periodika, og

3) Et medlem, der skal have indsigt i publikationsvirksomhed.

Stk. 2. Formanden udpeges af kulturministeren. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte medlem beskikkes efter indstilling fra Det Kongelige Bibliotek. Det i stk. 1, nr. 3, nævnte medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Medier.

Stk. 3. Fordelingsudvalget afgør på grundlag af de afgivne oplysninger, om udgivere af en publikation er berettiget til tilskud efter § 1. Udvalget har den endelige administrative afgørelse.

Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til fordelingsudvalget.

Kapitel 4

Beregning og udbetaling

§ 4. Administrationen af tilskudsordningen varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 5. Tilskuddet ydes for et kalenderår.

§ 6. Tilskuddet beregnes efter et pointsystem på grundlag af ansøgningsskemaets oplysninger om en publikations sidetal og antallet af distribuerede eksemplarer i det foregående kalenderår.

Stk. 2. De enkelte publikationer tildeles point på følgende måde:

1) Publikationer med 32 sider eller mindre tildeles 2 point pr. distribueret eksemplar.

2) Publikationer med mere end 32 sider tildeles 3 point pr. distribueret eksemplar.

3) Inden for begge kategorier tildeles distribuerede eksemplarer ud over 100.000 stk. pr. år kun 1 point.

Stk. 3. Den samlede tildelte pointsum sættes i forhold til årets bevilling på finansloven. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point. Udgiver modtager tilskud svarende til det antal point, der er tildelt vedkommendes publikation, jf. dog stk. 4, stk. 5 og stk. 8.

Stk. 4. Titelbundgrænsen udgør 5.000 kr. Er det udregnede tilskud til en publikation mindre end titelbundgrænsen, udbetales tilskuddet ikke.

Stk. 5. Titelloftet udgør 750.000 kr. Er det udregnede tilskud til en publikation hø¸jere end titelloftet, udbetales den del, der ligger over titelloftet, ikke.

Stk. 6. De midler, der frigøres i medfør af stk. 4 og stk. 5, fordeles mellem tilskudsmodtagerne i det pågældende år.

Stk. 7. Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. Ved et abonnement forstås, at der foreligger en aftale mellem en udgiver og en slutbruger, om at slutbrugeren får leveret eksemplaret til sin hjemadresse. Med betalende medlemmer af foreninger menes personer, der giver en modydelse.

Stk. 8. Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der distribueres ved forsendelse. Tilskuddet kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter til denne forsendelse.

Stk. 9. I de samlede udgifter til distribution kan medregnes dokumenterbare direkte udgifter til distribution af eksemplarer, der er omfattet af tilskudsordningen.

Stk. 10. For blade, som ikke eller kun delvist er udkommet i året før tilskudsåret, sker beregningen af tilskuddet på baggrund af det bedst mulige estimat af det samlede antal distribuerede eksemplarer på årsbasis. Estimatet foretages af fordelingsudvalget på baggrund af ansøgers oplysninger om det faktiske antal distribuerede eksemplarer i kalenderåret før tilskudsåret samt ansøgers oplysninger om forventet tilgang af abonnenter eller medlemmer i tilskudsåret.

§ 7. Udbetaling af tilskud foretages samlet, nå fordelingsudvalget har afsluttet behandlingen af årets ansøgninger.

Stk. 2. Såfremt en udgiver ophører med at distribuere papirbaserede eksemplarer, eller ændringer i de enkelte publikationers forhold i øvrigt tilsiger det, kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve allerede udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt.

Stk. 3. Såfremt det af den fremsendte dokumentation for tilskud, jf. § 8, fremgår, at det udbetalte tilskud overstiger 500 kr. i forhold til det tilskud, som de distribuerede eksemplarer berettiger, eller at tilskuddet overstiger de faktisk afholdte udgifter med mere end 500 kr., jf. § 6, stk. 8, 2. pkt., kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve det for meget udbetalte beløb tilbagebetalt eller modregne det i det følgende års tilskud.

Kapitel 5

Dokumentation

§ 8. For tilskud til blade, som ikke eller kun delvist er udkommet i året før tilskudsåret, og hvor tilskud beregnes på et estimat, jf. § 6, stk. 10, gælder, at udgiveren inden 31. maj året efter tilskudsåret skal fremsende dokumentation for antallet af distribuerede eksemplarer, inklusive eksemplarer distribueret fra Danmark til Færøerne og Grønland, og sidetal af den tilskudsberettigede publikation samt oplysning om de samlede afholdte udgifter til distribution af publikationen.

Stk. 2. I tilfælde hvor udgiveren ikke kan dokumentere antallet af distribuerede eksemplarer eller de afholdte udgifter forbundet med distributionen af publikationen, kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt.

Stk. 3. Nærmere retningslinjer for dokumentation, herunder krav til revision og revisorpåtegning, fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1099 af 9. september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter ophæves.

Kulturministeriet, den 2. november 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke