Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

I medfør af § 3, stk. 1, og § 5, stk. 2, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret ved lov nr. 1375 af 4. december 2017, fastsættes:

§ 1. Tilladelse til månedsvis tilbagebetaling af de i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, nævnte afgifter kan kun gives med virkning fra begyndelsen af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, og anmodning om tilladelse hertil skal fremsættes senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat.

Stk. 2. Ved anmodning om tilladelse til månedsvis tilbagebetaling, jf. stk. 1, skal virksomheden over for SKAT kunne sandsynliggøre, at den i de kommende 12 måneder vil opfylde den i § 2, stk. 2, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter nævnte betingelse.

§ 2. Opgørelse af tilbagebetalingsbeløbet for en måned omfatter afgiften for de af virksomheden i månedens løb modtagne leverancer af varer, der er afgiftspligtige efter de i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter nævnte love. Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb.

Stk. 2. Virksomheder, der har fået tilladelse til månedsvis tilbagebetaling af afgift, jf. § 1, stk. 1, må ikke i afgiftsangivelsen efter momsloven anføre noget beløb for de afgifter, der er omfattet af tilladelsen.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne fremlægge samme dokumentation som ved tilbagebetaling af afgift efter lovene nævnt i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter. Den i stk. 1 nævnte opgørelse skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

§ 3. Tilbagebetaling af afgift efter § 2, stk. 1, sker senest 3 uger efter modtagelsen af anmodning om tilbagebetaling. Kan SKAT på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af anmodningen, afbrydes fristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol.

§ 4. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med tilbagebetaling af afgift, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 5, stk. 3, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter. Bestemmelserne i § 5, stk. 4 og 5, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af § 2, stk. 2 eller 3, straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1174 af 22. december 1994 om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter ophæves.

Skatteministeriet, den 5. december 2017

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen