Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 80-17 om - Arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - eksem - allergi - tillæg efter G. 1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer

Principafgørelsen fastslår

Varigt mén fastsættes på grundlag af en skades medicinske art og omfang og under hensyn til skaden forvoldte ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse.

Efter méntabellens punkt G. 1.3. kan der tilkendes et varigt mén på 5 procent for allergi over for udbredt forekommende stoffer, for eksempel nikkel, krom, formaldehyd, gummitilsætningsstoffer og latex. Listen er ikke udtømmende.

Tilkendelsen af mén efter G. 1.3. forudsætter, at allergien er opstået som følge af arbejdet.

I vurderingen af om et stof er udbredt forekommende, foretager arbejdsskademyndighederne i praksis en vurdering af, hvor almindeligt allergenet er, og om det generelt set er vanskeligt at undgå i hverdagen. Vurderingen sker uafhængigt af den sikredes erhverv.

I den konkrete sag havde sikrede udviklet en allergi over for kolofonium som følge af sit arbejde som graver. Ankestyrelsen vurderede det varige mén til mindre end 5 procent for eksemforandringerne. Sikrede havde heller ikke ret til tillæg for kolofoniumallergien efter G. 1.3.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kolofonium er en harpiks, der stammer fra saften fra nåletræer. Kolofonium er et naturprodukt, der blandt andet anvendes som klæbemiddel. Ankestyrelsen vurderede på den baggrund, at kolofonium ikke er udbredt forekommende.

Det forhold, at sikrede var blevet i sit arbejde som graver og dermed var i hyppig kontakt med nåletræer (og harpiks), ændrede ikke ved vurderingen, da det alene i kraft af hendes arbejde var svært at undgå kolofonium.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare rækkevidden af méntabellens punkt G. 1.3. om tillæg i ménet for allergi over for udbredt forekommende stoffer.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

§ 18, om godtgørelse for varigt mén

Vejledninger

Vi har også anvendt den Vejledning nr. 9086 af den 3. februar 2017 (Méntabel)

Pkt. G. 1.3. om allergi over for udbredt forekommende stoffer

Den konkrete afgørelse

3F har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om afslag på varigt mén. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 12. oktober 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til godtgørelse for varigt mén.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har følger efter arbejdsskaden, der svarer til et varigt mén på mindst 5 procent. Vi har derfor fastsat dit varige mén til mindre end 5 procent.

Vi vurderer, at du har eksem uden kroniske forandringer og med sjældne udbrud.

Vi vurderer også, at kolofonium ikke er udbredt forekommende og generelt set heller ikke svært at undgå i hverdagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ifølge speciallægeerklæring af den 4. marts 2015 udviklede kløende eksem omkring øjnene i november 2014. Eksemet spredte sig til hænder og derefter kroppen. Ved første undersøgelse i november 2014 havde du et voldsomt eksem med blæredannelse på huden. Behandling med hormoncreme og antibiotika afglattede huden fuldstændigt.

Vi lægger også vægt på, at du fik foretaget allergitest, der viste allergi over for kolofonium. Kolofonium findes i harpiks, som du er udsat for i forbindelse med dit arbejde som graver.

Herudover lægger vi vægt på, at du efterfølgende er begyndt at bruge beskyttelsesbriller og vandtætte handsker på arbejdet, samtidig med at du er begyndt at tage antihistamin i den periode, hvor du arbejder med gran. Siden har du ikke haft hudsymptomer.

Ved undersøgelse den 2. marts 2015 var huden fuldstændig afglattet.

Vi har sammenlignet dine gener med méntabellens punkt G. 1.1., hvorefter ingen kroniske forandringer med sjældne udbrud svarer til et varigt mén på under 5 procent.

Når vi vurderer udbrudsfrekvensen ser vi på, hvor mange gange der har været eksemudbrud. Har der været tale om udbrud få gange årligt, vurderer vi udbrudsfrekvensen til at være sjælden, og har der været udbrud én gang i kvartalet, er der tale om jævnlige udbrud. Ved udbrud flere gange end én gang i kvartalet er der tale om hyppige udbrud.

Ved vurderingen af graden af de kroniske forandringer indgår både udbredelsen og lokalisationen af eksemet, ligesom eksemets art indgår.

Vi er opmærksomme på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol mener, at du skal have et tillæg på 5 procent efter méntabellens punkt G. 1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer.

Vi vurderer, at du ikke har ret til et tillæg på 5 procent efter G. 1.3., idet vi vurderer, at kolofonium ikke er et udbredt forekommende stof.

Vi lægger vægt på, at kolofonium er en harpiks, der stammer fra saften fra nåletræer for eksempel fyr, gran og lærk. Kolofonium er et naturprodukt, der blandt andet anvendes som klæbemiddel. På den baggrund vurderer vi, at kolofonium ikke er et udbredt forekommende stof og generelt set heller ikke svært at undgå.

Det er således alene i kraft af, at du fortsat arbejder som graver og er i hyppig kontakt med nåletræer, at kolofonium (og harpiks) er svært for dig at undgå.

I vurderingen af om et stof er udbredt forekommende, foretager arbejdsskademyndighederne en vurdering af, hvor almindeligt allergenet er, og om det generelt set er svært at undgå i hverdagen. Vurderingen sker uafhængigt af den sikredes erhverv.

Oplysningerne fremgår særligt af speciallægeerklæring af den 17. marts 2015.

Om reglerne

Der udbetales kun godtgørelse for varigt mén, hvis méngraden er 5 procent eller mere. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder ud fra erfaringer fra tidligere tilfælde en vejledende méntabel med méngrader for de mest almindelige skader. Ankestyrelsen tager normalt udgangspunkt i denne tabel ved vurderingen af en skade.

Varigt mén fastsættes på grundlag af en skades medicinske art og omfang og under hensyn til skadens forvoldte ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse.