Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ordning af 21. juni 2017 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om udveksling af Land for land-rapporter

Den 21. juni 2017 undertegnedes i Holland en ordning mellem den Kompetente Myndighed i Kongeriget Danmark og den Kompetente Myndighed i Amerikas Forenede Stater om udveksling af Land for land-rapporter.

Ordningen har følgende ordlyd:

ORDNING MELLEM DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I AMERIKAS FORENEDE STATER OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I KONGERIGET DANMARK OM UDVKESLING AF LAND FOR LAND-RAPPORTER
 
ARRANGEMENT BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE COMPETENT AUTHORITY OF THE KINGDOM OF DENMARK ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS
     
Eftersom, regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark ønsker at øge gennemsigtigheden i relation til international skat og forbedre adgangen for deres respektive skattemyndigheder til oplysninger vedrørende den globale fordeling af indkomst, betalte skatter og visse indikatorer for placeringen af økonomisk aktivitet blandt skattejurisdiktioner, hvor multinationale koncerner (»MNK grupper«) opererer, ved automatisk udveksling af årlige land for land-rapporter (»LfL-rapporter«) med henblik på at vurdere højrisiko transfer pricing og andre risici relateret til udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud, og hvor det er passende, for økonomisk og statistisk analyse;
 
Whereas, the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark desire to increase international tax transparency and improve access of their respective tax authorities to information regarding the global allocation of the income, the taxes paid, and certain indicators of the location of economic activity among tax jurisdictions in which multinational enterprise groups (“MNE Groups”) operate through the automatic exchange of annual country-by-country reports (“CbC Reports”), with a view to assessing high-level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for economic and statistical analysis, where appropriate;
     
Eftersom, lovgivningen i de Forenede Stater og i Danmark kræver, at et Indberettende selskab i en MNK gruppe årligt indgiver en LfL-rapport;
 
Whereas, the laws of the United States and Denmark require the Reporting Entity of an MNE Group to annually file a CbC Report;
     
Eftersom, LfL-rapporter er ét element i den standardiserede tilgang til transfer pricing dokumentation, hvis formål er at give skattemyndighederne relevante og pålidelige oplysninger til at udføre en effektiv og robust risikovurdering af transfer pricing;
 
Whereas, the CbC Report is one element of a standardized approach to transfer pricing documentation which is intended to provide tax administrations with relevant and reliable information to perform an efficient and robust transfer pricing risk assessment analysis;
     
Eftersom, artikel 26 (udveksling af oplysninger) i Overenskomsten mellem regeringen i Amerikas Forenede stater og regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, undertegnet i Washington den 19. august 1999 (»Overenskomsten«), tillader udveksling af oplysninger til skattemæssige formål, herunder automatisk udveksling af oplysninger;
 
Whereas, Article 26 (Exchange of Information) of the Convention between the Government of the United States of America and the Government of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Washington on August 19, 1999, as amended (the “Convention”), authorizes the exchange of information for tax purposes, including the automatic exchange of information;
     
Eftersom, de Forenede Stater og Danmark anerkender, at hver jurisdiktion har de passende sikkerhedsforanstaltninger, hvad angår fortrolighed og brug af udvekslede oplysninger, og infrastrukturen for et effektivt udvekslingsforhold på plads;
 
Whereas, the United States and Denmark recognize that each jurisdiction has in place the appropriate safeguards with respect to confidentiality and use of information exchanged and the infrastructure for an effective exchange relationship;
     
Eftersom, de kompetente myndigheder i de Forenede Stater og Danmark (de »Kompetente myndigheder«) ønsker at indgå denne ordning om udveksling af LfL-rapporter baseret på national rapportering og gensidig automatisk udveksling i henhold til Overenskomsten, herunder bestemmelserne om begrænset brug af oplysninger udvekslet efter Overenskomsten;
 
Whereas, the competent authorities of the United States and Denmark (the “Competent Authorities”) desire to conclude this Arrangement on exchange of CbC Reports based on domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the Convention and subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged under the Convention;
     
Har de Kompetente myndigheder derfor erklæret deres hensigt som følgende:
 
Now, therefore, the Competent Authorities declare their intent as follows:
     
SEKTION 1
 
SECTION 1
Definitioner
 
Definitions
     
1. Ved anvendelsen af denne ordning, har følgende udtryk følgende betydning:
 
1. For the purposes of this Arrangement, the following terms have the following meanings:
a) Udtrykket »Gruppe« betyder en gruppe af selskaber, der er forbundet med hinanden gennem ejerskab eller kontrol, således at de enten skal udarbejde et konsolideret koncernregnskab efter gældende regnskabsprincipper eller skulle have udarbejdet et sådant, hvis et af selskaberne var børsnoteret.
 
a) the term “Group” means a collection of enterprises related through ownership or control such that it is either required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes under applicable accounting principles or would be so required if equity interests in any of the enterprises were traded on a public securities exchange;
b) Udtrykket »Multinational koncerngruppe« eller »MNK-gruppe« betyder enhver gruppe som (i) omfatter to eller flere selskaber, hvor de er skattemæssig hjemmehørende i forskellige jurisdiktioner eller omfatter et selskab som er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion, og som er skattepligtig i henhold til virksomhed udført gennem et fast driftssted i en anden jurisdiktion og (ii) som ikke er en Undtaget MNK-gruppe;
 
b) the term “Multinational enterprise group” or “MNE Group” means any Group that (i) includes two or more enterprises the tax residences of which are in different jurisdictions, or includes an enterprise that is resident for tax purposes in one jurisdiction and is subject to tax with respect to the business carried out through a permanent establishment in another jurisdiction, and (ii) is not an Excluded MNE Group;
c) Udtrykket »Undtaget MNK-gruppe« betyder en gruppe, som ikke skal udarbejde en LfL-rapport på basis af, at den årlige konsolideret gruppes omsætning i regnskabsåret forud for det regnskabsår, der skal rapporteres for, som afspejlet i det konsoliderede koncernregnskab for sådan regnskabsår, er under tærsklen defineret i national lovgivning af jurisdiktionen, hvor det indberettende selskab er skattemæssigt hjemmehørende, og som er i overensstemmelse med 2015-rapporten (med henblik på det foregående, er enhver ændring af tærsklen der måtte følge af 2020-gennemgangen af 2015-rapporten omfattet);
 
c) the term “Excluded MNE Group” means a Group that is not required to file a CbC Report on the basis that the annual consolidated group revenue of the Group during the fiscal year immediately preceding the reporting fiscal year, as reflected in its consolidated financial statements for such preceding fiscal year, is below the threshold that is defined in domestic law by the jurisdiction of tax residence of the Reporting Entity and is consistent with the 2015 Report (for purposes of the foregoing, the threshold includes any modifications that may result from the 2020 review contemplated in the 2015 Report);
d) Udtrykket »Koncernenhed« betyder:
 
d) the term “Constituent Entity” means:
(i) Med hensyn til en MNK-gruppe, hvor den Indberettende enhed er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, (A) enhver separat enhed af en MNK-gruppe, som er omfattet af det konsoliderede koncernregnskab eller ville være omfattet, hvis en sådan enhed i MNK-gruppen var børsnoteret, (B) enhver separat enhed som ikke er en del af MNK-gruppes koncernregnskab alene pga. størrelse eller uvæsentlighed, og (C) enhver af MNK-gruppens enheders faste driftssteder omfattet af (A) eller (B) forudsat, at enheden udarbejder et regnskab for det faste driftssted af hensyn til aflæggelse af årsregnskab, skatteregnskab eller interne kontrolmæssige grunde; og
 
(i) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in Denmark, (A) any separate business unit of an MNE Group that is included in the consolidated financial statements for financial reporting purposes or would be so included if equity interests in such business unit of an MNE Group were traded on a public securities exchange, (B) any separate business unit that is excluded from the MNE Group’s consolidated financial statements solely on size or materiality grounds, and (C) any permanent establishment of any separate business unit of the MNE Group included in (A) or (B) above provided the business unit prepares a separate financial statement for such permanent establishment for financial reporting, regulatory, tax reporting, or internal management control purposes; and
(ii) Med hensyn til en MNK-gruppe, hvor den Indberettende enhed er skattemæssigt hjemmehørende i de Forenede Stater, enhver » Koncernenhed« som defineret i relevant amerikansk skattelovgivning.
 
(ii) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in the United States, any  “Constituent Entity” as defined in the relevant U. S. Treasury regulations;
e) Udtrykket »Indberettende enhed« betyder den Koncernenhed, som i kraft af nationale regler i den jurisdiktion, hvor enheden er skattemæssigt hjemmehørende, skal indberette LfL-rapporten på vegne af MNK-gruppen;
 
e) the term “Reporting Entity” means the Constituent Entity that, by virtue of domestic law in its jurisdiction of tax residence, files the CbC Report in its capacity to do so on behalf of the MNE Group;
f) Udtrykket »LfL-rapport« betyder Land for land-rapport, som årligt skal indgives af den Indberettende enhed i overensstemmelse med lovgivningen i den jurisdiktion, hvor enheden er skattemæssigt hjemmehørende og med de oplysninger, som kræves i henhold til denne lovgivning, og som afspejler formatet som omhandlet i 2015-rapporten (med henblik på det foregående, er enhver ændring af tærsklen der måtte følge af 2020-gennemgangen af 2015-rapporten omfattet);
 
f) the term “CbC Report” means the Country-by-Country Report to be filed annually by the Reporting Entity in accordance with the laws of its jurisdiction of tax residence and with the information required to be reported under such laws covering the items and reflecting the format set out in the 2015 Report (for purposes of the foregoing, the information and format includes any modifications that result from the 2020 review contemplated in the 2015 Report);
g) Udtrykket »Regnskabsår« betyder:
 
g) the term “Fiscal Year” means:
(i) i henhold til en MNK-gruppe, som har en Indberettende enhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, den årlige regnskabsperiode, hvor den Indberettende enhed skal udarbejde et regnskab; og
 
(i) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in Denmark, the annual accounting period with respect to which the Reporting Entity prepares its financial statements; and
(ii) i henhold til en MNK-gruppe, som har en Indberettende enhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i de Forenede Stater, den »indberetningsperiode« som defineret i relevant amerikansk skattelovgivning; og
 
(ii) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in the United States, the “Reporting Period” as defined in the relevant U. S. Treasury regulations; and
h) Udtrykket »2015-rapport« betyder den endelige konsoliderede rapport, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, om handlingspunkt 13 i OECD/G20s handlingsplan for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud.
 
h) the term “2015 Report” means the final consolidated report, entitled Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, on Action 13 of the OECD/ G20 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.
2. Udtrykkene »de Forenede Stater«, »Danmark«, »Kompetent myndighed« og »Kontraherende stat« har den betydning, som de har i Overenskomsten.
 
2. The terms “United States,” “Denmark,” “Competent Authority,” and “Contracting State” have the meaning they have in the Convention.
3. Ved en Kompetent myndigheds anvendelse af denne ordning på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret heri, medmindre andet følger af sammenhængen, eller de Kompetente myndigheder bliver enige om en fælles betydning (som tilladt efter national lovgivning), tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i den Kontraherende stats lovgivning som anvender ordningen, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne Kontraherende stat, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne Kontraherende stats lovgivning.
 
3. As regards the application of this Arrangement at any time by a Competent Authority, any term not defined in this Arrangement, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities decide on a common meaning (as permitted by domestic law), is intended to have the meaning that it has at that time under the law of the Contracting State applying this Arrangement, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.
     
SEKTION 2
 
SECTION 2
Udveksling af oplysninger i henhold til MNK grupper
 
Exchange of Information with Respect to MNE Groups
     
I henhold til bestemmelserne i artikel 26 i Overenskomsten, har hver Kompetent myndighed til hensigt automatisk at udveksle LfL-rapporter årligt, modtaget fra hver Indberettende enhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i dens jurisdiktion, med den anden Kompetente myndighed, forudsat at oplysningerne i LfL-rapporten vedrører en eller flere Koncernenheder i MNK-gruppen, som er skattemæssigt hjemmehørende i den anden Kompetente myndigheds jurisdiktion eller er skattepligtige med hensyn til virksomhed udført gennem et fast driftssted beliggende i den anden Kompetente myndigheds jurisdiktion.
 
Pursuant to the provisions of Article 26 of the Convention, each Competent Authority intends to exchange with the other Competent Authority annually on an automatic basis the CbC Report received from each Reporting Entity that is resident for tax purposes in its jurisdiction, provided that, on the basis of the information provided in the CbC Report, one or more Constituent Entities of the MNE Group of the Reporting Entity are resident for tax purposes in the jurisdiction of the other Competent Authority, or are subject to tax with respect to the business carried out through a permanent establishment situated in the jurisdiction of the other Competent Authority.
     
SEKTION 3
 
SECTION 3
Tid og måde, hvorpå der skal ske udveksling af oplysninger
 
Time and Manner of Exchange of Information
     
1. Ved udveksling af oplysninger efter sektion 2, forventes beløbene i hver LfL-rapport at være fastsat i en valuta, som skal være specificeret i LfL-rapporten.
 
1. For the purposes of the exchange of information in Section 2, the amounts contained in each CbC Report are expected to be stated in a single currency, which is expected to be specified in the CbC Report.
2. Det er hensigten, at en LfL-rapport første gang vil blive udvekslet for en MNK-gruppes regnskabsår, startende den 1. januar 2016 eller senere. Det er hensigten, at en sådan LfL-rapport vil blive udvekslet hurtigst muligt og ikke senere end 18 måneder efter den sidste dag i MNK-gruppens regnskabsår, som LfL-rapporten vedrører. Det er hensigten, at LfL-rapporter for MNK-gruppers regnskabsår startende den 1. januar 2017 eller senere vil blive udvekslet hurtigst muligt og ikke senere end 15 måneder efter den sidste dag i MNK-gruppens regnskabsår, som LfL-rapporten vedrører. Uanset det foregående, er det hensigten, at udvekslingen af LfL-rapporter først vil påbegynde, når denne ordning træder i kraft, og det er hensigten, at en Kompetent myndighed vil have til det seneste tidspunkt af enten udløbet af tidsperioderne i dette stykke eller tre måneder efter, at denne ordning træder i kraft, til at udveksle LfL-rapporterne.
 
2. A CbC Report is intended to be first exchanged with respect to Fiscal Years of MNE Groups commencing on or after January 1, 2016. Such CbC Report is intended to be exchanged as soon as possible and no later than 18 months after the last day of the Fiscal Year of the MNE Group to which the CbC Report relates. CbC Reports with respect to Fiscal Years of MNE Groups commencing on or after January 1, 2017 are intended to be exchanged as soon as possible and no later than 15 months after the last day of the Fiscal Year of the MNE Group to which the CbC Report relates. Notwithstanding the foregoing, the exchange of CbC Reports is intended to commence only once this Arrangement becomes operative, and a Competent Authority is intended to have until the expiration of the time periods set out in this paragraph or three months after this Arrangement becomes operative, whichever is later, to exchange the CbC Reports.
3. De Kompetente myndigheder har til hensigt at udveksle LfL-rapporterne automatisk via et fælles skema i Extensible Markup Language (XML).
 
3. The Competent Authorities intend to exchange the CbC Reports automatically through a common schema in Extensible Markup Language (XML).
4. De Kompetente myndigheder har til hensigt at arbejde for og blive enige om en eller flere metoder for elektronisk dataoverførsel, herunder krypteringsstandarder.
 
4. The Competent Authorities intend to work toward and decide on one or more methods for electronic data transmission including encryption standards.
     
SEKTION 4
 
SECTION 4
Samarbejde om overførsel og fejl
 
Collaboration on Transmission and Errors
     
1. Hver Kompetent myndighed har til hensigt at give den anden Kompetente myndighed besked, når den førstnævnte Kompetente myndighed har grund til at tro, at en fejl kan være grund til en ukorrekt eller ufuldstændig indberetning af oplysninger fra en Indberettende enhed, som er skattemæssigt hjemmehørende i den anden Kompetente myndigheds jurisdiktion, eller en Indberettende enheds manglende regelefterlevelse i national lovgivning i den anden Kompetente myndigheds jurisdiktion om pligt til at indgive LfL-rapport. Den meddelte Kompetente myndighed har til hensigt at anvende de passende foranstaltninger til rådighed under national lovgivning for at adressere fejlene eller den manglende regelefterlevelse af national lovgivning, som beskrevet i meddelelsen.
 
1. Each Competent Authority intends to notify the other Competent Authority when the first-mentioned Competent Authority has reason to believe, with respect to a Reporting Entity that is resident for tax purposes in the jurisdiction of the other Competent Authority, that an error may have led to incorrect or incomplete information reporting or that there is noncompliance of the Reporting Entity with respect to its obligation under the domestic law of the jurisdiction of the other Competent Authority to file a CbC Report. The notified Competent Authority intends to take appropriate measures available under its domestic law to address the errors or the non-compliance with its domestic law described in the notice.
2. Indenfor 15 dage efter succesfuldt at have modtaget en fil med en LfL-rapport inden for den tid og på den måde, der er beskrevet i Sektion 3, forventes det, at den Kompetente myndighed, som modtager filen giver besked herom til den Kompetente myndighed som sender filen. Meddelelsen behøver ikke at indeholde den modtagende Kompetente myndigheds vurdering af tilstrækkeligheden af de modtagne oplysninger, eller om hvorvidt den modtagende Kompetente myndighed er af den opfattelsen, at den sendende Kompetente myndighed bør tage foranstaltninger i brug under stykke 1 i denne sektion til at adressere fejl eller manglende overholdelse af dens nationale lovgivning.
 
2. Within 15 days of successfully receiving a file containing the CbC Report in the time and manner described in Section 3, the Competent Authority receiving the file is expected to provide notice of such successful receipt to the Competent Authority providing the file. The notice need not express the receiving Competent Authority’s view about the adequacy of the information received or whether the receiving Competent Authority believes that the providing Competent Authority should take measures pursuant to paragraph 1 of this Section to address errors or non-compliance with its domestic law.
3. Indenfor 15 dage efter at have modtaget en fil med en LfL-rapport, som ikke kan behandles, forventes det, at den modtagende Kompetente myndighed giver meddelelse herom til den sendende Kompetente myndighed.
 
3. Within 15 days of receiving a file containing information that cannot be processed, the receiving Competent Authority is expected to provide notice of such processing failure to the providing Competent Authority.
     
SEKTION 5
 
SECTION 5
Fortrolighed, databeskyttelse og passende anvendelse
 
Confidentiality, Data Safeguards and Appropriate Use
     
1. Alle udvekslede oplysninger er underlagt reglerne om fortrolighed og andre beskyttelsesregler fastsat i Overenskomsten, herunder bestemmelserne om begrænset brug af de udvekslede oplysninger.
 
1. All information exchanged is subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged.
2. I overensstemmelse med artikel 26 i Overenskomsten, har hver Kompetent myndighed til hensigt at begrænse deres skatteadministrations brug af oplysningerne til kun at omfatte, hvad der er beskrevet i denne paragraf. Særligt skal oplysninger udvekslet ved LfL-rapporten anvendes af skatteadministrationen til at vurdere højrisiko transfer pricing, risiko relateret til udhuling af skattegrundlag og overførsel af overskud, og hvor passende, til økonomiske og statistiske analyser. Oplysningerne skal ikke anvendes af skatteadministrationerne som erstatning for en detaljeret transfer pricing analyse af individuelle transaktioner og priser baseret på en fuldstændig funktionsanalyse og en fuldstændig sammenlignelighedsanalyse. Hver Kompetent myndighed anerkender, at oplysningerne i LfL-rapporten ikke alene udgør afgørende bevis for, om transfer pricing priser er passende eller ej, og at skatteadministrationerne som konsekvens heraf ikke skal basere deres transfer pricing justeringer på LfL-rapporten. Uhensigtsmæssige justeringer i strid med dette stykke foretaget af skatteadministrationen forventes at blive erkendt under de kompetente myndigheders gensidige aftaleprocedurer efter artikel 25 (Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler) i Overenskomsten. Oplysningerne i LfL-rapporten kan anvendes som grundlag for at foretage yderligere forespørgsler til den MNK-gruppes transfer pricing ordninger eller til andre skatteanliggender som led i en skatterevision, og som et resultat heraf, foretage passende justeringer af den skattepligtige indkomst for en Koncernenhed. Med henblik på det foregående, betyder udtrykket »skatteadministration« de personer eller myndigheder under det departement eller det ministerium i den Kontraherende stat, der omfatter den Kompetente myndighed, og hvis officielle opgaver omfatter ansættelse, opkrævning eller administration, håndhævelse eller retsforfølgelse eller afgørelse af klager i relation til skatter der henvises til i artikel 26, stykke 1, i Overenskomsten eller tilsyn med ovenstående.
 
2. To the extent consistent with Article 26 of the Convention, each Competent Authority intends to limit the use of the information by its tax administration to the uses described in this paragraph. In particular, information exchanged by means of the CbC Report should be used by the tax administration for assessing high-level transfer pricing risks, base erosion and profit shifting related risks, and, where appropriate, for economic and statistical analysis. The information should not be used by the tax administrations as a substitute for a detailed transfer pricing analysis of individual transactions and prices based on a full functional analysis and a full comparability analysis. Each Competent Authority acknowledges that information in the CbC Report on its own does not constitute conclusive evidence that transfer prices are or are not appropriate and, consequently, the tax administration should not base transfer pricing adjustments on the CbC Report. Inappropriate adjustments in contravention of this paragraph made by the tax administration are expected to be conceded in any competent authority mutual agreement proceedings under Article 25 (Mutual Agreement Procedure) of the Convention. The CbC Report data may be used as a basis for making further inquiries into the MNE Group’s transfer pricing arrangements or into other tax matters in the course of a tax audit and, as a result of such further inquiries, making appropriate adjustments to the taxable income of a Constituent Entity. For purposes of the foregoing, the term “tax administration” means the persons or authorities of the department or ministry of the Contracting State that includes the Competent Authority and whose official duties concern the assessment, collection, or administration of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of Article 26 of the Convention, or the oversight of the above.
3. I det omfang det er tilladt under gældende regler, har hver Kompetent myndighed til hensigt straks at give den anden Kompetente myndighed meddelelse om ethvert tilfælde af brug eller afsløring, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne sektion, herunder eventuelle afhjælpende foranstaltninger eller foranstaltninger, der træffes i forbindelse med sådanne sager, som er i uoverensstemmelse med de ovenfornævnte stykker.
 
3. To the extent permitted under applicable law, each Competent Authority intends to notify the other Competent Authority immediately regarding any cases of use or disclosure inconsistent with the rules set out in paragraphs 1 and 2 of this Section, including regarding any remedial actions or measures taken in respect of such cases that are inconsistent with the above-mentioned paragraphs.
     
SEKTION 6
 
SECTION 6
Konsultationer
 
Consultations
     
1. Hvis en person mener, at en justering af den skattepligtige indkomst for en Koncernenhed på baggrund af yderligere forespørgsler baseret på oplysninger i LfL-rapporten, har resulteret i en beskatning for denne person, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i Overenskomsten, og forelægger sagen for den Kompetente myndighed som angivet i Overenskomsten, skal den Kompetente myndighed anerkende sin forpligtelse til at bestræbe sig på at løse sagen i henhold til artikel 25 i Overenskomsten.
 
1. Where a person considers that an adjustment to the taxable income of a Constituent Entity, as a result of further inquiries based on the data in the CbC Report, results for such person in taxation not in accordance with the provisions of the Convention and presents its case to the Competent Authority specified in the Convention, the Competent Authorities acknowledge their obligation to endeavor to resolve the case under Article 25 of the Convention.
2. Hvis der opstår vanskeligheder ved implementeringen af denne ordning, kan hver Kompetent myndighed anmode om konsultationer til at udvikle passende foranstaltninger til at implementere denne ordning fuldt ud.
 
2. If any difficulties in the implementation of this Arrangement arise, either Competent Authority may request consultations to develop appropriate measures to fully implement this Arrangement.
3. En Kompetent myndighed har til hensigt at konsultere den anden Kompetente myndighed før den førstnævnte Kompetente myndighed fastslår, at der er en systemisk fejl hos den anden Kompetente myndighed, som under dens nationale lovgivning kan resultere i, at en indberetningspligt for en Koncernenhed i en MNK-gruppe, for hvilken det er hensigten, at LfL-rapporter skal udveksles efter denne ordning. I henhold til det foregående betyder udtrykket »systemisk fejl« i forhold til udveksling af LfL-rapporter af en Kompetent myndighed, at denne Kompetente myndighed har suspenderet den automatiske udveksling efter denne ordning (af andre grunde end dem, der er i overensstemmelse med denne ordning) eller på anden måde vedvarende har undladt automatisk at levere de LfL-rapporter, som er i dens besiddelse, og som skal udveksles med den anden Kompetente myndighed efter sektion 2 i denne ordning.
 
3. A Competent Authority intends to consult with the other Competent Authority before the first-mentioned Competent Authority determines that there is a systemic failure by the other Competent Authority, which under its domestic law may result in a local filing requirement for a Constituent Entity that is a member of an MNE Group for which CbC Reports are intended to be exchanged under this Arrangement. For purposes of the foregoing, the term “systemic failure” means, with respect to the exchange of CbC Reports by a Competent Authority, such Competent Authority has suspended automatic exchange under this Arrangement (for reasons other than those that are consistent with the terms of this Arrangement) or has otherwise persistently failed to provide automatically the CbC Reports in its possession that are intended to be exchanged with the other Competent Authority under Section 2 of this Arrangement.
     
SEKTION 7
 
SECTION 7
Modifikationer
 
Modifications
     
1. Denne ordning kan ændres ved gensidig skriftlig aftale mellem de Kompetente myndigheder.
 
This Arrangement may be modified by mutual written decision of the Competent Authorities.
     
SEKTION 8
 
SECTION 8
Aftalevilkår
 
Term of Arrangement
     
1. Denne ordning træder i kraft på den dag, hvor den sidste af underskrifterne bliver sat nedenfor.
 
1. This Arrangement becomes operative on the date of the later of the date of signatures below.
2. En Kompetent myndighed kan give skriftlig meddelelse til den anden Kompetente myndighed om, at den midlertidigt suspenderer udvekslingen af oplysninger efter denne ordning på grundlag af, at den anden Kompetente myndighed har handlet i uoverensstemmelse med i Sektion 5, stykke 1 og 2, eller Sektion 6, stykke 1, herunder bestemmelserne i Overenskomsten, som der henvises til, eller at den Kompetente myndighed ikke er eller har været i stand til at give rettidig eller korrekte oplysninger efter hensigten med denne ordning. Før en sådan beslutning tages, har den førstnævnte Kompetente myndighed til hensigt at konsultere den anden Kompetente myndighed. Det er hensigten, at en suspension af udvekslingen af oplysninger efter denne ordning vil træde i kraft med det samme og vil vare, indtil den anden nævnte Kompetente myndighed fastslår på en måde, som kan accepteres af begge Kompetente myndigheder, at der ikke har været nogen handling i uoverensstemmelser med de ovenfornævnte stykker, eller at den anden nævnte Kompetente myndighed har gennemført passende foranstaltninger, som adresserer sådanne uoverensstemmelser.
 
2. A Competent Authority may provide notice in writing to the other Competent Authority that it is temporarily suspending the exchange of information under this Arrangement based on its determination that the other Competent Authority is or has been acting inconsistently with paragraphs 1 and 2 of Section 5 or paragraph 1 of Section 6 of this Arrangement, including the provisions of the Convention referred to therein, or that the Competent Authority is or has been failing to provide timely or adequate information as intended under this Arrangement. Before making such a determination, the first-mentioned Competent Authority intends to consult with the other Competent Authority. A suspension of the exchange of information under this Arrangement is intended to become operative immediately and is intended to last until the second-mentioned Competent Authority establishes in a manner acceptable to both Competent Authorities that there has been no act inconsistent with the paragraphs referenced above or that the second-mentioned Competent Authority has adopted relevant measures that address such inconsistencies.
3. Hver af de Kompetente myndigheder kan afbryde denne ordning og forventes at give skriftlig meddelelse om afbrydelsen til den anden Kompetente myndighed. Det er hensigten, at en sådan afbrydelse vil træde i kraft på den første dag i måneden efter en periode på 12 måneder efter datoen hvor meddelelsen om afbrydelsen er givet. I tilfælde af afbrydelse, skal alle oplysninger tidligere udvekslet efter denne ordning forblive fortrolige og er underlagt betingelserne i Overenskomsten.
 
3. Either Competent Authority may discontinue this Arrangement and is expected to provide notice of discontinuation in writing to the other Competent Authority. Such discontinuation is intended to become operative on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of discontinuation. In the event of discontinuation, all information previously exchanged under this Arrangement remains confidential and subject to the terms of the Convention.
     
Udfærdiget i to eksemplarer i Nederlandene den 21. juni 2017, på engelsk.
 
Signed in duplicate in the Netherlands on the 21 june 2017 in the English language.
     
For Danmarks Kompetente myndighed
 
For the Competent Authority of Denmark:
     
Ivar Nordland
 
Ivar Nordland
     
     
     
For Amerikas Forenede Staters Kompetente myndighed
 
For the Competent Authority of the United States of America:
     
Douglas W. O'Donnell
 
Douglas W. O’Donnell
     
     

Aftalen trådte i medfør af Sektion 8 (1) i kraft den 21. juni 2017.

Skatteministeriet, den 7. december 2017

Karsten Lauritzen