Links til øvrige EU dokumenter
31992L0043
 
32004L0035
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. november 2017)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse

(Lovforslag nr. L 81)

Lovforslaget skal skabe hjemmel til gennemførelse af en ny model for forvaltning af kronvildt. Formålet med modellen er at sikre flere ældre hjorte i bestandene, en bedre køns- og aldersfordeling i bestandene, færre skader på marker og i skovene, en etisk jagtudøvelse samt bedre geografisk spredning af bestandene, der bl.a. giver borgerne bedre muligheder for at opleve kronvildtet.

Med lovforslaget skabes der hjemmel til at fastsætte nærmere regler om iværksættelse af tidsbegrænsede initiativer/forsøg på lokalt eller regionalt plan med henblik på en forskningsmæssig afprøvning af jagt- og vildtforvaltningsformer, -redskaber og metoder, samt forsøg med buejagt på større hjortevildt. Desuden har lovforslaget til formål at skabe mulighed for at fastsætte nærmere regler om fodring af vildt og om jagtformer.

Herudover giver de foreslåede ændringer hjemmel til at muliggøre jagt med visse rovfugle (falkejagt).

Endvidere foreslås en forenkling af bestemmelser om udstedelse af jagttegn og af den eksisterende bemyndigelse til at fastsætte regler om jagt- og skydeprøver.

Endelig vil en ændring af naturbeskyttelsesloven som foreslået gennemføre en administrativ forenkling af lovens § 17 om byggeri indenfor skovbyggelinjen, således at reglerne om bebyggelse og lignende i landzone inden for skovbyggelinjen tilpasses til planlovens nye landzoneregler for til- og ombygninger af helårshuse med op til et bruttoetageareal på 500 m2 og tilbygning med indtil 500 m2 til udvidelse af en erhvervsvirksomhed, som lovligt er etableret i en overflødiggjort bygning. Med den foreslåede tilpasning skal der ikke længere søges om dispensation fra skovbyggelinjen til disse byggerier.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.