Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (14. november 2017)

Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

(Lovforslag nr. L 89)

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet som har til formål at give gunstige vilkår for dem, som i lyset af den længere levetid og bedre sundhed ønsker at udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der gives derfor mulighed for, at personer med indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag kan få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018.

Det foreslås, at man i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan ansøge om at få indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. Arbejdsløshedskasserne/Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde behandle en ansøgning om udbetaling, som modtages efter udløbet af ansøgningsfristen og senest den 30. september 2018. Bidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, udbetales skattefrit, og bidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017, udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.

Det foreslås også, at det er en betingelse for udbetalingen, at man på ansøgningstidspunktet ikke har nået efterløns- og fleksydelsesalderen, og at man skriftligt og endegyldigt fravælger efterløns- eller fleksydelsesordningen.

Det foreslås endvidere, at udbetalingen af efterløns- og fleksydelsesbidrag sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018. Arbejdsløshedskasserne/Udbetaling Danmark kan i særlige situationer udbetale bidraget efter den 31. juli 2018.

Arbejdsløshedskasserne/Udbetaling Danmark skal informere alle personer med indbetalte bidrag om muligheden for at få bidragene udbetalt kontant og skattefrit og om konsekvenserne heraf, herunder at man ikke senere kan indtræde i efterløns- eller fleksydelsesordningen eller få ret til seniorjob.

Det skønnes med betydelig usikkerhed, at ca. 54.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen i løbet af 2018 som følge af muligheden for den skattefri tilbagebetaling med en skønnet offentlig merudgift på ca. 5,2 mia. kr. i 2018. Det skønnes også, at ca. 725 personer vil udtræde af fleksydelsesordningen i løbet af 2018 som følge af muligheden for den skattefri tilbagebetaling med en skønnet offentlig merudgift på ca. 70 mio. kr. i 2018.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.