Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer
Kapitel 3 Begrænsning af luftforurening
Kapitel 4 Afkasthøjder
Kapitel 5 Præstations- og egenkontrol
Kapitel 6 Begrænsning af støj
Kapitel 7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Kapitel 8 Driftsjournal
Kapitel 9 Meddelelse om driftsstart og ophør af virksomhed
Kapitel 10 Særlige bestemmelser om fravigelser af krav
Kapitel 11 Administrative bestemmelser
Kapitel 12 Registrering og offentliggørelse af data
Kapitel 13 Klage- og straffebestemmelser
Kapitel 14 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Oplysningskrav ved anmeldelse, jf. § 4, stk. 2.
Bilag 2 Krav til afkasthøjder og etablering af filtre for svejse- og skæreprocesser, jf. § 10, stk. 1 og stk. 2, § 11 og § 23.
Bilag 3 Krav til maksimal støjbelastning, jf. § 30, stk. 1.
Bilag 4 Krav til kontrol af emissioner til luften, jf. § 29, stk. 1.
Bilag 5 Oversigt over relevante B-værdier, jf. § 22, stk. 1.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, § 7 a, stk. 1, § 78 a, stk. 2, § 79 b, stk. 1, nr. 1 og 5, § 79 c, stk. 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for virksomheder, nævnt i stk.1 med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter følgende aktiviteter på de i stk. 2 nævnte virksomheder:

1) Stansning, prægning, savning og klipning af emner i jern, stål og metal.

2) Massebevarende kold bearbejdning af plader af emner i jern, stål og metal som bukning, dybtræk m.m. samt trådtrækning, flowforming (trykvalsning) og pladevalsning.

3) Drejning, boring, fræsning, høvling og slibning af emner i jern, stål og metal.

4) Mekanisk rensning ved tromling af jern, stål og metal i lukket beholder.

5) Svejsning og skæring i ulegeret stål og rustfrit stål.

6) Støvfrembringende overfladebehandling, herunder sandblæsning og pulverlakering, når den samlede udsugningskapacitet fra anlæg overstiger 10.000 normal m3 pr. time.

7) Overfladebehandling i vådmaleanlæg, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, men under 150 kg/time eller 200 tons/år.

§ 2. Såfremt godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 6-34.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tæt belægning: En belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, samt giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

2) Fuldstændig anmeldelse: En anmeldelse, jf. § 4, som opfylder oplysningskravene i § 4, stk. 2.

Kapitel 2

Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer

§ 4. Den, der ønsker at etablere en ny virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, eller ønsker at udvide eller ændre en bestående virksomhed på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive en anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Bestående virksomheder, som tidligere har været meddelt en miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, skal indgive en anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 3 måneder efter, at miljøgodkendelsen bortfalder, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 67.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Anmeldelser, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening efter stk. 1, afvises, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at anmeldelsen ikke kan indgives ved digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmeldelsen kan indgives på en anden måde end ved den digitale selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved den digitale selvbetjening efter stk. 1, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 6. En digital anmeldelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

§ 5. Kommunalbestyrelsen har pligt til ved anvendelse af den digitale selvbetjening, jf. § 4, at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår evt. afgørelser om fravigelser, jf. §§ 37-39, er meddelt.

Kapitel 3

Begrænsning af luftforurening

Processer med brug af køle- og smøremidler

§ 6. I afkast, hvor der udledes olietågeaerosoler fra brug af køle- og smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, skal følgende emissionsgrænseværdier overholdes:

1) 5 mg/normal m3 for vegetabilske olietågeaerosoler.

2) 1 mg/normal m3 for mineralske olietågeaerosoler.

§ 7. Emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler anses for overholdt i afkast, som overholder kravene i stk. 2-5.

Stk. 2. Den udsugede luft skal renses med et afsluttende filter med mindst 99 % renseeffektivitet.

Stk. 3. Filtret skal være forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal renses eller udskiftes.

Stk. 4. Ved installation og ved skift af olietågefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monteret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i det normale område for nyt filter.

Stk. 5. Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger.

Slibeprocesser

§ 8. I afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for slibestøv målt som total støv overholdes.

§ 9. Partikelfiltre på afkast fra slibeprocesser skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden for utætheder fra filtret.

Svejse- og/eller skæreprocesser

§ 10. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen i afkast fra MMA-, MIG/MAG-, FCA-svejsning og lasersvejsning som anvist i tabel 1 og 2 i bilag 2.

Stk. 2. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen i afkast fra plasma-, laser og flammeskæring som anvist i tabel 3a-3c, 4 og 5 i bilag 2.

Stk. 3. Filtre på afkast fra svejse og/eller skæreprocesser skal drives, serviceres og vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 4. Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe dokumentation for, at filteret opfylder kravet i stk. 1 og 2.

§ 11. Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme eller forskellige afkast, som hver især ikke stilles over for krav om rensning, skal der etableres filter i afkastet som anført i tabel 6 i bilag 2, jf. § 23.

Blæserensning

§ 12. Ved tør fristråleblæserensning skal spredning af diffust støv til omgivelserne forhindres ved følgende:

1) Døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) skal være lukkede og tætsluttende.

2) Der skal opretholdes et konstant undertryk i blæserensningskabinen (-hallen) under drift.

3) Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen).

4) Brugt blæsemiddel i og foran blæserensningskabinen (-hallen) skal fjernes, så det ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne.

5) Rengøring af blæserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.

Stk. 2. Krav i stk. 1, gælder ikke for slyngrenseanlæg.

§ 13. I afkast fra anlæg med blæserensning skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 målt som total støv overholdes.

§ 14. Partikelfiltre på afkast fra blæserensning skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden for utætheder fra filteret.

Pulvermaling

§ 15. Under drift af pulvermaleanlæg skal spredning af diffust støv til omgivelserne forhindres ved, at kabinen holdes under konstant undertryk.

§ 16. I afkast fra pulvermaleanlæg skal emissionsgrænseværdien for pulvermalestøv på 5 mg/normal m³ målt som total støv overholdes.

Stk. 2. Partikelfiltre på afkast fra pulvermaleanlæg skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 3. Afkast omfattet af stk.1 skal efterses mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder fra filteret.

§ 17. Afkast fra pulvermaleanlæg, hvor der anvendes pulvermaling, der indeholder hovedgruppe 1 stoffer, skal være forsynet med et filter af minimum klasse H13 efter DS/EN 1822.

Stk. 2. Lækagekontrol skal udføres på filtre i afkast omfattet af stk. 1 senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at disse har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst én gang om året.

Stk. 3. Lækagekontrol skal udføres som beskrevet i 5. supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen med et acceptkriterium på 0,05 %. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.

Stk. 4. Dokumentation for kontrol af filtre, herunder test af HEPA-filtre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig på virksomheden i hele filterets levetid.

Vådmaling

§ 18. Under drift af vådmaleanlæg skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede og tætsluttende.

§ 19. I alle afkast fra vådmaleanlæg skal følgende emissionsgrænseværdier overholdes:

1) 5 mg/normal m3 for zinkstøv.

2) 5 mg/normal m3 for epoxystøv.

3) 10 mg/normal m3 for støv, målt som total støv.

4) 300 mg/normal m3 for blandingsfortyndere.

Stk. 2. Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, -kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstøvet.

§ 20. Partikelfiltre på afkast fra vådmaleanlæg skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal efterses mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder fra filteret.

Kapitel 4

Afkasthøjder

§ 21. Procesluft fra aktiviteter på virksomheden skal opsamles og afledes igennem afkast.

§ 22. Virksomhedens afkast skal dimensioneres, så virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 5, dog jf. stk. 2 og 3 og § 23.

Stk. 2. Afkast fra hærdeovn i tilknytning til pulvermaleanlæg skal føres én meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Stk. 3. Afkast forsynet med HEPA-filter (klasse 13) på pulvermaleanlæg skal føres én meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

§ 23. Afkast i tilknytning til svejse- og skæreprocesser skal overholde de afkasthøjder, der er angivet i bilag 2.

Stk. 2. Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme afkast, skal der etableres afkast med afkasthøjder som anført i tabel 6 i bilag 2.

Kapitel 5

Præstations- og egenkontrol

§ 24. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle- og smøremidler, overstiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i § 6 er overholdt.

§ 25. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra slibeprocesser uden anvendelse af køle- og smøremidler, overstiger 2.500 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i § 8 er overholdt.

§ 26. I ethvert afkast fra blæserensningsanlæg skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages en præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i § 13 er overholdt.

Stk. 2. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra sådanne anlæg overstiger 10.000 normal m3/time.

§ 27. I ethvert afkast fra pulvermaleanlæg skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages en præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i § 16 er overholdt.

§ 28. I ethvert afkast fra vådmaleanlæg skal der senest 6 måneder, efter anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdier i § 19 er overholdt.

Stk. 2. For anlæg, hvor der ikke anvendes vådmalinger indeholdende zink eller epoxyforbindelser, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra sådanne vådmaleanlæg overstiger 25.000 normal m3/time.

§ 29. Målinger, der foretages som led i en præstationskontrol, jf. §§ 24-28, skal udføres som angivet i bilag 4 og i målested indrettet som angivet i samme bilag.

Stk. 2. Rapport over præstationskontroller, jf. §§ 24-28, skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kontrollen er gennemført.

Kapitel 6

Begrænsning af støj

§ 30. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til de i bilag 3 anførte områdetyper, må ikke overstige grænseværdier anført i bilag 3.

Stk. 2. I det åbne land må virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse ikke overstige følgende grænseværdier:

1) 45 dB i perioderne: kl. 07-18 på dagene mandag-fredag og kl. 07 -14 på lørdage.

2) 40 dB i perioderne: kl. 18-22 på dagene mandag-fredag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og helligdage.

3) 35 dB i perioden: kl. 22-07 på alle dage.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, ligesom opholdsstedet i øvrigt er uden betydning for vurderingen af virksomhedens støjbelastning, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1–3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

Stk. 4. For en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et eller flere mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse for den samlede virksomhed.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra gældende støjkrav efter anmodning herom fra en virksomhed i forbindelse med behandling af en anmeldelse, hvis dette er begrundet i virksomhedens konkrete forhold, jf. § 37, stk. 1.

Kapitel 7

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

§ 31. Spild af forurenende stoffer fra produktion og affald skal forhindres.

Stk. 2. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle- og smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild.

Stk. 3. Rensetromler skal placeres under tag på en tæt belægning og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale.

Stk. 4. Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøremidler, skal affaldet opbevares forsvarligt, således at afdryppet olie eller køle- og smøremiddel kan opsamles i egnet spildbakke eller lignende. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Stk. 5. Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenet absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Stk. 6. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke allerede omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 32. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

§ 33. Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.

Kapitel 8

Driftsjournal

§ 34. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af følgende:

1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling.

2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre.

3) Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre opløsningsmidler.

4) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33.

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Kapitel 9

Meddelelse om driftsstart og ophør af virksomhed

§ 35. Ved etablering af en ny virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

§ 36. Ved ophør af drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Stk. 2. Ved ophør af drift skal virksomheden give skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen snarest muligt.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om fravigelser af krav

Særlig bestemmelse om dispensation

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra en virksomhed i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om at dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, hvis dette er begrundet i virksomhedens konkrete forhold.

Stk. 2. En dispensation bortfalder, hvis virksomheden ikke har idriftsat det anmeldte inden to år fra anmeldelsesdatoen.

Særlige bestemmelser om skærpelse og supplering af krav

§ 38. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om skærpelse af kravene i denne bekendtgørelse, hvis dette er begrundet i hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

§ 39. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om supplerende krav foruden de i denne bekendtgørelses anførte, hvis dette er begrundet i at sikre en effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomheden.

Særlige bestemmelser om sagsbehandling forbundet med fravigelse af krav

§ 40. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter §§ 37-39, skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, skal kommunalbestyrelsen samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Kapitel 11

Administrative bestemmelser

§ 41. Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse, kvitterer den hurtigst muligt herfor. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

1) at det anmeldte kan gennemføres ved udløbet af den i § 43 nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger, hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har gjort indsigelse mod aktiviteten,

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for at fremsætte indsigelse én gang, hvis sagens omfang berettiger det, jf. § 43, stk. 4, og

3) at kommunalbestyrelsens manglende indsigelse eller afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 37-39, ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod det anmeldte i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42.

Stk. 2. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig anmeldelse meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, og den giver samtidig en frist for, hvornår de manglende oplysninger skal sendes til kommunalbestyrelsen. Modtager kommunalbestyrelsen herefter de manglende oplysninger, behandler kommunalbestyrelsen anmeldelsen efter reglerne i stk. 1 og § 42.

§ 42. Kommunalbestyrelsen vurderer på grundlag af en fuldstændig anmeldelse,

1) om virksomheden kan opfylde kravene i §§ 6-33,

2) om en ansøgning om dispensation, jf. § 37, skal imødekommes, og

3) om der er behov for at stille skærpede eller supplerende krav, jf. §§ 38 og 39.

§ 43. Hvis kommunalbestyrelsen ikke senest fire uger fra modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse har gjort indsigelse mod det anmeldte, kan det anmeldte gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen på grundlag af en vurdering efter § 42 træffer afgørelse om at imødekomme en ansøgning om dispensation efter § 37, meddeler kommunalbestyrelsen denne afgørelse til virksomheden senest 4 uger fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen på grundlag af en vurdering efter § 42 træffer afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres, eller om at det anmeldte kan gennemføres under fastsættelse af nærmere præciserede skærpede eller supplerende krav, jf. §§ 38-39, meddeler kommunalbestyrelsen dette til virksomheden senest 4 uger fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

Stk. 4. Hvis sagens omfang berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen én gang forlænge fristen i stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen skal give ansøgeren meddelelse om fristforlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1.

Stk. 5. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før det anmeldte kan gennemføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. stk. 1-4, og virksomheden har indhentet nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Stk. 6. Har kommunalbestyrelsen meddelt fristforlængelse, jf. stk. 4, for at træffe afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 37-39, kan kommunalbestyrelsen give særskilt tilladelse til, at virksomheden må påbegynde bygge- og anlægsarbejder, inden der er truffet afgørelse om fravigelse af krav.

§ 44. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 37-39, og ansøger virksomheden samtidig med indgivelse af en fuldstændig anmeldelse efter § 4 om en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3 eller en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 og 3, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelser efter § 37-39 samtidig med afgørelse om tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3 og § 28, stk. 1 og 3.

Kapitel 12

Registrering og offentliggørelse af data

§ 45. Kommunalbestyrelsen afgiver følgende oplysninger til Miljøstyrelsen, når der træffes afgørelse om fravigelse af krav, jf. §§ 37-39:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden.

3) Dato for afgørelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fremsender samtidig kopi af afgørelsen, jf. stk. 1, til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen oplyser Miljøstyrelsen om brugerbetaling for behandling af anmeldelser efter denne bekendtgørelse. Oplysningerne skal afgives efter enten hver behandling eller årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår.

Stk. 4. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

§ 46. Kommunalbestyrelsen afgiver de i § 45, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Det samme gælder de i § 45, stk. 3, nævnte oplysninger, såfremt oplysninger afgives efter hver behandling.

Stk. 2. Afgivelsen af de i § 45, stk. 1-3, nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

§ 47. Kommunalbestyrelsen offentliggør de oplysninger, som fremgår af § 45, stk. 1-3.

Stk. 2. Offentliggørelse af de i § 45, stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal ske senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af de i § 45, stk. 3, nævnte oplysninger, skal ske på aggregeret form senest den 1. april for det forudgående kalenderår.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør, hvis en afgørelse som nævnt i § 45, stk. 1 er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør kommunalbestyrelsen resultatet heraf.

Stk. 4. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Stk. 5. Når kommunalbestyrelsen offentliggør oplysninger efter stk. 1, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunalbestyrelsen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-4, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Kapitel 13

Klage- og straffebestemmelser

§ 48. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

1) Kommunalbestyrelsens afgørelse om at det anmeldte ikke kan bringes til udførelse, jf. § 43, stk. 3.

2) Kommunalbestyrelsens afgørelse om at fravige bekendtgørelsens krav, jf. §§ 37-39.

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at indgive anmeldelse efter § 4,

2) undlader at give meddelelse om driftsstart efter § 35,

3) iværksætter etablering, udvidelse eller ændring uden at afvente udløbet af frister efter § 43,

4) overtræder krav i medfør af §§ 6-34 med de eventuelle dispensationer der måtte være truffet afgørelse om, jf. § 37,

5) overtræder eventuelt fastsatte skærpede eller supplerende krav efter §§ 38 og 39, eller

6) undlader at efterkomme en afgørelse om, at det anmeldte ikke kan gennemføres efter § 43, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1734 af 21. december 2015 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 12. december 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Oplysningskrav ved anmeldelse, jf. § 4, stk. 2.

A: Stamoplysninger

Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer og e-mail.

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Kort beskrivelse af det anmeldte projekt

5) Angiv om det drejer sig om en ny virksomhed eller en driftsmæssig udvidelse og/eller ændring af en eksisterende virksomhed.

a. Angiv virksomhedens aktiviteter, der indgår under anvendelsesområdet i § 1.

b. Andre erhvervsmæssige forurenede aktiviteter på virksomheden.

Hvis der er tale om udvidelse, som ikke tidligere har været omfattet af anmeldepligt, eller miljøgodkendelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

6) Oplysning om, hvorvidt det anmeldte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

7) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift.

Virksomhedens placering og indretning

8) Oversigtsplan i passende målestok og format med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

9) Oversigtstegning/er, der i relevant omfang viser følgende:

– Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

– Placering af produktionsanlæg, lagerlokaler og eventuelle udendørs aktiviteter.

– Interne transportveje og tilkørsler til ejendommen.

– Placering af støj- og vibrationskilder.

– Placering af skorstene og andre luftafkast.

– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og arealer med tæt belægning.

– Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke til olie- og kemikalier samt rørføring.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

B: Oplysning og vurdering af virksomhedens aktiviteter og deres forurening samt forureningsbegrænsende foranstaltninger for disse.

Råvarer og affald

10) Angiv art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, herunder køle-smøremidler.

11) Angiv hvilke genanvendelige fraktioner og affald fra produktionen, der forekommer på virksomheden, et overslag over de årlige mængder og hvorledes det opbevares på virksomheden inden genanvendelse eller afhentning.

Virksomhedens driftstid og støjende aktiviteter

12) Angiv virksomhedens driftstid på hverdage, lørdage og søn- og helligdage.

Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid.

13) Kort beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter.

14) Oplysninger om kørsel til og fra virksomheden, herunder art, antal og tidspunkter.

15) Vedlæg en vurdering af støjbelastningen beskrevet i punkt 13 og 14 og beskriv de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Processer hvor der anvendes køle- og smøremidler.

16) Angiv den samlede luftmængde der udledes i afkast i m3 pr. time fra disse processer på virksomheden.

Støvfrembringende processer herunder slibning og rensetromling.

17) Angiv den samlede luftmængde der udledes i afkast i m3 pr. time fra disse processer på virksomheden.

Svejse- og skæreprocesser.

18) Oplysning om antallet af svejsesteder ved metoderne MMA-, MIG/MAG-, FCA- og lasersvejsning (et svejsested svarer til, at en person er beskæftiget fuldtids med svejsearbejdet inkl. tilhørende operationer), for CNC eller andre automatiserede svejseoperationer angives tillige antallet af skærehoveder, jf. Bilag 2, tabel 1 og 2.

19) Oplysning om plasmaskæring, herunder skæremateriale, pladetykkelse og intermittens ved tør -, halvtør - og vandneddykket skæring, jf. Bilag 2, tabel 3a-3c.

20) Oplysning om O2 (ilt) og N2 (nitrogen) laserskæring, herunder skæremateriale og intermittens ved laserskæring, jf. Bilag 2, tabel 4.

21) Oplysning om flammeskæring, herunder skæremateriale og intermittens, jf. Bilag 2, tabel 5.

22) Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme afkast skal der vedlægges en beregning, der viser hvilke krav til afkasthøjde eller filter, der skal gælde for afkastet, jf. Bilag 2, tabel 6.

Blæserensningsprocesser

23) Angiv type af anvendte blæsemidler.

24) Angiv den samlede luftmængde i afkast i m3 pr. time fra disse processer på virksomheden.

Pulvermaling

25) Angiv den samlede luftmængde i afkast i m3 pr. time fra disse processer.

26) Angiv om der anvendes pulvermaling der indeholder hovedgruppe 1 stoffer på virksomheden.

Vådmaling

27) Angiv om der benyttes vådmaling indeholdende zink eller epoxyforbindelser.

28) Angiv den samlede luftmængde i afkast i m3 pr. time fra disse processer på virksomheden.

29) Angiv det årlige forbrug af organiske opløsningsmidler herunder blandingsfortyndere.

30) Angiv den maksimale timeemission af flygtige organiske stoffer.

C. Begrænsning af virksomhedens samlede forureningsbidrag til luften.

31) Vedlæg beregning af afkasthøjder for hvert enkelt relevant afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, således at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 5.


Bilag 2

Krav til afkasthøjder og etablering af filtre for svejse- og skæreprocesser, jf. § 10, stk. 1 og stk. 2, § 11 og § 23.

Tabel 1. Krav til rensning og afkasthøjde ved MMA-, MIG/MAG-, og FCA-svejsning. Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Svejsemetode
Antal svejsesteder
 
1 svejsested
2 – 4 svejsesteder
5 – 8 svejsesteder eller mere end 8 svejsesteder, men ≤ 2000 svejsetimer a) i alt pr. år
Mere end 8 svejsesteder og > 2000 svejsetimer a) i alt pr. år
MMA -, MIG/MAG- og FCA-svejsning i ulegeret stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 3 meter. Dog kun på mindst 1 meter, hvis der er mere end 40 meter til nærmeste bolig
Afkast på mindst 3 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning i rustfrit stål
Afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
a) Til svejsetimer medgår både lysbuetiden og den tid, der medgår til at forberede selve svejsningen, herunder udskiftning af elektroder
b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

Tabel 2. Krav til rensning og afkasthøjde ved lasersvejsning. Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret

Svejsemetode
Krav for emission
 
0 - 1,7 mg/s
1,8 - 4 mg/s
4,1 - 7,5 mg/s
> 7,5 mg/s
Lasersvejsning i ulegeret stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 3 meter, dog på mindst 1 meter, hvis der er mere end 40 meter til nærmeste bolig
Afkast på mindst 3 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Lasersvejsning i rustfrit stål
Afkast på mindst 1 meter
Filter a) og afkast mindst 1 meter
Filter a) og afkast mindst 1 meter
Filter a) og afkast mindst 1 meter
a) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

Tabel 3a. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved tør skæring. Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret

Materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Krav
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) < 3 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) ≥ 3 %
Filter b)
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) < 15 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) ≥ 15 %
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved alle intermittenser a)
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) < 7 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) ≥ 7 %
Filter b)
a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden. Intermittens kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.
b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 3b. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved halvtør skæring. . Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Krav
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) < 15 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) ≥ 15 %
Filter b)
Ulegeret stål i pladetykkelse ≥ 30 mm og ved intermittens a) < 200 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse ≥ 30 mm og ved intermittens a) ≥ 200 %
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) < 4 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) ≥ 4 %
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse ≥ 30 mm og ved intermittens a) < 7 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse ≥ 30 mm og ved intermittens a) ≥ 7 %
Filter b)
a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden. Intermittensen kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder. ¬b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 3c. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved vandneddykket skæringa). Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret

Materiale, pladetykkelse og intermittens b)
Krav
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 110 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens ≥ 110 %
Filter c)
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved alle intermittenser
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 35 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens ≥ 35 %
Filter c)
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved alle intermittenser
Afkast på mindst 3 meter
a) En vandneddykket skæring er hvor skærehovedet er neddykket i et vandbad.
b) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden. Intermittens kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.
c) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 4. Krav til rensning og afkasthøjde ved laserskæring med O2 (ilt) og N2 (nitrogen). Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret

Gas, materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Krav
O2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 55 %
Afkast på mindst 3 meter
O2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens ≥ 55 %
Filter b)
N2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 550 %
Afkast på mindst 3 meter
N2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens ≥ 550 %
Filter b)
O2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 2 %
Afkast på mindst 3 meter
O2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens ≥ 2 %
Filter b)
N2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 45 %
Afkast på mindst 3 meter
N2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens ≥ 45 %
Filter b)
a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden. Intermittens kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.
b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 5. Krav til rensning og afkasthøjde ved flammeskæring. Den angivne afkasthøjde er i meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret

Materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Krav
Ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 22 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens ≥ 22 %
Filter b)
a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.
b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejse- eller skærerøgen.

Tabel 6 a) . Krav til rensning og afkasthøjder når flere af svejse- og skæreprocesser forekommer samtidigt.

Svejsninger i ulegeret stål omfattet af tabel 1 og 2
Forekommer flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 samtidigt, og som hver især ikke giver anledning til krav om enten rensning i filtre eller 3 meter høje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filtre eller etableres 3 meter høje afkast.
Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 12 % til filterkravet, og lasersvejsning bidrager med X∙13,3 % til filterkravet. X er emissionen i mg/s
Hvis det samlede bidrag er ≥ 100 % for svejsning i ulegeret stål skal alt svejserøgen udledes gennem filter.
Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 25 % til kravet om 3 meter høje afkast, og lasersvejsning bidrager med X∙55,6 % til kravet om 3 meter høje afkast. X er emissionen i mg/s.
Hvis det samlede beregnede bidrag er ≥ 100 % for svejsning i ulegeret stål, skal der etableres 3 meter høje afkast.
Svejsninger i rustfrit stål omfattet af tabel 1 og 2
Hvis flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 forekommer samtidigt, og de hver især ikke giver anledning til krav om rensning i filtre, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filtre efter følgende oplysninger:
Ved svejsning i rustfrit stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 25 % til kravet om filter, og lasersvejsning bidrager med X∙55,6 % til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s.
Hvis det samlede bidrag er ≥ 100 % for svejsning i rustfrit stål skal alt svejserøgen udledes gennem filter.
Skæreprocesser i ulegeret stål omfattet af tabel 3-5
Forekommer der mere end én af skæreprocesserne laser-, plasma- og flammeskæring ved intermittenser, der hver især giver anledning til 3 meter høje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter følgende oplysninger:
De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
Hvis det samlede bidrag for alle skæreprocesserne i ulegeret stål beregnes til ≥ 100 %, skal alt skærerøg udledes gennem filter.
Skæreprocesser i rustfrit stål omfattet af tabel 3-5
Forekommer der mere end én af skæreprocesserne laser-, plasma- og flammeskæring ved intermittenser, der hver især giver anledning til 3 meter høje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter følgende oplysninger:
De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
Hvis det samlede bidrag for alle skæreprocesserne rustfrit stål beregnes til ≥ 100 %, skal alt skærerøg udledes gennem filter.
Svejse- og skæreprocesser i ulegeret stål
Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskæring, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter følgende oplysninger:
Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver især med 12 % til filterkravet, og lasersvejsning bidrager med X∙13,3 %, hvor X er emissionen i mg/s.
De enkelte skæremaskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
Hvis det samlede bidrag for svejsning og skæring i ulegeret stål beregnes til ≥ 100 %, skal alt røg fra skære- og svejseprocesser udeledes gennem filter.
Svejse- og skæreprocesser i rustfrit stål
Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskæring, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter følgende oplysninger:
Ved svejsning i rustfrit stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver især med 25 % til kravet om filter, og lasersvejsning bidrager med X∙55,6 % til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s.
De enkelte skæremaskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
Hvis det samlede bidrag for svejsning og skæring i rustfrit stål beregnes til ≥ 100 %, skal alt røg fra skære- og svejseprocesser udeledes gennem filter.

a) Filtre nævnt i denne tabel skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejse- og /eller skærerøgen.


Bilag 3

Krav til maksimal støjbelastning, jf. § 30, stk. 1.

Grænseværdier for støj 1)
Områdetyper
Mandag – fredag
kl. 07-18,
lørdag
kl. 07-14
Mandag – fredag
kl. 18-22,
lørdag
kl. 14-22,
søn- og helligdag
kl. 07-22
Alle dage
kl. 22-07
Erhvervs- og industriområder
70 dB
70 dB
70 dB
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
60 dB
60 dB
60 dB
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)2)
55 dB
45 dB
40 dB
Etageboligområder2)
50 dB
45 dB
40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse2)
45 dB
40 dB
35 dB
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder2)
40 dB
35 dB
35 dB

1) Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

2) For områder med boliger gælder yderligere, at grænseværdien for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi, fastsættes 15 dB højere, end den anførte grænseværdi for natperioden.


Bilag 4

Krav til kontrol af emissioner til luften, jf. § 29, stk. 1.

A: Indretning af målesteder

Målesteder skal indrettes og placeres som anført i Metodeblad MEL 22; Kvalitet i emissionsmålinger, se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.

B: Præstationskontrol

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag.

Måling skal gennemføres under drift med maksimal emission eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Prøvetagning og analyse skal ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn
Parameter
Metodeblad nr. a)
Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas
Mineralsk - og vegetabilsk b) olietågeaerosol
MEL-14
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Total støv, slibestøv-rustfrit stål og slibestøv i øvrigt
MEL-02
Bestemmelse af koncentration af TVOC (total gasformig organisk kulstof) i strømmende gas
Blandingsfortyndere
MEL-06
a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.
b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14.

C: Overholdelse af emissionsgrænseværdier

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien


Bilag 5

Oversigt over relevante B-værdier, jf. § 22, stk. 1.

Aktiviteter og stoffer
mg/m 3
Blæserensning
 
Kvartssand
0,005
Korund
0,03
Kulslagge (aluminiumsilikat)
0,06
Kobberslagge
0,02
Glaskugler
0,08
Stålgrit, stålshot o. lign.
0,08
Drejning, boring, fræsning, høvling og slibning
 
Slibestøv – rustfrit stål
0,001
Slibestøv – i øvrigt
0,01
Mineralske olieaerosoler
0,003
Vegetabilske olieaerosoler
0,01
Pulvermaleanlæg
 
Epoxystøv, polyesterstøv mv.
0,01
Vådmaleanlæg
 
Malingstøv generelt
0,08
Epoxystøv
0,01
Polyurethanstøv
0,04
Zinkstøv
0,06
Blandingsfortyndere
0,15*

* dog 0,3 mg/m 3 for maleranlæg etableret før 1. oktober 2001, hvor afkast er dimensioneret på grundlag af en B-værdi på 0,3 mg/m 3 .