Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006 om information om livsforsikringsaftaler foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (3. livsforsikringsdirektiv), EF-Tidende 2002, nr. L 345, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 56 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:«

3. I § 3, stk. 1, indsættes som nyt nr. 1:

»1) Selskabets navn og selskabsform.«

Nr. 1 bliver herefter nr. 2.

4. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 1, som bliver nr. 2, som nye numre:

»3) En henvisning til selskabets rapport om solvens og finansiel situation, der giver forsikringstageren let adgang til denne information.

4) Definitionen af de enkelte garantier og valgmuligheder.«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 5-8.

5. § 3, stk. 1, nr. 4, som bliver nr. 7, affattes således:

»7) Betingelser for indbetaling af præmierne, herunder over hvilken årrække.«

6. Efter § 3, stk. 1, nr. 5, som bliver nr. 8, indsættes som nye numre:

»9) De nærmere vilkår for beregning og tildeling af bonus.

10) En angivelse af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi samt arten af de hertil knyttede garantier.

11) Oplysninger om præmier for de enkelte garantier, herunder for hovedforsikringen og supplerende garantier, når sådanne oplysninger er hensigtsmæssige.

12) En angivelse af de relevante referenceværdier i forsikringsaftaler tilknyttet investeringsfonde.

13) En angivelse af arten af underliggende aktiver ved unit-link aftaler.«

Nr. 6-7 bliver herefter 14-15.

7. § 3, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-11 bliver herefter nr. 16-18.

8. I § 3, stk. 1, nr. 9, som bliver nr. 16 ændres »Personspecifikke angivelser« til: »Generelle oplysninger«.

9. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 11, som bliver nr. 18, som nye numre:

»19) Oplysninger om klageadgang for forsikringstageren, de forsikrede eller de begunstigede, herunder om der findes en klageinstans.

20) Yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre at forsikringstageren kan forstå de risici, der bæres af forsikringstageren.«

10. § 3, stk. 1, nr. 12, ophæves.

11. § 3, stk. 2, ophæves.

12. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»§ 3 a. Hvis forsikringsselskabet i forbindelse med et tilbud om eller indgåelse af en kontrakt om livsforsikring forelægger forsikringstageren tal vedrørende beløbet på potentielle betalinger, der overstiger og går ud over de kontraktmæssigt fastlagte betalinger, skal selskabet forsyne forsikringstageren med en standardberegning med angivelse af den potentielle betaling på udløbsdatoen ved anvendelse af præmieberegningsgrundlaget ved tre forskellige rentesatser.

Stk. 2. Forsikringsselskabet skal klart og forståeligt informere forsikringstageren om, at standardberegningen kun er en beregningsmodel, der er baseret på teoretiske antagelser, og at forsikringstageren ikke kan gøre kontraktmæssige krav gældende på grundlag af standardberegningen.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på ophørende forsikringer og kontrakter.«

13. I § 5, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »nævnte forhold«: »samt ændringer i de almindelige og særlige betingelser«.

14. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved forsikringer med ret til bonus underretter forsikringsselskabet én gang årligt forsikringstageren om status for forsikringstagerens krav, herunder dennes ret til bonus. Har forsikringsselskabet forelagt tal om den potentielle fremtidige udvikling af bonus, skal selskabet desuden underrette forsikringstageren om forskellene mellem den faktiske udvikling og de oprindelige data.«

Stk. 3 bliver efter stk. 4.

15. § 10 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Finanstilsynet, den 27. november 2017

Jesper Berg

/ Ulla Brøns Petersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1.