Den fulde tekst
L 83
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Fremsat skr 9/11 17
Lovf som fremsat 9/11 17
1.beh 22/11 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 14/12 17
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1692 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Tilde Bork (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Marlene Borst Hansen (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Kredsen af partier bag aftalen om erhvervsuddannelsesreformen, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, er nået til enighed om en række tiltag i forhold til erhvervsuddannelse for voksne (euv). Lovforslaget har til formål at gøre implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne mindre kompleks.
Lovforslaget lægger op til en række justeringer, f.eks. en ophævelse af den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen. Det betyder, at eleven har ret til, men ikke pligt til individuel skønsmæssig godskrivning. Derudover ophæves maksimumsgrænsen på 2 års praktikuddannelse, hvilket betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end 2 år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse.
Af andre justeringer kan nævnes, at lovforslaget lægger op til at lempe kravet i § 48 i lov om erhvervsuddannelser, hvorefter korte uddannelsesaftaler skal omfatte mindst en skoleperiode og mindst en praktikperiode af en erhvervsuddannelses hovedforløb. Med lovforslaget vil kravet for sådanne korte uddannelsesaftaler fremover være, at de fortsat skal indeholde mindst en hel skoleperiode og enten en hel eller en del af en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb. Hensigten er, at flere elever og virksomheder indgår korte uddannelsesaftaler frem for delaftaler under skolepraktik, hvorved grundlaget for vekseluddannelsesprincippet styrkes.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.