Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016 og § 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., udgår »det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende«, og »miljøkonsekvensrapport« ændres til: »miljøkonsekvensrapporten«.

2. I § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om værdipapirhandel m.v.« til: »lov om kapitalmarkeder«.

3. I § 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »energi-, forsynings- og klimaministeren«: », jf. dog stk. 4«.

4. I § 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i særlige tilfælde give dispensation til, at et anlæg omfattet af § 25, stk. 1, midlertidigt drives uden den tilladelse, der kræves efter stk. 1.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. § 43 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energinets tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan Energinet alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

6. I § 43 a, indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 8, 3. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«

7. § 44, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2 betinget af Energinets tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan Energinet alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 3, 3. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«

8. I § 47, stk. 7, 1. pkt., ændres »5 år« til: »4 år«, og i 2. pkt. udgår »og 2017«.

9. § 47, stk. 8, 2. pkt., ophæves.

10. I § 47, stk. 9, ændres »omfattet af stk. 4-8« til: »solcelleanlæg«.

11. § 47, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kW. Pristillægget er endvidere betinget af Energinets tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan Energinet alene give tilsagn inden for en pulje, som for hver af ordningerne i stk. 9, nr. 1-3, udgør 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

12. I § 47 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 10, 4. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«

§ 2

I lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 9, 1. pkt., ændres »den 11. juni 2013 eller senere« til: »i perioden fra og med den 11. juni 2013 til og med den 31. december 2017«.

2. I § 4, stk. 10, indsættes efter 1. pkt.:

»Udbetaling af pristillæg efter stk. 7-9 er betinget af, at Energinet har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2018.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 3. § 1, nr. 8 og 9, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 15. november 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt