Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016 og § 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »den 21. februar 2008 eller senere« til: »i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 20. februar 2018«.

2. § 18, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar 2018. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at Energinet har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.«

3. I § 35 a, stk. 4, 1. pkt., § 36, stk. 3, 1. pkt., § 38, stk. 4, 1. pkt., og § 43, stk. 3, nr. 1, ændres »1,3 øre« til: »0,9 øre«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. november 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Lars Christian Lilleholt