Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilskud
Kapitel 5 Beregning af tilskud
Kapitel 6 Nedsættelse af tilskud
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Oplysningspligt
Kapitel 9 Tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

I medfør af tekstanmærkning nr. 170 ad 24.23.07 til § 24 på finansloven for finansåret 2018 og § 7 a, stk. 2, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, og § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Tilskud kan ydes til etablering af målrettede efterafgrøder, som defineret i § 2, stk. 1, nr. 1, og som etableres i 2018.

Stk. 2. Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Målrettede efterafgrøder: Efterafgrøder, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

2) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer.

3) Ansøgningsår: Det kalenderår, hvori ansøgning om tilskud indgives.

4) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilskud i Fællesskema, og som kan omfatte en eller flere marker, jf. dog § 6, stk. 3, 2. pkt.

5) Ansøgt mark: Mark, for hvilken der er ansøgt om tilskud i Fællesskema, jf. dog § 6, stk. 3, 2. pkt.

6) Konstateret areal: Det areal af et ansøgt areal eller en ansøgt mark, for hvilket betingelserne for tilskud er opfyldt, eller det areal, der anses som tilskudsberettiget efter bestemmelserne i § 11.

7) Omdriftsareal: Omdriftsareal, som defineret i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

8) Frist for indgivelse af Fællesskema: Den frist for Landbrugsstyrelsens modtagelse af Fællesskema, der er anført i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema.

9) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort.

Stk. 2. Et areal betragtes i denne bekendtgørelse som sammenhængende, hvis der mellem dele af arealet inden for den samme markblok er en tilskudsberettiget passage på mindst fire meters bredde.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen gennemfører kontrol på stedet.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Særligt udpegede kystvandoplande og særligt udpegede ID15-områder

§ 4. Landbrugsstyrelsen udpeger kystvandoplande, hvor der ønskes etableret målrettede efterafgrøder. Inden for de særligt udpegede kystvandoplande udpeger Landbrugsstyrelsen ID15-områder, for hvilke der i den pågældende ansøgningsperiode, jf. § 5, stk. 1, kan ansøges om tilskud for arealer, der registreres som beliggende i områderne, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Ved åbning for indgivelse af Fællesskema i ansøgningsåret offentliggør Landbrugsstyrelsen i IMK de særligt udpegede ID15-områder, der er gældende for ansøgningsperioderne i ansøgningsåret, og de særligt udpegede kystvandoplande.

Ansøgning om tilskud

§ 5. Særligt udpegede ID15-områder, jf. § 4, fastlægges for ansøgningsperioder, der i ansøgningsåret begynder henholdsvis

1) den 1. februar og

2) den 1. marts fra det tidspunkt, hvor Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service er åbnet for denne ansøgningsperiode.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen fastlægger for det pågældende særligt udpegede kystvandopland det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud i de af kystvandoplandets ID15-områder, der i perioden er åbnet for ansøgning af hensyn til kystvand. For de ID15-områder, hvor der ønskes etableret efterafgrøder af hensyn til grundvand, fastlægger Landbrugsstyrelsen det antal hektar, der i en nærmere fastlagt periode ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand.

Stk. 3. En ansøgt mark registreres i dens helhed som beliggende i det ID15-område, hvor hele eller hovedparten af markens indtegnede areal er beliggende. Hvis markens indtegnede areal omfatter flere ID15-områder, og markens beliggenhed ikke kan fastlægges efter bestemmelsen i 1. pkt., registreres marken under det ID15-område, der har det laveste områdenummer.

§ 6. Ansøgning om tilskud skal indgives i 2018. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema, jf. dog stk. 3 og 4, § 5, stk. 1, og § 7.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud kan ikke omfatte følgende arealer, der dog kan indgå i den indtegnede ansøgte mark, jf. stk. 3:

1) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som landskabselementer i form af fortidsminder samt små søer og vandhuller omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

2) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb.

3) Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetalingsordningen, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

Stk. 3. Hvis den indtegnede ansøgte mark, jf. det markkort, der er en del af Fællesskema, ikke overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses størrelsen af den ansøgte mark som størrelsen af den indtegnede mark. Hvis den indtegnede ansøgte mark overlapper med arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, anses den del af den indtegnede mark, som udgøres af arealer, som omhandlet i stk. 2, nr. 1-3, ikke som omfattet af ansøgning om tilskud og fratrækkes størrelsen af den indtegnede mark ved fastsættelse af størrelsen af den ansøgte mark.

Stk. 4. Efter udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema kan der i Fællesskema foretages ændringer af ansøgning om tilskud. Der kan dog ikke foretages ændringer, der medfører, at det samlede ansøgte areal i det pågældende ID15-område overstiger det samlede ansøgte areal, der er registreret som beliggende i området ved udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema.

§ 7. Ansøgning om tilskud for arealer i de af kystvandoplandets ID15-områder, der er åbnet for ansøgning om tilskud af hensyn til kystvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-områderne, der samlet set opfylder det antal hektar, der på det pågældende tidspunkt i alt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud i ID15-områderne af hensyn til kystvand.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud for arealer i et ID15-område, der er åbnet for ansøgning om tilskud alene af hensyn til grundvand, kan ikke indgives på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen har registreret ansøgte marker beliggende i ID15-området, der samlet set opfylder det antal hektar i ID15-området, der på det pågældende tidspunkt ønskes omfattet af ansøgning om tilskud af hensyn til grundvand.

Stk. 3. For et ID15-område, hvor der ønskes etableret efterafgrøder af hensyn til både grundvand og kystvand, er det alene det i ID15-området ansøgte antal hektar, der ligger udover det for ID15-området ønskede antal hektar af hensyn til grundvand, der medregnes til opfyldelse af det ønskede antal hektar for kystvandoplandet.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 8. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af følgende:

1) Ansøger skal drive det ansøgte areal som ejer eller forpagter ved udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema i ansøgningsåret.

2) Hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være registreret som beliggende i et særligt udpeget ID15-område, jf. § 5, stk. 3.

3) Det ansøgte areal skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,01 hektar.

4) De målrettede efterafgrøder skal være etableret på det ansøgte areal, jf. dog § 11 og § 17, stk. 1.

5) Det ansøgte areal skal være et omdriftsareal, der ikke er et braklagt areal.

6) Det ansøgte areal må ikke være anmeldt i Fællesskema som et areal til opfyldelse af en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

7) Målrettede efterafgrøder på det ansøgte areal må ikke medføre overtrædelse af forpligtelser, som følger af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale i medfør af anden lovgivning, servitut eller krav, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

8) Det ansøgte areal med de målrettede efterafgrøder skal anvendes til dyrkning af en forårssået afgrøde i det kalenderår, der følger umiddelbart efter ansøgningsåret.

§ 9. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af følgende:

1) De målrettede efterafgrøder skal være etableret efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret.

2) De målrettede efterafgrøder skal bestå af

a) korsblomstrede afgrøder, korn, græs, honningurt eller cikorie sået før eller efter høst, eller

b) frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde.

3) De målrettede efterafgrøder skal være sået senest den 1. august i ansøgningsåret, dog skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre være sået senest den 20. august i ansøgningsåret.

4) De målrettede efterafgrøder må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 20. oktober i ansøgningsåret. Målrettede efterafgrøder sået som udlæg i majs må dog tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 1. marts i det kalenderår, der følger umiddelbart efter ansøgningsåret.

5) De målrettede efterafgrøder må

a) ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.,

b) ikke anvendes til at opfylde krav om efterafgrøder i medfør af anden lovgivning, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning, og

c) ikke etableres med betaling i medfør af anden lovgivning.

§ 10. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af,

1) at ansøgers bedrift den 1. februar i ansøgningsåret ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning herom,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

4) at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til de ansøgte arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og

5) at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som Landbrugsstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen.

§ 11. Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der for det pågældende ID15-område ikke er etableret målrettede efterafgrøder på et ansøgt areal, anses et andet areal, der ikke er et ansøgt areal, men hvorpå der er etableret efterafgrøder, som tilskudsberettiget, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2:

1) Arealet er beliggende i det pågældende ID15-område. Hvilket ID15-område, et areal er beliggende i, fastlægges efter § 5, stk. 3.

2) Betingelserne for tilskud i §§ 8-10 med undtagelse af § 8, nr. 4 og 6, er opfyldt for arealet.

3) Arealet er anmeldt i Fællesskema.

4) Kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealet i forbindelse med kontrol på stedet.

Stk. 2. Det samlede areal, der kan anses som tilskudsberettiget i ID15-området, kan ikke overstige det samlede ansøgte areal i ID15-området.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 12. Tilskudssatsen udgør 700 kr. pr. hektar.

§ 13. Tilskuddet beregnes på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen, hvis det derved beregnede tilskud ligger inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. I øvrige tilfælde beregnes tilskuddet på grundlag af det samlede konstaterede areal og tilskudssatsen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede tilskud udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i den nævnte forordning.

Stk. 2. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal er på 0,10 hektar eller derunder, betragtes det samlede konstaterede areal som lig med det samlede ansøgte areal.

Stk. 3. Ved fastsættelse af om der er forskel på det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal, opgøres det samlede ansøgte areal således, at ændringer i medfør af § 6, stk. 4, og § 17, stk. 1, medtages forudsat, at ansøger har indsendt ændringerne i Fællesskema på et tidspunkt, hvor ansøger ikke er blevet gjort bekendt med, at Landbrugsstyrelsen har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke allerede har givet ansøger meddelelse om manglende overholdelse af betingelser for tilskud.

Kapitel 6

Nedsættelse af tilskud

§ 14. Hvis forskellen mellem det samlede ansøgte areal og det samlede konstaterede areal udgør over 10 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet således:

1) Hvis forskellen udgør over 10 pct. og højst 50 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 25 pct.

2) Hvis forskellen udgør over 50 pct. og højst 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 50 pct.

3) Hvis forskellen udgør over 75 pct. af det samlede konstaterede areal, nedsættes tilskuddet med 100 pct.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 15. Tilskuddet overføres til ansøgers NemKonto.

§ 16. Hvis et ansøgt areal efter indsendelse af ansøgning om tilskud bliver overdraget helt eller delvis, inden tilskuddet er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til ansøger, medmindre ansøger ved en transport overfører tilskuddet til erhververen. Ansøger forbliver ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilskud.

Kapitel 8

Oplysningspligt

§ 17. Ansøger er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, forpligtet til uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Meddelelsen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i Fællesskema således, at ansøgningen ikke omfatter arealer, for hvilke betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. Ændringer i Fællesskema kan dog undlades i tilfælde, hvor placeringen af de målrettede efterafgrøder i det pågældende ID15-område ændres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Betingelserne i § 11, stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt for de marker, der er omfattet af den nye placering.

2) De marker, der er omfattet af den nye placering, medfører ikke, at det samlede areal med målrettede efterafgrøder i ID15-området bliver mindre end det samlede ansøgte areal i ID15-området.

Stk. 2. Ansøger skal indtil tidspunktet for udbetaling af tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse oplyse, hvis der er ændringer til de oplysninger, der er afgivet i Fællesskema vedrørende anden de minimis-støtte. Oplysningen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i Fællesskema.

Stk. 3. De i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 nævnte ændringer skal foretages og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ændringer, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Kapitel 9

Tilbagebetaling af tilskud

§ 18. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med betingelserne i denne bekendtgørelse, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Kapitel 10

Force majeure

§ 19. For tilskud til målrettede efterafgrøder anerkender Landbrugsstyrelsen følgende begivenheder som force majeure:

1) Ansøgers død.

2) Ansøgers uarbejdsdygtighed i længere tid.

3) Ekspropriation, hvis ekspropriationen ikke kunne forudses på dagen for indsendelse af ansøgning om tilskud.

4) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end dem, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Hvis ansøger eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Landbrugsstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor ansøger eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 11

Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden

§ 20. Efter § 7 a i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, får en virksomhed reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden, hvis virksomheden ikke har udlagt de arealer med efterafgrøder, der er ansøgt om tilskud til senest ved udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema i ansøgningsåret. Ved beregning af reduktionen anvendes følgende omregningsfaktorer pr. manglende hektar efterafgrøder:

1) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til under 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal: 93 kg kvælstof.

2) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal: 150 kg kvælstof.

Stk. 2. Ved beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk gødning efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 47, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bestemmelserne i § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1092 af 25. september 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 5. april 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2017.

Landbrugsstyrelsen, den 29. december 2017

Jette Petersen

/ Steen Bonde