Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 83-17 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter

Principafgørelsen fastslår

Integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp til personer, der er gift, beregnes som hovedregel som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne har ret til.

Hvis den ene ægtefælles hjælp er bortfaldet, fordi vedkommende ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, beregnes der kun hjælp til den ægtefælle, der fortsat har ret til hjælp.

Hvis ansøgeren og ægtefællen har indtægter, skal de som hovedregel trækkes fra i hjælpen. Inden en arbejdsindtægt trækkes fra i hjælpen, skal der dog ses bort fra et arbejdstimefradrag for de udførte arbejdstimer.

Der er ikke særlige regler i aktivloven om fradrag for indtægter, når den ene ægtefælles hjælp er bortfaldet på grund af 225-timersreglen.

Det betyder, at alle indtægter, der ikke er undtaget fra fradrag – også arbejdsindtægter fra den ægtefælle, hvis hjælp er bortfaldet - skal trækkes fra i den berettigede ægtefælles hjælp efter de almindelige regler.

I den konkrete sag fik både manden og hustruen udbetalt kontanthjælp med forsørgersatsen på 14.575 kr. (2016-niveau) indtil mandens kontanthjælp bortfald på grund af 225-timersreglen. Hustruen modtog fortsat kontanthjælp. Manden begyndte på et deltidsarbejde. Kommunen trak mandens lønindtægt, efter at der var foretaget et arbejdstimefradrag for de udførte arbejdstimer, fra i hustruens kontanthjælp. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig med kommunen i, at fradraget skulle foretages på denne måde.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan indtægter skal trækkes fra i en ægtefælles kontanthjælp, når den anden ægtefælles udbetaling af kontanthjælp er ophørt på grund af 225-timersreglen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 26, stk. 1, om beregning af hjælpen til et ægtepar

§ 26, stk. 5, om beregning af hjælpen til et ægtepar, hvor en ægtefælle ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

§ 30, stk. 1, om fradrag for indtægter

§ 31, stk. 1, om fradrag for arbejdsindtægter og timefradrag

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

213-11: om at en borger ikke kunne frasige sig retten til supplerende kontanthjælp, da ægtefællen søgte om kontanthjælp. Ægtefæller bedømmes samlet ved udmåling af kontanthjælp, og der er ikke hjemmel til at fravige reglerne om beregning og udbetaling af kontanthjælp til ægtefæller.

58-14: om at indtægter som hovedregel skal trækkes fra i hjælpen. Indtægter skal normalt trækkes fra krone for krone i hjælpen. Hvis der er tale om en arbejdsindtægt, skal der - inden indtægten trækkes fra i hjælpen - foretages et arbejdstimefradrag i indtægten efter reglerne i aktivlovens § 31. Arbejdstimefradraget skal foretages med den sats, som fremgår af loven, og for det antal arbejdstimer lønnen dækker, dog højst for 160 timer pr. måned. Når arbejdstimefradraget er trukket fra i indtægten, trækkes resten af indtægten fra krone for krone i den beregnede hjælp.

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historiske):

A-22-08: om at kommunen ikke kunne standse kontanthjælpen efter 300 timers reglen, når de særlige regler om varsling af begge ægtefæller ikke var fulgt. Der er kommet nye regler på området.

83-09: om at kommunen ikke kunne træffe afgørelse om ophør af kontanthjælp efter 300 timers reglen uden at indhente og vurdere oplysningerne om ansøgers helbredsmæssige forhold i opgørelsesperioden. Der er kommet nye regler på området.

84-09: om at 300 timers reglen omfattede alle ægtepar, der havde modtaget kontanthjælp på de høje satser i sammenlagt 2 år, uanset om den ene ægtefælle var placeret i matchkategori 5. Der er kommet nye regler på området.

113-09: om at et ægtepar, hvor den ene ægtefælle var kontanthjælpsmodtager, og den anden ægtefælle var i fuldtidsbeskæftigelse og modtog eller var berettiget til supplerende kontanthjælp, var omfattet af 150/300 timers reglen. Der er kommet nye regler på området.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

Din ægtefælles lønindtægter skal trækkes fra i din kontanthjælp for november 2016 med 7.429,26 kr. før skat.

Du har ikke ret til at få mere i kontanthjælp for november 2016 end de 7.145,74 kr. før skat, som du har modtaget.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din ægtefælle har en lønindtægt i november 2016, der skal trækkes fra i din kontanthjælp for november 2016.

Vi vurderer i den forbindelse, at der kun skal beregnes og udbetales kontanthjælp til dig for november 2016, fordi din ægtefælles ret til at få udbetalt kontanthjælp er ophørt på grund af 225-timersreglen.

Det betyder, at din ægtefælles lønindtægt, efter at der er set bort fra et arbejdstimefradrag, skal trækkes fuldt ud fra i din kontanthjælp.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du modtager kontanthjælp med satsen for forsørgere over 30 år på 14.575 kr. før skat (2016-niveau).

Vi lægger endvidere vægt på, at din ægtefælles kontanthjælp er bortfaldet fra den 1. oktober 2016, idet han på det tidspunkt ikke opfyldte kravet om ordinære og ustøttede arbejdstimer. Din ægtefælle fik indtil da udbetalt kontanthjælp med satsen for forsørgere over 30 år på 14.575 kr. før skat (2016-niveau).

Vi lægger videre vægt på, at din ægtefælle den 30. november 2016 får udbetalt løn for 113 arbejdstimer i november 2016. Der er tale om en indtægt på 10.337,88 kr. efter ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag, men før skat.

Vi lægger også vægt på, at din ægtefælles lønindtægt i november 2016 er på 7.429,26 kr., når der er foretaget et arbejdstimefradrag på 25,74 kr. (2016-niveau) for de 113 udførte arbejdstimer.

Vi lægger endelig vægt på, at din kontanthjælp for november 2016 herefter kan beregnes til 7.145,74 kr., når din ægtefælles lønindtægt på 7.429,26 kr. er trukket fra i din kontanthjælp på 14.575 kr.

Om reglerne

Efter reglerne beregnes hjælpen til et ægtepar som udgangspunkt som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne har ret til i integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp samt tillæg.

Denne regel gælder ikke, hvis begge ægtefæller får beregnet hjælp på baggrund af en sats inklusive eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg på enten 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), og en af ægtefællerne skal opfylde kravet om ordinære og ustøttede arbejdstimer, men ikke gør det. I denne situation beregnes der kun hjælp til den berettigede ægtefælle.

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel trækkes fra i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter. Visse indtægter er undtaget fra fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de særligt er nævnt i loven.

Lønindtægter skal trækkes fra i hjælpen. Lønindtægter trækkes først fra efter, at indtægten er reduceret med udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle kollektive pensionsbidrag. Ved arbejdsindtægter og indtægter fra beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ses bort fra et arbejdstimefradrag. Arbejdstimefradraget er i 2016 på 25,74 kr. pr. udført arbejdstime. Der kan højst beregnes arbejdstimefradrag på grundlag af 160 arbejdstimer pr. måned.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.