Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 84-17 om økonomisk støtte - transportudgifter - familiesammenføring - herboende barn

Principafgørelsen fastslår

Kommunen kan give økonomisk støtte til en forældremyndighedsindehaver, når det er af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Situationerne, der kan gives støtte til, er udtømmende oplistet. Der er ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af en familiesammenføring, der er bevilget efter anden lovgivning.

Kommunen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Der kan ydes støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

I den konkrete sag gav kommunen den midlertidige forældremyndighedsindehaver afslag på økonomisk støtte til flybilletter til barnets familie i udlandet, som havde fået familiesammenføring med barnet i Danmark. Kommunen henviste til, at der ikke var hjemmel i serviceloven. Ankestyrelsen var enig i resultatet, og vurderede, at servicelovens § 52 a ikke giver mulighed for at betale for gennemførelsen af en familiesammenføring, der er bevilget efter anden lovgivning.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om kommunen kan yde økonomisk støtte til transportudgifter til familiesammenføring med et barn i Danmark.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (Serviceloven), som bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

§ 52 a om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 3 til serviceloven (Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014).

Pkt. 364 og pkt. 367-370 om økonomisk støtte.

Aktstykke

Folketingstidende E, Finansudvalget 2015-16, Aktstykke nr. 63 af 3. februar 2016 af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om ophør af statens betaling af transportudgifter til familiesammenføring.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om økonomisk støtte til flybilletter til familien til Y. X Kommune afgjorde sagen den 23. november 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til økonomisk støtte til flybilletter til familien til Y i forbindelse med familiesammenføring.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke kan ydes økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a til flybilletter i forbindelse med familiesammenføring.

Vi vurderer, at servicelovens § 52 a ikke giver mulighed for at betale for gennemførelsen af en familiesammenføring, der er bevilget efter anden lovgivning.

Hvad er afgørende for resultatet

Y er uledsaget flygtning med lovligt ophold i Danmark. Y’s familie i hjemlandet er blevet tildelt familiesammenføring. Du søger, som Y’s midlertidige forældremyndighedsindehaver i Danmark, om økonomisk støtte til Y’s families flybilletter til Danmark.

Kommunen kan give økonomisk støtte til en forældremyndighedsindehaver, når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Dette fremgår af servicelovens § 52 a.

Servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1-3, oplister udtømmende hvilke situationer, der kan gives støtte til: (1) udgifter i forbindelse med en foranstaltning eller udgifter, som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning, (2) udgifter, som afholdes for at undgå, at et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, eller for at barnet eller den unge hurtigere kan hjemgives fra en anbringelse og (3) udgifter, der bidrager til en stabil kontakt mellem forældrene og et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet.

Transportudgifter til familiesammenføring er tidligere blevet afholdt af den danske stat, men ved aktstykke nr. 63 af 3. februar 2016 til Finansudvalget har man besluttet at afskaffe denne ordning. Det fremgår også af aktstykke nr. 63, at der ikke foreligger anden materiel hjemmel for betalingen af transport af familiesammenførte til herboende flygtninge.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse og din klage.

Om reglerne

Kommunen kan give økonomisk støtte til en forældremyndigheds-indehaver, når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Det kan være økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med en foranstaltning eller til udgifter, som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning. Kommunen kan også give økonomisk støtte til udgifter, som afholdes for at undgå, at et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, eller for at barnet eller den unge hurtigere kan hjemgives fra en anbringelse. Kommunen kan give økonomisk støtte til udgifter, der bidrager til en stabil kontakt mellem forældrene og et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.