Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven

(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)

[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]:

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2017 og var til 1. behandling den 12. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 23. juni 2017 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 225, folketingsåret 2016-17. Den 4. oktober 2017 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL og ALT) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL og ALT) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at A. P. Møller – Mærsk A/S i april 2016 udsendte en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at man ville nedlægge store dele af Tyrafeltet og dermed lukke ned for langt den største del af den danske gasproduktion i Nordsøen, hvis man ikke inden den 1. januar 2017 fik en aftale om lavere skat. Enhedslisten opfatter dette som ren revolverpolitik fra A. P. Møller – Mærsk A/S, hvor man tog en stor del af den danske energiforsyning som gidsel. Desværre har aftalepartierne bøjet sig for kravet fra A. P. Møller – Mærsk A/S. I marts 2017 indgik disse partier en aftale om at lempe beskatningen af olieselskaberne. Ikke bare for A. P. Møller – Mærsk A/S og de andre selskaber i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), men for alle olieselskaber i den danske del af Nordsøen. Enhedslisten undrer sig over, hvordan A. P. Møller – Mærsk A/S kunne komme igennem med den lempelse og få så stort et flertal med. I 2003 var der kun et snævert flertal (V, DF, K og RV) for en problematisk skatteaftale, der bl.a. indførte et skattestop for olieselskaberne. Hvis et flertal i Folketinget skulle beslutte at sætte skatten på olien op, skal A. P. Møller – Mærsk A/S og DUC kompenseres fuldt ud. Det er en form for aftale, der kun kendes fra bananrepublikker. Den aftale var Enhedslisten selvfølgelig imod, og det var S og SF også. Derfor er det overraskende, at S og SF nu er med til at vedtage en lempelse af skatten, der går videre end aftalen fra 2003. Begrundelsen for den nye skattelettelse påstås at være, at oliepriserne er faldet, men selv om prisen er faldet fra store højder, er den fortsat meget højere, end dengang 2003-aftalen blev indgået. Oliepriserne er ikke faldet, de er steget – og er højere end det, der lå til grund for Nordsøaftalen i 2003. I et notat fra forhandlingerne i 2003 vurderede regeringen, at olieprisen ville være på 22 dollar pr. tønde stigende til 36 dollar pr. tønde i 2042, hvor 2003-aftalen udløber. Men umiddelbart efter 2003 steg olieprisen markant, og i flere år har olieprisen været over 100 dollar pr. tønde. Prisen for en tønde olie ligger i dag på omkring 50 dollar. Det er således yderst diskutabelt, når A. P. Møller – Mærsk A/S påstår, at firmaet skal have en skatterabat på grund af faldende oliepriser, især set i lyset af at de i årevis har tjent milliarder af kroner mere, end de havde forventet. Skatteklausulen fra 2003 er skræddersyet til A. P. Møller – Mærsk A/S og DUC, og den er så skræddersyet, at den oven i købet ikke automatisk følger med, når A. P. Møller – Mærsk A/S nu vil sælge videre til franske Total. Dette emne har Enhedslisten tænkt sig at forfølge. Enhedslisten kan ikke støtte, at skatteborgerne med dette lovforslag endnu en gang skal betale for skatterabatter til olieproducenterne oven i skatter, der i forvejen er for lave – og markant lavere end f.eks. i Norge, og kan derfor ikke støtte lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og ALT):

1) I den under nr. 6 foreslåede § 9 A indsættes i stk. 1, 3. pkt., efter »efter«: »kulbrinteskattelovens«.

[Præcisering af henvisning]

2) I den under nr. 6 foreslåede § 9 A indsættes i stk. 1, 4. pkt., efter »reglerne i«: »kulbrinteskattelovens«.

[Præcisering af henvisning]

Til § 5

3) I stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »1. pkt.«

[Rettelse af henvisning]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Det foreslås, at det i § 9 A, stk. 1, 3. og 4. pkt., præciseres, at henvisningerne til henholdsvis § 20 G, stk. 1, og kapitel 3 B er til kulbrinteskattelovens regler.

Til nr. 3

Det foreslås, at der i § 5, stk. 3, 2. pkt., henvises til 1. pkt. i § 5, stk. 3, og ikke til hele § 5, stk. 3. Ændringen er en rettelse af en henvisningsfejl.

Dennis Flydtkjær (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Kim Christiansen (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Mikkel Dencker (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Fuglede (V) Joachim B. Olsen (LA) nfmd. May-Britt Kattrup (LA) Anders Johansson (KF) Per Husted (S) Malte Larsen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) fmd. Claus Larsen-Jensen (S) Rune Lund (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Andreas Steenberg (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jacob Mark (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 17

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag, fra skatteministeren
5
1. udkast til betænkning
6
2. udkast til betænkning