Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om FerieKonto

§ 1

I bekendtgørelse nr. 548 af 24. april 2015 om FerieKonto, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 33, stk. 1-3, § 34 c, § 43, stk. 3, og § 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som ændret ved lov nr. 1868 af 29. december 2015 og efter forhandling med skatteministeren fastsættes:«

2. § 10, stk. 1 og 2, affattes således:

»Feriegodtgørelse, der er indberettet og indbetalt til FerieKonto, udbetales efter anmodning fra lønmodtageren på portalen Feriepengeinfo via Borger.dk.

Stk. 2. Lønmodtageren logger på Borger.dk ved brug af NemID og bekræfter sin ansøgning om udbetaling af feriegodtgørelse ved en erklæring på tro og love

3. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En lønmodtager, der ikke har NemID kan anmode om feriegodtgørelse via en blanket, der findes på Borger.dk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 22. november 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 20. november 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen