Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven1)

(Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres »200 kr.« til: »1.000 kr.«

2. I § 3 a, stk. 8, ændres »forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4-5 d« til: »berigtiges afgiften af motorkøretøjet efter reglerne i §§ 4-5 d«.

3. § 3 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Overgår et motorkøretøj, der hidtil har været afgiftsfrit, jf. § 1, stk. 4, til en person eller virksomhed, der ikke er omfattet af § 1, stk. 4, ved salg eller anden overdragelse, berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i §§ 4-5 e.«

4. I § 3 b, stk. 6, 3. pkt., ændres »og at« til: »medmindre afgiften genberegnes i medfør af § 9 a, og forudsat at«.

5. I § 3 b, stk. 6, indsættes som nr. 7:

»7) En forhøjelse af leasingydelsen og ændring af en fastsat restværdi i henhold til leasingaftalens vilkår og som direkte følge af en ændring af afgiftsgrundlaget i medfør af § 9 a, når ændringerne sker samtidig med en forhøjelse af registreringsafgiften. Aftalen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af de foretagne ændringer og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen.«

6. I § 3 b indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen offentliggør standardformularer til indgåelse af leasingaftaler. For virksomheder, som er hjemmehørende her i landet, er opnåelse af tilladelse efter stk. 1 betinget af, at disse standardformularer anvendes ved indgåelse af leasingaftaler.«

Stk. 9-12 bliver herefter stk. 10-13.

7. I § 3 b, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »Leasingaftalen« til: »Leasingaftaler, som indgås af virksomheder, som ikke er hjemmehørende her i landet, og som ikke anvender de standardformularer, der er nævnt i stk. 9,«.

8. I § 3 b, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »Leasingaftalen« til: »Leasingaftaler omfattet af stk. 1«.

9. I § 3 b, stk. 9, nr. 8, der bliver stk. 10, nr. 8, indsættes efter »Oplysninger om«: »vilkår ved leasingaftalens udløb, herunder«.

10. I § 3 b, stk. 9, nr. 9, der bliver stk. 10, nr. 9, ændres »opsigelse af leasingaftalen« til: »førtidigt ophør af leasingaftalen, herunder vilkår ved misligholdelse og vilkår«.

11. I § 3 b, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4-5 d« til: »berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i §§ 4-5 d«.

12. § 3 b, stk. 10, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Overgår et køretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i §§ 4-5 e.«

13. I § 3 b, stk. 12, 2. pkt., der bliver stk. 13, 2. pkt., ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

14. I § 3 c, stk. 4, ændres »forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges« til: »berigtiges afgiften af køretøjet«.

15. I § 4, stk. 1, nr. 1, ændres »105 pct.« til: »85 pct.«, og »31.400 kr.« ændres til: »54.500 kr.«

16. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »105 pct.« til: »85 pct.«, og »99.600 kr.« ændres til: »172.900 kr.«

17. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »16 km pr. liter« til: »20 km pr. liter«, og i 3. pkt. ændres »18 km pr. liter« til: »22 km pr. liter«.

18. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »6.000 kr.«, og »16 km pr. liter« ændres til: »20 km pr. liter«.

19. I § 4, stk. 3, 3. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »6.000 kr.«, og »18 km pr. liter« ændres til: »22 km pr. liter«.

20. I § 4 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. For benzindrevne og dieseldrevne biler, som er omfattet af § 5 a, stk. 2, 2. pkt., eller § 10, stk. 4, gives fradrag eller tillæg i registreringsafgiften efter reglerne i § 4, stk. 2-4, i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.«

21. I § 5, stk. 1, ændres »16.900 kr.« til: »54.200 kr.«

22. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »34.100 kr.« til: »38.200 kr.«

23. I § 5, stk. 4, 2. pkt., ændres »16 km pr. liter« til: »20 km pr. liter«, og i 3. pkt. ændres »18 km pr. liter« til: »22 km pr. liter«.

24. I § 5, stk. 5, 2. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »6.000 kr.«, og »16 km pr. liter« ændres til: »20 km pr. liter«.

25. I § 5, stk. 5, 3. pkt., ændres »1.000 kr.« til: »6.000 kr.«, og »18 km pr. liter« ændres til: »22 km pr. liter«.

26. I § 5, stk. 12, 2. pkt., ændres »16.900 kr.« til: »54.200 kr.«, og i 3. pkt. ændres »34.100 kr.« til: »38.200 kr.«

27. I § 5 indsættes som stk. 14:

»Stk. 14. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler, som er omfattet af § 10, stk. 4, gives fradrag eller tillæg i registreringsafgiften efter reglerne i § 5, stk. 4-6, i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.«

28. I § 5 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »60 pct.« til: »45 pct.«

29. I § 5 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »12.100 kr.«: », for køretøjer omfattet af stk. 1, og med 45 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., for køretøjer omfattet af stk. 2.«

30. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »65 pct.« til: »75 pct.«

31. I § 7, stk. 5, ændres »65 pct.« til: »75 pct.«, og »55 pct.« ændres to steder til: »65 pct.«

32. I § 7, stk. 7, ændres »2014 og 2015 forhøjes« til: »2017 og 2018 nedsættes«, og »fra 65 pct. til 75 pct.« ændres til: »fra 75 pct. til 65 pct., og i 2019 nedsættes den fastsatte grænse fra 75 pct. til 70 pct.«

33. I § 7, stk. 8, ændres »2014 og 2015« til: »2017 og 2018«, og »65 pct. og indtil 75 pct.« ændres til: »55 pct. og indtil 65 pct. af den handelsværdi, der er fastsat efter stk. 2, og i 2019 omfatter reglen i stk. 5 disse motorkøretøjer, hvor udgiften til genopbygning af motorkøretøjet er opgjort til mere end 60 pct. og indtil 70 pct.«

34. I § 7 b, stk. 1, ændres »§§ 4-5 d« til: »§§ 4-5 e«.

35. To steder i § 7 b, stk. 2, nr. 5, ændres »§§ 5 b-5 d« til: »§§ 5 b-5 e«.

36. § 8, stk. 7, 2 pkt., ophæves.

37. I § 8, stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., udgår », og for nye biler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringssystem (ESC), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr«.

38. I § 8, stk. 7, 4. pkt., der bliver stk. 7, 3. pkt., ændres »2.000 kr.« til: »8.000 kr.«

39. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. For nye køretøjer, som er eller efter deres anvendelse kunne være omfattet af § 3 b, som er omfattet af § 8, stk. 9, eller som anvendes til erhvervsmæssig udlejning eller erhvervsmæssigt udlån, og som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 15, skal den afgiftspligtige værdi angives som et brugt køretøj efter § 10, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår fra den første registrerede ejer til en tredjepart, dog senest 4 måneder efter tidspunktet for første registrering. Udlån af en virksomheds køretøjer til virksomhedens egne ansatte anses ikke for erhvervsmæssigt udlån, medmindre disse køretøjer anskaffes eller anvendes med henblik på videresalg.

Stk. 2. Overstiger den efter stk. 1 angivne afgiftspligtige værdi korrigeret for den forløbne periode med de i § 3 a, stk. 3, nr. 1 og 2, og § 3 b, stk. 2, nr. 1 og 2, anførte satser den afgiftspligtige værdi fastsat ved første registrering, fastsættes køretøjets afgiftspligtige værdi til denne korrigerede afgiftspligtige værdi. Denne værdi anses herefter for køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi. Køretøjet afgiftsberigtiges på ny efter de almindelige regler for det pågældende køretøj på det tidspunkt, hvor den afgiftspligtige værdi fastsættes på ny efter 1. pkt., dog med fradrag af den oprindelig betalte afgift op til et beløb, der maksimalt kan svare til den på ny beregnede afgift. For leasingkøretøjer, for hvilke der betales afgift efter § 3 b, stk. 2 og 3, efteropkræves der ikke afgift for den del af den kontraktfastsatte afgiftsperiode, som ligger forud for det tidspunkt, hvor den fornyede afgiftsberigtigelse skal foretages.

Stk. 3. Fastsættes køretøjets afgiftspligtige værdi efter stk. 2, kan der for leasingkøretøjer samtidig hermed og efter anmodning foretages en opgørelse af afgiftsdifference i medfør af § 3 b, stk. 7, med udgangspunkt i køretøjets afgiftspligtige værdi fastsat ved første registrering, og uanset at leasingforholdet ikke ophører på dette tidspunkt. Foretages en sådan opgørelse af afgiftsdifference, medtages perioden, som opgørelsen vedrører, ikke ved senere opgørelser af afgiftsdifference for det samme køretøj.

Stk. 4. Ejere af køretøjer omfattet af stk. 1 har pligt til af egen drift at angive den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 og til at fastsætte den afgiftspligtige værdi og afgiftsberigtige køretøjet efter stk. 2.

Stk. 5. Dokumentation for angivelse og fastsættelse af den afgiftspligtige værdi skal opbevares i 3 år og stilles til rådighed for told- og skatteforvaltningen efter anmodning.

Stk. 6. Undlader en ejer af et køretøj omfattet af stk. 1 at angive eller fastsætte den afgiftspligtige værdi eller at afgiftsberigtige køretøjet i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan told- og skatteforvaltningen fastsætte den afgiftspligtige værdi efter § 10 og beregne og opkræve eventuel yderligere afgift på dette grundlag, jf. stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan i grove eller gentagne tilfælde afmelde køretøjet fra Køretøjsregisteret og anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.«

40. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »Den afgiftspligtige værdi kan« til: »For brugte køretøjer, som ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som efter reparation eller genopbygning skal afgiftsberigtiges på ny i medfør af § 7 a, stk. 5, kan den afgiftspligtige værdi«.

41. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »hvert«: »enkelt«.

42. I § 10 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »afgiftsgrundlag«: », den beregnede afgift, den betalte afgift og det anvendte hjemmelsgrundlag ved afgiftsberegningen«.

43. I § 15, stk. 1, nr. 5, ændres »200.000 kr.« til: »500.000 kr.«

44. I § 15 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om højere sikkerhedsstillelse efter stk. 1, nr. 5, som følge af virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar efter denne lov, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Told- og skatteforvaltningen kan med 1 måneds varsel til den første i en måned ændre kravet om sikkerhedsstillelse, hvis virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt i forhold til tidspunktet for sikkerhedsstillelsen eller den seneste regulering heraf, eller hvis told- og skatteforvaltningens fastsættelse af sikkerhedens størrelse har været baseret på mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

45. I § 16, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 4« til: »§ 15, stk. 5«.

46. I § 27, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 9, stk. 1 og 2,«: »§ 9 a, stk. 4,«.

47. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »§§ 5 b-5 d« til: »§§ 5 b-5 e«.

§ 2

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, litra A og B, affattes således:

»
A. Benzindrevne biler m.v.
 
Brændstofforbrug
Forbrugsafgift pr. halvår (kr.)
(Kilometer pr. liter)
 
 
Varebiler
Personbiler m.v.
Mindst 50,0
310
310
Under 50,0, men ikke under 44,4
310
350
Under 44,4, men ikke under 40,0
310
365
Under 40,0, men ikke under 36,4
310
380
Under 36,4, men ikke under 33,3
310
400
Under 33,3, men ikke under 28,6
310
430
Under 28,6, men ikke under 25,0
310
470
Under 25,0, men ikke under 22,2
310
510
Under 22,2, men ikke under 20,0
310
545
Under 20,0, men ikke under 18,2
600
840
Under 18,2, men ikke under 16,7
890
1.120
Under 16,7, men ikke under 15,4
1.190
1.430
Under 15,4, men ikke under 14,3
1.480
1.720
Under 14,3, men ikke under 13,3
1.770
2.005
Under 13,3, men ikke under 12,5
2.060
2.300
Under 12,5, men ikke under 11,8
2.350
2.580
Under 11,8, men ikke under 11,1
2.640
2.880
Under 11,1, men ikke under 10,5
2.930
3.170
Under 10,5, men ikke under 10,0
3.230
3.460
Under 10,0, men ikke under 9,1
3.800
4.030
Under 9,1, men ikke under 8,3
4.400
4.640
Under 8,3, men ikke under 7,7
4.980
5.220
Under 7,7, men ikke under 7,1
5.560
5.800
Under 7,1, men ikke under 6,7
6.140
6.370
Under 6,7, men ikke under 6,3
6.730
6.970
Under 6,3, men ikke under 5,9
7.310
7.550
Under 5,9, men ikke under 5,6
7.890
8.130
Under 5,6, men ikke under 5,3
8.500
8.730
Under 5,3, men ikke under 5,0
9.080
9.310
Under 5,0, men ikke under 4,8
9.650
9.890
Under 4,8, men ikke under 4,5
10.230
10.470
Under 4,5
10.830
11.070

B. Dieseldrevne biler m.v.
Brændstofforbrug
Forbrugsafgift pr. halvår (kr.)
Udligningsafgift pr. halvår (kr.)
(Kilometer pr. liter)
     
 
Varebiler
Personbiler m.v.
 
Mindst 56,3
310
120
Under 56,3, men ikke under 50,0
350
120
Under 50,0, men ikke under 45,0
365
120
Under 45,0, men ikke under 41,0
380
120
Under 41,0, men ikke under 37,6
400
120
Under 37,6, men ikke under 32,1
430
120
Under 32,1, men ikke under 28,1
470
580
Under 28,1, men ikke under 25,0
510
1.040
Under 25,0, men ikke under 22,5
310
545
1.130
Under 22,5, men ikke under 20,5
600
840
1.240
Under 20,5, men ikke under 18,8
890
1.120
1.340
Under 18,8, men ikke under 17,3
1.190
1.430
1.450
Under 17,3, men ikke under 16,1
1.480
1.720
1.550
Under 16,1, men ikke under 15,0
1.770
2.005
1.670
Under 15,0, men ikke under 14,1
2.060
2.300
1.790
Under 14,1, men ikke under 13,2
2.350
2.580
1.910
Under 13,2, men ikke under 12,5
2.640
2.880
2.030
Under 12,5, men ikke under 11,9
2.930
3.170
2.130
Under 11,9, men ikke under 11,3
3.230
3.460
2.230
Under 11,3, men ikke under 10,2
3.800
4.030
2.470
Under 10,2, men ikke under 9,4
4.400
4.640
2.680
Under 9,4, men ikke under 8,7
4.980
5.220
2.890
Under 8,7, men ikke under 8,1
5.560
5.800
3.140
Under 8,1, men ikke under 7,5
6.140
6.370
3.320
Under 7,5, men ikke under 7,0
6.730
6.970
3.530
Under 7,0, men ikke under 6,6
7.310
7.550
3.790
Under 6,6, men ikke under 6,2
7.890
8.130
3.990
Under 6,2, men ikke under 5,9
8.500
8.730
4.200
Under 5,9, men ikke under 5,6
9.080
9.310
4.450
Under 5,6, men ikke under 5,4
9.650
9.890
4.670
Under 5,4, men ikke under 5,1
10.230
10.470
4.960
Under 5,1
10.830
11.070
5.190
«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 12, 34, 35 og 47, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 3. § 2 træder i kraft den 1. juli 2018 og har virkning for køretøjer, som er registreret første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 1, 2, 4-11, 13-33 og 36-46, har virkning fra og med den 3. oktober 2017, jf. dog stk. 5 og 6. § 1, nr. 1, 2, 4-11, 13-33 og 36-46, har dog ikke virkning for køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 2. oktober 2017, og som i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med den 1. april 2018 anmeldes til registrering, hvor der i forbindelse med registreringen anmodes om afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler. For disse køretøjer gælder de hidtil gældende regler. Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 2. oktober 2017, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering. § 1, nr. 26 og 29, har ikke virkning for køretøjer, som er registreret første gang i Danmark senest den 2. oktober 2017. For disse køretøjer gælder de hidtil gældende regler. § 1, nr. 9 og 10, har ikke virkning for leasingaftaler og standardaftaler, som er modtaget hos told- og skatteforvaltningen til godkendelse senest den 2. oktober 2017, og medfører ikke, at allerede godkendte leasingaftaler og standardaftaler bortfalder.

Stk. 5. For køretøjer, for hvilke der den 2. oktober 2017 betales forholdsmæssig registreringsafgift efter en af ordningerne i registreringsafgiftslovens §§ 3 a-3 c, har § 1, nr. 2, 3, 11, 12, 14, 34, 35, 39, 40 og 47, først virkning for det pågældende køretøj fra og med den første afgiftsperiode, som påbegyndes den 3. oktober 2017 eller senere.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen offentliggør senest den 1. januar 2019 standardformularer til anvendelse ved ansøgning om tilladelse efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1. Told- og skatteforvaltningen meddeler samtidig med offentliggørelsen af disse standardformularer det tidspunkt, hvorefter opnåelse af nye tilladelser efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, er betinget af anvendelse af standardformularerne. Dette tidspunkt kan tidligst fastsættes til 1 kalendermåned efter offentliggørelsestidspunktet og kan senest fastsættes til den 1. februar 2019. Indtil dette tidspunkt gælder for virksomheder hjemmehørende i Danmark de samme krav til ansøgningen om tilladelse efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, som for virksomheder, som ikke er hjemmehørende i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 10. Tilladelser, der eksisterer på det tidspunkt, hvor standardformularer skal anvendes for at opnå tilladelse efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, bortfalder ikke automatisk som følge heraf.

Stk. 7. Den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, har krav på tilbagebetaling af eller pligt til at efterbetale det forskelsbeløb, der måtte opstå for køretøjer, som i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med dagen før lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5 eller § 5 a, stk. 2, men som efter lovens ikrafttræden skal afgiftsberigtiges efter de satser og med de fradrag og tillæg, som følger af § 1. Efter lovens ikrafttræden opkræver eller tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen forskelsbeløbet hos eller til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, kan tilsvarende alene rette et eventuelt krav om efterbetaling af registreringsafgift mod køberen eller leasingtageren m.v. af køretøjet.

Stk. 8. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5 eller § 5 a, stk. 2, og for hvilke der i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med dagen før lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b-7 d, opkræver eller tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen efter lovens ikrafttræden hos den godtgørelsesberettigede det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er beregnet godtgørelse efter de hidtil gældende regler, men hvor der efter lovens ikrafttræden skal beregnes godtgørelse efter de satser og med de fradrag og tillæg, som følger af § 1.

Stk. 9. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4 eller 5 eller § 5 a, stk. 2, og for hvilke der i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med dagen før lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, er fremsat anmodning om beregning af afgiftsdifferencer efter registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 7, og § 3 b, stk. 7, opkræver eller tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen efter lovens ikrafttræden hos eller til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, for hvilke der er beregnet afgiftsdifference efter de hidtil gældende regler, men hvor der efter lovens ikrafttræden skal beregnes afgiftsdifference efter de satser og med de fradrag og tillæg, som følger af § 1.

Stk. 10. Efter- og tilbagebetalingskrav som følge af stk. 7-9 forfalder den 1. maj 2018 og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1.

Stk. 11. Regler fastsat i medfør af § 3 b, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 3 b, stk. 13.

Givet på Amalienborg, den 14. november 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).