Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat

§ 1

I Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 3 af 6. april 1988 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 14, stk. 2, nr. 3, og § 37, stk. 6, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, og efter forhandling med vedkommende fagminister og repræsentanter for forbrugerne og de berørte erhvervsorganisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2017 om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:«

2. I § 4, stk. 2, udgår: »efter de i bilag 1 fastsatte retningslinjer«.

3. I § 4, stk. 3, ændres »bilag 2« til: »bilag 1«.

4. § 4, stk. 4, ophæves.

5. Bilag 1 til bekendtgørelse MT. nr. 3-88 ophæves.

Bilag 2 bliver herefter til bilag 1.

6. I overskriften til bilag 2, der bliver bilag 1, udgår: »til Bekendtgørelse MT. nr. 3-88«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 14. december 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen