Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger i rulleform af køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir og madpapir

§ 1

I Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 21 af 10. oktober 1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger i rulleform af køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir og madpapir foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 14, stk. 2, nr. 3, og § 37, stk. 6, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, og efter forhandling med vedkommende fagminister og repræsentanter for forbrugerne og de berørte erhvervsorganisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2017 om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:«

2. I § 4, stk. 2, udgår: »efter de i bilaget fastsatte retningslinjer«.

3. § 4, stk. 3, ophæves.

4. Bilag til bekendtgørelse MT. nr. 21-85 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 14. december 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen