Den fulde tekst
L 87
Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 14/11 17
Lovf som fremsat 14/11 17
1.beh 23/11 17
Betænkning 18/1 18
2.beh 23/1 18
Lovf optrykt efter 2.beh 23/1 18 Tillæg H
3.beh 25/1 18
Lovf som vedt 25/1 18
Lov nr 64 af 30. januar 2018
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Christian Schmidt (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indfører bl.a. bedre dækning af løsøre i kælder godkendt til beboelse og bedre mulighed for dækning af opmagasinering af løsøre. Endvidere sker der en ændring af dækningen af lovliggørelsesomkostninger og en justering af selvrisikoen, herunder fjernelse af selvrisiko på skadesbegrænsning. Desuden gennemføres en mere entydig og ensartet organisering af behandlingen af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.
Med lovforslaget gennemføres tillige en række justeringer af stormfaldsordningen, herunder indførelse af en simplere og mere entydig områdeangivelse for erklæring af stormfald og en smidiggørelse af ordningens organisering.
Lovforslaget implementerer endelig en mulighed for medfinansiering fra kommunerne henholdsvis Stormrådet af køb af oversvømmelsesudsatte grunde.
Lovforslaget er en udmøntning af anbefalinger fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, der afrapporterede i marts 2017. Udvalget blev nedsat som led i den politiske aftale af 26. marts 2014 indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti om udvidelse af stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Lovforslaget har til formål at fremtidssikre de tre ordninger, herunder i forhold til dækningsomfang, organisering og finansiering.
Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018. En række bestemmelser har virkning fra den 14. november 2017.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget