Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2002 af satser på det sociale område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2002 af satserne efter følgende love:

1)    Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 17. november 2000, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 461 af 7. juni 2001.

2)    Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 2. marts 2001.

3)    Lov om fleksydelse, jf. lov nr. 283 af 25. april 2001.

4)    Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001.

5)    Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001.

6)    Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 503 af 7. juni 2001.

7)    Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

8)    Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

9)    Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 7. juni 2001, som ændret ved § 7 i lov nr. 461 af 7. juni 2001.

10) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 24. september 2001.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ti nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Ved beregningen af satserne i bilaget er der anvendt følgende former for regulering:

1)    Satsreguleringsprocenten for finansåret 2002 (2,7), jf. lov om en satsreguleringsprocent.

2)    2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2002 (1,0), jf. lov om en satsreguleringsprocent.

3)    Udviklingen i bruttolønnen, som indgår i beregningen af satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

4)    Finanslovens reguleringsprocenter for finansåret 2002.

5)    Den procentvise stigning i det primærkommunale løn- og prisskøn for år 2002 (2,6).

6)    Udviklingen i lønninger og priser i den kommunale sektor i året 2 år forud for det år, hvor beløbene skal gælde.

7)    Udviklingen i lønnen for en tjenestemand på 1. løntrin i lønramme 7.

8)    Den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

9)    Udviklingen i den gennemsnitlige timeløn for respektive kvindelige og mandlige ikke-faglærte arbejdere over hele landet.

10) Den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på Dansk Arbejdsgiverforenings område.

11) Fastsat ved overenskomst.

12) Udviklingen i priser og omkostninger.

13) Konkret vurdering.

14) Fastsat ved lov.

3. Nedenfor er bilagets satser opført ud for nummeret på den anvendte reguleringsform, jf. punkt 2.

1)    Tabel 1-2, tabel 3, punkt 1 og 4-6, tabel 4, punkt 1-6 og 11-14, tabel 5, punkt 1-4, tabel 6, punkt 1-12 og 15-18, tabel 7, tabel 8, punkt 1-5, tabel 9 og 11, tabel 14, punkt 9, tabel 15, tabel 16, punkt 1-13, 16-18 og 20-25, tabel 17, punkt 3-4, tabel 18, tabel 19, punkt 1-2, tabel 20 og 21, tabel 23, punkt 5-6 og 8-11, tabel 24, punkt 4-6, tabel 25, punkt 1-4 og 8-9, tabel 26, punkt 1-2, 6 og 9, tabel 27, punkt 1-4 og 16-18.

2)    Tabel 12, punkt 6 og 8-23, tabel 13, punkt 1, tabel 22, punkt 1-4 (forspaltens beløb), tabel 26, punkt 4-5 (forspaltens beløb) og 7-8 (forspaltens beløb).

3)    Tabel 17, punkt 1.

4)    Tabel 13, punkt 2-9.

5)    Tabel 24, punkt 1-3.

6)    Tabel 28.

7)    Tabel 14, punkt 1-8.

8)    Tabel 17, punkt 2.

9)    Tabel 3, punkt 2-3, tabel 4, punkt 7-8.

10) Tabel 16, punkt 19.

11) Tabel 12, punkt 1-5 og 24-30.

12) Tabel 3, punkt 7-12, tabel 12, punkt 7, tabel 27, punkt 5-15.

13) Tabel 4, punkt 15-16, tabel 5, punkt 5-6, tabel 6, punkt 19-20, tabel 19, punkt 3-4.

14) Tabel 4, punkt 9-10, tabel 6, punkt 13-14, tabel 8, punkt 6, tabel 10, tabel 14, punkt 10-11, tabel 16, punkt 14-15, tabel 17, punkt 5-7, tabel 22, punkt 5-10, tabel 23, punkt 1-4, 7 og 12-13, tabel 25, punkt 5-7, tabel 26, punkt 3-5 (pct.-kolonnen) og 8-9 (kr. årlig-kolonnen).

4. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2002 medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser cirkulære nr. 195 af 21. december 2000 om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område, som ændret ved cirkulære nr. 129 af 2. juli 2001.

 

Socialministeriet, den 12. november 2001

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

L ov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

 

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL

3:

 

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Lov om delpension

TABEL

4:

 

Delpension

 

Lov om fleksydelse

TABEL

5:

 

Fleksydelse

 

Lov om social pension

TABEL

6:

 

Social pension folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

TABEL

7:

 

Social pension tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

8:

 

Social pension varmetillæg

TABEL

9:

 

Social pension fradrag i den opgjorte indtægt

TABEL

10:

 

Social pension nedsættelse

TABEL

11:

 

Social pension indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg

 

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

12:

 

Arbejdsskadesikring ydelser, beregningsgrundlag

TABEL

13:

 

Arbejdsskadesikring sagspriser

 

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL

14:

 

Erstatning til besættelsestidens ofre

 

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

TABEL

15:

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

16:

 

Aktiv socialpolitik kontanthjælp

TABEL

17:

 

Aktiv socialpolitik aktivering

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik revalidering, fleksjob

TABEL

19:

 

Aktiv socialpolitik bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

TABEL

20:

 

Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp

TABEL

21:

 

Aktiv socialpolitik finansiering

 

Lov om social service

TABEL

22:

 

Social service børn og unge, dagtilbud

TABEL

23:

 

Social service børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

24:

 

Social service børn og unge, døgnophold

TABEL

25:

 

Social service personlig og praktisk hjælp

TABEL

26:

 

Social service voksne, botilbud

TABEL

27:

 

Social service hjælpemidler og biler

TABEL

28:

 

Social service grundtakster

 


 

Sats-tabeller

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2) ...................................

3.916

979

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3) .......................................

3.980

995

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3) .......

9.984

2.496

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5) .. ..

1.296

324

-

5.

Særligt børnetilskud, grundbeløb, ingen forældre
(lov § 4, stk. 2) .........


19.968


4.992


-

6.

Særligt børnetilskud, tillæg, ingen forældre
(lov § 4, stk. 4) .....


2.592


648


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) ........................................

6.440

1.610

-

8.

Adoptionstilskud (lov § 10b) .......................................

-

-

37.130

9.

Særligt børnetilskud til udd.søg. forældre (lov § 10c)

5.136

1.284

-

10.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c) ....


102.700


-


-

11.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c) .. .


154.100


-


-

 

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14) ....

9.984

4.992

-

-

2.

Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14) .....

1.296

648

-

-

3.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15) ...................

-

-

-

572

4.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15) ...........

-

-

996

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

5.

Udbetaling januar 2002 ......................................

-

-

-

0

6.

Udbetaling februar 2002 ....................................

-

-

-

25

7.

Udbetaling marts 2002 .......................................

-

-

-

50

8.

Udbetaling april 2002 .........................................

-

-

-

75

9.

Udbetaling maj 2002 ..........................................

-

-

-

100

10.

Udbetaling juni 2002 ..........................................

-

-

-

125

 

 

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

 

kr. årlig

kr. uge

kr. time

1.

Højeste dagpengebeløb (lov § 9, stk. 2) 1)2) .................

-

3.016

81,51

2.

Ukendt arbejdstid, mand (lov § 9, stk. 7) 3) .................

-

-

4)

3.

Ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 9, stk. 7) 3) ...............

-

-

4)

4.

Frivillig sikring, minimumsydelse (lov § 20, stk. 2) 1)

-

2.011

-

5.

Lønsum, forsikring, optagelse (lov § 27) 5) .................

5.278.000

-

-

6.

Lønsum, forsikring, udelukkelse (lov § 27) 5) .............

6.514.560

-

-

7.

Præmiesats (lov § 27) ................................................

4)

-

-

8.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag (lov § 29) 6) .........

1.054

-

-

9.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag (lov § 29) 6) .........

1.630

-

-

10.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag (lov § 29) 6) .........

1.581

-

-

11.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag (lov § 29) 6) .........

2.445

-

-

12.

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP (lov § 30b) 7) ......

112

-

-

1) Satsen anvendes fra og med mandag den 31. december 2001.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 556 af 15. juni 2001.

4) Meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2001-2002.

5) Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 556 af 15. juni 2001.

6) Satsen anvendes indtil den 1. april 2002. Satsen for perioden fra den 1. april 2002 til udgangen af marts 2003 meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2001-2002.

7) Det angivne beløb er satsen for 2001, der anvendes første gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar   - 22. .maj 2001 og sidste gang i perioden 23. november 2001 - 22. februar 2002.

 

 

TABEL 4: Delpension

 

kr. årlig

kr. time

Delpensionens størrelse

1.

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1) ..............................................................

128.602,00

-

2.

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse (lov § 4, stk. 2) .....

3.475,73

-

3.

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 (lov § 3, stk. 1) .............

13.908,00

-

4.

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 (lov § 3, stk. 1) .........

86.892,00

-

5.

Selvstændige, delpension (lov § 1, stk. 5) 1) .....................................

64.296,00

-

Beregning af delpension 2)

6.

Selvstændige, mindste indtægt (lov § 1, stk. 5) 3) .............................

42.867,00

-

7.

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand (lov § 3, stk. 2) 4) .................

-

5)

8.

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 3, stk. 2) 4) ...............

-

5)

9.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 4) 6)

60%

-

10.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 5) 6)

45%

-

11.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 1999 (lov § 4a, stk. 6)

32.814,00

-

12.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2000 (lov § 4a, stk. 6)

27.345,00

-

13.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2001 (lov § 4a, stk. 6)

21.875,00

-

14.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2002 (lov § 4a, stk. 6)

16.406,00

-

Indbetaling til ATP

15.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a) 7) ............................

-

0,71

16.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a) 7) ..............................

-

0,71

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Satserne meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2001-2002.

6) Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

7) Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

 

 

TABEL 5: Fleksydelse

 

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. time

1.

Fleksydelsen (lov § 17, stk. 1) .. .. .. .....

142.716

-

-

2.

Fradrag i pensionsbeløb før beregning af fradrag i
fleksydelse, ordninger uden løbende livsvarige ydelser (lov § 18, stk. 4) .....10.900--

3.

Grænse for indtægt i selvstændig virksomhed (lov § 21) 1)

54.689

-

-

4.

Fleksydelsesbidrag (lov § 8) 2) . .. .....

-

1.056

 

5.

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren (lov § 14) 3) .

-

-

0,71

6.

Frivilligt ATP-bidrag, Socialministeriet (lov § 14) 3) .........

-

-

0,71

1) Jf. § 39, stk. 2, i bkg nr. 524 af 7. juni 2001.

2) Jf. § 12, stk. 5, i bkg nr. 524 af 7. juni 2001.

3) Jf. §§ 1, 3 og 4 i bkg nr. 535 af 12. juni 2001.

 

 

 

TABEL 6: Social pension folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) .................................................

52.524

4.377

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) .......................

52.872

4.406

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3) ................................

24.672

2.056

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7) ..

21.768

1.814

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 7) ...............................

25.548

2.129

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 8) .

20.880

1.740

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8) .............................

25.704

2.142

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 49, stk. 1, nr. 9) ..

25.512

2.126

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 9) ...............

35.268

2.939

10.

Førtidsbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 10) ..............................................

13.356

1.113

11.

Bistandstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 11) ...........................................

26.688

2.224

12.

Plejetillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 12) .................................................

53.268

4.439

13.

Tillæg pr. 0,1 over 33,4 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c) .......

59

-

14.

Tillæg pr. 0,1 over 33,4 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c) .......

34

-

15.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5) 1) .....

156.832

-

16.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5) 1) ...

104.555

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5) 1) ..

9.984

-

18.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 13) ...

51.500

-

19.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a) 2) ............................

-

111

20.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a) 2) ..............................

-

111

1) Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001.

2) Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

 

 


 

TABEL 7: Social pension tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

936

78

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

2.028

169

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år ............

936

78

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

2.028

169

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

2.856

238

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

4.128

344

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

2.856

238

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år ............

4.128

344

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)

9.

Opsættelse 1/2 år .............................................................................

2.628

219

10.

Opsættelse 1 år ............................................................................. ...

5.256

438

11.

Opsættelse 1 1/2 år ..........................................................................

7.884

657

12.

Opsættelse 2 år ............................................................................. ...

10.500

875

13.

Opsættelse 2 1/2 år ..........................................................................

13.128

1.094

14.

Opsættelse 3 år ............................................................................. ...

15.756

1.313

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71) .............................................................

5.664

472

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72) .....................................................

9.432

786

17.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b) ....

29.004

2.417

18.

Ægteskabstillæg 2) ............................................................................

6.960

580

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

TABEL 8: Social pension varmetillæg

 

Gift/samlevende 1)
årlig

Enlig 1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 2) ....

5.100 kr.

3.400 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

5.101 - 9.500 kr.

3.401 - 9.500 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

9.501 - 12.500 kr.

9.501 - 12.500 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

12.501 - 15.500 kr.

12.501 - 15.500 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to ....

4.500 kr.

4.500 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3) 3) ...........

262,50 øre

262,50 øre

1) En pensionist, der har opnået ret til social pension før 1. marts 1999, og hvis samlivsforhold påbegyndtes før dette tidspunkt, betragtes som enlig efter denne tabel.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 1297 af 20. december 2000.

 


 

TABEL 9: Social pension fradrag i den opgjorte indtægt

 

kr. årlig

1.

Fradrag ved grundbeløb, folkepension (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.) .................

223.200

2.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .....

223.200

3.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, gift (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .......

151.400

4.

Fradrag gift/samlev. med ikke-pensionist, indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)

154.100

5.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5) ...................................

49.200

6.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5) .................

98.800

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6) .....

14.200

8.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 6)

28.200

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

 

TABEL 10: Social pension nedsættelse

 

 

pct.

1.

Grundbeløb, folkepension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 1. pkt.) ....

30

2.

Grundbeløb, førtidspension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 2. pkt.) ..

60

3.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 1) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ............................................................................. ..


15

4.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ..........

30

5.

Personlig tillægspct., gift/samlev. 1) , nedsæt. for hver 706 kr. i indt.gr. (lov § 31, stk. 3)

1

6.

Personlig tillægspct., enlig 1) , nedsæt. for hver 350 kr. i indt.grundlag (lov § 31, stk. 3) .

1

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

 

TABEL 11: Social pension indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg 1)

 

 

kr. årlig

1.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, folkepension ...................................................

398.200

2.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, enlig .........................................

310.700

3.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, gift ...........................................

238.900

4.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig 2) tilkendt pension før 1/3-99 ..............

131.400

5.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig 2) .........................................................

225.400

6.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende 2) med pensionist ................

263.200

7.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende 2) med ikke-pensionist ........

181.000

8.

Indtægtsgrænse ved pensions- og ægteskabstillæg ...............................................

204.200

9.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, enlig 2) ........................................................

49.200

10.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, gift/samlevende 2) ......................................

98.800

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) ..............................

1.308

1) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

2) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

 


 

TABEL 12: Arbejdsskadesikring ydelser, beregningsgrundlag

 

 

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

 

 

 

1.

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km. (lov § 22, stk. 2) ..

-

-

1)

2.

Lægebeh., timepenge (lov § 22, stk. 2) ... ..

-

-

1)

3.

Lægebeh., dagpenge (lov § 22, stk. 2) . ..

-

1)

-

4.

Lægebeh., overnatning, hovedstad (lov § 22, stk. 2) .....

-

1)

-

5.

Lægebeh., overnatning, øvrige land (lov § 22, stk. 2) ...

-

1)

-

6.

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max (lov § 22, stk. 2) ...

-

-

188,13

7.

Brillestel, maksimum (lov § 30, stk. 5) .............................

-

-

884,00

8.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

284.000

-

-

9.

Mén, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) 2) ......................................

-

-

430.000,00

10.

Mén, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) 2) ......................................

-

-

516.000,00

11.

Mén, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

43.000

-

-

12.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) 3) .............

-

-

112.000,00

13.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

106.500

-

-

14.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1) 4) ............

35.500

-

-

15.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2) 4) ......

71.000

-

-

Beregningsgrundlag

 

 

 

16.

Årsløn, minimum   (lov § 41, stk. 1) ..

27.000

-

-

17.

Max tillæg til indk., delvis hjem.arb. (lov § 41, stk. 1) .

59.000

-

-

18.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

27.300

-

-

19.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

61

-

20.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

355.000

-

-

21.

Årsløn, minimum, under 21 år, uddan. (lov § 41, stk. 4) ..

132.000

-

-

22.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

132.000

-

-

23.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

21,2%

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3) 5)

 

 

 

24.

Lægeerklæring I (første) ...................................................

-

-

147,00

25.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

242,00

26.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

150,00

27.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

97,00

28.

Lægeerklæring om broktilfælde

-

-

205,00

29.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

162,00

30.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

277,00

1) Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2) Med virkning for skader indtruffet 1. juli 2002 og senere forhøjes godtgørelsesbeløbene for 100 og 120 pct. mén til henholdsvis 590.500 kr. og 708.600 kr.

3) Beløbet gælder til og med 30. juni 2002. For skader indtruffet fra 1. juli 2002 udgør overgangsbeløbet 111.000 på grund af en ændret afrundingsregel, jf. lov nr. 488 af 7. juni 2001.

4) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

5) Taksterne gælder for perioden 1. oktober 2001 31. marts 2002.


 

 

TABEL 13: Arbejdsskadesikring sagspriser

 

 

kr. én gang

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

1.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2) .. .

5.200

2.

Nyanmeldt tingsskade (lov § 53 A) ............................... ..

1.978

3.

Nyanmeldt personskade (lov § 53 A) ............................ ..

2.971

4.

Revision/genoptagelse af tingsskade (lov § 53 A) ......... ..

1.321

5.

Revision/genoptagelse af personskade (lov § 53 A) ..... ...

1.978

6.

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra (lov § 53 A) . ...

2.154

7.

Ekspeditionssager (lov § 53 A) ..................................... ...

81

Sagspriser i Den Sociale Ankestyrelse

 

8.

Sagspris pr. oprettet sag (lov § 53 A) . ......

6.343

9.

Sagspris, sager oprettet før 1. jan. 2000, pr. afsluttet, mødebeh. sag (lov § 53 A) ..

5.576

 

 

TABEL 14: Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Ydelser 1)

 

 

1.

Invaliditetserstatning, maksimum (lov § 20, stk. 2) .... ................

208.500

-

2.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 22, stk. 1) 2) ..................

103.300

-

3.

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1) 2) ..............

26.064

-

4.

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1) 2) ..............

39.096

-

5.

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1) 2) ..............

52.128

-

Beregningsgrundlag 1)

 

 

6.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) ...............................................

260.613

-

7.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) .................................................

179.172

-

8.

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter .........................

3.157,67%

-

Særlige ydelser

 

 

9.

Begravelseshjælp (lov § 23) ............................................................

-

9.100

10.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3) 3) ........................................................

12.000

-

11.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3) 3) ...............

13.800

-

1) Satserne gælder for perioden 1. april 2001 - 31. marts 2002.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

 

 

TABEL 15: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

Krigs-ulykkesforsikringsrente (lov § 3) .................................................

52.524

4.377

 

 


 

TABEL 16: Aktiv socialpolitik kontanthjælp

 

 

kr. mdl.

kr. time

Hjælp til forsørgelse

 

 

1.

Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, stk. 1, nr. 1) ...........................

10.522

-

2.

Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2) . ........................................

7.919

-

3.

Under 25 år, udeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 3) ...............................

5.103

-

4.

Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 4) .. ......................

2.463

-

5.

Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2) . .................................................

10.522

-

6.

Under 25 år, gravid (lov § 25, stk. 3) . . ..................................

7.919

-

7.

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg (lov § 25, stk. 4) ..

10.522

-

8.

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle (lov § 26, stk. 3) .......................

2.463

-

Hjælp til visse persongrupper

 

 

9.

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 1) .........................

6.433

-

10.

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 2) ...............

2.128

-

11.

Asylansøgere, forsørgelsespligt for børn (lov § 28, stk. 2) 1) ................

7.656

-

12.

Asylansøgere, andre (lov § 28, stk. 2) 1) ................................................

5.469

-

13.

Orlovsydelse, maksimum 2) ...................................................................

2)

-

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

 

 

14.

Formue, enlige (lov § 14, stk. 1) ..........................................................

(10.000)

-

15.

Formue, ægtefæller (lov § 14, stk. 1) ...................................................

(20.000)

-

16.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn (lov § 30, stk. 2) ............

10.522

-

17.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre (lov § 30, stk. 2) ....................

7.919

-

18.

Arbejdsindtægt, aktivering, pr. arbejdstime (lov § 31, stk. 1) ..............

-

11,50

19.

Arbejdsindtægt, ukendt timetal, omregningssats (lov § 31, stk. 2) 3) ....

-

151,27

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4) 4)

 

 

20.

Ikke-forsørgere ............................................................................. ........

2.100

-

21.

Forsørgere med et hjemmeboende barn ...............................................

3.000

-

22.

Forsørgere med et udeboende barn ......................................................

3.100

-

23.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover ét ............................

550

-

24.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét ...................................

450

-

25.

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder 5) .............................................

13.130

-

1) Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension.

2) Jf. §§ 2 og 5 i bkg. nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001. Satsen offentliggøres af Arbejdsmarkedsstyrelsen inden årsskiftet.

3) Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 801 af 11. november 1998. Satsen anvendes fra mandag 7. januar 2002.

4) Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

5) Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

 

 


 

TABEL 17: Aktiv socialpolitik aktivering

 

 

kr. mdl.

kr. time

1.

Løntilskud til arbejdsgivere, jobtræning (lov §   16, stk. 2, nr. 2) 1) .......

-

1)

2.

Løn, jobtræning, off. arb.giver, maksimum (lov § 35) 2) ......................

-

95,26

3.

Minimumsydelse, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 1) ..................

-

34,48

4.

Beskæftigelsestillæg, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 2) .............

-

11,50

5.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1 (lov § 38, stk. 1) .............................

1.000

-

6.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2 (lov § 38, stk. 2) .............................

1.500

-

7.

Nedsættelse, udeblivelse, maksimum (lov § 39, stk. 2) ....................

30%

-

1) Jf. § 36, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2001. Satsen meddeles af Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2001.

2) Satsen reguleres pr. 1. april   og 1. oktober 2002.

 

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik revalidering, fleksjob

 

 

kr. mdl.

kr. uge

Revalideringsydelse

 

 

1.

Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1) .................................................................

13.130

-

2.

Under 25 år (lov § 52, stk. 2) ................................................................

6.565

-

3.

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet (lov § 52, stk. 3, nr. 1) ....

13.130

-

4.

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedgp. (lov § 52, stk. 3, nr. 2) .

13.130

-

5.

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt (lov § 52, stk. 4) 1) ...... ....

10.522

-

6.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra (lov § 58, stk. 1, nr. 2) .......

12.000

-

Fleksjob

 

 

7.

Ledighedsydelse (lov § 74d, stk. 2) ................................................ ..

-

2.750

 

 

TABEL 19: Aktiv socialpolitik bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

 

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse

 

1.

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn (lov § 79, stk. 3) .................................

10.522

2.

Ydelsens mindstestørrelse, andre (lov § 79, stk. 3) ...............................................

7.919

3.

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag (lov § 80) 1) .........................................................

75

4.

Kommunens 2/3 bidrag (lov § 80) 1) ......................................................................

149

1) Jf. kap. 1 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

 

 


 

TABEL 20: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

 

1.

Engangsbeløb ved årsindtægt under 169.579 kr. ...

10.599

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 169.579 - 180.177 kr. .. ..

9.539

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 180.178 - 190.775 kr. . ...

8.479

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 190.776 - 201.373 kr. ....

7.419

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 201.374 - 211.971 kr. ....

6.359

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 211.972 - 222.569 kr. ....

5.299

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 222.570 - 233.167 kr. .. ..

4.239

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 233.168 - 243.765 kr. ... .

3.180

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 243.766 - 254.363 kr. .. ..

2.120

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 254.364 - 264.965 kr. .. . .

1.060

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

 

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over ..

105.986

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med ..

30%

1) Jf bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

TABEL 21: Aktiv socialpolitik finansiering

 

 

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ................................................

12.953

 

 

TABEL 22: Social service børn og unge, dagtilbud

 

 

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud, betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, § 15 a, §§ 18, 22, 25) 1)

 

 

1.

Indtægt under 116.901 kr., betaling i pct. af fuld takst ..... ...............

-

0

2.

Indtægt 116.901-119.487 kr., betaling i pct. af fuld takst ... ... ......

-

5

3.

Indtægt 119.488-362.700 kr., for hver 2.587 kr. stigning, pct-tillæg ...

-

1

4.

Indtægt 362.701 og over, betaling i pct. af fuld takst .................... ...

-

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét ....

7.000

-

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling .... ..

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling ... .

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter ................ .. ...

-

30

9.

Dagtilbud, forældrebetaling, max. forhøjelse ved pasningsgaranti .

-

3

10.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter ... ....

-

20

1) Jf. bkg. nr. 1166 af 29. december 1999, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1167 af 29. december 1999.

 


 

TABEL 23: Social service børn og unge, tilskud til forældre

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

 

 

 

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften ............

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads .................

-

-

85

Børnepasningsorlov

 

 

 

3.

Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 27, stk. 2) .

35.000

-

-

4.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 27, stk. 3) .. ............ ..

 

-

 

-

 

80

5.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 27, stk. 4) ..


-


13.130


-

6.

Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasnings-orlov ved manglende dagtilbudsplads (§ 27a, stk. 3) .. .

 

-

 

2.608

 

-

7.

Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 27a, stk. 4) .. .

 

-

 

-

 

80

Merudgiftsydelse

 

 

 

8.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2) .......

-

2.240

-

9.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3) .... ..

-

280

-

10.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3) ...

-

3.360

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2) 1)

 

 

 

11.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering .........................

-

-

2,7

12.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse .........................

-

-

1,0

13.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ......

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 

 

TABEL 24: Social service børn og unge 1) , døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

 

 

1.

Under 10 år, pr. barn ............................................................................

-

124

2.

Over 10 år, pr. barn ..............................................................................

-

131

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder ........................................................

-

116

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52) 2)

 

 

4.

Indtægtsgrænse ............................................................................. ........

94.900

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag) ................

18.800

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag) ...................

37.600

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 1093 af 8. december 2000.

 

 

TABEL 25: Social service personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. time

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82) 1)

 

 

1.

Fradragsbeløb, enlige ...........................................................................

106.200

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar ........................................................................

159.400

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige ..........................................

29.952

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar .......................................

9.984

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag ..............................

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag ..............................

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 2.701 .....................

-

1,00

8.

Maksimal betaling ............................................................................. ...

-

94,00

Pasning af døende (lov § 105)

 

 

9.

Plejevederlag, maksimum .....................................................................

-

122,27

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 778 af 30. oktober 1998.

 

 

TABEL 26: Social service voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

 

 

 

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension .. ..

8.520

710

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension ........ .

17.064

1.422

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger ... .

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 136.300 kr. . . .

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 136.300 kr. .. ..

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

29.700

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 124.900 kr. .

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 124.900 kr. ..

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten .. .

3.542

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2)                                                                                                                                       Jf. bkg. nr. 82 af 5. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 857 af 25. november 1999, og bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 856 af 25. november 1999.

 

 

TABEL 27: Social service hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7) 1)

 

 

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling ................. .......

-

620

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling .......................... ..

-

330

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud ............................................ ..

-

910

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud .. .

-

3.180

Statens Øjenkliniks prisliste (lov § 97, stk. 7) 1)2)

 

 

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige . ......

-

710

6.

Natkikkert .......... ...

-

3.420

7.

Lupbriller ....................................................................... ..

-

3.496

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer ............. ..

-

6.189

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker ....................... ..

-

2.810

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker ................. .

-

3.561

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende . ...... .

 

-


1.676

12.

Medicinske filterglas med styrke . ... ..........

-

3.717

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve 3)

-

3.250

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser 3) .. ....

-

5.836

15.

Akryløjenproteser ...................................................... ......

-

4.922

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3) 4)

 

 

16.

Bilstøtte, lån, max ...................................................... ......

-

128.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag .................................... .........

153.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear .............................................. ........

-

17.900

1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 621 af 27. juni 2000.

2) Statens Øjenkliniks prisliste kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan fra medio januar 2002 findes på Statens Øjenkliniks hjemmeside www.visaid.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 779 af 30. oktober 1998.

 

 


 

 

TABEL 28: Social service grundtakster

 

 

kr. årlig

Grundtaksten efter lovens § 131a, stk. 1

 

1.

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23 . ..

291.800

2.

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b

402.100

3.

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b ..

402.100

4.

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen ...


201.000

5.

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b ...

290.700

6.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77

290.700

7.

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89 .


62.900

8.

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. dog nr. 11 ...290.700

9.

Boligindretning m.v. efter § 102 ...

103.100

10.

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1 ... .

290.700

Grundtaksten efter lovens § 131c, stk. 1

 

11.

Længerevarende døgntilbud til stofmisbrugere . . ..

103.100