Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 15/11 17
Lovf som fremsat 15/11 17
1.beh 28/11 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1690 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Laura Lindahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Regeringen ønsker med lovforslaget at forenkle kvotefordelingsreglerne til fordeling af flygtninge mellem kommunerne. Ændringerne er foranlediget af de meget store udsving i landstallet, som man har oplevet de senere år. Det har skabt ønske om en enklere fordelingsmodel. De enkelte dele af forslaget har været drøftet med KL.
Derudover ændrer lovforslaget reglerne om boliganvisning efter integrationsloven, så der ikke kan opnås fordele ved at ændre opholdsgrundlag fra familiesammenført til flygtning. Samtidig tydeliggøres det, at en tilflytningskommune ikke er forpligtet til at anvise en bolig, hvis en flygtning fraflytter den kommune, vedkommende er visiteret til.
Lovforslaget ændrer samtidig reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., så disse sidestilles med S-kursister (nyankomne udenlandske arbejdstagere m.m.). Danskuddannelsen vil således være omfattet af reglerne om betaling af depositum og reglerne om klippekort.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.