Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 15/11 17
Lovf som fremsat 15/11 17
1.beh 24/11 17
Betænkning 13/3 18
2.beh 20/3 18
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 18 Tillæg H
3.beh 5/4 18
Lovf som vedt 5/4 18
Lov nr 314 af 25. april 2018
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Karina Adsbøl (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget implementeres den aftale om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde og fredning af udbetalte erstatninger, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF har indgået den 19. september 2017.
Med lovforslaget foreslås det således at indføre en fredning af udbetalte erstatninger, som patienten eller eventuelle efterladte til patienten har modtaget i god tro, og som hverken patienten eller den erstatningspligtige (regioner, kommuner, forsikringsselskaber eller staten) har anket til Ankenævnet for Patienterstatningen.
Det foreslås endvidere at udvide patienterstatningsordningen, således at alle behandlingsskader påført af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses vegne, omfattes, og således at patienter, der får en psykisk skade efter brug af et lægemiddel, får mulighed for at søge erstatning efter patienterstatningsordningen.
Herudover forslås det bl.a. at indføre en række ændringer, der skal sikre en mere smidig sagsbehandling i Patienterstatningen, styrke de juridiske kompetencer i Ankenævnet for Patienterstatningen og sikre værnepligtige og indsatte lige muligheder for at få erstatning for tandskader.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget